83
CUPRINS Partea I. Mediul desfăşurării acivităţii întreprinderii ……………………….........2 Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii................................................. ..............2 1.1 Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii...................................2 1.2 Piaţa şi competiţia................................................ ..............................................3 Capitolul 2. Fluxurile financiare ale întreprinderii…………………………………..5 Capitolul 3. Analiza fluxurilor financiar monetare…………………………………..9 3.1 Aanaliza fluxurilor financiare pe baza bilanţului şi anexelor………………….9 3.1.1. Evoluţia elementelor de activ ……………………………………….....15 3.1.2. Evoluţia elementelor de pasiv………………………………………..….16 1

Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

CUPRINS

Partea I. Mediul desfăşurării acivităţii întreprinderii ……………………….........2

Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii...............................................................2

1.1 Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii...................................2

1.2 Piaţa şi competiţia..............................................................................................3

Capitolul 2. Fluxurile financiare ale întreprinderii…………………………………..5

Capitolul 3. Analiza fluxurilor financiar monetare…………………………………..9

3.1 Aanaliza fluxurilor financiare pe baza bilanţului şi anexelor………………….9

3.1.1. Evoluţia elementelor de activ ……………………………………….....15

3.1.2. Evoluţia elementelor de pasiv………………………………………..….16

3.1.3. Detailarea evoluţiei elementelor de activ şi pasiv………………….....…17

3.1.4. Evoluţia contului de profit şi pierdere……………………………..…….22

3.2 Analiza fluxurilor financiar monetare pe bază de rate………………..……….29

3.2.1 Indicatorii dr gestiune…………………………………………..………...29

3.2.2. Indicatorii fondului de rulment………………………………..…………31

3.2.3. Indicatorii de lichiditate……………………………………...………..…34

3.2.4.Indicatorii de rentabilitate…………………………………...……………35

3.2.5. Indicatorii de echilibru financiar…………………………..……….........36

Capitolul 4. Diagnosticul financiar………………………………….……...............38

Partea a-II-a Proiectarea fluxurilor financiar monetare la nivelul

întreprinderi…………………………………………………………………………..45

1.Proiectarea fluxurilor de încasări ………………………………………..…....48

2.Proiectarea fluxurilor de plăţi………………………………………………....51

Bibliografie……………………………………………………………………………..54

1

Page 2: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

PARTEA 1. MEDIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERI

ANALIZĂ ŞI DIAGNOSTIC FINANCIAR

Capitolul1.Mediul activităţii întreprinderii

1.1 Cadrul General de organizare şi desfăşurare a activităţii întreprinderii

a) Organizarea activităţii

Denumire: S.C.Piscicola S.R.L.

Forma juridică:Societate comercială cu asociat unic, persoană juridică română, care îşi

desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române.

Activitate preponderentă: Piscicultura:

Nr. de înregistrare: J/22/3178/1994

Data înfiinţării: 15.12.1994

Capitalul social: 2300000

De la data înfiinţării şi până în prezent capitalul social nu s-a modificat.

Istoric:

Societatea comercială Piscicola S.R.L. cu toate că a fost înfiinţată în anul 1994 conform

legii nr.31/1990, dar şi-a început propriu-zis activitatea la 01.03.1999 ca formă piscicolă cu

activitate de producţie şi comercializarea angro, ca activitate anexă este pescuitul sportiv-

agrement.

În octombrie 1999 a deschis propriile magazine de desfacere, în număr de două, a

peştelui de consum, ajungând în 2004 la un număr de 6 magazine proprii de desfacere pe piaţa

Iaşului.

Din septembrie 2004 a deschis o fermă semiproducţie de preparate din peşte în incinta

fermei piscicole Vlădeni unde se prepară salate de icre din ştiucă, crap, hering;fileu de peşte;

peşte porţionat, acestea se vând doar în magazinele proprii. Ferma deţine 1200 ha pământ,

dintre care 800 ha luciu de apă compartimentat în mai multe heleştee de creştere, de

reproducere şi pentru parcat peşte de consum.

2

Page 3: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

b) analiza structurii organizatorice :

Pentru cazul studiat activitatea financiară este organizată în cadru compartimentului

financiar.

Directorul general are în subordine compartimentul financiar contabil şi un inginer

şef.Personalul este angajat pe bază de contract de muncă cu durată nedeterminată, contractul se

încheie în numele directorului general, de către contabilul şef pe baza împuternicirii primite.

S.C. Piscicola are un număr de 39 angajati cu carte de muncă

1.2 Piaţa şi competiţia

Principala activitate este comercializarea de peşte viu (crap, caras, sânger,

cosaş,novac,somn, ştiucâ).

Producţia anuală este peste 300 tone peşte viu toate speciile. Ciclu de producţie

presupune popularea iazurilor primăvara cu puet cam de 100 grame/bucata, iar timp de 3 ani se

se furajează speciile cu azotat, clorură de var pentru dezinfecţia apei, şi a solului,furaje (grâu,

Director GeneralDirector General

Compartiment ContabilitateCompartiment Contabilitate Inginer şefInginer şef

6 gestionari6 gestionari 3 ingineri piscicultori3 ingineri piscicultori

15 muncitori piscicoli15 muncitori piscicoli Tehnolog secţia conserveTehnolog secţia conserve

Gestinar secţieGestinar secţie 1 şoferi şi 4 tractorişti1 şoferi şi 4 tractorişti

4 agenţi pază4 agenţi pază

3

Page 4: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

porumb măcinat, furaje concentrate specifice pentru peşte) apoi se pescuieşte cu năvoade şi se

transportă în stare vie în maşini specializate (hidrobioane) pentru comercializare.

Magazinele proprii unde se comercializează peşte viu sunt dotate cu bazine de inox de

o capacitate de 2 tone fiacare (12 bazine),cu instalaţie de oxigenare a apei, utilaje frigorifice.

Peste 90% din producţie se comercializează în magazinele proprii,iar aproximativ 10%

la diverşi clienţi care se ocupă doar de comercializarea peştelui nu şi de producţia sa, aceştia

sunt: S.C.Bart Trans S.R.L.2000 Bucureşti

S.C.Visofy S.R.L.

S.C.Solitere S.R.L.

S.C. Noralex S.R.L.

S.C. Şarpele S.R.L.

Furnizorii de la care îşi achiziţionează furajele pentru peşte sunt producători individuali,o parte

din furaje sunt din producţie proprie (cultiva porumb circa 100 ha),

Alţi furnizori sunt:

S.C. Unirea Iaşi de unde achiziţionează şrot de floarea soarelui

Agricola Ţigănaşi de unde procură azotat

Pioner S.R.L.

S.C. Rovini S.R.LCluj.-făină proteică pentru crap

Mai sunt şi furnizorii de utilităţi :Regia Autonomă A Apelor Române, Renel,

Rajac,Termoficare,Salubris.

În ceea ce priveşte concurenţa putem spune că există doar 10 ferme pe raza judeţului

Iaşi care se ocupă cu producţia şi comercializarea peştelui,dar magazine de desfacere au

următoarele:

RomPescaris S.R.L.(ferma de la Podu Iloaie)

Pescom Andrex S.R.L.

Acvacom S.R.L.(ferma de la Belceşti)

4

Page 5: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Capitolul 2 Fluxurile financiar monetare ale întreprinderii

Fluxurile financiar monetare ale intreprinderii prezintă deciziile şi operaţiunile care

presupun procurarea şi apoi utilizarea în condiţii de optim a lichidităţiilor, pentru a se asigura

echilibru financiar al întreprinderii. În cazul în care gestionarea fluxurilor este bine realizată,

atunci ea are o contribuţie pozitivă la rentabilitatea întreprinderii, dacă nu se desfăşoară bine

poate conduce la procedarea de redresare judiciară

Urmărirea modului de constituire a fluxurilor de numerar pe parcursul unui exerciţiu

financiar-contabil presupune clasificarea lor:

- fluxuri de trezorerie (numerar) care reprezintă suma fluxurilor de lichidităţi

realizate într-o perioadă şi se calculează ca diferenţă între încasările şi plăţile şi plăţile

perioadei.Ele se obţin pe baza datelor contabilităţii de trezorerie sau de încasări şi plăţi.

- fluxuri de fonduri (utilizări şi resurse), acestea reprezintă ansamblul fluxurilor reale

legate de activitatea inreprinderii, indiferent de momentul încasării sau plăţii. Ele sunt denumite

fluxuri potenţiale de trezorerie în măsura în care conduc pe termen scurt sau lung la un flux de

trezorerie efecitv.

Construcţia fluxurilor de numerar se face prin reconstituirea mişcărilor monetare ale

perioadei pe baza bilanţului, contului de profit şi pierdere, situaţiei modificării capitalurilor

proprii, notelor la situaţiile financiare.

Fluxurile de numerar sunt împărţite în: fluxuri legate de operaţiile de exploatare, fluxuri

legate de operaţiile de finanţare şi fluxuri legate de operaţiile de invesţiţii.

Orice activitate are un ciclu de de exploatare propriu, care se exprimă prin fluxuri

pozitive şi negative ce apar în momente diferite

Ciclu de exploatare se caracterizează printr-un decalaj, între fluxurile pozitive şi cele

negative, datorat ritmului de producţie şi politicii comerciale a firmei.În tabelul de mai jos sunt

evidenţiate fluxurile realizate în cadrul firmei din activitatea de exploatare.

-mii lei-

5

Page 6: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Fluxuri de încasări şi plăţi

determinate de achiziţii şi vânzări

pentru crearea şi vânzarea

produselor

2001 2002 2003

Cheltuieli:

Privind mărfurile 2.508.318 3.910.850 3.946.818

Cu materiile prime şi consumabile 576.376 603.676 1.371.877

Cu energia şi apa 361.033 199.756 367.849

Lucrări şi servicii executate de terţi 437.817 493.124 989.160

Cu impozite, taxe şi vărsaminte 40.725 21.835 18.743

Cu personalul 599.539 564.573 852.437

Privind asigurările si protecţia socială 213.721 204.094 302.967

Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0

Cu amortizările şi provizioane 181.948 163.088 188.858

Total 4.919.477 6.160.996 8.038.709

Venituri:

Din vânzarea mărfurilor 3.592.242 4.306.365 5.377.756

Din producţia vândută 794.734 1.144.686 2.421.371

Din producţia stocată 1.394.523 2.173.713 2.623.696

Din subvenţii 0 0 0

Producţia imobilizată 137.335 205.841 120.637

Alte venituri privind exploatarea 0 0 19.281.

