58
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR de lect. univ. drd. Calota Traian-Ovidiu 1. Consideraţii teoretice cu privire la situaţia fluxurilor de numerar Alături de bilanţ şi contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de numerar sau cash-flow statement constituie o componentă de bază în structura situaţiilor financiare anuale ale unei companii. Deşi tradusă sub sintagma “tablou de finanţare” sau “tablou de trezorerie”, aceaste sintagme nu sunt cele mai indicate, deoarece este “vorba de un raport de proces şi nu de stare” (Octavian Thor Pleter: „Administrarea afacerilor”). Scopul unei situaţii a fluxurilor de numerar este de a furniza informaţii despre încasările şi plăţile din exploatare ale unei entităţi în cursul unei perioade, dar şi de a indica diversele sale activităţi de finanţare şi de investiţii. Este o componentă vitală a situaţiilor financiare, deoarece principalul interes al investitorilor este să ştie dacă entitatea raportoare are capacitatea de a genera fluxuri monetare care vor acoperi plăţile către acţionari. Mai concret, situaţia fluxurilor de numerar ajută investitorii şi creditorii să estimeze : - capacitatea de a genera în viitor fluxuri de numerar; - capacitatea de a plăti obligaţiile şi dividendele; - cauzele diferenţei dintre profit şi încasări/plăţi nete; - atât aspecte monetare, cât şi nemonetare ale tranzacţiilor de finanţare şi investiţii. Beneficiile prezentării unei situaţii a fluxurilor de numerar, împreună cu o situaţie a poziţiei financiare (bilanţul) şi a unei situaţii a venitului (sau a tranzacţiilor) au fost subliniate de IAS 7 ca fiind:

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de lect. univ. drd. Calota Traian-Ovidiu 

1. Consideraţii teoretice cu privire la situaţia fluxurilor de numerar 

Alături de bilanţ şi contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de numerar sau cash-flow statement constituie o componentă de bază în structura situaţiilor financiare anuale ale unei companii. Deşi tradusă sub sintagma “tablou de finanţare” sau “tablou de trezorerie”, aceaste sintagme nu sunt cele mai indicate, deoarece este “vorba de un raport de proces şi nu de stare” (Octavian Thor Pleter: „Administrarea afacerilor”).  

Scopul unei situaţii a fluxurilor de numerar este de a furniza informaţii despre încasările şi plăţile din exploatare ale unei entităţi în cursul unei perioade, dar şi de a indica diversele sale activităţi de finanţare şi de investiţii.  

Este o componentă  vitală a situaţiilor financiare, deoarece principalul interes al investitorilor este să ştie dacă entitatea raportoare are capacitatea de a genera fluxuri monetare care vor acoperi plăţile către acţionari.  

Mai concret, situaţia fluxurilor de numerar ajută investitorii şi creditorii să estimeze: 

- capacitatea de a genera în viitor fluxuri de numerar;

- capacitatea de a plăti obligaţiile şi dividendele;

- cauzele diferenţei dintre profit şi încasări/plăţi nete;

- atât aspecte monetare, cât şi nemonetare ale tranzacţiilor de finanţare şi investiţii. 

Beneficiile prezentării unei situaţii a fluxurilor de numerar, împreună  cu o situaţie a poziţiei financiare (bilanţul) şi a unei situaţii a venitului (sau a tranzacţiilor) au fost subliniate de IAS 7 ca fiind: 

- furnizează  o imagine privind structura financiară a societăţii (inclusiv lichiditatea şi solvabilitatea) şi abilitatea de a influenţa valoarea şi momentul apariţiei fluxurilor de numerar, pentru a se adapta la circumstanţele şi oportunităţile în continuă schimbare;

- furnizează  informaţii adiţionale utilizatorilor situaţiilor financiare, pentru evaluarea modificărilor de active, datorii şi capitaluri proprii ale unei companii;

- creşte gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între diferite companii, deoarece sunt eliminate efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi evenimente. 

Definirea termenilor este regăsită   în standardul IAS 7, unde se precizează că : 

numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere, fie la bancă, fie la alte instituţii financiare, în timp ce

Page 2: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt şi extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în sume de numerar şi atât de aproape de maturitate (maturitatea iniţială este de trei luni sau chiar mai puţin), încât prezintă un risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

 

Situaţia fluxurilor de numerar, include doar intrări şi ieşiri efective de numerar şi echivalente de numerar. În consecinţă, sunt excluse toate tranzacţiile care nu afectează direct încasările şi plăţile. 

Pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar, este necesară delimitarea activităţilor companiei pe trei paliere:

- activităţile de finanţare sunt activităţi ce constau în schimbări ale dimensiunii şi compoziţiei capitalului propriu şi datoriilor unei întreprinderi. Ele includ obţinerea şi rambursarea resurselor de la/către proprietari, obţinerea resurselor prin împrumuturi financiare (pe termen scurt sau lung) şi rambursarea acestora; 

- activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedările de active imobilizate (terenuri, clădiri, mijloace de transport, echipamente diverse, imobilizări financiare sub forma acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate altor persoane de către companie). De asemenea, se includ şi avansurile în numerar plătite de către companie pentru imobilizările sale; 

- activităţile de exploatare cuprind tranzacţiile ce nu pot fi clasificate ca activităţi de investiţie sau finanţare, incluzând, de regulă, încasările de la clienţi, plăţile către furnizori, către salariaţi. În general, numerarul care are legătură cu elementele raportate în contul de profit şi pierdere este numerar din exploatare.  

      Exemple de activităţi clasificate în situaţia fluxurilor de numerar, conform IAS 7:

  Exploatare Investiţii Finanţare

Intrări de numerar

Încasări din vânzarea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul de activitate al companiei

Încasarea principalului din împrumuturi şi vânzarea altor instrumente de datorie emise de alte întreprinderi

Încasări din emisiunea de acţiuni

  Vânzarea împrumuturilor, creanţelor sau a instrumentelor de capital clasificate ca fiind deţinute în scopuri de tranzacţionare

Vânzarea instrumentelor de capital emise de alte întreprinderi şi câştigurile aferente acestor instrumente

Încasări din împrumuturi (credite bancare pe termen scurt sau lung, de exemplu)

    Încasări din investiţii financiare (dividende)

 

    Încasări din vânzarea terenurilor, construcţiilor şi echipamentelor

 

Ieşiri de numerar

Plata furnizorilor de stocuri şi servicii pentru exploatare

Împrumuturi făcute şi achiziţia instrumentelor de datorie emise de alte întreprinderi

Plata dividendelor

  Plăţi către angajaţi Achiziţia instrumentelor de capital emise de alte întreprinderi *

Răscumpărarea propriilor acţiuni

Page 3: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

  Plăţi de taxe Achiziţia terenurilor şi echipamentelor

Plata principiului în cazul împrumuturilor, inclusiv cele aferente leasingului

      Plăţi de dobândă

  Achiziţia împrumuturilor, creanţelor sau a instrumentelor de capital clasificate ca fiind deţinute în scopuri de tranzacţionare

   

Pentru determinarea fluxurilor de numerar, practica şi teoria au propus şi validat două metode, şi anume: 

- metoda directă, care presupune calcularea fluxului net de numerar provenit din activităţile de exploatare, finanţare şi investiţii pe categorii principale de plăţi, respectiv încasări; 

- metoda indirectă, care constă în calcularea fluxului net de numerar provenit din activitatea de exploatare pe baza ajustării profitului net contabil/pierderii nete contabile cu elementele de cheltuieli sau venituri asociate cu activităţile de investiţii sau finanţare, cu efectul tranzacţiilor nemonetare, al plăţilor şi încasărilor amânate. 

Metoda directă arată elementele care au afectat fluxurile de numerar şi impactul acestor fluxuri. Încasările şi plăţile pe surse specifice (cum ar fi clienţii sau furnizorii) sunt prezentate distinct, spre deosebire de metoda indirectă, care presupune conversia profitului net calculat pe baza contabilităţii de casă în fluxuri de numerar, printr-o serie de adunări sau scăderi.  

Entităţile ce utilizează metoda directă sunt obligate de IAS 7 să  raporteze următoarele categorii de plăţi şi încasări brute: 

- încasări de la clienţi; 

- dobânzi şi dividende primite; 

- plăţi către salariaţi şi alţi furnizori; 

- dobânda plătită; 

- impozite pe profit plătite; 

- alte încasări şi plăţi din exploatare. 

