15
AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 2014 20 15 Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare 32.465.316 27.144.4*41 Ajustări pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate 7.099.096 7.658.203 Venituri din subvenţii pentru investitii (104.002) - Valoarea neta a imobilizărilor ieşite - 110.863 Variaţia ajustarilor de depreciere stocuri 71.086 (1.98 1) Variaţie ajustari de valoare depreciere creanţe 5.532.304 8.709.509 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 2.170.000 2.195.000 Venituri din dobanda (883.743) (630.21 9) Venituri din cedarea activelor (641) (20.500) Diferente de curs valutar activitate finanţare net 44.782 205.832 Cheltuieli cu dobanda 609.618 510.638 Profit din exploatare inainte de variaţia capitalului circulant 47.003.816 45.881.786 Scădere / (Creştere) creanţe comerciale si de alta natura (7.746.861) (3.971.467) Scădere / (Creştere) stocuri (997.109) 995.154 Creştere / (Scădere) datorii către furnizori si de alta natura 496.116 (1.733.832) Numerar generat din exploatare 38.755.962 41.171.641 Dobanda plătită (616.765) (599.938) Impozitul pe profit plătit (6.618.226) (6.355.476) Profit repartizat salariaţilor (2.100.000) (2.170.000) Fluxurile de numerar înaintea clementelor extraordinare 29.420.971 32.046.227 Numerarul net provenit din activitati de exploatare 29.420.971 32.046.227 Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achiziţii de imobilizări si subvenţii pentru investitii (8.086.441) (30.190.473) Incasari din vanzarea de imobilizări 641 20.501 Dobânzi incasate 905.165 433.023 Fluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri / (Rambursari) nete de împrumuturi 1.931.373 (4.906.519) Fluxul net de numerar din activitati de finanţare 1.931.373 (4.906.519) Creşterea / (Descreşterea) neta a numerarului si echivalentului numerar 24.171.709 (2.597.241) Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei 69.039.219 93.210.928 Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei 93.210.928 90.613.687

AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

  • Upload
    vanlien

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

2014 20 15Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare 32.465.316 27.144.4*41Ajustări pentru:

Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate 7.099.096 7.658.203Venituri din subvenţii pentru investitii (104.002) -

Valoarea neta a imobilizărilor ieşite - 110.863Variaţia ajustarilor de depreciere stocuri 71.086 (1.98 1)Variaţie ajustari de valoare depreciere creanţe 5.532.304 8.709.509Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 2.170.000 2.195.000

Venituri din dobanda (883.743) (630.21 9)

Venituri din cedarea activelor (641) (20.500)Diferente de curs valutar activitate finanţare net 44.782 205.832

Cheltuieli cu dobanda 609.618 510.638Profit din exploatare inainte de variaţia capitalului circulant 47.003.816 45.881.786

Scădere / (Creştere) creanţe comerciale si de alta natura (7.746.861) (3.971.467)Scădere / (Creştere) stocuri (997.109) 995.154

Creştere / (Scădere) datorii către furnizori si de alta natura 496.116 (1.733.832)Numerar generat din exploatare 38.755.962 41.171.641Dobanda plătită (616.765) (599.938)Impozitul pe profit plătit (6.618.226) (6.355.476)

Profit repartizat salariaţilor (2.100.000) (2.170.000)Fluxurile de numerar înaintea clementelor extraordinare 29.420.971 32.046.227

Numerarul net provenit din activitati de exploatare 29.420.971 32.046.227

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

Achiziţii de imobilizări si subvenţii pentru investitii (8.086.441) (30.190.473)Incasari din vanzarea de imobilizări 641 20.501Dobânzi incasate 905.165 433.023

Fluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949)

Fluxuri de numerar din activitati de finanţare

Trageri / (Rambursari) nete de împrumuturi 1.931.373 (4.906.519)

Fluxul net de numerar din activitati de finanţare 1.931.373 (4.906.519)

Creşterea / (Descreşterea) neta a numerarului si echivalentului numerar 24.171.709 (2.597.241)

Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei 69.039.219 93.210.928Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei 93.210.928 90.613.687

Page 2: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.SITUATIA MODIFICĂRILOR IN PATRIMONIU

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Descriere Capital Social Rezerve legale Rezerve dinreevaluare realizate

Alte rezerve Rezerve din reevaluare

Rezultat reportat TOTAL

Total capitaluri 31 Dec 2013 85.193.100 4.035.887 718.380 30.089.602 4.298.187 9.903.115 134.238.271

Repartizare fond IID _ 19.939.566 (19.939.566)Repartizare rezerva legala 1.731.766 (1.731.766)Trasfer rezerve de reevaluare realizate - - 319.661 - (319.661) - -

Repartizare profit 2014 - - - - .

Rezultatul exerciţiului curent - - - - - 26.260.471 26.260.471

Total capitaluri 31 Dec 2014 85.193.100 7.145.894 1324.739 59.929.282 4.507.129 24.528.705 182.628.849

Reclasare rezerve reevaluare realizate conform OMFP1802/2014 - - (1.324.739) - - 1.324.739 -

Total capitaluri 31 Dec 2014 (modificat cf. OMFP 1802/2014) 85.193.100 7.145.894 - 59.929.282 4.507.129 24.528.705 182.628.849

Repartizare fond IID _ _ - 24.528.705 _ (24.528.705) _Repartizare rezerva legala - 1.466.972 - - - (1.466.972)Trasfer rezerve de reevaluare realizate - - - - (302.792) 302.792 -

Rezultatul exerciţiului curent - - - - 21.250.792 21.250.792

Total capitaluri 31 Dec 2015 85.193.100 8.612.866 - 84.457.988 4.204.337 21.411.351 203.879.642

