PROJEKT BUDOWLANY TOM IIbip. ?· 5.6 Dwukomorowy zb. uśredniający ścieków i osadów dowożonych…

Embed Size (px)

Text of PROJEKT BUDOWLANY TOM IIbip. ?· 5.6 Dwukomorowy zb. uśredniający ścieków i osadów...

Biuro Projektowo-Usugowe BETA

ul. Opolska 41/3 31-277 Krakw

PROJEKT BUDOWLANY

TOM II

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekw w miecie Biaa

ADRES INWESTYCJI: ul. kowa, Biaa dziaka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biaa-Miasto, obrb ewidencyjny nr 0103, Biaa, powiat prudnicki, wojewdztwo opolskie

KATEGORIA OBIEKTU:

XXX

INWESTOR: Wodocigi i Kanalizacja w Biaej sp. z o.o. ul. Prudnicka 43 48-210 Biaa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANA: ZAWARTO TOMU II:

Biuro Projektowo-Usugowe BETA ul. Opolska 41/3 31-277 Krakw NDN PRZEDSIBIORSTWO INYNIERSKIE Sp. z o.o. ul Chorzowska 97/9, 44-100 Gliwice ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE STRONA TYTUOWA PROJEKT ARCHITRKTONICZNO-BUDOWLANY

SYMBOL: P 12.270/16

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2016 r.

O w gminie Biaa P 12.270/16

2

STRONA TYTUOWA

SPIS PROJEKTANTW I SPRAWDZAJCYCH Lp. Brana Funkcja Nazwiska

autorw i nr uprawnie

Nr uprawnie Podpis

1 Architektura Projektant dr in. arch. Zbyszko Bujniewicz

1315/94

Sprawdzajcy dr in. arch. Micha Tomanek

214/91

2 Konstrukcja Projektant mgr in. Jarosaw Kamiski

623/87

3 Sprawdzajcy mgr in. Bartomiej Serokin

SLK/4865/POOK/13

4 Rzeczoznawca p-po

in. Waldemar Kawiak

5 Rzeczoznawca BHP

6 Rzeczoznawca ds. sanitarno- higienicznych

II. SPIS ZAWARTOCI TOMU II

I. STRONA TYTUOWA II. SPIS ZAWARTOCI III. OPIS TECHNICZNY IV. RYSUNKI

O w gminie Biaa P 12.270/16

3

III. OPIS TECHNICZNY

Spis treci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................... 4 2. PROJEKTOWANA FUNKCJA OBIEKTW ........................................................................ 4 3. PROJEKTOWANA FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTW................................ 5 4. POSADOWIENIE OBIEKTW ............................................................................................... 5 5. OPIS KONSTRUKCJI, PRZEZNACZENIE OBIEKTW I WYTYCZNE REALIZACJI ..................................................................................................................................... 6

5.1 Reaktor biologiczny obiekt 3A i 3B (2 szt.) ..................................................................................... 6 5.2 Budynek techniczny obiekt nr 2 ....................................................................................................... 9 5.3 Zbiornik magazynowy osadu obiekt 6A (1 szt.) ............................................................................. 24 5.4 Dwukomorowy zb. magazynowy osadu nadmiernego obiekt 6B i 6C (1 szt.) ....................................... 26 5.5 Pompownia ciekw surowych obiekt nr 1 (1 szt.) ............................................................................... 27 5.6 Dwukomorowy zb. uredniajcy ciekw i osadw dowoonych obiekt nr 5A, 5B (1 szt.) .................. 27 5.7 Studnia pomiarowa ciekw oczyszczonych obiekt Spo (1 szt.) ............................................................ 28 5.8 Budynek punktu zlewnego Fek-Pak obiekt nr 4 .................................................................................... 29 5.9 Taca najazdowa obiekt 4A.................................................................................................................... 29 5.10 Wiata pod agregat prdotwrczy ob. 8 ................................................................................................. 30 5.11 Wiata na osad odwodniony obiekt nr 13 (1 szt.) ................................................................................ 30 5.12 Schody terenowe obiekt nr SCH-01 (2 szt.) ........................................................................................ 32

6. IZOLACJE ................................................................................................................................ 32 6.1 Izolacje zewntrznych powierzchni betonowych w gruncie ..................................................................... 32 6.2 Izolacje zewntrznych powierzchni betonowych powyej gruntu ............................................................ 32 6.3 Izolacje wewntrznych powierzchni betonowych .................................................................................... 32 6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementw stalowych .............................................................................. 33