Un avantaj important al metodei directe este că permite utilizatorilor să înţeleagă mai bine relaţia dintre profitul net (pierderea) al societăţii şi fluxurilor de numerar, motiv pentru care IASC şi-a exprimat preferinţa pentru metoda directă de prezentare a fluxurilor nete de numerar din activităţi de exploatare. 

Metoda indirectă,  utilizată pentru determinarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, pleacă de la diferenţele dintre rezultatul net contabil şi fluxul de numerar.  

Autorii Barrry J.Epstein şi Eva K. Jermakowicz, în lucrarea „Interpretarea şi aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate şi raportare financiară” consideră că „unul dintre motivele pentru cei care întocmeau situaţiile financiare nu au îmbrăţişat conceptul fluxului de

Page 4: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

numerar a fost acela că profesia contabilă a avut multă vreme o aversiune faţă de măsurarea performanţei operaţionale pe baza contabilităţii de casă.  

Acest motiv era legat de respectarea conceptului contabilităţii de angajament, care presupune recunoaşterea veniturilor şi a cheltuielilor atunci când apar şi care priveşte raportarea fluxurilor de numerar ca pe o portiţă către contabilitatea de casă”.  

Deşi metoda indirectă este mai utilizată în practică, dezanvantajul major al metodei indirecte constă în dificultatea utilizatorului de a înţelege informaţiile prezentate, deoarece această metodă nu arată cum a intrat sau cum a ieşit numerarul.  

Cum punctul de plecare este profitul net/pierderea netă   contabilă , ca diferenţă între total venituri contabile şi total cheltuieli contabile, inclusiv impozitul pe profit, pentru determinarea fluxurilor de numerar aferente activităţii de exploatare sunt necesare mai multe ajustări, dintre care amintim: 

a) ajustări legate de venituri şi cheltuieli regăsite în rezultatul net, dar care nu se referă la activitatea de exploatare a companiei: 

veniturile financiare şi cele extraordinare trebuie scăzute , deoarece ele sunt cuprinse în veniturile contabile totale, care au stat la baza determinării rezultatului net contabil;

 

cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor trebuie adăugate , (inclusiv cheltuielile de exploatare legate de deprecierea activelor), deoarece sunt cheltuieli care au redus profitul net, fără să constituie ieşiri de numerar, teoria clasificându-le în categoria „cheltuieli nemonetare”;

 

cheltuielile cu cedarea activelor imobilizate corporale trebuie adăugate, în timp ce veniturile din vânzarea lor trebuie scăzute, deoarece ele nu se referă la activitatea de exploatare, ci la cea de investiţii (unde fluxul de numerar se determină ca diferenţă între încasări şi plăţi);

 

b) ajustări determinate de modificările în structura capitalului de lucru  

Întrucât veniturile şi cheltuielile avute în vedere la determinarea rezultatului net contabil, sunt structuri recunoscute în baza contabilităţii de angajamente şi nu a contabilităţii de casă sau de trezorerie, este firesc, bunăoară, ca veniturile reprezentând cifra de afaceri să nu fie egale cu încasările provenite de la clienţi. De aceea, profitul din exploatare înaintea variaţiei necesarului de fond de rulment, trebuie corectat cu variaţia activelor şi datoriilor curente de exploatare.  

Regulile de ajustare sunt relativ simple:  

Page 5: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

creşterea activelor curente din exploatare , ca diferenţă între poziţia de la sfârşitul anului faţă de poziţia de la început de an, se va lua în calculul fluxului de numerar cu semnul minus (spre exemplu o companie înfiinţată în cursul anului a vândut bunuri de 100.000 lei, iar suma de încasat de la clienţi la finele exerciţiului este de 20.000 lei. Chiar dacă în profitul companiei se regăseşte cifra de afaceri de 100.000 lei, aceasta nu înseamnă că entitatea dispune şi de numerar în urma vânzării. De aceea, vom corecta profitul companiei cu creşterea creanţelor clienţi, ceea ce înseamnă că în fluxul de numerar vom scădea 20.000 lei, pentru a reflecta amânarea încasării vânzărilor respective);

 

descreşterea activelor curente din exploatare, se va lua în calculul fluxului de numerar cu semnul plus;

 

creşterea datoriilor curente din exploatare , adică diferenţa pozitivă între soldul final şi soldul iniţial al conturilor de datorii din exploatare este adăugată la calculul fluxului de numerar;

 

descreşterea datoriilor curente din exploatare este scăzută la calculul fluxului de numerar (spre exemplu o companie a înregistrat onorarii datorate avocaţilor pentru activitatea de exploatare din exerciţiul curent în cuantum de 10.000 lei, iar datoria bilanţieră faţă de aceştia a scăzut cu 1.000 lei, de la 5.000 lei -soldul iniţial- la 4.000 lei -soldul final-. Deoarece cheltuielile cu onorariile au determinat scăderea profitului companiei cu 10.000 lei, va trebui să scădem 1.000 lei, cât este variaţia negativă a datoriilor, pentru a ajunge la suma efectiv plătită în cursul exerciţiului curent);

 

Din cele prezentate, reiese că situaţia fluxurilor de numerar întocmită prin metoda indirectă ilustrează modificările survenite în majoritatea componentelor activelor şi datoriilor curente. Variaţiile stocurilor, ale crenţelor comerciale sau ale datoriilor comerciale sunt utilizate pentru a calcula fluxul de numerar din activitatea de exploatare.  

2. Monografie contabilă privind întocmirea fluxurilor de numerar 

Mai jos vă este prezentat, în varianta sa tabelară, bilanţul exerciţiului “N”al societăţii ABC: 

Construcţii                                           900.000

Amortizare construcţii                       (200.000)

Mijloace de transport                           100.000

Acţiuni deţinute la BB                           30.000

Materii prime                                         10.000

Clienţi       20.000

Capital social vărsat         200.000

Rezerve legale                40.000

Rezultat reportat               60.000

Rezerve din reevaluare        400.000

Credite bancare pe termen lung          170.000

Alte împrumuturi şi datorii asimilate  100.000

Page 6: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

TVA de recuperat                                    4.000                       

Conturi la bănci în lei                          136.000

Furnizori            19.000

Personal salarii datorate                        10.000

Impozit pe salarii                                    1.000

Total    1.000.000 Total           1.000.000

                        Bilanţ 31.12. „N” ABC SA

Observaţii: 1) Mijlocul de transport a fost achiziţionat în baza unui contract de leasing financiar la finele exerciţiului „N”, cu o durată de rambursare de trei ani. Valoarea contractului de leasing financiar 27.933 euro, la cursul de 3,58 lei/euro; 

2) Creditul bancar pe termen lung este rambursabil în cinci ani, din care în exerciţiul “N +1” 30.000 lei, iar în celelalte exerciţii câte 35.000 lei anual.

          

Pe parcursul exerciţiului financiar „N+1”, compania a înregistrat în contabilitate următoarele tranzacţii şi evenimente economice: 

a. achiziţie mărfuri 40.000 lei, TVA 19%; b. plată furnizori prin virament 18.000 lei; c. primire credit bancar 150.000 lei, rambursabil în termen de 120 de luni; d. servicii prestate terţilor 200.000 lei, TVA 19%; e. încasare prin virament de la client în valoare de 170.000 lei; f. achiziţie materii prime, preţ de cumpărare 80.000 lei, cheltuieli de transport 10.000 lei, reducere

comercială 20%, TVA 19%; g. se achită integral factura furnizorului de materii prime; h. se înregistrează dobânda datorată pentru perioada curentă, conform scadenţarului ataşat la contractul de

credit pe termen lung, în valoare de 10.000 lei; i. se dau în consum materii prime în valoare de 82.000 lei; j. se decide majorarea capitalului social prin emiterea a 10.000 acţiuni, valoarea nominală 10 lei/acţiune.

