Program logopedskog kongresa osijek 2015 3

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.kongres5.hld.hr 5. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem MULTIDISCIPLINARNOST U PODRUČJU LOGOPEDSKE ZNANOSTI I PRAKSE 24. - 26. rujna 2015. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Ekonomski fakultet, Trg Ljudevita Gaja 7 Osijek, Hrvatska

Text of Program logopedskog kongresa osijek 2015 3

 • Kongres se odrava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovi

  24. - 26. rujna 2015.Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera

  Ekonomski fakultet, Trg Ljudevita Gaja 7

  Osijek, Hrvatska

  PROGRAM

  5. kongres hrvatskih logopeda s meunarodnim sudjelovanjem

  MULTIDISCIPLINARNOST U PODRUJU LOGOPEDSKE ZNANOSTI I PRAKSE

 • 5. kongres hrvatskih logopeda

  24. - 26. rujna 2015.5. kongres hrvatskih logopeda

  www.kongres5.hld.hr

  Potovane kolegice i kolege,

  zadovoljstvo mi je pozvati vas u ime Hrvatskoga logopedskog drutva na jubilarni,5. KONGRES HRVATSKIH LOGOPEDAs meunarodnim sudjelovanjem, koji e se odrati od24. do 26. rujna 2015. godine u prostorima Ekonomskog fakulteta Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Tema ovogodinjeg Kongresa je Multidisciplinarnost u podruju logopedske znanosti i prakse.

  Kongres je zamiljen kao mjesto susreta znanstvenika i strunjaka razliitih specijalnosti koji se bave prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom osoba s poremeajima glasovno-jezino-govorne komunikacije, specifinim tekoama uenja te poremeajima gutanja, svih dobnih skupina.

  Kongres e se odvijati kroz plenarna predavanja, simpozije, okrugle stolove, usmena izlaganja, prezentacije postera i radionice, ime e biti pruena prilika svim sudionicima za razmjenu informacija vezanih uz znanstvena i struna istraivanja, nove ideje i tehnologije te njihovu primjenu u svakodnevnoj dijagnostikoj i terapijskoj logopedskoj praksi.

  Nadamo se da e ugledni inozemni i domai plenarni predavai, zanimljive teme izlaganja na Kongresu, prirodne znamenitosti i prekrasno okruenje ravne Slavonije i Baranje kao i bogata povijesna i kulturna tradicija grada Osijeka biti dovoljan razlog da nam se pridruite na jubilarnom 5. kongresu hrvatskih logopeda, s meunarodnim sudjelovanjem. Usvajanje i dijeljenje novih spoznaja u ugodnom drutvu kolegica i kolega, siguran su doprinos razvoju logopedske znanosti i prakse u Hrvatskoj. A razvoj nae struke i uspjeh Kongresa ovisi o svima nama i zato vas pozivamo da nam se pridruite!

  Dobrodoli u Osijek!

  U ime Organizacijskog odbora 5. Kongresa hrvatskih logopeda, predsjednica Organizacijskog odbora i Hrvatskog logopedskog drutva, prof. dr. sc. Draenka Blai, logoped

 • Osijek, HrvatskaSveuilite Josipa Jurja Strossmayera

  Ekonomski fakultet, Trg Ljudevita Gaja 7

  Organizacijski OdbOr

  1. Prof.dr.sc.DraenkaBlai-predsjednica

  2. Doc.dr.sc.ZdravkoKolundi3. Dr.sc.KatarinaPaviiDokoza4. DanicaAndrei,prof.logoped5. TvrtkaGerstner,prof.logoped6. IvanaSekol,prof.logoped7. DarijaHercigonjaSalamoni,

  prof.logoped8. MajaKeli,prof.logoped9. IvanaMarkovi,prof.logoped10. MirelaPoljakefi,prof.logoped11.LidijamitBrlekovi,prof.logoped

  Tajnice kOngresa:

  Dr.sc.IvaHrastinski,IvankaKarai,prof.logoped

  znansTveni OdbOr

  1. Doc.dr.sc.MajaCepanec-predsjednica

  2. Doc.dr.sc.AnaBonetti3. Mr.sc.AnaDembitz4. Doc.dr.sc.JasminaIvacPavlia5. Dr.sc.SuzanaJeliJaki6. Mr.sc.MladenJelii(Slovenija)7. Doc.dr.sc.PredragKneevi8. Doc.dr.sc.JelenaKuvaKraljevi9. Prof.dr.sc.MirjanaLenek10.Dr.sc.KatarinaPaviiDokoza11.Prof.dr.sc.TatjanaPrizlJakovac12.Dr.sc.MajaRogi13.Dr.sc.Sanjaimlea14.Prof.dr.sc.SenkaSardeli

 • 5. kongres hrvatskih logopeda

  24. - 26. rujna 2015.