Total 5.918.834 7.830.605 10.562.741

Fluxul pe ani 10.838.311 1..991.571 18.601.450

Observăm că de la an la an producţia de peşte a crescut fapt ce a dus şi la creşterea

încasărilor, dar şi la creşterea plăţilor. În ceea ce priveşte achiziţionarea de mărfuri, materiale

prime şi materiale consumabile firma le-a achiziţionat de la aceeiaşi furnizori, iar acestea constau

în furaje, azotat, făină proteică pentru crap, şrot de floarea soarelui.Preţurile materialelor prime

au crescut de la an la an , iar acest lucru a dus bineînţeles şi la creşterea preţurilor produselor

6

Page 7: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

finite, adică a peştelui, cu toate că firma produce annual aproximativ 300 t peşte.În cadrul plăţilor

de bunuri şi servicii încadrăm şi plata furnizorilor de utilitaţi, amintesc acest lucru deoarece un

furnizor foarte important este Regia Autonomă A Apelor Române.

În ceea ce priveşte plata salariilor şi a asigurărilor de sănătate plătite observăm că în

2002 remunerarea angajaţilor a scăzut a scăzut cu aproximativ 50 milioane faţă de 2001, dar

începând din 2003 , plata salariilor a crescut datorită faptului că s-au făcut noi angăjări.În ceea ce

priveşte cheltuielile pentru nevoi de exploatare observăm şi la acestea o creştere destul de

semnificativă în 2003, asta s-a datorat şi faptului că au avut loc în cadrul firmei cheltuieli cu

datorate unor donaţii pe care firma le-a făcut.

Datorită faptului că încasările de la clienţi şi plăţile au crescut de la an la an, dar nu în

aceeiaşi masură a dus la creşterea numerarului din exploatare cu aproximativ 600 miloane lei de

la an la an. Ca urmare a acestor creşteri constatăm că firma a adoptat o politică de conducere

avantajoasă care a făcut-o să-şi mărească profitul datorită creşterii activităţii de producţieîn

continuă creştere.

În continuare vom analiza fluxurile privind circulaţia numerarului (casa)

Fluxuri privind

circulaţia numerarului

2001 2002 2003

Intrări 383.032.944 820.370.230 890.287.500

Ieşiri 387.144.090 821.187.407 891.590.699

Fluxurile din activitatea de investiţii

În 2002 au avut loc achiziţii de imobilizări financiare în valoare de -913.726.000,iar în

2003 acestea au crescut la 2.245.304.000.

Observăm că începând cu 2001 sociatatea a achiziţionat imobilizări corporale

(terenuri,clădiri) , în 2001 imobilizările corporale erau de 995.295.000, în 2002 acestea au

crescut la 1.102.216, ca în 2003 să ajungă la 1.140.543.

Fluxurile băneşti în relaţiile cu banca

Societatea are cont deschis la bancă, dar în perioada celor trei ani analizaţi nu a

contractat nici un credit de la bancă, deci împrumuturile contractate sunt 0.

7

Page 8: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Fluxurile băneti în relaţia cu bugetul public

Ieşiri 2001 2002 2003

Impozite, taxe şi vărsăminte

asimilate exploatării

40.725.000 21.835.000 18.743.000

Asigurări şi protecţia socială 213.721.000 204.094.000 302.967.000

TVA de plată 0 169.678.247 150.000.000

Amenzi 0 0 0

TOTAL 254.446.000 395.607.247 471.710.000

Intrări

TVA de recuperat 0 0 0

Subvenţii 0 0 0

Venituri excepţionale 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Fluxuri băneşti cu privire la repartizarea profitului

2001 2002 2003

Rezerve legale 500.000 90.881.000 211.581.000

Alte repartizări prevăzute de lege 0 0 0

Participarea salariaţilor la profit 0 0 0

Dividende de plată 1.262.901.161 1.264.726.957 2.572.723.247

Capitolul 3. Analiza fluxurilor financiar –monetare

8

Page 9: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

3.1 Analiza fluxurilor financiare-monetare pe baza bilanţului şi anexelor

Bilanţul financiar-criterii de abordare

Noţiunea de “bilanţ financiar”sau “bilanţ al lichidităţii”stă la baza analizei lichiditate-

solvabilitate. Acest tip de bilanţ este stabilit plecând de la bilanţul patrimonial, prin gruparea

posturilor de activ în ordinea crescătoare a lichidităţii, iar a posturilor de pasiv în ordinea

crescătoare a exigibilităţii.

Plecând de la bilanţul patrimonial, care a reţinut criteriul destinaţiei (investiţii-

exploatare-trezorerie),construcţia bilanţului financiar impune o nouă clasificare, care este

posibilă îndeosebi datorită informaţiilor referitoare la scadenţele creanţelor şi datoriilor.

Analiza clasică este o analiză în termeni de “lichiditate”.Utilizată predilect în sectorul

bancar, ea constă în aprecierea solvabilităţii pe termen scurt a intreprinderii, comparând

activele pe termen scurt cu datoriile pe termen scurt.

Abordare Lichiditate=Solvabilitate pe

clasică termen scurt

Acest tip de analiză se înscrie într-o optică de creditor pe termen scurt, interesat de

structura financiară a intreprinderii, cât şi de rentabilitatea sa, care va condiţiona capacitatea de

rambursare a împrumuturilor pe termen mediu şi lung.

Construcţia bilanţului financiar presupune efectuarea următoarelor corecţii:

a) Activul imobilizat trebuie corectat astfel încât toate elementele, care în termen de cel

puţin un an se transformă în lichidităţi, să figureze în cadrul acestuia. Pentru a efctua această

corecţie se utilizează informaţiile din bilanţ, procedându-se la de ducerea imobilizăriilor

financiare sub un an care sunt înglobate în active pe termen scurt şi, respectiv, prin includerea

în imobilizări a creanţelor mai mari de un an.

Corectarea activului imobilizat presupune, de asemenea, includerea în imobilizările

necorporale a primelor de rambursare a obligaţiunilor, a cheltuielilor de repartizat pe mai multe

exercţii şi a diferenţelor de conversie-activ, dacă sunt definitive (tabelul 1).

9

Page 10: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

IMOBILIZǍRI CORECTATE

Imobilizări corporale

+Prime de rambursare a obligaţiunilor

+Cheltulieli de repartizat pe mai multe exerciţii

+Diferenţe de conversie- activ

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare

-Imobilizări financiare sub un an

+Creanţe mai mari de un an

O altă variantă constă în a considera primele de rambursare a obligaţiunilor,

cheltuielile de repartizat pe mai multe exerciţii şi diferenţele de conversie-activ, ca nonvalori,

ceea ce presupune scăderea lor din activ, precum şi din capitalurile proprii (pasiv).

b) Activul circulant corectat (metoda de calcul substractivă)rezultă ca diferenţă între totalul

bilanţului şi valoarea activului imobilizat corectat.

Utilizând metoda de calcul aditivă, activul circulant corectat se poate determina prin însumarea

elementelor din tabelul 2.

ACTIV CIRCULANT CORECTAT

Stocuri

Creanţe

+Imobilizări financiare sub un an

-Creanţe mai mari de un an

Valori mobiliare

Disponibilităţi

Cheltuieli înregistrate în avans

c) Capitalurile permanente reprezintă suma dintre:capitalurile destinate în principiu să

rămână la întreprinderii până la lichidarea acesteia (capitalurile proprii) şi capitalurile destinate

10

Page 11: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

să rămână la dispoziţia întreprinderii pe o perioadă mai mare de un an (datorii pe termen mediu

şi lung), aşa cum rezultă din tabelul 3.

CAPITALURI PERMANENTE

Capitaluri proprii(după repartizarea rezultatului)

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli mai mari de un an

Datorii mai mari de un an

Diferenţe de conversie-activ(eventual)nete după

impozitare

d) Datorii pe termen scurt corectate se determină fie utilizând metoda substractivă, ele

fiind egale cu diferenţe dintre totalul pasivului şi capitalurile permanente anterior determinate,

fie prin metoda aditivă, ca sumă a următoarelor elemente (tabelul 4)

DATORII PE TERMEN SCURT CORECTATE

Datorii mai mici de un an (inclusiv scadenţele

împrumuturilor rambursabile mai mici de un an)

Provizioane pentru riscuri şi cheltulieli mai mici de un an

Venituri înregistrate în avans

Impozit latent asupra diferenţelor de conversie-activ

Tot mai mulţi analişti financiari consideră ca fiind necesar completarea corecţiilor enumerate

mai sus cu încă două noi corecţii considerate obligatorii (incluse, de astfel, în bilanţul

funcţional).

bunurile finanţate prin leasing să fie adăugate imobilizărilor corporale pentru

valoarea anuităţilor rămase de acoperit, iar în pasiv săfie integrate în capitalurile

permanente (pentru anuităţi mai mari de un an), fie în datoriile pe termen scurt

(pentru anuităţile mai mici de un an);

efectele scontate neajunse la scadenţă să majoreze suma creanţelor din activ, iar în

pasiv săse procedeze la includerea lor în suma datoriilor cu scadenţe mai mici de un

an.

11

Page 12: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Datele necesare analizei echilibrului financiar sunt preluate din bilanţul financiar, rezultat

al “tratării” prealabile a posturilor de activ şi pasiv din bilanţul contabil.

Bilanţul financiar separă posturile de activ şi de pasiv în patru structuri distincte,

conform criteriului”durata mai mare sau mai mică de un an”.Aceste structuri sunt activul

imobilizat (activ cu o durată mai mare de un an) Si capitalurile permanente (pasiv cu o durată

mai mare de un an), reprezentând grupele de posturi din partea superioară a bilanţului, în timp

ce posturile de la baza bilanţului sunt regruate în activul circulant (cu o durată mai mică de un

an) şi datoriile pe termen scurt (cu o durată similară).

Bilanţul financiar reprezintă un model semnificativ din punct de vedere al

diagnosticului financiar. El oferă criterii de apreciere a echilibrului financiar al intreprinderii,

prin reflectarea materială (prin active) a modului de utilizare a capitalurilor acesteia.

Activul bilanţului reprezintă utilizare a resurselor financiare în scopul realizării unei

structuri de producţie în consens cu obiectul de activitate a întreprinderii. În activul bilanţului

elementele sunt ordonate după gradul lor de lichiditate, respectiv posibilitatea de a fi

transformate în bani, în scopul recuperării rapide a capitalurilor investite. Mai întâi, se înscriu

activele cele mai puţin lichide respectiv cu perioada cea mai mare de recuperare formate din:

imobilizări necorporale, corporale şi financiare.

În bilanţ sunt evidenţiate, de asemenea, activele circulante care sunt structurate în

stocuri, creanţe şi disponibilităţi. Acestea sunt caracterizate ca fiind mult mai lichide,

recuperarea capitalurilor investite având loc la încheierea ciclului de exploatare.

Pasivul bilanţului reflectă, din punct de vedere financiar, sursele de provenienţă a

capitalurilor proprii şi împrumutate ale întreprinderii. Structurarea pasivelor se face după

gradul de exigibilitate, respectiv însuşirea de a deveni scadente la un anumit termen. Se înscriu,

mai întâi, capitalurile proprii, apoi rezervele, profitul nerepartizat, subvenţiile şi provizioanele.