Un acţionar varsă 80.000 lei în numerar depus în conturile bancare ale societăţii, iar cel de al doilea transmite un petic de teren evaluat la 20.000 de lei;

k. se înregistrează repartizarea la dividende a 20.000 lei din profitul anilor precedenţi, conform hotărârii AGA. Se achită prin virament dividendul net, după reţinerea impozitului pe dividende în cotă de 16%;

l. se rambursează dobânda datorată în valoare de 10.000 lei şi o rată din creditul bancar în cuantum de 30.000 lei;

m. se achită prin virament datoriile salariale din perioada precedentă, adică salariul net de 10.000 lei şi impozitul pe salarii de 1.000 lei;

n. achiziţie teren de la o persoană juridică 80.000 lei, TVA 19%, cu plata integrală prin virament în cursul aceleiaşi perioade;

o. se primeşte factura reprezentând chiria datorată pentru exerciţiul curent 5.000 lei, TVA 19%; p. se înregistrează dividendele cuvenite pentru deţinerea acţiunilor la BB SA, în valoare de 80.000 lei, în

baza hotărârii AGA, din care se încasează 30.000 lei; q. se achiziţionează acţiuni de pe piaţa bursieră, reprezentând 70% din capitalul societăţii emitente CC,

pentru care se achită 20.000 lei prin virament; r. se înregistrează amortizarea imobilizărilor 35.000 lei, din care amortizarea construcţiilor 10.000 lei şi

amortizarea mijlocului de transport 25.000 lei;

Page 7: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

s. se înregistrează salariile datorate 12.000 lei şi se reţine impozitul pe salarii datorat în valoare de 1.500 lei;

t. se înregistrează primirea facturii de leasing financiar: rata de capital 9.933 euro, dobanda 1.000 euro, curs facturare 3,65 lei/euro, TVA 19%; se achită factura prin virament;

u. se înregistrează factura reprezentând lucrări de reparaţii curente la imobilul deţinut de societate, în valoare de 4.000 lei, TVA 19%;

v. se obţin produse finite la costul de 100.000 lei; w.se exportă produse finite în S.U.A., preţul de vânzare facturat 50.000 dolari, cursul de la data facturării

2,50 lei/dolar; costul produselor livrate 75.000 lei; ulterior se încasează 40.000 dolari, cursul de la data încasării 2,4 lei per dolar;

x. facturare vânzare mărfuri 110.000 lei, reducere comercială 10.000 lei, TVA 19%, urmată de livrarea bunurilor (costul determinat este de 30.000 lei);

y. se regularizează TVA; z. se înregistrează diferenţele de curs valutar pentru datoriile, creanţele şi disponibilităţile existente (curs

dolar la 31.12: 2,6 lei, curs euro la 31.12: 3,60 lei); aa. se închid conturile de cheltuieli şi venituri, cu determinarea impozitului pe profit şi constituirea

rezervei legale, potrivit reglementărilor fiscale şi contabile.

 

Se cere:  

1. înregistrarea tranzacţiilor; 2. întocmirea balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi;

3) întocmirea fluxurilor de numerar atât în metoda directă, cât şi în metoda indirectă, pe tipuri de activităţi (exploatare, finanţare şi investiţii) şi per total activităţi. 

2.1. Prezentarea înregistrării tranzacţiilor 

a) achiziţie mărfuri 40.000 lei, TVA 19%, Factura 5100/05.03."N+1" de la SC "FF" S.R.L. (formula contabilă nr. 1):

                                       Factura din 05.03.N+1

Explicatie U.M. Cantitate P.U. Valoare T.V.A.

AAA kg 500 80 40.000 7.600

            Total         40.000 7.600

Total de plata       47.600 lei

 

  % = 401

„Furnizori”

47.600

371

„Mărfuri”

    40.000

4426

„TVA deductibilă”

    7.600

Page 8: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

 

b) plată  furnizori prin virament 18.000 lei (formula contabilă nr. 2): 

401

„Furnizori”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

18.000

 

c) primire credit bancar 150.000 lei, rambursabil după 120 de luni (formula contabilă nr. 3): 

5121

„Conturi la bănci în lei”

= 1621

„Credite bancare pe termen lung”

150.000

d) servicii prestate terţilor 200.000 lei, T.V.A. 19%, Factura 001/06.03."N+1" emisă societăţii "LLL" (formula contabilă nr. 4):

            Factura din 06.03.N+1

Explicatie U.M.

Cantitate

P.U.

Valoare T.V.A.

Servicii prestate conform contract 1023/01.03.N+1

      200.000 38.000

            Total       200.000 38.000

Total de plata       238.000 lei

 

4111

„Clienţi”/intern

= % 238.000

    704

„Venituri din lucrări executate şi servicii prestate”

200.000

    4427

„TVA colectată”

38.000

 

e) încasarea prin virament de la clienţi, în valoare de 170.000 lei (formula contabilă nr. 5): 

5121

„Conturi la bănci în lei”

= 4111

„Clienţi”/intern

170.000

 

f) achiziţie materii prime în baza facturii 362/15.04."N+1"de la SC "DDD" S.R.L. (formula contabilă nr. 6): 

Explicaţie Valoare T.V.A.

Page 9: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

materii prime 80.000 15.200

cheltuieli de transport 10.000 1.900

reducere comercială conform contract 20% (16.000) (3.040)

Total 74.000 14.060

Total de plată        88.060 lei

% = 401

„Furnizori”

88.060

301

„Materii prime”

    74.000

4426

„TVA deductibilă”

    14.060

g) se achită  integral factura furnizorului de materii prime (formula contabilă nr. 7): 

401

„Furnizori”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

88.060

 

h) se înregistrează dobânda datorată  pentru perioada curentă, conform scadenţarului 10.000 lei (formula contabilă nr. 8): 

666

„Cheltuieli privind dobânzile”

= 1682

„Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

10.000

 

i) se dau în consum materii prime în valoare de 82.000 lei (formula contabilă nr. 9): 

601

„Cheltuieli cu materiile prime”

= 301

„Materii prime”

82.000

 

j)  - se decide majorarea capitalului social prin emiterea a 10.000 acţiuni, valoarea nominală 10 lei/acţiune (formula contabilă nr. 10): 

456

„Decontări cu acţionarii privind capitalul”

= 1011

„Capital subscris nevărsat”

100.000

 

      - un acţionar varsă 80.000 lei în conturile bancare (formula contabilă nr.11): 

5121 = 456 80.000

Page 10: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

„Conturi la bănci în lei” „Decontări cu acţionarii privind capitalul”

 

      - al doilea acţionar aduce ca aport un teren evaluat la 20.000 lei (formula contabilă nr. 12): 

2111

„Terenuri”

=       456 

„Decontări cu acţionarii privind capitalul”

20.000

 

      - virarea capitalului (formula contabilă nr. 13): 

1011

„Capital subscris nevărsat”

= 1012

„Capital subscris vărsat”

100.000

 

k)  - repartizarea la dividende a 20.000 lei, din profiturile anilor precedenţi (f. c. nr. 14): 

1171

„Rezultatul reportat reprezentând profitul repartizat”

= 457

„Dividende de plată”

20.000

 

      - achitare dividend net în baza OP în valoare de 16.800 (20.000 lei - impozit 3.200 lei) (formula contabilă nr.15): 

457

„Dividende de plată”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

16.800

  

         - reţinere impozit pe dividende 3.200 lei (16% * 20.000 lei) (formula contabilă nr. 16): 

457

„Dividende de plată”

= 446

„Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

3.200

 

l)  - rambursare dobândă datorată 10.000 lei (formula contabilă nr. 17): 

1682

„Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

10.000

  

      - rambursare rată credit bancar pe termen lung: 30.000 lei (formula contabilă nr. 18): 

Page 11: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

1621

„Credite bancare pe termen lung”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

30.000

 

m)  - se achită prin virament salariile nete 10.000 lei (formula contabilă nr. 19): 

421

„Personal-salarii datorate”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

10.000

 

      - se achită impozitul pe salarii 1.000 lei (formula contabilă nr. 20): 

444

„Impozit pe salarii”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

1.000

 

n)  - achiziţie teren 80.000 lei, T.V.A. 19%, în baza facturii nr. 921/07.05."N+1" de la "Land" S.R.L. şi a contractului de vânzare-cumpărare (formula contabilă nr. 21):

      Factura din 07.05.N+1

Explicatie U.M.

Cantitate

P.U.

Valoare T.V.A.

Teren intravilan, contract vanzare cumparare 148796

      80.000 15.200

            Total         80.000 15.200

Total de plata       95.200 lei

 

% = 404

„Furnizori de imobilizări”

95.200

2111

„Terenuri”

    80.000

4426

„TVA deductibilă”

    15.200

 

plata prin virament a furnizorului (formula contabilă nr. 22):

 

404 = 5121 95.200

Page 12: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

„Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei”

 

o) chiria datorată pentru exerciţiul curent 5.000 lei, T.V.A. 19% conform facturii 128/08.06."N+1" de la "ChCh" S.R.L. (formula contabilă nr. 23):

      Factura din 08.06.N+1

Explicatie U.M. Cantitate P.U. Valoare T.V.A.