1

Page 3: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

Ha q u a t imTimişosra, Str. Gheorghe Lszâr nr. 11/A, cod 30008! • te!: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • [email protected] • www.aquatim.ro

Denumire indicator Formula de calcul UM 31.12.2014 31.12.2015

Managementul capitalului productiv

1 Lichiditatea curenta *** Active curente / Pasive curente 1,85 2,182 Lichiditatea ***

RapidaActive curente-Stocuri

Pasive curente1,74 2,03

3 Rata de rulare a debitorilor (clienţi)*

Sold clienţi x nr. zile Total vanzari

Zile 97 88

4 Rata de rularea creditorilor (furnizori de exploatare)**

Sold furnizori x nr. zile Total achiziţii

Zile 19 17

5 Rata de rulare a stocurilor totale

Total stocuri x nr. zile Consum de materiale

Zile 141 132

Structura financiara - echilibrul financiar6 Independenta financiara

(pe termen lung)ÎCaD DroDr.+subv.inv.+Proviz.) x 100

Total pasiv% 84,05 82,98

7 Independenta financiara (pe termen scurt)

CaDital Dermanent x 100 Total pasiv

% 92,44 96,02

8 Lichiditatea *** Active curente x 100 Total active

% 14,02 8,68

9 Capitalul productiv *** (A C -PO x 100 Total active

% 6,45 4,70

10 Rata indatorarii Total datorii x 100 Total active

% 15,95 17,02

Rate de profitabilitate11 Rata venitului pe capitalul angajat Profit de exploatare / Capital angajat % 3,64 3,70

12 Rata de utilizare a activelor Vanzari / Active operationale % 28,06 19,06

13 Rata venitului din vanzari Profit de exploatare / Vanzari % 12,96 19,40

14 Rata profitului Profit brut / Cifra de afaceri % 13,28 19,40

Anexa nr. 1

** La calculul indicatorului 4 valorile soldului furnizorilor si al achiziţiilor luate in considerare sunt inclusiv TVA*** In 2015 la calculul indicatorilor din total active curente, s-au scăzut soldul de numerar din subvenţii POS MEDIU in valoare de 1.180.891,17 lei si creanţe din subvenţii de incasat in valoare de 10.333,436 lei pentru finanţarea investiţiilor in cadrul programelor ISPA si POS MEDIU.

1

Page 4: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. INFORMAŢII GENERALE

R.A.A.C. AQUATIM Timişoara a fost infiintata in baza Legii 15/1990 si a Deciziei nr. 118/05.11.1990 a Consiliului Local Timişoara. In conformitate cu aceasta AQUATIM Timişoara este compania locala de apa si canal pentru Timişoara. Principalele sale activitati constau in colectarea si epurarea apelor reziduale, captare, tratarea si distributia apelor potabile si industriale pentru agenţii economici si consumatorii casnici.R.A.A.C. AQUATIM Timişoara s-a înmatriculat la Registrul Comerţului sub nr. J35/4096/1992. deţinând certificatul de înregistrare fiscala - cod fiscal R03041480.

La data de 03 iulie 2007. Regia s-a transformat in societate comerciala. înglobând si reţelele de distributie din oraşele Deta si Jimbolia. In acest fel. Aquatim a devenit operator regional.Societatea a preluat incepand cu anul 2010 operarea reţelelor de apa si canalizare in oraşele Fagot, Buzias si Sannicolau Mare cu comune aferente precum si o zona periurbana oraşului Timişoara, ajungand sa opereze in 74 localitati.

Sediul social este in Timişoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 11 A.

Obiectul de activitate consta in distribuirea apei potabile, industriale, canalizare, epurare de ape uzate.

Serviciile prestate de Societate asigura distribuirea apei potabile si canalizarea pentru locuitorii municipiului Timişoara, precum si deservirea agenţilor economici. Societate are ca principale obiecte de activitate urmatoarele:

• Captarea din sursele de suprafaţa si subterane a cantitatilor de apa necesare, tratarea, transportul, acumularea si distribuirea apei potabile in sistemele zonale;

• Canalizarea si epurarea apelor uzate;• Realizarea programelor de investitii;• Servicii de proiectare si alte prestatii de servicii specifice domeniului de activitate;• Achiziţionarea, comercializarea, repararea, verificarea si etalonarea aparatelor de măsurat debite.

Societatea este una din beneficiarele Acordului de împrumut dintre Romania si Banca Europeana de Reconstrucţie si Dezvoltare din 09.05.1995 publicat in Monitorul Oficial nr. 287/11.12.1995. destinat realizarii programului investitional privind imbunatatirea activitatii de alimentare cu apa si canalizare. Individualizarea Acordului s-a realizat prin Acordul de împrumut Subsidiar si de Garanţie încheiat si semnat in data de 25 august 1995 între Ministerul Finanţelor. Consiliul Local Timişoara si Regie. A fost finalizat în noiembrie 2009.

In Decembrie 2003. Societatea a primit aprobarea pentru un împrumut nerambursabîl din Fondul ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea reţelei de canalizare in oraşul Timişoara. Romania” (a se vedea si Nota 5 „Situatia creanţelor si datoriilor”).

La 31 decembrie 2015, Societatea deţine participatii in suma de 60.000 Lei in patrimoniul Fundaţiei Aquademica.

NOTA 1. INFORMAŢII GENERALE (continuare)

Societatea nu intocmeste Situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2015.