Aceste surse, practic, nu sunt exigibile, ele neavând un termen limită în ceea ce priveşte

recuperarea. Tot aici se înscriu şi datoriile financiare, a căror scadenţă este mai mare de un an.

Datoriile pe termen lung se numesc resurse permanente şi sunt simbolizate „ RD”

datorită caracterului lor particular, constant, respectiv de a servi în mod durabil şi stabil la

finanţarea unor nevoi permanente.

Datoriile pe termen scurt generate de activitatea curentă, au un grad ridicat de

exigibilitate şi sunt cunoscute sub denumirea de resurse temporare, simbolizate „RC”.

12

Page 13: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Din cele spuse mai sus, rezultă că bilanţul financiar poate fi analizat pe orizontală din

punct de vedere al celor două părţi care-l compun:

- etajul superior, format din resurse permanente şi utilizări sau nevoi permanente, care

reflectă structura financiară durabilă a activelor imobilizate, respectiv echilibrul financiar pe

termen lung;

- etajul inferior, constituit din resurse temporare (ciclice) destinate a asigura finanţarea

utilizărilor (nevoilor ) temporare în vederea realizării ciclului de exploatare, ceea ce reflectă

echilibrul financiar pe termen scurt.

În continuare vom prezenta bilanţul financiar realizat la S.C.Piscicola S.R.L. pentru anii

2001, 2002, 2003. Pentru a evidenţia o evoluţie reală a valorilor acestora vom corecta valorile

din bilanţcu rata inflaţiei corespunzători anilor de calcul.Considerăm ca an de referinţă anul

2001, valorile ratei inflaţie utilizaţi în calcul sunt:

- în 2002 rata inflaţiei a fost 22,5%

- în 2003 rata inflaţiei a fost de 14,5%

În urma calculelor obţinem următoarele rezultate:

13

Page 14: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Analiza bilanţului financiar la societatea comercială Piscicola S.R.L.

-mii lei-

Activul corectat 2001 2002 2003

Imobilizari necorporale corectate 4233 516 0

Imobilizai corporale corectate 995295 899769 813511

Imobilizari financiare corectate (+creante mei mari de un

an) 0 745898 1601501

Total imobilizari corectate 999528 1646183 2415012

Stocuri 1152623 837870 288325

Creanţe corectate (mai mici de un an) 273407 106678 77867

Disponibilităţi 155724 141920 184068

Cheltuieli înregistrate in avans 0 0 0

Alte active circulante 0 0 0

Total activ circulant corectat 1581754 1086468 550260

Total activ corectat 2581282 2732651 2965272

Pasivul corectat

Capitaluri proprii corectate 53800 76066 152510

Provizioane pentru riscuri ş i chelt.>de un an 0 0 0

Datorii mai mari de un an 0 0 2126905

Total capitaluri permanente 53800 76066 2279415

Datorii mai mici de un an 2527482 2656585 685857

Provizioane pentru riscuri si chelt.<de un an 0 0 0

Venituri inregistrate in avans 0 0 0

Total datorii pe termen scurt corectate 2527482 2656585 685857

Total pasiv corectat 2581282 2732651 2965272

14

Page 15: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

3.1.1.Evoluţia elementelor de activ

Prin activ se înţelege patrimoniul economic, adică valorile economice sub forma lor

fizică concretă, respectiv totalitatea mijloacelor aflate la dispoziţia unităţii patrimoniale

exprimate în bani. Structura acestor mijloace se modifică continuu în funcţie de particularităţile

procesului de producţie.

În continuare vom prezenta o evoluţie a elementelor de activ pe total şi pe componente

utilizând datele din bilanţul financiar.

Observăm că în anul 2001 activele totale erau în valoare de 2.581.282 mii lei la sfârşitul

anului,valoare care a crescut faţă de începutul anului datorită faptului că activele circulante şi

cele imobilizate au crescut.

În anul 2002 activele totale au crescut până la 2.732.651 mii lei, creşterea fiind datorată

creşterii activelor imobilizate şi celor circulante.

În anul 2003 valoarea activelor totale a crescut la 2.965.272 mii lei, crescând cam cu

acelaşi procent faţă de anul precedent

După cum putem observa activele totale au înregistrat o evoluţie crescătoare în cei trei

ani analizaţi cam cu acelaşi procent de la an la an datorită unei utilizări eficiente a tuturor

mijloacelor de care a dispus societatea, fapt ce a dus la creşterea valorii activelor fixe şi cele

circulante de la un an la altul.

15

Page 16: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

EVALUAREA ACTIVELOR

2581282

2732651

2965272

2300000

2400000

2500000

2600000

2700000

2800000

2900000

3000000

2001 2002 2003

EVALUAREAACTIVELOR

-mii lei-

3.1.2.Evoluţia elementelor de pasiv

Pasivul reprezintă totalitatea resurselor exprimate în bani, în ordinea lor de formare şi

după destinaţia procesului de productie. Prin pasiv se înţelege patrimoniul public juridic, adică

relaţiile în care se află obiectul patrimoniului cu valori care fac parte din activ.

De asemenea în pasiv se reflectă structura economico- organizatorica şi regimul de

drept al resurselor întrprinderii. Pasivul se referă la: resurse, în ordinea lor de formare şi după

destinaţia lor în procesul de producţie; provenienţa bunurilor; puterea abstractă de dispunere

asupra acestor bunuri.

În bilanţul financiar este prezentată o evoluţie reală a valorilor acestora şi observăm că

datorită egalitaţii bilanţiere activ = pasiv, egalitate ce stă la baza contabilităţii, elementele de

pasiv au o evoluţie identică cu cele de activ. Elementele de activ au avut o evoluţie crescătoare

însoţită de o creştere în aceiaşi măsură a elementelor de pasiv.Cu alte cuvinte, mijloacele de

care dispune societatea au crescut, dar au crescut în acelaşi timp şi sursele de unde s-au

procurat mijloacele.

16

Page 17: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Evaluarea pasivelor

25812822732651

2965272

2300000

2400000

2500000

2600000

2700000

2800000

2900000

3000000

2001 2002 2003

-mii lei-

3.1.3 Detalierea evoluţiei elementelor de activ şi de pasiv

Elementele de activ sunt reprezentate de active imobilizate şi active circulante.

Activele imobilizate cuprind valorile economice de investiţie ale agenţilor economici, a căror

perioadă de utilitate are un termen mai lung şi nu se consumă la prima utilizare, fiind

exploatabile pe o perioadă mai mare de un an. Aceste se diferenţiază în:

imobilizări necorporale;

imobilizări corporale;

imobilizări financiare.

Imobilizările necorporale sunt variate şi nu sunt reprezentate prin bunuri concrete. Ele

sunt valori intangibile, reprezentate printr-un document juridic sau comercial. Ele cuprind:

cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, cocesiuni, brevete şi alte drepturi şi

valori similare, fondul comercial şi alte imobilizări necorporale.

Evoluţia imobilizărilor necorporale se prezintă astfel:

17

Page 18: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Evolutia imobilizarilor necorporale

4233

516

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 2002 2003

-mii lei-

Observăm că în anul 2001 societatea a prezentat imobilizări necorporale.În 2002 au

scazut foarte mult ca să ajungă în 2003 să nu mai prezinte imobilizări corporale.

Imobilizările corporale definesc aceea parte a patrimoniului care prezintă capacitatea

tehnica de productie sau potenţialul de a creea venituri, în concordanţă cu obiectul de

activitate.Acestea se împart în terenuri şi mijloace fixe. Mijloacele fixe sunt acele valori

materiale ale căror valoare de inventar depăşeşte suma de 8 milioane de lei şi au o durată de

folosire mai mare de un an.

18

Page 19: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Evolutia imobilizarilor corporale

995295899769

813511

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2001 2002 2003

-mii lei-

Observăm că evoluţia acestor elemente este descrescătoare în termeni reali pe parcursul

celor trei ani, diferenţa de la un an la altul nefiind foarte mare.Putem spune că societatea a

achiziţionat mijloace fixe în 2002 şi 2003 dar în masură mică, pe lângă acest fapt trebuie să

luăm în calcul şi amortizarea anuală a mijloacelor fixe.

Imobilizările financiare reprezintă o formă de plasare a capitalului social disponibil sau

a unor acţiuni şi drepturi de creanţă ale societăţii în capitalul altei societăţi, cu scopul de a se

realiza venituri sub diferite forme. În această categorie se include:titlurile de participare,

titlurile imobilizate în activităţi de portofoliu, alte titluri imobilizate şi creanţe imobilizate.

19

Page 20: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Evaluarea imobilizarilor financiare

745898

1601501

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2001 2002 2003

-mii lei-

După cum se observă în grafic în anul 2001 societatea nu a dispus de imobilizări

financiare,începând cun anul 2002 firma a dispus de creanţe rezultate din active imobilizate,iar

în 2003 acestea s-au dublat faţă de 2002.

Activele circulante se caracterizează prin consumarea lor, de regulă, într-un singur

ciclu de exploatare şi transmiterea valorii integrale asupra producţiei în care se încorporază.

Acestea sunt alcătuite din stocuri, producţie neterminată, produse finite şi semifabricate, valori

realizabile pe termen scurt şi valori disponibile

Stocurile sunt alcătuite din materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi

baracamente, producţie în curs de execuţie, produse finite, produse reziduale, semifabricate,

mărfuri şi ambalaje.Evoluţia acestora se observă din următorul grafic.

20

Page 21: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Evolutia stocurilor

1152623

837870

288325

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2001 2002 2003

-mii lei-

Se observă că stocurile au cunoscut o scădere în 2002 faţă de anul precedent, urmând ca

în anul 2003 acestea să scadă la mai bine de jumătate faţă de valoarea lor iniţială.

Creanţe.În general în cadrul activităţilor economice se realizează schimburi de valori,

adică una din părţile contractante oferă bunul sau serviciul spre vânzare iar cealaltă remite

contravaloarea sa. Se deosebesc două fluxuri de valori în sens contrar, adică fluxul de mărfuri

şi contrafluxul valorilor de schimb, în general al banilor.

De cele mai multe ori însă nu se realizează în acelaşi moment ambele fluxuri,

născându-se astfel datorii pentru beneficiar şi creanţe pentru furnizor sau prestator.

Evolutia creantelor

273407

10667877867

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2001 2002 2003

-mii lei-

21

Page 22: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Din grafic se observă că valoarea creanţelor scade în fiecare an ajungând în anul 2003

la 77.867 mii lei faţă de 273.407 mii lei în 2001.

Elementele de pasiv sunt împărţite în capitaluri proprii, datorii pe termen lung şi scurt.

Capitalul este o categorie economică care exprimă totalitatea resurselor materiale care

prin asociere cu ceilalţi factori de producţie participă la realizarea de noi bunuri economice cu

scopul de a obţine profit.