Chirie N+1 conform contract nr. 5689/05.03N       5.000 950

            Total       5.000 950

Total de plata       5.950 lei

         

 

% = 401

„Furnizori”

5.950

612

„Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile”

    5.000

4426

„TVA deductibilă”

    950

 

p)  - înregistrare dividende cuvenite 80.000 lei (formula contabilă nr. 24): 

461

„Debitori diverşi”

= 7611

„Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate”

80.000

      - încasare dividende cuvenite de la BB S.A. (formula contabilă nr. 25): 

5121

„Conturi la bănci în lei”

= 461

„Debitori diverşi”

30.000

 

q) achiziţie pachet majoritar de acţiuni în valoare de 20.000 lei (formula contabilă nr. 26): 

261

„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”/CC

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

20.000

 

r)  - înregistrare amortizare construcţii 10.000 lei (formula contabilă nr. 27): 

Page 13: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

6811

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

= 2812

„Amortizarea construcţiilor”

10.000

 

      - înregistrare amortizare mijloace de transport 25.000 lei (formula contabilă nr. 28): 

6811

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

= 2813

„Amortizarea mijloacelor de transport”

25.000

 

s) - înregistrare salarii datorate 12.000 lei (formula contabilă nr. 29): Obs: Pentru simplificarea procesului de înţelegere, nu s-au calculat şi înregistrat celelalte reţineri salariale obligatorii.

641

„Cheltuieli cu salariile personalului”

= 421

„Personal-salarii datorate”

12.000

      - reţinere impozit pe salarii 1.500 lei (formula contabilă nr. 30): 

421

„Personal-salarii datorate”

=       444

„Impozit pe salarii”

1.500

 

t)  - înregistrare factură leasing financiar nr. 8623/09.07."N+1" de la SC "LSGF" SA (formula  nr. 31): 

Explicaţie Valoare T.V.A.rată  leasing 9.933 euro (cursul euro: 3,58 lei valabil la 31.12."N") 35.560,14 6.756,43diferenţă de preţ rată capital 9.933 euro + 0,07 lei/euro 695,31 132,11dobândă  1.000 euro x 3,65 curs facturare 3.650 -curs facturare 3,65 lei    curs reevaluare an precedent 3,58 lei    Total 39.905,45 6.888,54Total de plată 46.793,99

 

% = 404

„Furnizori de imobilizări”

46.793,99

167

„Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

    35.560,14

668

„Alte cheltuieli financiare”

    695,31

666     3.650

Page 14: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

„Cheltuieli privind dobânzile”

4426

„TVA deductibilă”

    6.888,54

- plată prin virament furnizor (formula contabilă nr. 32): 

404

„Furnizori de imobilizări”

= 5121

„Conturi la bănci în lei”

46.793,99

 

u) înregistrare lucrări de reparaţii curente la imobilul deţinut de societate 4.000 lei, T.V.A. 19% conform facturii nr. 0204/12.09."N+1" de la S.C. "Rap" S.R.L. (formula contabilă nr. 33): 

      Factura din 12.09.N+1

Explicatie U.M.

Cantitate

P.U.

Valoare T.V.A.

Reparatii imobil conform contract 1258/10.06.N+1 si deviz lucrari 7 din 17.09.N+1

      4.000 760

            Total         4.00 760

Total de plata       4.760 lei

 

% = 401

„Furnizori”

4.760

611

„Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile”

    4.000

4426

„TVA deductibilă”

    760

 

v) înregistrarea costului produselor finite obţinute în cuantum de 100.000 lei (formula  nr. 34): 

345

„Produse finite”

= 711

„Variaţia stocurilor”

100.000

 

w)  - export produse finite 125.000 lei (50.000$ * 2,5 lei/dolar),factura 2/10.10."N+1" (formula 35): 

4111

„Clienţi”/extern

= 701

„Venituri din vânzarea produselor finite”

125.000

Page 15: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

 

      - costul produselor livrate 75.000 lei (formula contabilă nr. 36): 

711

„Variaţia stocurilor”

= 345

„Produse finite”

75.000

 

      - încasare prin virament bancar 40.000 dolari (formula contabilă nr. 37): 

   creanţă existentă  40.000 $ * 2,5 lei/euro  =  100.000 lei

(-)   creanţă încasată   40.000 $ * 2,4 lei/euro   =   96.000 lei

=  diferenţă de curs valutar 40.000 $ * 0,1 lei/euro  = 4.000 lei  

% = 4111

„Clienţi”/extern

100.000

5124

„Conturi la bănci în valută”

    96.000

665

„Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

    4.000

   

x)  - vânzare mărfuri, factura  03/07.12."N+1" emise societăţii "AAA" (formula  nr. 38):

      Factura din 07.12.N+1

Explicatie U.M. Cantitate

P.U. Valoare T.V.A.

AAA kg 400 275 110.000 20.900

reducere comercială conform contract 123/06.12.N+1 kg 400 (25) (10.000) (1.900)

            Total       100.000 19.000

Total de plata       119.000 lei

 

4111

„Clienţi”/intern

= % 119.000

    707

„Venituri din vânzarea mărfurilor”

100.000

Page 16: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

    4427

„TVA colectată’

19.000

 

- costul mărfurilor livrate 30.000 lei (formula contabilă nr. 39): 

607

„Cheltuieli privind mărfurile”

= 371

„Mărfuri”

30.000

 

f) regularizare T.V.A. 

      - întocmirea jurnalului pentru cumpărări (variantă simplificată): 

Jurnal de cumpărări S.C. ABC S.A.

Nr.

crt

Documentul Achiziţiie de bunuri şi servicii din ţară şi importuri de bunuri taxabile cota 19%

Achiziţii de bunuri din

ţară  şi din import scutite

Nr. de ordine

Data Furnizorul Codul T.V.A. furnizor

Total document

Baza T.V.A.

1. 5100 05.03 FF RO1234 47.600 40.000 7.600  2. 362 15.04 DDD RO5678 88.060 74.000 14.060  3. 921 07.05 Land RO9101 95.200 80.000 15.200  4. 128 08.06 ChCh RO2568 5.950 5.000 950  5. 8623 09.07 LSGF RO8692 46.793,99 36.255,45 6.888,54 3.650

6. 0204 12.09 RAP RO2376 4.760 4.000 760  Total general cumpărări 288.363,99 239.255,45 45.458,45 3.650

 

      - întocmirea jurnalului de vânzări (variantă  simplificată) 

Jurnal de vânzări S.C. ABC S.A.

Nr.

crt.

Documentul Denumire client

Codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. al clientului

Total document

Livrări de bunuri şi prestări de servicii cota 19%

Livrări de bunuri scutite cu drept de deducereNr.

ordineData Baza T.V.A.

1. 001 06.03 LLL RO8520 238.000 200.000 38.000  2. 002 10.10 INVC 9876210 125.000     125.000

3. 003 07.12 AAA RO374951 119.000 100.000 19.000  Total jurnal vânzări 482.000 300.000 57.000 125.000

 

Obs: Din motive didactice, jurnalele s-au întocmit pentru un exerciţiu financiar.

Page 17: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

      - înregistrarea taxei de plată  în perioada de raportare (formula contabilă nr.40): 

4427

„TVA colectată”

= % 57.000

    4426

„TVA deductibilă”

45.458,54

    4423

„TVA de plată”

11.541,46

 

Obs: Din taxa colectată la livrarea bunurilor şi prestarea serviciilor s-a dedus taxa aferentă achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii din anul de raportare „N+1”. 

- înregistrarea compensării soldului sumei negative a T.V.A. raportată din perioada fiscală precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (formula contabilă nr. 41): 

      4423 

„TVA de plată”

= 4424

„TVA de recuperat”

4.000

 

z) - se înregistrează diferenţele de curs valutar pentru datoriile, creanţele şi disponibilităţile în valută, astfel: 

1) datoria din leasing financiar existentă  18.000 euro (formula contabilă nr. 42): 

   valoare în lei scriptică  18.000 euro * 3,58 lei/euro  =  64.440 lei

(-)   valoare în lei la 31.12   18.000 euro * 3,60 lei/euro   =   64.800 lei

=  diferenţă de curs  18.000 euro * 0,02 lei/euro  = 360 lei 

668

„Alte cheltuieli financiare”

= 167

„Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

360

 

2) creanţa faţă de clientul extern existentă în sold 10.000$ (formula contabilă nr.43): 

   valoare în lei scriptică  10.000 $ * 2,5 lei/$  =  25.000 lei

(-)   valoare în lei la 31.12   10.000 $ * 2,6 lei/$   =   26.000 lei

=  diferenţă de curs  10.000 $ * 0,1 lei/$ = 1.000 lei 

4111

„Clienţi”/extern

= 765

„Venituri din diferenţe de curs valutar”