Fundaţia Aquademica poate fi exclusa de la consolidare deoarece includerea sa nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, poziţiei financiare si a profitului societatii.Situatiile financiare ale societatii oferă o imaginea fidela a activelor, datoriilor, poziţiei financiare si a profitului societatii.

Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naţionala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidenţiate iniţial intr-o moneda străină

Tranzacţiile Societatii efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei. In anul 2015, tranzacţiile in valuta au avut drept obiectiv realizarea investiţiilor in concordanta cu programele de investitii asumate contractual. Urmare acestui fapt, câştigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor au afectat rezultatul exerciţiului.

Datoriile in valuta străină sunt transformate in lei la cursul oficial de schimb din ultima zi a perioadei de raportare.

La 31 decembrie 2015, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4.1477 Lei si 1EURO = 4.5245 Lei.

Informaţii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaraţia de impozit:

Nr. Explicatic Amil încheiat la 31 decembrie Anul inchciat la 31 dcccmbricCrt. 2014 2015

1 Profit iuainte de impozitare si participarea salariaţilor Ia profit

2 Rezerva legala deductibila

3 Venit neimpozabil

4 Cheltuieli nedeductibile in scopul calculaţii impozitului

34.635.316

(1.731.766)

(3.159.806)

10.336.375

29.339.441

(1.466.972)

(3.918.954)

14.156.890

Page 5: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

5 Profit impozabil (1+2+3+4) 40.080.313 38.110.4 056 Impozitul pe profit 6.412.850 6.097.6.657 Cheltuieli cu sponsorizările 208.005 204.0 168 Impozit datorat (6-7) 6.204.845 5.893.6-499 Profit fiscal (5-8) 33.875.468 32.216.7 5610 Profit contabil (9+8-2-3-4) 28.430.471 23.445.7 9211 Participarea salariaţilor la profit 2.170.000 2.195.00012 Profit net contabil (10-11) 26.260.471 21.250.792

NOTA 1. INFORMAŢII GENERALE (continuare)

Onorariile plătite auditorilor

Societatea a angajat in anul 2015 servicii referitoare la auditul financiar. Tariful privind serviciul de audit prestat este in conformitate cu contractul semnat.

Angajamente primite si acordate

Societatea a semnat un acord de împrumut cu BERD (pentru masura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea reţelei de canalizare in oraşul Timişoara. Romania”). in valoare totala de 1 1.52 milioane EURO. rambursabil in 22 de rate semestriale egale, cu o perioada de gratie de 5 ani de zile. (A se vedea si Nota 5).

Compania a incheiat cu Ministerul Mediului si Pădurilor contractul de finanţare nr. 120834/24 februarie 2011. Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat: “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare in judeţul Timiş “ (denumit in continuare „Proiect”), cu codul CCI Nr 2009R0161PR013, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 104 din data de 14.01.2011 a Comisiei Europene, cu nr. 30269 de înregistrare in SMIS-CSNR ş i a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 846 / 03.02.2011. Valoarea totala a proiectului POS MEDIU 2007 - 2013 este de 509.635.639 lei fara TVA (contravaloarea a 118.871.000 Euro) si valoarea totala a TVA - ului in suma de 106.358.029 lei. Din valoarea totala a proiectului suma d e 103.365.394 Euro (reprezentând 86,96% din total) este asigurata din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat si Bugetul Local, iar 15.505.606 Euro sunt asiguraţi de către Aquatim SA.

Fondurile necesare asigurarii surselor de finanţare de acoperit de către Aquatim sunt asigurate prin credit. Astfel, a fost semnat un nou acord de împrumut cu Banca Europeana de Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD).

In Martie 2012, Societatea a primit aprobarea pentru împrumutul BERD ce nu va depasi suma de 15.510.000 Euro.

Valoarea totala a proiectului este de 118,9 milioane EUR. sursele de finanţare fiind urmatoarele:

Surse dc finanţare Total (milioane EUR)

împrumut BERD Fonduri UE Buget de Stat Buget Local

15,51

87,8613,442,07

Total 118,88

In conformitate cu prevederile acordului de împrumut semnat de Companie si BERD, împrumutul este in valoare totala de 15.51 milioane EURO si va fi rambursat in 22 de rate semestriale egale incepand din 21 august 2016 pana la 21 februarie 2027.

NOTA 1. INFORMAŢII GENERALE (continuare)

Tragerile se vor efectua la cererea Companiei pe durata perioadei de angajament in valoare de minimum 100.000 Euro.

Aquatim SA a preluat drepturile si obligaţiile ce decurg din acest contract de împrumut.

Pana la data de 31 decembrie 2015, Compania a efectuat trei trageri din acest imprumut contractat de la BERD in suma totala de 1.550.000 EUR.

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

2.1 CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajament

2

Page 6: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzacţiilor si ale altor evenimente su*it recunoscute atunci cand tranzacţiile si evenimentele se produc (si nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau plătit) si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt elaborate pomindu-se de la prezumţia ca întreprinderea isi va continua activitatea si in viitom l previzibil, întreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea.

2.2 PRINCIPII CONTABILE

Nu au existat abateri de la principiile contabile, acestea au fost aplicate conform OMFP 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare conform OMFP 2869/2010 si Legea contabilitatii 82/1991 republicata.

PrincipiuI permanentei metodelor

Este asigurata continuitatea aplicarii aceloraşi reguli si norme privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informaţiilor contabile.

In anul 2012 clădirile din domeniul propriu au fost evaluate la valoarea de piaţa, eliminandu-se amortismentul cumulat la 3 1.12.2012 din valoarea acestora.