Capitaluriile proprii se constituie din aporturile proprietarilor, prin autofinanţare şi din

alte resurse financiare nerambursabile. În mod concret, ele se identifică cu capitalul individual

sau social, cu primele legate de capital, rezervele intreprinderii, diferenţele sub formă de

plusvaloare din reevaluarea activelor, rezultatul reportat din exerciţiile precedente, rezultatul

exerciţiului, subvenţiile pentru investiţii, fondurile proprii cu scop determinat şi provizioanele

reglementate.

Evolutia capitalurilor proprii

53800

76066

152510

020000400006000080000

100000120000140000160000180000

2001 2002 2003

-mii lei-

În cursul celor trei ani acestea au avut o evoluţie crescătoare după cum se observă şi în grafic.

Datoriile pe termen scurt şi lung reprezintă împrumuturile din emisiunea de

obligaţiuni, credite bancare, datorii legate de participaţia în cadrul întreprinderii,datorii privind

concesiunile şi locaţiile de gestiune,alte datorii şi împrumuturi, precum şi dobânzile asimilate.

Societatea a avut în anii 2001şi 2002 doar datorii pe termen scurt, în anul 2003 au scăzut

datoriile pe termen scurt şi a avut datorii pe termen lung în valoare de 2.126.905 iar, cele pe

22

Page 23: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

termen scurt au scăzut la 685.857, în total datoriile pe 2003 au fost de 2.812.762. Evoluţia lor

este prezentată în graficul de mai jos.

Evolutia datoriilor total

2527482

2656585

2812762

23500002400000245000025000002550000260000026500002700000275000028000002850000

2001 2002 2003

-mii lei-

3.1.4 Evoluţia contului de profit şi pierdere

Contul de profit şi pierdere prezintă detailat veniturile şi chieltuielile realizate de firmă,

precum şi rezultatele obţinute de aceasta, atât în formă netă, cât şi în formă brută.

Pentru a evidenţia o evoluţie reală a valorilor acestora vom corecta valorile din contul

de profit şi pierdere în funcţie de rata inflaţiei corespunzători anilor de calcul, considerând ca

an de referinţă anul 2001.

Contul de profit şi pierdere în anii 2001, 2002,2003

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR 2001 2002 2003

.Cifra de afaceri netă 4.386.976 4.449.838 5.562.858

Producţia vândută 794.734 934.437 1.727.083

Venituri din vânzarea mărfurilor 3.592.242 3.515.400 3.835.775

Variaţia stocurilor Sold C

Sold D

1.394.523 1.774.460 1.871.395

23

Page 24: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

.Producţia imobilizată 137.335 168.033 86.046

Alte venituri din exploatare 0 0 13.752

I.VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL 5.918.834 6.392.331 7.534.051

Cheltuieli cu materiile prime şi materiale

consumabile

576.376 492.797 978514

Alte cheltuieli materiale 49.478 54.121 128.175

Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 361.033 163.066 262.374

Cheltuieli privind mărfurile 2.508.318 3.192.531 2.815.134

Cheltuieli cu personalul din care:

Salarii

813.260

599.539

627.482

460.875

824.111

608.015

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 213.721 166.607 216.096

Amortizări şi provizioane pentru deprecierea

imobilizărilor corporale şi necorporale

181.948 133.133 134.706

-Cheltuieli 181.948 133.133 134.706

-Venituri 0 0 0

ajustarea valorii activelor circulante 0 3.086 0

-Cheltuieli 0 3.086 0

-Venituri 0 0 0

Alte cheltuieli de exploatare 478.542 420.374 821.328

Cheltuieli privind prestaţiile externe 437.817 402.550 705.535

Cheltuieli cu alte impozite,taxe şi vărsăminte

asimilate

40.725 17.824 13.368

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active

cedate

0 0 102.424

II.CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 4.968.955 5.086.590 5.964.342

REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit 949.879 1.599.530 2.200.731

III.VENITURI FINANCIARE –TOTAL 13.618 1.807 546

IV.CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL 1.675 0 0

REZULTATUL FINANCIAR –profit 11.943 1.807 546

REZULTATUL CURENT-profit 961.822 1.307546 1.570.254

V.VENITURI EXTRAORDINARE-TOTAL 0 0 0

24

Page 25: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

VI CHELTUIELI EXTRAORDINARE-TOTAL 45.437 10.396 0

REZUTATUL EXTRAORDINAR -45.437 -10.396 0

VII.VENITURI-TOTALE 5.932.452 6.394.138 7.534.596

VII.CHELTUIELI-TOTALE 5.016.067 5.096.986 5.964.342

REZULTATUL BRUT-profit 916.385 1.297.150 1.570.254

IMPOZITUL PE PROFIT 245.405 331.103 402.371

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

FINANCIAR-profit

670.980 966.047 1.167.883

Evoluţia rezultatului brut şi a rezultatului net

Rezultatul brut reprezintă rezultatul exerciţiului înainte de impozitare.El se determină

după formula:

Rezultatul brut = Venituri totale – Cheltuieli totale

Veniturile totale = Venituri din exploatare + Venituri extraordinare + Venituri

financiare;

Cheltuieli totale = Cheltuieli de exploatare + Cheltuieli extraordinare + Cheltuieli

financiare

Evoluţia rezultatului brut este crescătoare în cei tri ani analizaţi, ceea ce înseamă că

firma duce o activitate eficientă.

Grafic această situaţie se prezintă astfel:

Evolutia rezultatului brut

916385

1297150

1570254

0200000400000600000800000

10000001200000140000016000001800000

2001 2002 2003

25

Page 26: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

-mii lei-

Rezultatul net reprezintă rezultatul exerciţiului după impozitare, respectiv profitul

impozabil, mai puţin impozitul pe profit. Profitul impozabil se determină după formula:

Profit impozabil = rezultatul brut + cheltuieli nedeductibile – deduceri fiscale:

Rezultatul net = Profit impozabil – impozit pe profit

Rezultatul net a înregistrat o evoluţie crescătoare în ultimii trei ani, iar grafic această

creştere se prezintă astfel.

Evolutia rezultatului net

670980

966047

1167883

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2001 2002 2003

-mii lei-

Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor din exploatare

Fiecare întreprindere pentru a-şi realiza obiectivul de activitate trebuie să-şi utilizeze

factorii de producţie, respectiv resursele materiale şi cele umane.O parte din aceste resurse se

consumă, o alta se depreciază treptat, iar alte resurse trebuie remunerate.

Expresia bănească a consumului factorilor de producţie determinat de obţinerea şi

desfacerea bunurilor materiale, executarea de lucrări şi prestarea de servicii reprezintă

cheltuieli de exploatare.Recuperarea acestor cheltuieli se face pe baza veniturilor din

exploatare, în sensul includerii cheltuielilor în costurile bunurilor, lucrărilor sau serviciilor şi,

prin acestea, în preţurile de vânzare.

Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor din exploatare se prezintă astfel:

26

Page 27: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

5981834 6392231

7534051

4968955 50865905964342

010000002000000300000040000005000000600000070000008000000

2001 2002 2003

venituri pentruexploatare

cheltuieli pentruexploatare

-mii lei

Observăm că de la an la an veniturile au crescut proporţional cu cheltuielile din

exploatare, ceea ce înseamnă că a crescut producţia exerciţiului, cifra de afaceri şi alte venituri

din exploatare, dar în acelaşi timp şi cheltuielile din exploatare, respectiv cele legate de materii

prime, materiale consumabile, adică cele materiale, precum şi cele cu personalul. Creşterea

acestor venituri arată faptul că societatea desfăşoară o activitate de exploatare care îi permite să

efectueze cheltuieli, dar în acelaşi timp să obţină venituri.

Evoluţia rezultatului din exploatare (venituri din exploatare – cheltuieli din exploatare)

se prezintă astfel:

Evolutia rezultatelor din exploatare

949879

1599530

2200731

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2001 2002 2003

-mii lei-

Se observă faptul că profitul înregistrat din activitatea de exploatare are o evoluţie crescătoare

pe parcursul celor trei ani analizaţi. Datorită faptului că se obţine profit din această activitate în

toţi cei trein ani se poate spune că firma desfăşoară o activitate de exploatare rentabilă.

27

Page 28: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Veniturile şi cheltuielile financiare

Apariţia la dispoziţia înterprinderii a unui capital temporar disponibil sau a unui necesar de

capital determină o serie de operaţii de plasare a capitalului disponibil sau de atragere de

capital, operaţii ce dau conţinutul activităţii financiare. Aceste operaţii determină cheltuieli,

precum şi venituri financiare.

Evoluţia acestor venituri şi cheltuieli se prezintă astfel:

13618

1807546

16750 0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2001 2002 2003

venituri f inanciare

cheltuieli f inanciare

-mii lei-Se observă că veniturile financiare au cea mai mare valoare în 2001, el scăzând de la an

la an, firma înregistrează cheltuieli financiare doar în 2001.

Evoluţia rezultatului financiar se prezintă astfel:

28

Page 29: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Evoluia rezultatului financiar

11943

1807546

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2001 2002 2003

-mii lei-

Se observă că rezultatul financiar scade de la un an la altul, datorită faptului că nu s-au

înregistrat cheltuieli financiare în 2002 şi 2003, rezultatul financiar a rămas la fel ca veniturile.

Veniturile şi cheltuielile extraordinare

Veniturile şi cheltuielile de gestiune şi de capital, cu caracter întâmplător, accidental în

raport cu activitatea normală a întreprinderii sunt considerate extraordinare. Evoluţia acestora

se prezintă la societatea noastră în felul următor:

0 0 0

45437

10369

00

10000

20000

30000

40000

50000

2001 2002 2003

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

29

Page 30: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Observă că în 2001 şi 2002 s-au înregistrat cheltuieli, dar nu şi venituri ceea ce

înseamnă că societatea a avut pierderi în acesată perioadă , în 2003 nu s-au înregistrat nici

venituri şi nici pierderi.

Rezultatul extraordinar reprezintă pierderi în 2001 şi 2002, după cum se observă şi în

graficul de mai jos.

Evolutia rezultatului extraordinar

-45437

-10396

0

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

2001 2002 2003

-mii lei-

3.2 Analiza fluxurilor financiar monetare pe bază de rate

Analiza fluxurilor se va realiza be baza bilanţului financiar prezentat mai sus cu valorile

actualizate pentru anii 2002 şi 2003.

3.2.1 Indicatori de gestiune

Rotaţia activului total (viteza de rotaţie în zile)

Se determină ca raport între cifra de afaceri şi activele totale.Acest indicator arată eficienţa cu

care se utilizează activele totale, respectiv mijloacele de care dispune societatea, comparând

fluxurile înregistrate în contul de proit şi pierdere cu soldurile din bilanţ.

Viteza de rotaţie a activelor = Cifra de afaceri/Active totale

Viteza de rotatie a

activelor totale

2001 2002 2003

1.69 1.62 1.87

30

Page 31: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Observăm o utilizare eficientă a acestora chiar dacă în 2002 s-a înregistrat o uşoară

scădere a acestui indicator

Durata de rotaţie a activelor totale

Acest indicator se exprimă în număr de zile, se determină ca raport între activele totale

cifra de afaceri, înmulţit cu 365.