1.000

 

Page 18: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

3) disponibilităţile în valută existente 40.000$ (formula contabilă nr. 44): 

   valoare în lei scriptică  40.000 $ * 2,4 lei/$  =  96.000 lei

(-)   valoare în lei la 31.12   40.000 $ * 2,6 lei/$   =   104.000 lei

=  diferenţă de curs  40.000 $ * 0,2 lei/$ = 8.000 lei 

5124

„Conturi la bănci în valută”

= 765

„Venituri din diferenţe de curs valutar”

8.000

       

aa) - închiderea conturilor de cheltuieli (formula contabilă nr. 45): 

121

„Profit şi pierdere”

= % 186.705,31

    601

„Cheltuieli cu materiile prime”

82.000

    607

„Cheltuieli privind mărfurile”

30.000

    611

„Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile”

4.000

    612

„Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile”

5.000

    641

„Cheltuieli cu salariile personalului”

12.000

    665

„Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

4.000

    666

„Cheltuieli privind dobânzile”

13.650

    668

„Alte cheltuieli financiare”

1.055,31

    6811 35.000

Page 19: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

 

- închiderea conturilor de venituri (formula contabilă nr. 46): 

% = 121

„Profit şi pierdere”

539.000

701

„Venituri din vânzarea produselor finite”

    125.000

704

„Venituri din lucrări executate şi servicii prestate”

    200.000

707

„Venituri din vânzarea mărfurilor”

    100.000

711

„Variaţia stocurilor”

    25.000

7611

„Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate”

    80.000

765

„Venituri din diferenţe de curs valutar”

    9.000

         

- determinarea şi înregistrarea impozitului pe profit (formula contabilă nr. 47): 

   Total venituri   =  539.000 lei

(-)   Total cheltuieli (exclusiv impozit pe profit)   =   186.705,31 lei

 =  Rezultat brut contabil   = 352.294,69 lei 

   Rezerva legală   =  13.614,73 lei

(+)  Dividende cuvenite  =  80.000 lei

(+)   Amortizare fiscală     =   35.000 lei

Page 20: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

=  Deduceri fiscale   = 128.614,73 lei

   Cheltuieli cu amortizarea contabilă =  35.000 lei

(+)   Cheltuieli cu impozitul pe profit   =   -

=  Cheltuieli nedeductibile  = 35.000 lei

   Pierderi fiscale din anii precedenţi =                     -

      Rezultat impozabil  =             +           +           - = 258.679,96 lei 

Impozit pe profit = 16% * 258.679,96 lei = 41.388,79 lei 

La data de 31.12."N+1" rezerva legală existentă 40.000 lei, iar mărimea capitalului social existent 300.000 lei.

 

 Rezerva legală necesară 60.000 lei

(-)   Rezerva existentă   40.000 lei

= Rezerva maximă de constituit 20.000 lei 

Rezerva legală contabilă = 5% * Profitul brut contabil= 5% * 352.294,69 lei  = 17.614,73 lei 

Rezerva legală  fiscală, constituită în baza art. 22 alin. (1) lit. a) din CF  = 5% * [(539.000 lei - 80.000 lei) - (186.705,31 - 0 lei)] = 5% * 272.294,69 = 13.614,73 lei 

691

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

= 441

„Impozit pe profit”

41.388,79

- închiderea contului de cheltuieli privind impozitul pe profit (formula contabilă nr.48):

121

„Profit şi pierdere”

= 691

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

41.388,79

 

- constituirea rezervei contabile legale la (formula contabilă nr. 49): 

129

„Repartizarea profitului”

= 1061

„Rezerve legale”

17.614,73

    

Page 21: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

        

2.2. Întocmirea balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi 

1) Prezentarea conturilor

 

D 129 „Repartizarea profitului”

C

Si

49)

Ø

17.614,73

   

RD

TSD

17.614,73

17.614,73

RC

TSC

SFD

-

-

17.614,73

   

D 2111 „Terenuri” C

Si

12)

21)

Ø

20.000

80.000

   

RD

TSD

100.000

100.000

RC

TSC

SFD

-

-

100.000

     

D 212 „Construcţii” C

Si 900.000    RD

TSD

-

900.000

RC -

 

D 1011 „Capital subscris nevărsat”

C

 13)

 100.000

Si

10)

Ø

100.000

RD

TSD

100.000

100.000

RC

TSC

100.000

100.000

       

          

D 1012 „Capital subscris vărsat”

C

    Si

13)

200.000

100.000

RD

TSD

SFC

-

-

300.000

RC

TSC

100.000

300.000

     

D 105 „Rezerve din reevaluare”

C

    Si 400.000

RD - RC -

Page 22: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

TSC

SFD

-

900.000

       

D 2133 „Mijloace de transport” C

Si 100.000    RD

TSD

-

100.000

RC

TSC

SFD

-

-

100.000

          

D 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”/BB

C

Si 30.000    RD

TSD

-

30.000

RC

TSC

SFD

-

-

30.000

            

TSD

SFC

-

400.000

TSC 400.000

       

D 1061 „Rezerve legale” C

    Si

49)

40.000

17.614,73

RD

TSD

SFC

-

-

57.614,73

RC

TSC

17.614,73

57.614,73

          

D 1171 „Rezultatul reportat reprezentând profitul repartizat”

C

 14)

 20.000

Si 60.000

RD

TSD

SFC

20.000

20.000

40.000

RC

TSC

-

60.000

         

Page 23: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

 

D 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/CC”

C

Si

26)

Ø

20.000

  

  

RD

TSD

20.000

20.000

RC

TSC

SFD

-

-

20.000

              

   

D 121 „Profit şi pierdere” C

Si

45)

48)

Ø

186.705,31

41.388,79

Si

46)

Ø

539.000

RD

TSD

SFC

228.094,10

228.094,10

310.905,90

RC

TSC

539.000

539.000

             

 

D 2812 „Amortizarea construcţiilor”

C

    Si

27)

200.000

10.000

RD

TSD

SFC

-

-

210.000

RC

TSC

10.000

210.000

   

D 2813 „Amortizarea mijloacelor de transport”

C

    28) 25.000

RD

TSD

-

-

RC

TSC

25.000

25.000

 

D 1621 „Credite bancare pe termen lung”

C

 18)

 30.000

Si

3)

170.000

150.000

RD

TSD

SFC

30.000

30.000

290.000

RC

TSC

150.000

320.000

   

D 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

C

 31)

 35.560,14

Si

42)

100.000

360

RD 35.560,14 RC 360

Page 24: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

SFC 25.000

     

D 301 „Materii prime” C

Si

6)

10.000

74.000

 9)

 82.000

RD

TSD

74.000

84.000

RC

TSC

SFD

82.000

82.000

2.000

       

D 345 „Produse finite” C

34) 100.000 36) 75.000

RD

TSD

100.000

100.000

RC

TSC

SFD

75.000

75.000

25.000

         

D 371 „Mărfuri” C

Si

1)

Ø

40.000

 39)

 30.000

RD

TSD

40.000

40.000

RC

TSC

30.000

30.000

TSD

SFC

35.560,14

64.799,86

TSC 100.360

     

D 1682 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

C

 17)

 10.000

Si

8)

Ø

10.000

RD

TSD

10.000

10.000

RC

TSC

10.000

10.000

       

              

D 401 „Furnizori” C

 2)

7)

 18.000

88.060

Si

1)

6)

23)

33)

19.000

47.600

88.060

5.950

4.760

RD

TSD

SFC

106.060

106.060

59.310

RC

TSC

146.370

165.370

       

Page 25: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

SFD 10.000

           

D 4111 „Clienţi”/intern C

Si

4)

38)

20.000

238.000

119.000

 5)

 170.000

RD

TSD

357.000

377.000

RC

TSC

SFD

170.000

170.000

207.000

             

D 4111 „Clienţi”/extern C

Si

35)

43)

Ø

125.000

1.000

 37)

 100.000

RD

TSD

126.000

126.000

RC

TSC

SFD

100.000

100.000

26.000

 

  

D 404 „Furnizori de imobilizări”

C

 22)

32)

 95.200

46.793.99

Si

21)

31)

Ø

95.200

46.793,99

RD

TSD

141.993,99

141.993,99

RC

TSC

141.993,99

141.993,99

       

                  

D 421 „Personal-salarii datorate”

C

 19)

30)

 10.000

1.500

Si

29)

10.000

12.000

RD

TSD

SFC

11.500

11.500

10.500

RC

TSC

12.000

22.000

            

Page 26: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

                 

 

D 4424 „TVA de recuperat” C

Si 4.000  41)