Principiul prudenteiValoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

a) au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data încheierii exerciţiului financiar;b) s-a tinut seama de toate obligaţiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat naştere in cursul exerciţiului financiar incheiat sau pe parcursul

unui exerciţiu anterior, chiar daca asemenea obligaţii sau pierderi au aparnt intre data încheierii exerciţiului si data întocmirii bilanţului;c) s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor.

Principiul independentei exerciţiuluiS-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine

seama de data incasarii sumelor sau a efectuării plaţilor.

Principiul evoluării separate a elementelor de activ si de pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea aferenta fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informaţiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacţiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificaţie

Element care are o valoare semnificativa au fost prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative oare au aceeaşi natura sau cu funcţii similare au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Utilizarea estimărilor

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare, in contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. In acest scop au fost revizuite valorile elmentelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exerciţiului financiar, schimbările de circumstanţe sau dobandirea unor noi informaţii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative.

Evenimentele care au aparut dupa data bilanţului si au furnizat informaţii suplimentare cu privire Ia estimările făcute de management la data bilanţului au condus la ajustarea elemntelor patrimoniale pentru a reflecta si informaţiile suplimentare.

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

2.3 POLITICI SI METODE CONTABILE

Active imobilizate

Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobânzile si diferentele de curs aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei activelor pe termen lung au fost fi capitalizate ca parte din costul acelui activ. Diferentele

3

Page 7: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

nefavorabile de curs valutar precum si comisioanele aferente împrumuturilor care au finantat activele pe termen lung nu au fost incluse in valoarea contabila a activelor aferente.

Costul de achiziţie istoric a fost reevaluat in conformitate cu Hotararile de Guvern: HG 945/1990. HG 26 /1992. HG 500 /1994. HG 983 /1998 si HG 1553 /2003 in baza unor indici stabiliti prin respectivele acte normative pentru a retrata valoarea contabila neta a activelor la un nivel care s a reflecte mai bine valoarea lor de piaţa. Pentru înregistrarea rezultatelor reevaluarii efectuate in baza HG 1553 /2003 s-au utilizat datele incluse intr-un raport întocmit de către un reevaluator autorizat independent.De asemenea, Societatea a procedat la reevaluarea valorii imobilizărilor la 3 1 decembrie 2006. prin intermediul unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR.La 31 decembrie 2009, imobilizările au fost reevaluate pe baza unui raport intocmit de o comisie tehnica interna. Metoda de reevaluare folosita de comisia interna a fost de a intlata cu indicii publicaţi dc Institutul National de Statistica valoarea de inventar si amortizarea. Valorile astfel obtinute sunt corectate de comisie pentru a fi in concordanta cu realitatea din teren.La 31 decembrie 2010, ca urmare a reevaluarii patrimoniului public de către Consiliul Local Timişoara. Societatea a reevaluat acele elemente de patrimoniu public din surse proprii aferente si aflate in exploatare in oraşul Timişoara. Mijloacele fixe de natura patrimoniului public din surse proprii din celelalte localitati nu au fost reevaluat.

La 31 decembrie 2012, imobilizările au fost reevaluate pe baza unui raport intocmit de o comisie tehnica interna. Metoda de reevaluare folosita de comisia interna a fost de a inflata cu indicii publicaţi dc Institutul National de Statistica valoarea de inventar si amortizarea. Valorile astfel obtinute sunt corectate de comisie pentru a fi in concordanta cu realitatea din teren.La 3 1.12.2013 societatea a procedat la reevaluarea valorii imobilizărilor din domenul public din toata aroade operare, primite in concesiune precum si a celor din domeniul public realizate din surse proprii. Reevaluarea a fost realizata si cuprinsa intr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVARPentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind urmatoarele:

Clădiri si constructii 30-50 aniEchipamente 7-10 aniMijloace de transport 5 aniTehnica de calcul 3 aniMobilier si echipament de birou 5-15 aniSoftware 3 ani

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Societatea (numita operator) a semnat in ianuarie 2010 cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Timiş (care a fost mandatata de 43 de Localitati -numite autoritati delegante) un contract de delegarea a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare. Anexa la contract s-au semnat intre operator si 40 de autoritati delegante. procese verbale de predare primire a mijloacelor fixe de natura patrimoniului public existente, pentru a fi utilizate de operator in vederea realizarea serviciilor de apa canal in aceste localitati.Societatea a ales sa reflecte redeventa anuala ca si cost al perioadei si nu prin constituirea unei imobilizări necorporalc de natura licenţelor.

Investitia in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in funcţiune. Cheltuielile cu intretinerea si reparaţiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in cheltuielile din exploatare in momentul efectuării lor. iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a performantelor activelor sunt capitalizate.

In proprietatea societatii, au ramas doar acele mijloace fixe de natura domeniului public care au fost finantate din surse proprii, si care se amortizeaza in continuare.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de achiziţie sau cu costul de producţie.

Costul de achiziţie include, ca si in cazul activelor imobilizate, preţul de cumparare. taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport- aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.Daca valoarea realizabila neta a stocurilor este mai mica decât costul de achiziţie sau costul de producţie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzătoare activului circulant este cea care este prezentata in situaliile financiare, respectiv valoarea activului, mai puţin provizionul constituit.

Metoda utilizata pentru evidenta consumului de stocuri este F1FO.

Creanţe

Creanţele sunt prezentate in bilanţ la valoarea istorica mai puţin ajustarile pentru depreciere considerate la nivelul facturilor neincasate avand o vechime mai mare de 365 de zile de la data scadentei in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decât valoarea istorica.De asemenea pentru firmele aflate in insolventa reorganizare, lichidare sau faliment, s-au înregistrat ajustari la nivelul total al facturilor in sold la finele

anului 2015.