7. INSTALACJE ........................................................................................................................... 33 8. WARUNKI BHP I P. PO. ...................................................................................................... 33 9. KOLORYSTYKA ..................................................................................................................... 34 10. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ............................ 34

O w gminie Biaa P 12.270/16

4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstaw do opracowania projektu oczyszczalni ciekw w gminie Biaa (woj. opolskie) stanowi:

Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ciekw, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokociowa terenu oczyszczalni, Opinia geotechniczna, Projekt technologiczny oczyszczalni, Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni, Obowizujce normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostpnych

materiaach, Wytyczne i uzgodnienia midzybranowe dokonane na etapie projektowania.

Podstaw prawn do opracowania projektu stanowi: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r.

poz. 290) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2013 r. nr 1232, z

pn. zmianami) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z pn.

zmianami) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkw, jakie

naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. z 16 grudnia 2014 r. poz. 1800)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w oczyszczalniach ciekw (Dz.U. nr 96, poz.438)

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadw (Dz.U. z 29 grudnia 2014 r. poz. 1923)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu rodkw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ciekw (Dz.U. nr 21, poz.73)

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadw ciekowych (Dz.U. z 2015 r. nr 257).

2. PROJEKTOWANA FUNKCJA OBIEKTW Przedmiotem opracowania jest oczyszczalnia ciekw, usytuowana w gminie Biaa, obejmujca nastpujce obiekty, oznaczone na planie zagospodarowania:

1. Reaktor biologiczny obiekty nr 3A, 3B, 2. Budynek techniczny obiekt nr 2, 3. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego obiekt nr 6A, 4. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego obiekty nr 6B, 6C,

O w gminie Biaa P 12.270/16

5

5. Pompownia ciekw surowych obiekt nr 1, 6. Dwukomorowy zbiornik uredniajcy ciekw dowoonych obiekt nr 5A, 5B, 7. Studnia pomiarowa ciekw oczyszczonych obiekt Spo, 8. Budynek punktu zlewnego Fek-Pak obiekt nr 4, 9. Taca najazdowa obiekt nr 4A, 10. Wiata pod agregat prdotwrczy obiekt nr 8, 11. Wiata na osad odwodniony obiekt nr 13, 12. Schody terenowe obiekt SCH-01.

3. PROJEKTOWANA FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTW

Budynek gwny (obiekt nr 2) jest zaprojektowany jako dwybryowy, wiksza cz jest uksztatowana w formie nawizujcej do budownictwa tradycyjnego, przekryta dwuspadowym dachem z naczkiem. Mniejsza cz przylega do bryy gwnej i jest przekryta dachem wielospadowym. Generalnie obiekty technologiczne zaprojektowano w formach podporzdkowanych odbywajcym si w nich procesom. Reaktory biologiczne zaprojektowano w formach stokowych, a inne zbiorniki i pokrywy studni zaprojektowano w formach cylindrycznych. Wiaty s przewidziane jako obiekty wolnostojce, przekryte dachem o maym kcie nachylenia, dwuspadowym w przypadku wiaty wikszej (obiekt 13) i czterospadowym w przypadku wiaty mniejszej (obiekt nr 8). Budynek punktu zlewnego (obiekt 4) to prospopadocian, przekryty dachem pulpitowym. Forma architektoniczna odpowiada rozwizaniom przestrzennym stosowanym w tego typu obiektach.

4. POSADOWIENIE OBIEKTW

Zaprojektowano posadowienie obiektw na palach prefabrykowanych wbijanych, o wymiarach przekroju poprzecznego i dugociach dostosowanych do warunkw gruntowych i wymaganej nonoci. Przyjto pale o przekroju 30x30 cm i dugociach cakowitych prefabrykatw 6.0, 7.0, 8.0 i 9.0 m. Przyjto pale z betonu klasy C40/50. Zbrojenie gwne pali ze stali klasy AIIIN , przyjto 4x 14 mm. Strzemiona zaprojektowano spiralne z prtw 6 mm ze stali klasy AI. Szczegy wykonania pali wg odrbnego opracowania w projekcie wykonawczym. Dopuszczalna odchyka pooenia pali w planie wynosi emax=0,1 m, pochylenie pali imax = 0,04 (0,04 m/m). Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego: Humus i grunt wydobyty z wykopw naley skadowa na terenie dziaki, a nastpnie rozplantowa po terenie ocz