 4.000

RD

TSD

-

4.000

RC

TSC

4.000

4.000

       

          

D 4426 „TVA deductibilă” C

1)

6)

21)

23)

31)

33)

7.600

14.060

15.200

950

6.888,54

760

40) 45.458,54

RD

TSD

45.458,54

45.458,54

RC

TSC

45.458,54

45.458,54

       

       

 

D 441 „Impozit pe profit” C

    Si

47)

Ø

41.388,79

RD

TSD

SFC

-

-

41.388,79

RC

TSC

41.388,79

41.388,79

   

D 4423 „TVA de plată” C

 41)

 4.000

Si

40)

Ø

11.541,46

RD

TSD

SFC

4.000

4.000

7.541,46

RC

TSC

11.541,46

11.541,46

     

D 4427 „TVA colectată’ C

40) 57.000 4) 38.000

Page 27: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

     

D 456 „Decontări cu acţionarii privind capitalul”

C

Si

10)

Ø

100.000

 11)

12)

 80.000

20.000

RD

TSD

100.000

100.000

RC

TSC

100.000

100.000

       

              

D 461 „Debitori diverşi” C

Si

24)

Ø

80.000

 25)

 30.000

RD

TSD

80.000

80.000

RC

TSC

SFD

30.000

30.000

50.000

       

       D 5121 „Conturi la bănci în

lei”C

Si

3)

5)

11)

25)

136.000

150.000

170.000

80.000

30.000

 2)

7)

15)

17)

18)

 18.000

88.060

16.800

10.000

30.000

38) 19.000

RD

TSD

57.000

57.000

RC

TSC

57.000

57.000

       

              

D 444 „Impozit pe salarii” C

 20)

 1.000

Si

30)

1.000

1.500

RD

TSD

SFC

1.000

1.000

1.500

RC

TSC

1.500

2.500

         

D 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

C

    Si

16)

Ø

3.200

RD

TSD

SFC

-

-

3.200

RC

TSC

3.200

3.200

      

Page 28: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

19)

20)

22)

26)

32)

10.000

1.000

95.200

20.000

46.793,99

RD

TSD

430.000

566.000

RC

TSC

SFD

335.853,99

335.853,99

230.146,01

        

     

D 457 „Dividende de plată” C

 15)

16)

 16.800

3.200

Si

14)

Ø

20.000

RD

TSD

20.000

20.000

RC

TSC

20.000

20.000

       

                    

D 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”

C

46) 125.000 35) 125.000

RD

TSD

125.000

125.000

RC

TSC

125.000

125.000

       

                  

Page 29: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

    

 

D 5124 „Conturi la bănci în valută”

C

Si

37)

44)

Ø

96.000

8.000

   

RD

TSD

104.000

104.000

RC

TSC

SFD

-

-

104.000

   

D 601 „Cheltuieli cu materiile prime”

C

9) 82.000 45) 82.000

RD

TSD

82.000

82.000

RC

TSC

82.000

82.000

       

            

D 607 „Cheltuieli privind mărfurile”

C

39) 30.000 45) 30.000

RD

TSD

30.000

30.000

RC

TSC

30.000

30.000

       

       D 611 „Cheltuieli cu întreţinerea

şi reparaţiile”C

33) 4.000 45) 4.000

RD

TSD

4.000

4.000

RC

TSC

4.000

4.000

 

D 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate”

C

46) 200.000 4) 200.000

RD

TSD

200.000

200.000

RC

TSC

200.000

200.000

       

          

D 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”

C

46) 100.000 38) 100.000

RD

TSD

100.000

100.000

RC

TSC

100.000

100.000

       

            

D 711 „Variaţia stocurilor” C

35)

46)

75.000

25.000

34) 100.000

RD

TSD

100.000

100.000

RC

TSC

100.000

100.000

       

              

Page 30: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

       

       D 612 „Cheltuieli cu

redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile”

C

23) 5.000 45) 5.000

RD

TSD

5.000

5.000

RC

TSC

5.000

5.000

       

       D 641 „Cheltuieli cu salariile

personalului”C

29) 12.000 45) 12.000

RD

TSD

12.000

12.000

RC

TSC

12.000

12.000

       

       D 665 „Cheltuieli din diferenţe

de curs valutar”C

37) 4.000 45) 4.000

RD

TSD

4.000

4.000

RC

TSC

4.000

4.000

       

              

D 7611 „Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate”

C

46) 80.000 24) 80.000

RD

TSD

80.000

80.000

RC

TSC

80.000

80.000

       

                

D 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

C

46) 9.000 43)

44)

1.000

8.000

RD

TSD

9.000

9.000

RC

TSC

9.000

9.000

       

                 

  

 

D 666 „Cheltuieli privind dobânzile”

C

8)

31)

10.000

3.650

45) 13.650

 

Page 31: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

RD

TSD

13.650

13.650

RC

TSC

13.650

13.650

       

          

D 668 „Alte cheltuieli financiare”

C

31)

42)

695,31

360

45) 1.055,31

RD

TSD

1.055,31

1.055,31

RC

TSC

1.055,31

1.055,31

       

            

D 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

C

27)

28)

10.000

25.000

45) 35.000

RD

TSD

35.000

35.000

RC

TSC

35.000

35.000

       

              

D 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

C

47) 41.388,79 48) 41.388,79

RD 41.388,79 RC 41.388,79

Page 32: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

TSD 41.388,79 TSC 41.388,79

       

                         

2) întocmirea balanţei de verificare    

Balanţă

Sold final

C 10 = 8 -  7

- 300.000

400.000

57.614,73

40.000 310.905,9

- 290.000

64.799,86

- -

D9 = 7 - 8

- - - - - - 17.614,73

- - - 100.000

Total sume

C 8 = 4 + 6

100.000

300.000

400.000

57.614,73

60.000 539.000

- 320.000

100.360 10.000 -

D7 = 3 + 5

100.000

- - - 20.000 228.094,1

17.614,73

30.000

35.560,14

10.000 100.000

Rulaje

C 6 100.000

100.000

- 17.614,73

- 539.000

- 150.000

360 10.000 -

Page 33: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

D5 100.000

- - - 20.000 228.094,1

17.614,73

30.000

35.560,14

10.000 100.000

Sold initial

C 4 - 200.000

400.000

40.000 60.000 - - 170.000

100.000 - -

D3 - - - - - - - - - - -

Simbol cont 

2 1011 1012 105 1061 1171 121 129 1621 167 1682 2111

Denumire cont 

1 Capital subscris nevărsat

Capital subscris vărsat

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezultatul reportat reprezentând profitul repartizat

Profit şi pierdere

Repartizarea profitului

Credite bancare pe termen lung

Alte împrumuturi şi datorii asimilate

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

Terenuri

Nr. crt. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Sold final

C10 = 8 -  7

- - - - 210.000 25.000 - - - 59.310 -

D9 = 7 - 8

900.000 100.000

30.000 20.000 - - 2.000 25.000

10.000

- -

Total sume

C8 = 4 + 6

- - - - 210.000 25.000 82.000

75.000

30.000

165.370

141.993,99

D7 = 3 + 5

900.000 100.000

30.000 20.000 - - 84.000

100.000

40.000

106.060

141.993,99

Rulaje

C6 - - - - 10.000 25.000 82.000

75.000

30.000

146.370

141.993,99

D5 - - - 20.000 - - 74.000

100.000

40.000

106.060

141.993,99

Sold initial

C4 - - - - 200.000 - - - - 19.000 -D3 900.000 100.00

030.000 - - - 10.00

0- - - -

Simbol 2 212 2133 261/BB 261/CC 2812 2813 301 345 371 401 404

Page 34: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

cont Denumire cont 

1 Construcţii

Mijloace de transport

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/BB

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/CC

Amortizarea construcţiilor

Amortizarea mijloacelor de transport

Materii prime

Produse finite

Mărfuri

Furnizori

Furnizori de imobilizări

Nr. crt.  0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Sold final

C10 = 8 -  7

- 10.500

41.388,79

7.541,46

- - - 1.500

3.200 - - - -

D9 = 7 - 8

26.000 - - - - - - - - - - 50.000

230.146,01

Total sume

C8 = 4 + 6

100.000 22.000

41.388,79

11.541,46

4.000 45.458,54

57.000

2.500

3.200 100.000

20.000

30.000

335.853,99

D7 = 3 + 5

126.000 11.500

- 4.000 4.000 45.458,54

57.000

1.000

- 100.000

20.000

80.000

566.000

Rulaje

C6 100.000 12.000

41.388,79

11.541,46

4.000 45.458,54

57.000

1.500

3.200 100.000

20.000

30.000

335.853,99

D5 126.000 11.500

- 4.000 - 45.458,54

57.000

1.000

- 100.000

20.000

80.000

430.000

Sold initial

C4 - 10.000

- - - - - 1.000

- - - - -

D3 - - - - 4.000 - - - - - - - 136.000

Simbol cont

2 4111

/ext

421 441 4423 4424 4426 4427 444 446 456 457 461 5121

Denumire cont 

1 Clienţi/extern

Personal-salarii datorate

Impozit pe profit

TVA de plată

TVA de recuperat

TVA deductibilă

TVA colectată

Impozit pe salarii

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Decontări cu acţionarii privind capitalul

Dividende de plată

Debitori diverşi

Conturi la bănci în lei

Page 35: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Nr. crt. 