Durata de rotaţie = active totale/cifra de afaceri*360

Durata de rotaţie a

activelor totale

2001 2002 2003

211 221 191

Observăm că de la an la an acest indicator a înregistrat o valoare mai mică ceea ce înseamnă

că viteza de rotaţie a activelor totale a crescut.

Rotaţia activelor circulante

Se determină ca raport între cifra de afaceri şi activele circulante, acesta fiind un

indicator de exprimare a modului în care se utilizează activele circulante .

Viteza de rotaţie a activelor circulante = Cifra de afaceri/active circulante

Viteza de rotaţie a

activelor circulante

2001 2002 2003

2.77 4.09 10.1

Cu cât această rată este mai ridicată, cu atât capitalurile se rotesc mai repede, arătând de

căte ori se rotesc capitalurile în cursul anului.

Acest indicator a înregistrat o evoluţie crescătoare de la an la an ceea ce înseamnă că

viteza de rotaţie a activelor circulante şi- a îmbunătăţit valoarea de la an la an.

Durata în zile a unei rotaţii

Se determină raportând perioada de timp pentru care se efectuează calculul la

coeficientul de rotaţie

Durata în zile a unei rotaţii = Active circulante/cifra de afaceri*360

31

Page 32: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Durata în zile a unei

rotaţii

2001 2002 2003

129 87 35

Cu cât durata în zile a unei rotaţii a scăzut, cu atăt viteza de rotaţie a crescut, ceea ce are

efecte pozitive asupra desfăşurării procesului de producţie. Se observă că acest indicator are o

evoluţie descrescătoare în cei trei ani luaţi în calcul, ceea ce înseamnă că viteza de rotaţie a

activelor circulante s-a accelerat.

Durata medie de recuperare a creanţelor

Se determină ca raport între creanţele totale şi cifra de afaceri, înmulţit cu 360

Durata de încasare a creanţelor = Creanţe totale/cifra de afaceri*360

Durata de încasare a

creanţelor

2001 2002 2003

22.4 68.9 108.6

Acest indicator a înregistrat o evoluţie crescătoare de la an la an, ceea ce înseamnă că

durata de încasare a creanţelor se măreşte, ceea ce poate avea efecte negative asupra trezoreriei

societăţii.

Rotaţia creanţelor

Se determină ca raport între cifra de afaceri şi reanţele totale.

Rotaţia creanţelor = Cifra de afaceri/creanţe totale

Rotaţia creanţelor 2001 2002 2003

16.04 5.21 3.31

Acest indicator înregistrează o evoluţie descrescătoare în anul 2002 faţa de anul 2001,

scăzând semnificativ, de la 16,04 în anul 2001, la 5,21 în anul 2002, evoluţie care se menţine şi

în anul 2003, ajungând la 3,31.

3.2.2 Indicatorii fondului de rulment

Fondul de rulment reprezintă excedentul capitalurilor permanente asupra

imobilizărilor nete. Este partea din capitalurile avansate le termen pentru finanţarea ciclului de

32

Page 33: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

exploatare. Partea din resursele financiare care asigură finanţarea permanentă a activelor

circulante reprezintă fondul de rulment. Acesta se formează din capitalurile proprii şi

împrumuturi pe termen mediu şi lung.

Fondul de rulment brut sau total (FRB) cuprinde ansamblu elementelor de activ

susceptibile a fi transformate în bani într-un termen mai mic de un an. Fondul de rulment

poate fi definit ca partea din capitalul permanent utilizată pentru finanţarea activelor

circulante.

Fondul de rulment total = Total active – active imobilizate

Cu ajutorul acestei relaţii de calcul se evidenţiază dimensiunea efectivă a fondului de

rulment aflat în circuitul exploatării.

Fondul de rulment total 2001 2002 2003

1.581.754 1.086.468 550.260

-mii lei-

Observăm în tabelul de mai sus că fondul de rulment total scade de la an la an, asta însemânând

faptul că s-a utilizat de la an la an o parte din ce în ce mai mică a capitalului permanent pentru

finanţarea activelor circulante asta se datorează şi faptului că au crescut datoriile mai mari de

un an.

Fondul de rulment permanent este constituit în principiu din resurse permanente.Fondul

de rulment permanent nu este exigibil, deci nu are practic o scadentă. În componenţa s-a intră

imobilizările (corporale, necorporale, financiare), acestea au o rotaţie lentă şi din această cauză

sunt numite alocări permanente, capitaluriile proprii care nu au o scadenţă precum şi datoriile

financiare adică împrumuturile contractate pe termen mijlociu şi lung, deci care au o scadenţă

Fondul de rulment permanent = Capital Propriu + împrumuturi şi datorii Financiare (peste

1an)-total active imobilizate

-mii lei-

Fondul de rulment permanent 2001 2002 2003

-941.495 -1.570.117 -135.597

Observăm că fondul de rulment permanent este negativ pe perioada celor trei ani, asta

se datorează şi faptului că profilul activităţii întreprinderii este de aşa natură încât lichidează şi

reînoiesc foarte repede stocurile. Fondul de rulment permanent este negativ şi datorită faptului

33

Page 34: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

că societatea nu şi-a mărit capitalul social, iar capitalul propriu al societăţii nu acoperă datoriile

pe care le are. Observăm că în 2001 şi 2002 societatea nu a avut datorii mai mari de un an.

Fondul de rulment propriu reprezintă excedentul capitalului propriu asupra activelor

imobilizate; exprimă autonomia societătii în materie de finanţare a investiţiilor.

Fondul de rulment propriu = Capital propriu total – total active imobilizate

-mii lei-

Fondul de rulment propriu 2001 2002 2003

-941.495 -1.570.117 -2415012

Observăm că fondul de rulment propriu ca şi cel permanent este negativ ceea ce

înseamnă utilizarea datoriilor pe termen scurt în finanţarea activităţii de exploatare devine

permanentă, de unde şi gradul mai ridicat de exigibilitate a surselor de finanţare.Având în

vedere că societatea noastră se ocupă cu producţia şi comercializarea peştelui viu şi işi

reînoieşte mereu stocurile nu putem spune că echilibru financiar al firmei este periclitat , dar

societatea pentru a nu fi în pericol trebuie să dispună într-o anumită proporţie de active

circulante pentru a le transforma în bani.

Gradul de acoperire a activelor circulante cu capitalul propriu se calculează după

formula : Fondul de rulment propriu/fondul de rulment total

-mii lei-

Gradul de acoperire a activelor circulante

cu capital propriu

2001 2002 2003

-0.59 -1.44 -4.38

După cum se observă capitalul propriu al întreprinderii nu poate acoperii rulajul de

active circulante, asta se datorează faptului că societatea nu a majorat capitalul social.

Fondul de rulment net global cuprinde partea din capital permanent ce poate fi

utilizată pentru finanţarea capitalurilor circulante.

Fondul de rulment net global = Capital permanent – active imobilizate

-mii lei-

Fondul de rulment net global 2001 2002 2003

34

Page 35: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

-941.495 -1.570.117 -135.597

Observăm fondul de rulment net este negativ ceea ce înseamnă că o parte mica a capitalului

permanent poate acoperii activele circulane ale societăţii.

Trezoreria netă reprezintă un indicator al echilibrului financiar, rezultat al deducerii

din fondul de rulment net a nevoii de fond de rulment.

Trezoreria netă = Fondul de rulment global – necesarul de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment reprezintă suma de bani de care trebuie să dispună

societatea peste cea necesară finanţării imobilizărilor, pentru a funcţiona normal. Aceasta se

determină după formula:

NFR = activ circulant de exploatare (stocuri + creanţe + avansuri + cheltuieli în avans

legate de exploatare) – datorii de exploatare ( avansuri primite + datorii furnizori + datorii fiscale

în afara impozitului pe profit + venituri în avans legate de exploatare).

-mii lei-

NFR 2001 2002 2003

-905.966 -1.734.895 -448.172

Necesarul de fond de rulment

-905966

-1734893

-448172

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0

2001 2002 2003

-mii lei-

Observăm că necesarul de fond de rulment are o mărime negativă în cei trei ani, ceea ce

semnifică un surplus de resurse temporare în raport cu necesităţile de finanţare ale capitalurilor

permanente,acest surplus a fost folosit pentru achiziţia de imobilizări corporale şi este favorabil

întrucât este o consecinţă a accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante.

35

Page 36: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Trezoreria netă 2001 2002 2003

-941.495 -3.305.012 -583.769

După cum observăm în cei trei ani trezoreria netă este negativă ceea ce însemnă că există

nevoie de lichidităţi pentru finanţare.

3.2.3 Indicatorii de lichiditate

Aceşti indicatori exprimă capacitatea întreprinderii de a face faţă scadenţelor pe termen

scurt. Solvabilitatea rezultă din echilibru financiar între fluxul încasărilor şi cel al

plăţilor.Gradul de solvabilitate se poate aprecia prin raportarea fonduriilor proprii la datoriile

scadente. Păstrarea solvabilităţii, pe parcursul întregului an, este strict legată de îndeplinirea

riguroasă a bugetului fiecărui agent economic şi a programului de activităţii de producţie care-i

permite sădispună de volumul de mijloace băneşti pentru a-şi onora obligaţiile scadente.

Indicatorii de lichiditate 2001 2002 2003

Lichiditate generală 0.62 0.4 0.8

Lichiditate imediată 0.16 0.09 0.38

Solvabilitate generală 1.02 1.02 4.32

Rata lichidităţii generale indică posibilitatea componentelor patrimoniale curente de

a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată

exigibile.

Acest indicator se calculează : Active circulante/Datorii curente

După rezultatele din tabel rezultă că indicatorul este subunitar ceea ce înseamnă că firma

nu dispune de lichidităţii pentru a-şi satisface toate obligaţiile.

Rata lichidităţii imediate, acest indicator ia în considerare doar activele patrimoniale

ce pot fi transformate în monedă imediată. Acest indicator trebuie să fie minim 0,5,

iar valoarea optimă este 1.

36

Page 37: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Rata lichidităţii immediate se determină după formula:

(Active circulante –Stocuri)/Datorii curente

Analizănd rezultatele de mai sus observăm că societatea nu îndeplineşte criteriul optim

ceea ce înseamnă că nu dispune de lichidităţi.

Solvabilitate generală

Se determină ca raport între activele totale şi datoriile curente

Acest indicator măsoară securitatea de care se bucură creditorii pe termen scurt şi pe

termen lung, precum şi marja de credit comercial a societăţii.

Observăm că în 2001 şi 2002 societatea nu prezintă o situaţie bună, coeficientul fiind

mai mic de 2, ceea ce înseamnă că activele nu au o valoare corespunzătoare, însă în 2003

situaţia se schimbă.