Alocaţii bugetare

Alocaţiile bugetare primite pentru investitii in vederea achiziţionării de mijloace fixe de domeniul public sunt evidentiate incepand cu anul 2008 in conturi de subvenţii. La finalizarea lucrărilor, mijloacele fixe rezultate se predau la Consiliul Local in evidenta domeniului public si se preiau la societate in exploatare prin concesiune. Odata cu predarea mijloacelor fixe se diminueaza si subvenţiile unde au fost evidentiate valorile alocaţiilor bugetare.NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuarc)

Evaluarea creanţelor si datoriilor in valuta

4

Page 8: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

La închiderea bilanţului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuării tranzactiei iar elementele nemonetare înregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizandu-se cursul de închidere comunicat de Banca Naţionala a României (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfarsitul exerciţiului financiar au fost: 1 USD = 4,1477 LEI, I EUR = 4,5245 LEI.

Impozitul pe profit

In determinare impozitului pe profit curent s-au luat in considerare cheltuielile nedeductibile si respectiv veniturile neimpozabile.

Impozitul pe profit amanat se calculeaza folosind metoda obligaţiei bilantiere. pentru toate diferentele temporare care rezulta intre baza de impozitare a activelor si pasivelor si valorile lor nominale in scopul raportării financiare. Pentru a determina impozitul amanat s-a folosit ra ta actuala de impozitare si anume 16 %.

Principalele diferente temporare rezulta din ajustarile datorate retratarii activelor imobilizate. Economiile de impozit amanat sunt luate in considerare in măsura in care este probabil sa existe un profil viitor impozabil care sa acopere reportul pierderilor neutilizate.

Recunoaşterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si la serviciile furnizate. Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii bunurilor.

Societatea inregistreaza venituri pentru furnizarea serviciilor de furnizare de apa si canalizare. Aceste venituri sunt recunoscute in luna pentru care sunt facturate. Dividendele sunt recunoscute ca si venituri in momentul in care se stabilestc dreptul legal de a primi aceste sume.

In aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate Ia valoarea bruta. In bilanţul contabil, datoriile si creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate Ia valoarea neta in momentul in care exista un drept de compensare.

Repartizarea profitului

Repartizările din profit către acţionari sau salariaţi propuse sau declarate dupa data bilanţului contabil, nu sunt recunoscute ca obligaţii la sfarsitul anului astfel incheiat.

5

Page 9: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

COMPANIA AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere IMOBILIZĂRI NECORPORALE IMOBILIZĂRI CORPORALEAlte Avansuri si Total Constructii Instalatii Mobilier si Avansuri si TOTAL

Cost

imobilizărinecorporale

imobilizărinecorporale

imobilizărinecorporale

si terenuri tehnice si miji. de transport

aparat.birotica

imobilizări in curs (*)

IMOBILIZĂRICORPORALE

La 31.12.2014 589.081 10.090.652 10.679.733 118.750.821 56.262.434 1.200.304 209.490.066 385.703.625

Intrări 197.329 1.652.494 1.849.823 107.823.434 41.842.090 227.534 179.074.911 328.967.969lesiri/trasferuri - 378.584 378.584 126.789 996.320 65.290 180.238.404 181.426.803

La 31.12.2015

Amortizare si provizioane

786.410 11.364.562 12.150.972 226.447.466 97.108.204 1.362.548 208.326.573 533.244.791

La 31.12.2014 - 9.879.737 9.879.737 28.107.342 42.031.179 792.815 70.913.336In perioada - 243.087 243.087 3.733.955 3.591.947 89.213 - 7.415.115Ieşiri - 201.911 201.911 39.597 994.313 64.990 - 1.098.900La 31.12.2015 - 9.920.913 9.920.913 31.801.700 44.610.813 817.038 - 77.229.551

Valoare netaLa 31.12.2014 589.081 210.915 799.996 90.643.479 14.231.255 407.489 209.490.066 314.790.289La 31.12.2015 786.410 1.443.649 2.230.059 194.645.766 52.497.391 545.510 208.326.573 456.015.240

(*) La 31.12. 2015 soldul avansurilor in curs de 208.326.573 conţine suma de 204.754.620 reprezentând lucrări in curs si avansuri pentru imobilizări aferente proiectului POS Mediu.La 31 decembrie 2015. Societatea raporteaza in cadul activelor imobilizate suma de 139.541.893 Lei imobilizări de natura patrimoniului’ public realizate din surse publice, dupa cum urmeaza: clădiri 109.505.194 Lei, respectiv maşini si echipamente 30.036.697.

Page 10: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 4 STOCURI

Descriere

Materii prime Consumabile Obiecte de inventar Alte materialeAjustări pt.depreciere materiale

31 Decembrie 2014

751.069 1.732.087

3.606..092 60.162

(346.331)

S I

Total 5.803.079

NOTA 5. SITUATIA CREANŢELOR

Descriere 31 Dccembric 2015

LICHIDITATE

Sub 1 an Peste I an

Creanţe comerciale Alte creanţe

29.862.82316.272.889

29.862.82316.272.889

-

Total 46.135.712 46.135.712 -

Descriere 31 Dccembric 2014

LICHIDITATE

Sub 1 an Peste 1 an

Creanţe comerciale Alte creanţe

31.174.67648.872.907

31.174.67648.872.907

-

Total 80.047.583 80.047.583 -

“Creanţele comerciale” cuprind:

Dcscricrc 31 Dccembric 31 Dcccmbrie 2014 2015

ClienţiClienţi facturi de intocmitAjustări de valoare pentru depreciere - clienţiFurnizori - debitori