0 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 

Sold final

C10 = 8 -  7

- - - - - - - - - - -

D9 = 7 - 8

104.000

- - - - - - - - - -

Total sume

C8 = 4 + 6

- 82.000 30.000 4.000 5.000 12.000 4.000 13.650 1.055,31

35.000 41.388,79

D7 = 3 + 5

104.000

82.000 30.000 4.000 5.000 12.000 4.000 13.650 1.055,31

35.000 41.388,79

Rulaje

C6 - 82.000 30.000 4.000 5.000 12.000 4.000 13.650 1.055,31

35.000 41.388,79

D5 104.000

82.000 30.000 4.000 5.000 12.000 4.000 13.650 1.055,31

35.000 41.388,79

Sold initial

C4 - - - - - - - - - - -

D3 - - - - - - - - - - -

Simbol cont 

2 5124 601 607 611 612 641 665 666 668 6811 691

Denumire cont 

1 Conturi la bănci în valută

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

Cheltuieli privind dobânzile

Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Nr. crt. 

0 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

 

Sold final

C10 = 8 - 

- - - - - - 1.821.760,74

Page 36: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

7

D9 = 7 - 8

- - - - - - 1.821.760,74

Total sume

C8 = 4 + 6

125.000 200.000

100.000

100.000

80.000

9.000 4.401.375,6

D7 = 3 + 5

125.000 200.000

100.000

100.000

80.000

9.000 4.401.375,6

Rulaje

C6 125.000 200.000

100.000

100.000

80.000

9.000 3.201.375,6

D5 125.000 200.000

100.000

100.000

80.000

9.000 3.201.375,6

Sold initial

C4 - - - - - - 1.200.000

D3 - - - - - - 1.200.000

Simbol cont 

2 701 704 707 711 7611 765 TOTAL

Denumire cont 

1 Venituri din vânzarea produselor finite

Venituri din lucrări executate şi servicii prestate

Venituri din vânzarea mărfurilor

Variaţia stocurilor

Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

Venituri din diferenţe de curs valutar

Nr. crt. 

0 48 49 50 51 52 53

   

2.3. Determinarea fluxului de numerar prin metoda directă 

Mai întâi, observăm că entitatea a efectuat încasări şi plăţi numai prin contul bancar, în lei şi în valută. Vom calcula atât fluxul de numerar global la nivelul companiei, cât şi fluxurile de numerar generate de fiecare activitate în parte. 

a) determinarea fluxului global 

         Primire credite bancare  150.000 lei

Page 37: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

      (+)  Încasări de la clienţi interni  170.000 lei

      (+)  Aporturi de numerar încasate  80.000 lei

      (+)  Încasări din dividende  30.000 lei

      (+)   Încasări de la clienţi externi   96.000 lei

      (+)   Diferenţe de curs rezultate din actualizarea disponibilului   8.000 lei

(A)  =  Total încasări  534.000 lei 

         plată furnizori  106.060 lei

      (+)  plată dividende  16.800 lei

      (+)  rambursare dobândă aferentă credit bancar  10.000 lei

      (+)  rambursare rată din creditul bancar  30.000 lei

      (+)  plată salarii nete  10.000 lei

      (+)  plată impozit pe salarii  1.000 lei

      (+)  plată furnizor pentru achiziţia terenului  95.200 lei

      (+)  plată acţiuni achiziţionate  20.000 lei

      (+)   plată rată de leasing şi dobândă aferentă   46.794 lei

(B)  =  Total plăţi  335.853 lei 

Fluxul de numerar global = (A) - (B) = 198.146 lei 

Observaţie: Dacă analizăm variaţia elementelor de trezorerie din bilanţul companiei constatăm că: 

   Total valori de trezorerie la sfârşit de an  334.146 lei

(-)   Total valori de trezorerie la început an   136.000 lei

 =  Flux de numerar  198.146 lei 

b) determinarea fluxului de numerar pe activităţi 

Aşa cum afirmam în subcapitolul precedent, trezoreria provine din trei tipuri de activităţi desfăşurate de companie şi anume activitatea de exploatare, finanţare şi investiţii.  

Practic, va trebui să grupăm plăţile şi încasările pe fiecare gen de activitate. 

Page 38: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

b1) fluxul de numerar din exploatare: 

        încasări de la clienţi interni  170.000 lei

      (+)  încasări de la clienţi externi  96.000 lei

      (+)   diferenţe de curs rezultate din actualizarea disponibilităţilor   8.000 lei

(A) =  Total încasări din exploatare  274.000 lei    

         Plăţi către furnizorii de stocuri şi servicii  106.060 lei

      (+)  Plată salarii nete  10.000 lei

      (+)   Plată impozit pe salarii   1.000 lei

(B) =  Total plăţi din exploatare  117.060 lei 

(C) Fluxul de numerar generat de activitatea de exploatare ( A - B)  156.940 lei 

b2) fluxul generat de activitatea de finanţare: 

         încasări din credite bancare  150.000 lei

      (+)   aporturi în numerar în urma majorării capitalului social   80.000 lei

(A) =  Total încasări din activitatea de finanţare  230.000 lei 

         Plată dividende  16.800 lei

      (+)  Rambursare dobândă aferentă creditului bancar  10.000 lei

      (+)  Rambursare rată din creditul bancar  30.000 lei

      (+)   Plată rată leasing şi dobândă datorată   46.794 lei

(B) =  Total plăţi din activitatea de finanţare  103.594 lei 

(C) Fluxul de numerar generat de activitatea de finanţare ( A - B)  126.406 lei 

b3) fluxul generat de activitatea de investiţii: 

(A) Încasări din dividende  30.000 lei 

         plată teren achiziţionat  95.200 lei

      (+)   plată acţiuni cumpărate   20.000 lei

Page 39: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

(B) =  Total plăţi din activitatea de investiţii  115.200 lei 

(C) Fluxul de numerar generat de activitatea de investiţii                   (85.200 lei) 

Prin urmare, fluxul de numerar total este suma fluxurilor de numerar determinate pe fiecare gen de activitate. 

Fluxul de numerar global  = Flux din exploatare + Flux din finanţare + Flux din investiţii

                      = 156.940 lei + 126.406 lei - 85.200 lei = 198.146 lei 

Observăm că  activitatea de investiţii a generat un flux negativ, deoarece plăţile efectuate pentru investiţiile în terenuri şi titluri de participare au fost superioare încasărilor din participaţiile în capitalul altor societăţi. 

2.4. Determinarea fluxului de numerar utilizând metoda indirectă 

Această metodă se utilizează pentru determinarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, pentru celelalte două activităţi (finanţare şi investiţii) utilizându-se tot metoda directă.  

Mai întâi, vom prezenta, în variantă simplificată şi parţial modificată, bilanţul şi contul de profit şi pierdere, situaţii financiare necesare pentru aplicarea metodei indirecte.    