3.2.4 Indicatorii de rentabilitate

Pentru aprecierea gradului de eficienţă economico-financiară a activităţii unei firme se

utilizeaza un set de indicatori care au în vedere rezultatele şi efortul consumat pentru

obţinerea lor.

Indicatorii de rentabilitate 2001 2002 2003

Rata rentabilităţii economice 17.3 17.05 0.68

Rata rentabilităţii financiare 12.47 12.7 7.6

Rata rentabilităţii resurselor

consumate

0.13 0.18 0.19

Marja brută din vânzări 0.2 0.29 0.28

Rentabilitatea economică se calculează conform formulei: Profit brut/capital

permanent

Observăm că în 2001 s-a înregistrat cea mai mare rată a rentabilităţii, dar în schimb în

2003 rentabilitate a scăzut foarte mult datorită creşterii capitalurilor permanete în special

a datoriilor mai mari de un an.

Rentabilitatea financiară reprezintă rentabilitatea capitalurilor proprii şi se determină

după relaţia : Profit net/Capitaluri proprii

37

Page 38: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Acest indicator este semnificativ, deoarece rezultatul net permite remunerarea

capitalurilor investite.

Observăm în tabelul de mai sus că în 2002 se înregistrează cea mai mare rată a

rentabilităţii financiare, iar în 2003 scade datorită mărimii ridicate a capitalurilor din

acest an.

Rata rentabilităţii resurselor consumate

Se determină după formula: Profit net/Cheltuieli totale

Marja brută din vânzări

Se determină după formula :Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri

3.2.5 Indicatorii de echilibru financiar

Indicatorii de echilibru financiar 2001 2002 2003

Rata autonomiei financiare 1 1 0.061

Rata de finanţare a stocurilor -0.82 -1.87 -0.47

Rata datoriilor 0.97 0.97 0.94

Rata capitalului propriu faţă de activele

imobilizate

0.05 0.04 0.063

Rata de rotaţie a obligaţiilor 1.73 1.67 1.97

Rata autonomiei de financiare se calculează după formula: Capital propriu/Capital

permanent

Rata de finanţare a stocurilor se calculează după formula:

Fond de rulment/Stocuri.

După datele din tabel observăm că rata de finanţare a stocurilor este negativă ceea ce

înseamnă că firma nu-şi poate finanţa stocurile din capitalurile pe care le deţine.

Rata datoriilor Se calculează după formula Datorii totale/Active(Pasive) totale.

Observăm că în cei trei ani rata daoriilor înregistrează aproximativ aceelaşi procent.

Rata capitalului propriu faţă de activele imobilizate, se determină după formula:

Capital Propriu/Active imobilizate

Rata de rotaţie a obligaţiilor se calculează după formula: Cifra de afaceri/Media

datoriilor totale

38

Page 39: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Capitolul 4. Diagnosticul financiar

Diagnosticul este o apreciere făcută asupra unei întreprinderi sau asupra unei activităţi a

acestia

Activitatea de evaluare cuprinde trei faze:faza iniţială, faza de realizare şi faza

concluziilor. Faza de realizare cuprinde realizarea propriu-zisă a acţiunii, în care stabilirea

diagnosticului este cea mai importantă.

Diagnosticul se bazeaza pe date cantitative în cazul, de exemplu, al evaluării

întreprinderilor.

O metodă de utilizare pentru efectuarea diagnosticului întreprinderii constă în a aprecia

modalităţiile de manifestare a ”funcţiilor”acestia şi a depista:

Concluziile favorabile (oportunităţii oferite de mediul economic îmconjurător,

precum şi atuurile-puncte forte-ale întreprinderii şi, mai ales, potentialul de dezvoltare

a acestia);

Concluzii nefavortabile (riscuri sau pericole datorate mediului economic

înconjurător, deficienţele-puncte slabe-ale întreprinderii).

Funcţiile întreprinderii care formează obiectul diagnosticului sunt:

funcţia juridică patrimonială, funcţie care asigură cadrul legal al activităţii

întreprinderii;

funcţia comercială – cumpără, stochează, vinde;

funcţia tehnică de producţie, prestaţii – fabrică, produce, prestează;

funcţia de organizare, conducere, personal – organizează, conduce şi

gestionează personalul;

funcţia financiar – contabilă – găsirea de resurse financiare şi administrarea lor.

Desfăşurarea diagnosticului financiar într-un context de criză presupune parcurgerea

următoarelor etape:

1. declanşarea diagnosticului-prin observarea simptomelor preocupate, ca de exemplu:

-deteriorarea rezultatelor;

-dificultăţi repetate în materie de lichidităţi;

39

Page 40: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

2. investgaţii aprofundate-prin analiza orientată în funcţie de dificultăţile observate, ca

de exemplu:

-studiul solvabilitţii şi rentabilităţii.

3. formularea diagnosticului şi recomandării, ce presupune identificarea cauzelor

dificultăţilor apărute, după cum urmează:

-o gestiune slabă în cursul exploatării;

-suprainvestiţii;

-marje comerciale insuficiente;

-perspective de evoluţie;

-recomandări pentru depreciere.

Diagnosticul financiar are ca obiectiv esenţial studiul static şi dinamic al activităţii

întreprinderii care să permită evaluatorului fundamentarea unor judecăţi privind mărimea

rezultatelor obţinute, modul în care se realizează echilibrul financiar, precum şi randamentul

capitalului. Acesta va completa imaginea contabilă a întreprinderii cu elemente ale realităţii

financiare ale acesteia. El are în vedere nu doar ciclurile de gestiune trecută, ci şi previziunile

de randament, cu deosebire de cash-flow viitoare. Documentele utilizate vor determina tipul

diagnosticului.

Astfel, diagnosticul financiar ce are ca puncte de plecare bilanţul contabil şi contul de

profit şi pierdere este un diagnostic financiar extern realizat de profesionişti care nu au acces

la contabilitatea de gestiune. Este cazul bancherilor, al investitorilor, analiştilor financiari, etc.

Acest tip de diagnostic este realizat deseori şi vizează cu deosebire creşterea, structura şi

soliditatea financiară, nivelul autofinanţării, rentabilitatea aparentă, situaţia capitalurilor

permanente şi a trezoreriei ca primă estimare a valorii întreprinderii.

Des utilizat datorită accesibilităţii la date, diagnosticul financiar extern presupune din

partea evaluatorului multă atenţie şi prudenţă în interpretarea datelor şi a rezultatelor calculate.

Pentru o bună apreciere, experienţa practică recomandă a se urmări evoluţia în timp a datelor,

compararea indicatorilor întreprinderii cu cei ai celorlalte întreprinderi din acelaşi sector de

activitate şi introducerea corecţiilor necesare în perioada de inflaţie.

Diagnosticul financiar intern al întreprinderii permite o analiză lărgită a realităţii financiare a

întreprinderii, mai concret a nivelului de îndatorare şi a mărimii fluxurilor de resurse

40

Page 41: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

financiare, urmare a autofinanţării, creşterii de capital, a operaţiunilor de dezinvestire sau

leasing. Evaluatorul se va poziţiona în ipostaza logică de investitor potenţial şi, prin acest tip

de diagnostic, va examina strategia de dezvoltare a întreprinderii concretizată în structura de

alocare a resurselor: investiţii productive, investiţii financiare, dividende distribuite, modul de

asigurare a sporirii necesarului financiar al exploatării şi politica financiară care îl însoţeşte.

Nivelul de îndatorare reprezintă unul din elementele cheie pentru evaluator, el apreciind

proporţia capitalurilor proprii şi a celor împrumutate şi va judeca dacă îndatorarea este prea

îndrăzneaţă, expunând întreprinderea la un risc financiar mare sau prea prudentă şi

întreprinderea nu a profitat de oportunităţile de a investi, frânând chiar creşterea. În ceea ce

priveşte natura resurselor financiare, important este de văzut gradul de adecvare între viteza de

transformare a activelor în lichidităţi şi orizontul de exigibilitate a resurselor care asigură

finanţarea. Bazându-se pe o bază de date mai largă şi mai apropiată de realitatea financiară a

întreprinderii, diagnosticul intern are meritul de a preciza mai clar pentru evaluator

coordonatele surselor de incertitudine pe care el le va avea de urmărit în momentul estimării

valorii întreprinderii.

Există o relaţie strânsă între orientările (obiectivele) analizei financiare, pe de o parte şi

mijloacele şi instrumentele la care ea recurge pe de altă parte. Totuşi, specializarea

instrumentelor de analiză tinde a se atenua în favoarea evoluţiilor conceptuale sau tehnice

recent introduse şi care conduc la limitarea importanţei acestei relaţii. Figura următoare

sugerează o preafectare a diferitelor instrumente de analiză financiară în funcţie de orientările

studiilor care se efectuează.

Orientări ale diagnosticului Mijloace şi instrumente utilizate de diagnostic

Studiul echilibrului financiar şi al

riscului de faliment

Analiza bilanţului şi a tabloului de fluxuri financiare

- relaţia de trezorerie

- ratele

Studiul performanţelor financiare Analiza contului de rezultate

- mărimea soldurilor de gestiune

- analiza ratelor

- evoluţia efectului volumului de

activitate asupra rezultatului

41

Page 42: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Un aspect al diagnosticului financiar presupune identificarea cauzelor care au

determinat dereglari in derularea fluxurilor financiar –monetare la nivelul intreprinderii.

Uneori, acesta, implica identificarea posibilitatilor de imbunatatire a performantelor

intreprinderii, respectiv a unor fenomene care ar putea influenta negativ activitatea viitoare.In

cazul nostru societatea pentru aputea face faţă unor plăţi imediate ar trebui să-şi mărească

capitalul social, acesta nu a mai fost majorat de la înfiinţarea societăţii.

Oportunitătile şi ameninţările la care este supusă S.C. Piscicola S.R.L. sunt acelea care

rezultă din analiza mediului extern al firmei şi acestea pot fi sintetizate astfel:

- o primă oportunitate de care beneficiază firma noastră constă în faptul că este

printre singurile firme de pe piaţa Iaşului care-şi distribuie producţia de peşte în

propriile magazine ceea ce-i conferă posibilitatea ca să-şi stabilească singură

preţurile.

- o altă oportunitatee este aceea că şi deschis propria fermă de semiproducţie de

preparate din peşte ceea ce-I conferă posibilitatea să se extindă pe piaţa Iaşului.

Ameninţările le care S.C.Piscilcola S.R.L. este supusă sunt următoarele:

- concurenţa este destul de acerbă mai ales cea din partea comercianţilor, aceştia

vănd în magazinele proprii sau închiriate pe lângă peşte viu şi produse

congelate, salate de icre, iar firma noastră nu comercializează decât peşte viu.

- pe piaţa Iaşuluin există foarte mulţi producători de peşte, dar care în schimb

vând doar angro, dacă aceşti şi-ar deschide propriile magazine concurenţa ar fi

destul de mare

Pentru societatea analizată, indicatorii calcculaţi au fost interpretaţi în capitolele

anterioare, urmând ca în această secţiune să se arate principalele puncte tari şi puncte slabe ale

întreprinderii, precum şi propunerile pentru consolidarea situaţiei financiare a acesteia.