20.446.41815.099.701

(4.380.243)8.800

17.929.70015.655.263

(3.722.420)280

Total 31.174.676 29.862.823

NOTA 5. SITUATIA CREANŢELOR

Poziţia “Alte creanţe“ cuprinde:

Dcscricrc 31 Dccembric 2014

31 Dcccmbrie 2015

Dobânzi de incasat Debitori diverşiAjustări de valoare pentru depreciere - debitori diverşi Subvenţii cu caracter nerambursabil aferent proiect POS MEDIU

Alte subvenţii dc incasat (*)Alte creantc in legătură cu personalul TVA neexigibila

35.332 232.528 5.635.302 14.991.055

(5.325.245) (14.692.577)

36.373.877 10.384.399 12.015.327 4.516.823

139.048 196.935 643.726

Decembrie2015

777.089 1.944.258

2.425..824 7.084

(344.349)

4.809.906

7

Page 11: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Total 48.873.641 16.272.889

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

Denumirea Ajustării Sold la Transferuri Sold la

1 .01.2015 in cont din cont 31.12.2015

0Ajustări pentru deprecierea stocurilor (392)

1 2 346.331 344.350

3 4= 1+2-3 346.331 344.350

Ajustări ptr.deprecierea clienţi incerţi (491) 4.380.242 741.798 1.399.620 3.722.420Ajustări ptr. depreciere Debitori diverşi (496) 5.325.245 9.370.334 3.002 14.S92.577

TOTAL 10.051.818 10.456.482 1.748.953 18.759.347

Ajustările pentru deprecierea clienţilor incerţi au fost calculate pe baza analizei vechimii acestora.Diminuarea sau anularea acestora se efectueaza prin trecerea lor la venituri in cazul incasarii creanţei sau înregistrării pe cheltuieli in baza

unei hotarari judecătoreşti definitive de declarare a falimentului, prin care se certifica imposibilitatea incasarii creanţei.Ajustările au fost constituite pe seama cheltuielilor de exploatare fiind considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

NOTA 6. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

Aceasta poziţie se detaliaza astfel:

Descriere 31 Deecnibrie 31 Decembrie

2014 2015

Casa in lei 9.232 6.056

Disponibil la banei in lei

Disponibil la banei in valuta

Alte valori -sume in curs de decontare

85.607.008

7.070.180524.508

83.767.897

6.237.325602.409

TOTAL 93.210.928 90.613.687

In conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut angajate. Societatea are obligaţia constituirii unui fond special pentru garantarea rambursarii împrumutului acordai de BERD.

Acest fond special (denumit I1D - Intretinere, înlocuire, dezvoltare) reprezintă un cont de rezerva constituit in urmatoarele scopuri:

Finanţarea obligaţiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de împrumut;întreţinerea. înlocuirea si dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentarii cu apa si apelor reziduale;Alte cheltuieli aprobate in scris de către Banca.

Sursele detinute in acest fond sunt detaliate mai jos

Descriere 31 Deecnibrie 2014

31 Decembrie 2015

1ID numerar la banca 18.473.435 14.718.414Depozite IID 38.856.999 38.602.193Cont Escrow 3.358.072 4.146.171

Total 60.688.505 57.466.778

Conform Acordului si HG 1018/ 9.12.1999 Societatea are obligaţia de a alimenta fondul special cu urmatoarele sume:

valorile sumelor primite de la bugetele localitatilor care vor fi cel puţin echivalente cu taxa de concesiune, impozitul pe profit, plus partea din profiturile nete ale societati primite de autoritatile locale ;o suma cel puţin egala cu amortizarea si veniturile provenite din vanzarea mijloacelor fixe ;

8

Page 12: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

o suma cel puţin egala cu veniturile ramase ( = profitul net al societatii dupa deducerea impozitului, a cotei de participare profit si dividendelor repartizate acţionarilor - conform OG 64/1.9.2001);sumele provenind din capitalizarea lunara a dobânzii bonificate la sumele depozitate in fondul special.

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR

Descriere 31 Dceenibrie 2015

EXIGIBILITATE

Sub 1 an Peste 1 an

Datorii comerciale 10.254.424 10.254.424 -

Sume datorate institutiilor de credit 27.239.459 8.414.094 18.825.365

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

9.896.424 9.896.424 -

Total 47.390.307 28.564.942 18.825.365

Descriere 31 Decembrie 2014

EXIGIBILITATE

Sub I an Peste 1 an

Datorii comerciale 9.316.255 9.316.255 -

Sume datorate institutiilor de credit 31.937.527 5.174.840 26.762.687

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

1 1.357.651 11.357.651 -

Total 52.611.433 25.848.746 26.762.687

“Datoriile comerciale" cuprind:

Descriere 31 Decembrie 2014

31 Decembrie 2015

FurnizoriFurnizori dc imobilizări Furnizori - facturi nesosite

628.6024.113.418

4.574.235

446.0485.382.449

4.425.927

Total 9.316.255 10.254.424

In ceea ce priveşte poziţia "Sume datorate institutiilor de credit" aceasta este detaliata mai jos.

Societatea are contractate un credit BERD / ISPA in conformitate cu Memorandumul de finanţare semnat de Guvernul României si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare in oraşul Timişoara. România”, in suma totala dc 11.520 mii EUR. publicat in Monitorul Oficial nr. 588 / 08 august 2002.

In Decembrie 2003, Societatea a primit aprobarea pentru un imprumut nerambursabil din Fondul ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare in oraşul Timişoara. România”.