                                            Bilanţ listă “N”                                      -lei- 

Elemente Exerciţiul N

Exerciţiul N+1

Modificare absolută

0 1 2 3 = 2 - 1

Imobilizări necorporale - - -

Imobilizări corporale 800.000 865.000 65.000

   - terenuri - 100.000 100.000

   - construcţii 700.000 690.000 - 10.000

   - mijloace transport 100.000 75.000 - 25.000

Imobilizări financiare 30.000 50.000 20.000

   - acţiuni deţinute 30.000 50.000 20.000

(A) Total imobilizări 830.000 915.000 85.000

Stocuri, din care: 10.000 37.000 27.000

   - materii prime 10.000 2.000 - 8.000

   - produse finite - 25.000 25.000

   - mărfuri - 10.000 10.000

Creanţe, din care: 24.000 283.000 263.000

   - clienţi interni 20.000 207.000 187.000

   - clienţi externi - 26.000 26.000

   - debitori diverşi - 50.000 50.000

   - TVA de recuperat 4.000 - - 4.000

Page 40: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Disponibilităţi 136.000 334.146 194.146

   - conturi în lei 136.000 230.146 94.146

   - conturi în valută - 104.000 104.000

Investiţii financiare pe termen scurt - - -

(B) Total active circulante 170.000 654.146 484.146

(C) Cheltuieli înregistrate în avans - - -

(D) Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an, din care:

93.333 190.840 97.507

   - furnizori de imobilizări - - -

   - furnizori 19.000 59.310 40.310

   - personal salarii datorate 10.000 10.500 500

   - impozit pe salarii 1.000 1.500 500

   - credite bancare pe termen lung 30.000 35.000 5.000

   - împrumuturi şi datorii asimilate (leasing financiar) 33.333 32.400 - 933

   - impozit pe profit - 41.389 41.389

   - TVA de plată - 7.541 7.541

   - alte impozite şi taxe - 3.200 3.200

(E) Active curente nete 76.667 463.306 386.639

(F) Total active minus datorii cuvenite 906.667 1.378.306 471.639

(G) Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

206.667 287.400 80.733

   - credite bancare pe termen lung 140.000 255.000 115.000

   - alte împrumuturi şi datorii asimilate 66.667 32.400 -34.267

(H) Provizioane - - -

(I) Venituri în avans - - -

(J) Capitaluri şi rezerve 700.000 1.090.906 390.906

   - capital social vărsat 200.000 300.000 100.000

   - rezerve din reevaluare 400.000 400.000 -

   - rezerve legale 40.000 57.615 17.615

   - rezultat reportat 60.000 40.000 - 20.000

   - rezultatul exerciţiului curent - 310.906 310.906

   - repartizarea profitului - (17.615) (17.615)

 

            

  CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

                  la data de 31 decembrie “N”                                     

Denumirea indicatorilor Nr. rd.

 Realizări aferente perioadei de raportare an precedent an curent

  A B 1 2

1 Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04) 1 - 425.000

  Producţia vândută (gr.70 fără ct.707) 2 - 325.000

  Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707 - 667) 3 200.000 100.000

Page 41: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

  Venituri din subvenţii de exploatare aferente 4 - -

  cifrei de afaceri nete (ct.7411)

2 Variaţia stocurilor       (ct.711)                    Sold C 5 - 25.000

                                                                           Sold D 6 - -

3 Producţia imobilizată  (ct.721 + 722) 7 - -

4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 8 - -

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 )

9 200.000 450.000

5 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)

10 - 82.000

  Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608) 11 10.000 -

  b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413) 12 15.000 -

  c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 13 - 30.000

6 Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care: 14 7.000 12.000

  a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414) 15 7.000 12.000

    b) Chelt. cu asigurările şi protec. socială (ct.645-7415) 16 - -

7 a) Amortizări şi ajustări pentru 17 20.000 35.000

  deprecierea imobilizărilor corporale şi

  necorporale (rd.18-19)

  a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 18 20.000 35.000

  a.2) Venituri (ct.7813+7815) 19 - -

    b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)

20 - -

  b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) 21 - -

  b.2) Venituri (ct.754 + 7814) 22 - -

8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) 23 3.000 9.000

    8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)

24 - 9.000

  8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)

25 1.000 -

  8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct.658)

26 2.000 -

  Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd.28-29)

27 - -

  Cheltuieli (ct.6812) 28 - -

  Venituri (ct.7812) 29 - -

      Denumirea indicatorilor Nr. 

rd.Realizări aferente perioadei de raportare

an precedent an curent

  A B 1 2

Page 42: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

30 55.000 168.000

(rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)

 REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

     

  Profit (rd.09-30) 31 145.000 282.000

  Pierdere (rd.30-09) 32 - -

9 Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)

33 - -

  din care în cadrul grupului 34 - -

10 Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)

35 - 80.000

  din care în cadrul grupului 36 - -

11 Venituri din dobânzi (ct.766) 37 - -

  din care în cadrul grupului 38 - -

  Alte venituri financiare  (ct.762+763+764+765+767+768+7617)

39 - 9.000

VENITURI FINANCIARE - TOTAL 40 - 89.000

(rd. 33+35+37+39)

12 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 42-43)

41 - -

  Cheltuieli (ct.686) 42 - -

  Venituri (ct.786) 43 - -

13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 44 - 13.650

  din care în cadrul grupului 45    

  Alte cheltuieli financiare (gr.66 fără ct.666 şi 667) 46 75.000 5.055

CHELTUIELI FINANCIARE  - TOTAL 47 75.000 18.705

(rd.41+44+46)

REZULTATUL FINANCIAR       

  Profit (rd.40-47) 48   70.295

  Pierdere (rd.47-40) 49 75.000 -

14  REZULTATUL CURENT:

      

  Profit (rd.09+40-30-47) 50 70.000 352.295

  Pierdere (rd.30+47-09-40) 51 - -

15 Venituri extraordinare (ct. 771) 52 - -

16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53 - -

17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:       

  Profit (rd.52-53) 54 - -

  Pierdere (rd. 53-52) 55 - -

         

         

     

Page 43: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

 Denumirea indicatorilor

   Nr. rd.

 Realizări aferente perioadei de raportare

an precedent an curent

  A B 1 2

VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) 56 200.000 539.000

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 130.000 186.705

18 REZULTATUL BRUT:      

  Profit (rd.56-57) 58 70.000 352.295

  Pierdere (rd.57-56) 59 - -

19 Impozitul pe profit      

  Cheltuieli (ct.691) 60 10.000 41.389

          20 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în 

elementele de mai sus (ct.698)61 - -

21 REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

     

  Profit (rd. 58-60-61) 62 60.000 310.906

  Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58) 63 - -

         

  Administrator,      

  Numele şi prenumele      

  0   VERIFICAT Întocmit,

  Semnătura şi ştampila   0 0

 

   Rezultatul net contabil  310.906 lei 

(-)  Venituri financiare  (89.000) lei 

         Venituri din participaţii  80.000 lei

      (+)   Venituri din diferenţe de curs   9.000 lei

        =  Total venituri financiare  89.000 lei 

(+) Cheltuieli financiare 18.705 lei 

         Cheltuieli din diferenţe de curs  4.000 lei

      (+)  Cheltuieli privind dobânzile  13.650 lei

      (+)   Alte cheltuieli financiare   1.055 lei

        =  Total cheltuieli financiare  18.705 lei 

Page 44: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

(+) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor  35.000 lei 

(+) Câştiguri nerealizate din diferenţe de curs valutar   9.000 lei  

= Profit din exploatare înaintea variaţiei necesarului de fond de rulment  284.611 lei 

(-)  Creşterea creanţelor clienţi interni  (187.000) lei 

(-)  Creşterea creanţelor clienţi externi  (26.000) lei 

(-)  Descreşterea stocului de materii prime  8.000 lei 

(-)  Creşterea stocului de mărfuri  (10.000) lei 

(-)  Creşterea stocului de produse finite  (25.000) lei 

(+)  Creşterea datoriei faţă de furnizori  40.310 lei 

(+)  Creşterea datoriilor salariale  1.000 lei 

(+)  Creşterea TVA de plată* (pe lângă variaţia TVA din bilanţ, a fost adăugată TVA din investiţii) 29.630 lei 

(+)   Creşterea impozitului pe profit   41.389 lei  

A = Fluxul de numerar din activitatea de exploatare  156.940 lei 

 încasări din credite bancare  150.000 lei

(+)   aporturi în numerar în urma majorării capitalului social   80.000 lei  

(B)  =  Total încasări din activitatea de finanţare  230.000 lei 

 Plată dividende  16.800 lei

      (+)  Rambursare dobândă aferentp creditului bancar  10.000 lei

      (+)  Rambursare rată din creditul bancar  30.000 lei

      (+)   Plată rată leasing şi dobândă datorată   46.794 lei  

(C)  =  Total plăţi din activitatea de finanţare  103.594 lei 

(D) Fluxul de numerar generat de activitatea de finanţare (B - C)  126.406 lei 

(E) Încasări din dividende  30.000 lei 

         plată teren achiziţionat  95.200 lei

      (+)   plată acţiuni cumpărate   20.000 lei  

Page 45: SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

(F)  =  Total plăţi din activitatea de investiţii  115.200 lei 

(G) Fluxul de numerar generat de activitatea de investiţii  (E - F)     (85.200 lei) 

Fluxul de numerar global  = A + D + G = 198.146 lei