Punctele tari ale întreprinderii sunt rezultatul unei politici manageriale ferme şi echilibrate

privind autonomia financiară, nivelul moderat bal obligaţiilor menţinute în limitele normale.

Evidenţa contabilă a firmei este adecvată unei informări permanente privind mişcările

patrimoniale şi tranzacţiile efectuate.Toate operaţiile sunt înregistrate în conturile

sintetice şi analitice cu o detaliere materiale, producţie în curs, produse finite, clienţi,

42

Page 43: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

furnizori, debitori şi personal.Lunar sunt elaborate dări de seamă privind veniturile,

cheltuielile, beneficiul/pierderea înregistrată şi situaţia patrimoniului;

Indicatorii de rentabilitate sunt în creştere în cei trei ani,înregistrând în 2002 un nivel

destul de ridicat;

Întreprinderea nu înregistrează datorii restante, ea achitănduşi datoriile la timp, ceea ce

are efecte pozitive asupra activităţii de ansablu a întreprinderii;

Întreprinderea nu a acordat credite în nici unul din ani analizaţi, datoriile sale fiind

cele pe care le are la diveşi furnizori.

Faptul că este una din singurile firme din Iaşi care produce şi comercializează peşte în

magazinile proprii îi conferă un atu în stabilirea preţurilor, şi a faptului că şi permite să

comercializeze doar peşte viu;

În 2003 datoriile totale înregistrează o creştere, dar aceasta va avea efecte similare

asupra rezultatelor întreprinderii, ceea ce poate fi considerat ca un punct tare pentru

întreprindere;

Se observă că de la an la an cifra de afaceri a înregistrat o creştere semnificativă ceea ce

denotă că întreprinderea şi-a lărgit activitatea iar vânzările sunt din ce în ce mai mari,

precum şi veniturile din vânzarea mărfurilor să crească

Consecinţa creşterii cifrei de afaceri este cea a creşterii profitului brut de la an la am;

Magazinile proprii sunt dotate cu utilaje specifice de comercializare a peştelui viu, iar

maşinile proprii de distribuţie sunt dotate conform legii cu aparate de oxigen şi în

condiţii de igienă bine puse la punct.

Puncte slabe ale societăţii, din analiza indicatorilor calculaţi sunt:

Evoluţia în sens defavorabil a rentabilităţii acitivităţii în 2003 comparativ cu 2001 şi

2002;

Capitalul social al întreprinderii nu a fost majorat, iar acest fapt poate favoriza unele

neplăceri dacă societatea va avea nevoie de lichidităţii imediate;

Fondul rulment propriu ca şi cel permanent este negativ, iar societatea pentru a nu fi în

pericol ar trebui să dispună de active care ar putea fi transformate imediat în lichidităţii;

Pentru a-şi cosolida situaţia financiară, în urma analizei punctelor slabe, respectiv a

deficienţelor întreprinderii, necesită o anumită strategie aplicată şi susţinută de factorii deciziei

din cadrul întreprinderii.

43

Page 44: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Principalele propuneri pentru cosolidarea situaţiei financiare a întreprinderii sunt:

- majorarea cxapitalului social care ar face ca firma să aibă mai multe lichidităţi

la dispoziţie;

- elaborarea unui plan de trezorerie care să evidenţiez mijloacele de creştere a

fondului de rulment

Pentru a aprecia modul de funcţionare al întreprinderii ar trebui să analizăm şi

diagnosticul tehnic, comercial şi al resurselor umane.

Durata scurtă de analiză nu a permis realizarea unei serii concludente de date şi

identificarea unor tendinţe semnificative, în aceste condiţii diagnosticarea financiară nu

prezintă un grad ridicat de obiectivitate şi rigoare.

Privită în trecut şi în prezent situaţia financiară este pozitivâ-se poate afirma că este un

agent economic bine organizat.Principala problemă o reprezintă lichiditatea scăzută şi este în

îngrijorător faptul că în 2003 rentabilitatea a scăzut atât de mult faţă de ce doi ani.

44

Page 45: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

PARTEA a II-a. PROIECTAREA FLUXURILOR FINANCIAR MONETARE LA

NIVELUL ÎNTREPRINDERII

Motivaţia proiectării financiare

Organizarea si functionarea corecta si operativa a activitatii financiare este o indatorire

a conducerii intreprinderii.

Din aceste considerente, conducerea modernă a întreprinderii procedează la proiectarea

pe termene scurte, medii şi lungi a dimensiunii financiare a unităţii în cauză, în contextul

dinamic al modificărilor interne şi al schimbărilor din universul economic, ecologic, social,

politic şi financiar – monetar extern al întreprinderii.

Scopul proiectării financiare

Punctul de plecare în atingerea acestui scop este definirea cât mai clară a contextului

economic, politic, social şi financiar – monetar în care acţionează în prezent şi în viitor

întreprinderea. Totodată, ne interesează contextul tehnic şi tehnologic, cel educaţional,

ecologic şi ştiinţific, aceste realităţi influenţând direct formarea, refacerea, dezvoltarea şi

funcţionarea întreprinderii.

După corelarea tuturor dimensiunilor întreprinderii cu mediul său extern, proiectarea

financiară procedează la definirea financiară a:stării de consum în care se va afla unitatea

economică în perspectiva imediată sau mai îndepărtată; stării de producţie viitoare;

contactului financiar al întreprinderii cu mediul extern pe perioade scurte, medii sau lungi.

Obiectivele proiectării financiare.

În privinţa procesului de consum în care intră întreprinderea, societatea şi mediul,

proiectarea de natură financiară urmăreşte fundamentarea de decizii financiare în legătură cu

toate tipurile de activităţi care, prin consumul de valoare pe care îl generează, realizează

formarea, refacerea, dezvoltarea şi chiar lichidarea elementelor sistemului întreprindere. Sunt

luate în calcul activităţi ca investiţiile, reparaţiile, formarea stocurilor din mijloace circulante în

toate fazele ciclului de exploatare din întreprindere, pregătirea şi recalificarea personalului,

acţiunile de protecţie socială şi ecologică, cercetarea ştiinţifică şi economică etc.

45

Page 46: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

În privinţa procesului de producţie, activitatea de proiectare financiară va fundamenta

decizia financiară privind procesul de transformare a valorii intrate în întreprindere în valoarea

conservată în produse şi recunoscută pe piaţă de consumatori. Această fundamentare va

beneficia din plin de evoluţia etalonului monetar, dar şi de manifestarea tehnico – economică,

managerială, socială şi ecologică ale unităţii economice în cauză.

În privinţa contactului financiar cu mediul extern întreprinderii, proiectarea financiară

sondează şi evaluează fluxul de fonduri posibil de îndreptat spre bugetul unităţii în cauză, cât şi

amploarea fluxului de fonduri ce va pleca din întreprindere pentru onorarea obligaţiilor

financiare şi bancare, către proprietari, către partenerii de afaceri şi alţi beneficiari. Acest al

treilea obiectiv al proiectării vine să completeze pe celelalte două, mediul extern participând la

decizia financiară privind consumul, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli,

precum şi la decizia privind producţia, la partea de încasări şi la partea de plăţi.

Starea financiară iniţială.

Orice proiectare se sprijină pe situaţia iniţială a fenomenului proiectat. Ne interesează:

starea la un moment dat a elementelor structurii economice, sub aspectul valorii rămase în

aceste elemente după participarea la procesele de producţie anterioare;

capacitatea structurii de producţie existente de a transfera valoare prin serviciile cedate de

structura economică a întreprinderii în cadrul procesului de producţie;

Proiectarea fluxurilor financiar-monetare presupune:

proiectarea fluxurilor de încasări;

proiectarea fluxurilor de plăţi;

.

Pentru a realiza proiectarea fluxurilor financiar-monetare se va urmări variaţia în timp a

fenomenelor utilizând seriile cronologice.

Studierea seriilor cronologice vizează măsurarea creşterilor sau descreşterilor de nivel

şi a modificărilor de structură, precum şi determinarea influenţei factorilor sub incidenţa cărora

are loc evoluţia fenomenelor. Pentru a răspunde acestui obiectiv, statistica şi-a creat şi

dezvoltat metode specifice pentru observarea şi analiza seriilor cronologice, cum ar fi:

46

Page 47: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

metoda indicatorilor statistici ai dinamicii, pentru a stabili nivelul şi modificarea în timp a unui

fenomen;

metoda indicilor dinamicii fenomenelor, pentru a determina variaţia de la o perioadă la alta,

precum şi influenţa factorilor;

metode de analiză a componentelor, pentru a estima linia de tendinţă (trendul), pentru

măsurarea oscilaţiilor sezoniere, pentru aprecierea variaţiilor aleatoare;

metode de prognoză statistică bazate pe extrapolarea trendului.

Analiza seriilor cronologice presupune studiul dinamicii unei variabile statistice în

scopul descrierii, modelării şi extrapolării variaţiei în timp pe componente definitorii. Această

metodă pleacă de la analiza trecutului şi vizează extrapolarea tendinţelor manifestate în

perioada observată, bazându-se pe următoarele ipoteze:

tendinţele observate în trecut se vor menţine şi în viitor;

fluctuaţiile unei variabile se reproduc la intervale regulate.

Ajustarea seriilor cronologice presupune înlocuirea termenilor seriei date cu termeni

teoretici care exprimă tendinţa de dezvoltare a unui fenomen.

Tendinţa (trendul sau limita medie de dezvoltare) reflectă legitatea specifică de

dezvoltare a unui fenomen pe o perioadă lungă de timp, făcând abstracţie de abaterile faţă de

nivelul mediu, respectiv, de eroarea sau reziduul datorate influenţei factorilor aleatori.

Ajustarea se poate realiza prin:

metoda grafică;

metoda sporului mediu;

metoda ritmului mediu;

metoda analitică;

metoda mediilor mobile;

metoda punctelor sau mediilor selecţionate

Metoda analitaică de ajustare constă în aproximarea tendinţei de variaţie în timp cu

ajutorul funcţiei de trend:

Yt=f(t1), unde “t” reprezintă variabila timp, iar”Y” variabila în timp.

47

Page 48: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Prin folosirea metodei analitice de ajustare se stabileşte cu mai multă siguranţă legea de

dezvoltare, de variaţie a unui fenomen, deoarece se ţine seama de valorile empirice ale

tuturor termenilor unei serii.

Parametrii ecuaţiei de trend se află de regulă , cu7 ajutorul metodei celor mai mici

pătrate.