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR (continuarc)

Valoarea totala a proiectului este de 45 milioane EUR. sursele de finanţare fiind urmatoarele:

Surse de finanţare Total (milioane EUR)

împrumut BERD 11.52Fond nerambursabil ISPA 32.21Fonduri proprii __________________________________ 1.63Total 45.36

In conformitate cu prevederile acordului de imprumut semnat de Regie si BERD, împrumutul este in valoare totala de 11.52 milioane EURO si va fi rambursat in 22 de rate semestriale egale, cu o perioada de gratie de 5 ani de zile, ineepand cu 21 februarie 2009 si terminând cu 21 august 2019.

Aquatim SA a preluat drepturile si obligaţiile ce decurg din acest contract de imprumut.

La 31 decembrie 2015 soldul creditului este de 4.421.015,27 EUR. echivalentul a 20.002.883,6 Lei (5.526.268.94 EUR. echivalentul a 24.769.290 Lei la 31 decembrie 2014). Dobânzile aferente acestui credit sunt la 31 decembrie 2015 in suma de 165.557,2 Lei (182.645 Lei la 31 decembrie 2014). Suma de 5.000.720 Lei scadenta in anul 2016 aferenta creditului BERD a fost raportata ca datorie pe termen scurt.

9

Page 13: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Compania a încheiat cu Ministerul Mediului si Pădurilor contractul de finanţare nr. 120834/24 februarie 2011. Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat: “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare in judeţul Timiş “ (denumit in continuare „Proiect”), cu codul CCI Nr 2009ROI61PR.OI3, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 104 din data de 14.01.2011 a Comisiei Europene, cu nr. 30269 de înregistrare in SM1S-CSNR ş i a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 846 / 03.02.2011. Valoarea totala a proiectului POS MEDIU 2007 - 2013 este de 509.635.639 lei fara TVA (contravaloarea a 118.871.000 Euro) si valoarea totala a TVA - ului in suma de 106.358.029 lei. Din valoarea totala a proiectului suma d e 103.365.394 Euro (reprezentând 86,96% din total) este asigurata din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat si Bugetul Local, iar 15.505.606 Euro su n t asiguraţi de către Aquatim SA.

Fondurile necesare asigurarii surselor de finanţare de acoperit de către Aquatim sunt asigurate prin credit. Astfel, a fost semnat un nou acord de imprumut cu Banca Europeana de Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD).

In Martie 2012, Societatea a primit aprobarea pentru împrumutul BERD ce nu va depasi suma de 15.510.000 Euro.

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR (continuare)

Valoarea totala a proiectului este de 118,9 milioane EUR. sursele de finanţare fiind urmatoarele:

Surse de finanţare Total (milioane EUR)

împrumut BERD 15,51Fonduri UE 87,86Buget de Stat 13,44Buget Local__________________________________________________________________________________________________ 2,07Total 118,88

In conformitate cu prevederile acordului de imprumut semnat de Companie si BERD, împrumutul este in valoare totala de 15.51 milioane EURO si va fi rambursat in 22 de rate semestriale egale incepand din 21 august 2016 pana la 21 februarie 2027.

Tragerile se vor efectua la cererea Companiei pe durata perioadei de angajament in valoare de minimum 100.000 Euro.

Aquatim SA a preluat drepturile si obligaţiile ce decurg din acest contract de imprumut.

Pana la data de 31 decembrie 2015, Compania a efectuat trei trageri din acest imprumut contractat de la BERD in suma totala de 1.550.000 EUR, echivalentul a 7.012.975 lei,. Din acest sold, suma de 705.000 EUR, echivalentul a 3.189.772 lei, este scadenta intr-un an. Dobanda acumulata aferenta acestui credit este de 58.044 Lei.

Poziţia “Alte datorii" include:

Descriere 31 Dcccmbric 31 Decembrie2014 2015

Datorii in legătură cu personalul - salarii 1.759.206 1.986.372Alte datorii in legătură cu personalul 370.379 396.309Impozitul pe salarii si fond solidaritate 617.417 761.813Contributii referitoare la salarii 1.741.384 2.132.440TVA de plata 892.919 1.329.747Impozit pe profit curent 1.044.221 582.394TVA neexigibil 2.213.249 -

Decontări din operaţii in curs de clarificare 21.099 11.338Creditori diverşi 2.697.777 2.696.011

Total 11.357.651 9.896.424

NOTA 9. PROVIZIOANE

Societatea are constituite urmatoarele provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

Explicaţie

Provizion pentru litigii

Provizion pentru participarea salariaţi la profit_________________________

2014

0

2.170.000

2015

0

2.195.000

Total provizioane pentru riscuri si cheltuieli 2.170.000 2.195.000

10

Page 14: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Societatea a constituit conform legislaţiei in vigoare un provizion reprezentând participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profi*. Acesta va fi reluat la venituri in momentul repartizării propriu-zie a cotei de profit către salariaţi.

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

Municipiul Timişoara a hotarat reorganizarea Regiei Autonome Apa - Canal „AQUATIM” Timişoara intr-o societate comercial a pe acţiuni si asocierea cu judeţul Timiş, oraşul Deta si oraşul Jimbolia in vederea înfiinţării operatorului regional, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.

Începând cu data de 03.07.2007 s-a infiintat SC AQUATIM SA care a preluat toate activele si pasivele regiei, si a inglobat sucursalele D eta si Jimbolia.

Comparativ cu siluatia capitalurilor la 31.12.2006. la data de 31.12.2007 structura conturilor de capitaluri s-a modificat, prin trecerea totala sau parţiala a acestora in capitalul social al societatii.

Capitalul social iniţial al „AQUATIM” S.A. la data înfiinţării este de 84.793.100 lei. imparţit in 847.931 acţiuni nominative dematerializate fiecare acţiune avand o valoare nominala de 100 lei.