Trendul liniar. O variaţie în timp de forma unei funcţii liniare este specifică

fenomenelor care se dezvoltă rectiliniu. Ecuaţia de estimare a funcţiei de trend liniare este

definită de relaţia:

Yt = a + bti + e

Determinarea parametrilor funcţiei de trend are la bază principiul celor mai mici

pătrate, conform căruia trebuie să se satisfacă condiţia:

Aflarea parametrilor presupune următoarele operaţii:

1. se află derivatele parţiale ale expresiei S în raport cu parametrii funcţiei ;

2. se anulează derivatele parţiale;

3. se rezolvă sistemul de ecuaţii normale obţinut;

Pentru un trend liniar, principiul celor mai mici pătrate cere să se satisfacă condiţia:

Se stabilesc şi se anulează derivatele parţiale ale expresiei „S” în raport cu a şi b

De aici rezultă următorul sistem de două ecuaţii normale:

În condiţiile funcţiei de trend, variabila timp reprezintă, de regulă, o serie de numere

consecutive, originea luându-se în centrul seriei şi deci

48

Page 49: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Ca urmare, ecuaţiile normale pot fi simplificate, luând următoarea formă:

de unde rezultă relaţiile de calcul pentru parametrii ecuaţiei de trend:

Valorile variabilei timp se măsoară în unităţi întregi (intervale), dacă numărul

termenilor seriei este impar şi anume:

..., -2, -1, 0, 1, 2, ...

sau în jumătăţi de interval, dacă numărul termenilor este par, astfel:

..., -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5, ...

1.Proiectarea fluxurilor de încasări

Previziunea încasărilor rezultă în mod direct din prognoza vânzărilor, deoarece

vânzările constituie sursa majoră de încasări. Se au în vedere vânzările prognozate de serviciul

de marketing al firmei şi modul de reglare al creanţelor de la clienţi. Analiza modului de

încasare a vânzărilor revine serviciului financiar al firmei şi se bazează pe un studiu statistic a

contului clienţi.

Previziunea încasărilor trebuie să ţină cont de modificările ce vor avea loc în structura

vânzărilor şi în gradul de solvabilitate al clienţilor întreprinderii şi care vor influenţa decalajul

între datele livrărilor şi datele reale ale încasărilor.

În ceea ce priveşte clienţii rău platnici, unii specialişti consideră că sumele aferente

acestora nici nu ar trebui înscrise în bugetul de lichidităţi. O oarecare doză de incertitudine

persistă asupra estimărilor intrărilor de lichidităţi, pentru că acestea nu depind doar de deciziile

luate în afara firmei, care sunt mai greu de controlat şi prognozat.

Proiectarea cifrei de afaceri

Proiectarea cifrei de afaceri porneşte de la cunoaşterea acesteia pe anii precedenţi.

49

Page 50: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

In perioada 2001-2003, cifra de afaceri în preţurile comparabile 2001, ţinând cont de rata

inflaţiei, a înregistrat următoarele valori :

- 2001 : 4.386.978 mii lei

- 2002 : 4.449.838 mii lei

- 2003 : 5.562.858 mii lei

Vom folosi metoda celor mai mici pătrate.

Considerând Y = cifra de afaceri ecuaţia este :

Y = a + b *T + c *T²

Anii Cai Ti Ti*Cai Ti² Ti²*Cai Ti4

2001 4.386.978 -1 -4.386.978 1 4.386.978 1

2002 4.449.838 0 0 0 0 0

2003 5.562.858 1 5.562.858 1 5.562.858 1

Total 14.399.674 0 1.175.880 2 9.949.836 2

Sistemul devine

3a + 2c = 14.399.674

2b = 1.175.880

2a + 2c = 9.949.836

De unde rezultă :

a = 4.449.838

b = 587.940

c = 525.080

Ecuaţia trendului devine :

Y = 4.449.838 + 587.940 Ti + 525.880 + Ti²

Pentru anul 2004 (T = 2), y prognozat este :

Y2004 = 4.449.838 + 587.940*2 + 525.080*4 = 7.726.038

După cum observăm potrivit rezultatului, valoarea cifrei de afaceri va continua să crească şi

în anul 2004, dar aproape de două ori mai mult faţa de 2001.

Totuşi, aceste date pot fi considerate ca puncte de reper având în vedere factorii care exercită

influenţă asupra cifrei de afaceri. Trebuie luat în vedere că pentru efectuarea calculelor s-au

folosit preţurile curente, deci cu influenţa ratei inflaţiei. De asemenea situaţia economică a

50

Page 51: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

întreprinderii va fi în continuare influenţată de conjuctura socială şi economică. Valorile cifrei

de afaceri calculate pentru anul 2004 sunt cu caracter orientativ în funcţie de care se va ţine

seama în realizarea deciziilor de strategie tehnică, comercială şi financiară promvată de

S.C.Piscicola S.R.L.

Proiectarea veniturilor totale (Vt)

Veniturile totale ale unităţii reprezintă sumele sau valorile încasate sau de încasat, din:

livrări de bunuri, executări de lucrări, prestări de servicii şi din avantajele pe care

întreprinderea a consimţit să le primească;

executarea unor obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor;

venituri excepţionale.

Conturile de venituri funcţionează conform regulii de funcţionare a conturilor de pasiv.

În cursul perioadei de gestiune, conturile de venituri se creditează prin conturile ce reflectă

forma concretă a acestor venituri, în funcţie de natura lor şi anume: conturi de imobilizări,

conturi de stocuri, conturi de creanţe şi conturi de trezorerii, inclusiv conturi reprezentând

provizioane sau unele elemente asimilate capitalurilor proprii precum investiţiile.

Conturile de venituri se debitează uneori la descărcarea gestiunii cu valoarea bunurilor

vândute cu ocazia regularizărilor, dacă se constată că anumite venituri aparţin perioadelor

viitoare. La sfârşitul perioadei soldurile creditoare ale conturilor de venituri se transferă asupra

contului de profit şi pierderi.

Proiectarea veniturilor totale porneşte de la cunoaşterea acesteia pe anii precedenţi.

In perioada 2001-2003, veniturile totale în preţurile comparabile 2001, ţinând cont de rata

inflaţiei, au înregistrat următoarele valori :

- 2001 : 5.932.452 mii lei

- 2002 : 6.394.138 mii lei

- 2003 : 7.534.596 mii lei

Vom folosi şi aici metoda celor mai mici pătrate.

Considerând Y = venituri totale ecuaţia este :

Y = a + b *T + c *T²

Previziunea veniturilor totale pe anul 2004 la S.C. Piscicola S.R.L. este redată în tabelul

următor :

51

Page 52: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Anii Cai Ti Ti*Cai Ti² Ti²*Cai Ti4

2001 5.932.452 -1 -5.932.452 1 5.932.452 1

2002 6.394.138 0 0 0 0 0

2003 7.534.596. 1 7.534.596 1 7.534.596 1

Total 19.861.186 0 1.602.144 2 13.467.048 2

Sistemul devine

3a + 2c = 19.861.186

2b = 1.602.144

2a + 2c = 13.467.048

De unde rezultă :

a = 6.394.138

b = 801.072

c = 339.386

Ecuaţia trendului devine :

Y = 6.394.138 + 801.072 Ti + 339.386 + Ti²

Pentru anul 2004 (T = 2), V prognozat este :

Y2004 = 6.394.138 + 801.072*2 + 339.386*4 = 9.353.826

Potrivit rezultatului obţinut, rezultă că valoarea veniturilor totale va continua să crească şi în

anul 2004.

2.Proiectarea fluxurilor de plăţi

Previziunea plăţilor se face la fel cu cea a încasărilor, pornind de la previzionarea

cheltuielilor şi de la eşalonarea previzibilă a plăţilor. Natura diferită a plăţilor determină o serie

de particularităţi atât în privinţa previziunii mărimii lor anuale, cât şi a eşalonării scadenţei lor

la plată. Fluxurile băneşti de plăţi vizează ieşirile de mijloace băneşti preconizate, fie că sunt

cheltuieli ce se includ în costuri sau care se suportă direct din venituri. Acestea se compun din

cheltuieli de exploatare, cheltuieli de investiţii, dividende plătite, impozite şi taxe, etc.

Producţia firmei antrenează cheltuieli de exploatare: achiziţii, salarii şi asimilate,

angajamente, impozite şi alte cheltuieli. Previziunea cheltuielilor de personal se face în funcţie

52

Page 53: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

de politica întreprinderii privind forţa de muncă, în contextul obiectivelor financiare urmărite.

În cele ce urmează vom previziona fluxurile de plăţi ţinând cont de cheltuielile totale.

Vom utiliza şi în acest caz datele cunoscute dinperioada anterioară.

In perioada 2001-2003, cheltuielile totale în preţurile comparabile 2001, ţinând cont de rata

inflaţiei, au înregistrat următoarele valori :

- 2001 : 5.016.067 mii lei

- 2002 : 5.096.986 mii lei

- 2003 : 5.964.342 mii lei

Vom folosi şi aici metoda celor mai mici pătrate.

Considerând Y = cheltuieli i totale ecuaţia este :

Y = a + b *T + c *T²

Previziunea cheltuielilor totale pe anul 2004 la S.C. Piscicola S.R.L. este redată în tabelul

următor :

Anii Cai Ti Ti*Cai Ti² Ti²*Cai Ti4

2001 5.016.067 -1 -5.016.067 1 5.016.067 1

2002 5.096.986 0 0 0 0 0

2003 5.964.342 1 5.964.342 1 5.964.342 1

Total 16.677.395 0 948.275 2 10.980.409 2

Sistemul devine

3a + 2c = 16.677.395

2b = 948.275

2a + 2c = 10.980.409

De unde rezultă :

a = 5.096.986

b = 474.138

c = 693.219

Ecuaţia trendului devine :

Y = 5.096.986 + 474.138 Ti + 693.219 + Ti²

Pentru anul 2004 (T = 2), V prognozat este :

53

Page 54: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Y2004 = 5.096.986 + 474.138*2 + 693.219*4 = 8.818.138

Potrivit rezultatului obţinut, rezultă că valoarea cheltuielilor totale va continua să crească şi în

anul 2004.

Principalele propuneri pentru consolidarea situaţiei financiare a întreprinderii sunt:

Majorarea capitalului social penru ca firma să dispună de lichidităţi

Creşterea cifrei de afaceri, creştere ce se poate realiza printr-o analiză mai

atentă a cererii de piaţă;

Creşterea rentabilităţii prin reducerea costurilor de producţie;

Reducerea duratei de încasare a facturilor;

Bibliografie:

54

Page 55: Proiectarea Fluxurilor Financiar Monetare Ale Intreprinderii

Hoanta,N„Capitalul firmei”, Bucuresti, 1998;

Neagoe,I- „Finantele intreprinderii”, Iasi, 2001;

Stancu,I- „Gestiunea financiara”, Bucuresti, 1994;

Jaba,E- „Statistica”,Editura Sedcom Libris,Iasi, 1999;

Bucataru,D- „Capitalurile firmei”, Editura Sedcom Libris, Iasi, 1998

Regulamentul de organizare si conducere al societatii.

Bilantul si balanta intreprinderii.

Contul de profit si pierdere.

55