Capitalul social al societăţii s-a format din aporturile in numerar si in natura subscrise de Municipiul Timişoara si ceilalţi acţionari.

In cursul anului 2009 capitalul social a fost majorat prin aporturile primite de la consiliile locale ale localitatilor Ghiroda, Buzias si Sannicolau Mare. NOTA 10. CAPITAL SOCIAL (continuare)

La 31 decembrie 2015 capitalul social este in suma de 85.193.100 Lei detinut astfel:

a. Municipiul Timişoarab. Judeţul Timişc. Oraşul Detad. Oraşul Jimboliae. Ghirodaf. Buziasg. Sannicolau Mare

SC AQUATIM SA nu deţine obligaţiuni.

84.445.700 Lei100.000 Lei 47.400 Lei

200.000 Lei200.000 Lei100.000 Lei100.000 Lei

reprezentând 99.12%reprezentând 0.12%reprezentând 0.06%reprezentând 0.23%reprezentând 0.23%reprezentând 0.12%reprezentând 0.12%

NOTA 11. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

1. CIFRA DE AFACERI NETA

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)3. Cheltuielile activitatii de baza4. Cheltuielile activitatilor auxiliare5. Cheltuielile indirecte de producţie

2014

135.827.493

73.894.674

55.498.71411.900.0746.495.886

2015

134.720.149

81.382.032

64.403.41712.541.6484.436.967

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)7. Cheltuieli de desfacere8. Cheltuieli generale de administraţie9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-S+9)

NOTA 12.REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinaţia

Profit netRezerve legale___________________________________

61.932.819

35.033.8375.568.360

32.467.342

2014

26.260.471(1.731.766)

53.338.117

40.078.27014.389.548

27.649.395

2015

21.250.792(1.466.972)

Profit nerepartizat 24.528.705 19.783.820

Rezultatul anului 2014 a fost distribuit in cursul anului 2015 către surse de finanţare conform actului constitutiv si a acordurilor de împrumut.

Decizia privind repartizarea profitului exerciţiului curent va fi luata in cursul anului 2016.

11

Page 15: AQUATIM S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR · PDF fileFluxul net de numerar din activitati de investitii (7.180.635) (29.736.949) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Trageri

AQUATIM S.A.NOTE FINANCIARE

(sum ele sunt exprim ate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 13. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii ¡11 anul financiar 2015:1. Cheltuieli privind salariile- 37.803.857 lei:

♦ salarizarea directorilor şi administratorilor: 1.280.421 lei;♦ cheltuieli cu salariile personalului - 31.902.413 lei♦ cheltuieli cu repartizarea din profit an 2014 - 2.170.000♦ cheltuieli cu tichetetele - 1.802.241 lei♦ cheltuiei sociale cf. art. 21 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - 648.782 lei

2.Cheltuieli cu asigurarile sociale: 8.108.764 lei.Numărul mediu de personal aferent exerciţiului: 905 persoane;

NOTA 14. CHELTUIELI CU SERVICII DE LA TERTI

Cheltuielile cu serviciile de la terti sunt:

Exerciţiul financiar incliciat la

31 dcccnibric 2015

Excrcitiul financiar incliciat la

31 dcccnibric 2014

Redevente conform contract concesiune (*) 5.326.668 10.552.500Reparaţii 3.865.772 3.200.339Cheltuieli transport 468.199 823.892Servicii de paza - 742.676Comisioane bancare 208.053 198.915Posta si comunicaţii 211.587 261.400Altele 5.994.986 6.045.356Total 16.075.265 21.825.088

(*) Conform contractului de delegare compania achita in fiecare an o redeventa fixa calculata pe tipuri de localitati dupa cum unneaza:Timişoara: 10.000.000 Lei (4.800.000 Lei la 31.12.2014)Oraşe: 20.000 Lei per orasSate si comune: 10.000 Lei per localitate

NOTA 15. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI

De Ia sfarsitul exerciţiului financiar si pana la aprobarea situatiilor financiare nu au aparut evenimente importante care sa influenţeze semnificativ situatia financiara sau activitatea viitoare a societatii.

NOTA 16. RISCURI FINANCIARE

Riscul ratei dobânzii

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societatii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor in principal datorita împrumuturilor in valuta. împrumutul Societatii are o rata a dobânzii variabila. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuaţiile ratei dobânzii.

Riscul variaţiilor dc curs valutar

Moneda funcţionala a Societatatii este Leul Romanesc (“LEI” sau “ RON”). Societatea este expusa riscului de curs valutar in ceea ce priveşte împrumuturile denominate in EUR si USD. împrumuturile pe termen lung denominate in EUR si USD sunt actualizate la data fiecărui bilanţ la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României. Diferentele rezultate sunt înregistrate in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxurile de numerar pana la plata sumelor.

La31 decembrie 2015, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4.1477 Lei si 1 EURO = 4.5245 Lei.

Riscul (Ic crcdit

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, in principal, creanţele. Valoarea creanţelor, mai puţin ajustarile pentru depreciere, reprezintă suma maxima a expunerii la riscul de credit.

Riscul dc lichiditate

Gestionarea piudenta a riscului de lichiditate implica menţinerea de numerar suficient si a unor linii dc credit disponibile. Conducerea Societatii apreciaza ca acest risc este la un nivel suficient de scazuţiisţfeUiiicat sa nu afecteze activitatea companiei in perioadele viitoare.

VDircctor General, Dr. Ing. Ilie Vlaicu AQUATIM Dircctor Economic.

Ec. RozaiiatGiufchici