  Plenarni Predavai i Teme

  1. dr. sc. blaenka brozovi (Hrvatska),Sveuilite u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet:Utjecaj neurorizika na rani razvoj komunikacije, jezika i oralno-motorikih vjetina

  2. liesbeth van coppenolle (belgija) mag. logopedije,University College Ghent, Hogeschool Gent, Health and Social Work:neurodegenerativni poremeaji i tekoe komunikacije

  3. dr. sc. Youri marin (belgija),Sint-Augustinus Antwerp, European Institute for ORL Belgium:dijagnostika i evaluacija terapije kod poremeaja glasa

  4. aldona mysakowska-adamczyk, logoped (Poljska),School Complex no.9, Varava,, lanica izvrnog odbora Meunarodnog drutva za potpomognutu komunikaciju:Potpomognuta komunikacija u ranoj dobi

  5. doc. dr. sc. milan rado (Hrvatska),Hrvatski institut za istraivanje mozga, Medicinski fakultet Sveuilita u Zagrebu:Primjena funkcijske mr u lokalizaciji govornog korteksa

  6. Prof. dr. sc. robert Troti (Hrvatska),Kliniki bolniki centar Sestre milosrdnice, Zagreb/doc. dr. sc. luka bonetti (Hrvatska), Sveuilite u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet:multidisciplinarnost u pristupu oteenju sluha

  BODOVANJEKONGRESA:Hrvatskalijenikakomora:aktivnisudionici-16bodova,pasivnisudionici-11bodovaHrvatskakomoraedukacijskih-rehabilitatora:premabodovnomkriterijuHKER

 • Osijek, Hrvatska

  Pregled PrOgrama

  eTvrTak, 24.09.2015.08:00 10:00 Registracijasudionika

  10:00 11:30 Sveanootvorenjekongresa

  11:30 12:30 PlenarnO izlaganje - dvorana 1RobertTroti,LukaBonetti:Multidisciplinarnost u pristupu oteenju sluha

  12:30 12:45 Stanka

  12:45 14:15 Usmena izlaganja - dvorana 1Razvoj jezika i jezini poremeaji

  simPOzij - dvorana 2emu nas ui rana intervencija?

  Usmena izlaganja - dvorana 3Poremeaji gutanjaSteeni jezini i govorni poremeaji

  14:15 15:30 Stankazaruak

  15:30 17:00 Usmena izlaganja - dvorana 1Razvoj jezika i jezini poremeajiSpecifine tekoe uenja

  Usmena izlaganja - dvorana 2Razvoj komunikacije i komunikacijski poremeajiPotpomognuta komunikacija

  Usmena izlaganja - dvorana 3Oteenja sluha

  17:00 18:00 PlenarnO izlaganje - dvorana 1YouriMarin:Objective cinical methods for tracking outcomes of voice treatment (Objektivne klinike metode za praenje ishoda terapije glasa)

  18:30 RazgledavanjeOsijeka

 • 5. kongres hrvatskih logopeda

  24. - 26. rujna 2015.

  PeTak, 25.09.2015.08:00 08:30 Registracijasudionika

  08:30 09:30 PlenarnO izlaganje - dvorana 1LiesbethVanCoppenolle:Neurodegenerative disorders and communication difficulties (Neurodegenerativni poremeaji i tekoe komunikacije)

  09:30 09:45 Stanka

  09:45 11:15

  Usmena izlaganja - dvorana 1Specifine tekoe uenja

  OkrUgli sTOl - dvorana 2Afazija: tona dijagnoza ili uspjena komunikacija

  simPOzij - dvorana 3Rascjepi usne i nepca rana logopedska skrb

  11:15 11:45 Stanka

  PredsTavljanje PrirUnika - dvorana 1MajaKeli:Ovladavanje itanjem

  11:45 12:45 radiOnica - dvorana 1The role and importance of the speech and language therapist in diagnosis and management of dysphagia

  Usmena izlaganja - dvorana 2Glas i poremeaji glasa

  radiOnica - dvorana 3Motoriki govorni poremeaji: Kako pomoi djetetu s cerebralnom paralizom?

  12:45 13:45 PlenarnO izlaganje - dvorana 1MilanRado:Primjena funkcijske MR u lokalizaciji govornog korteksa

  13:45 14:00 Stanka

  14:00 15:00 PredsTavljanje POsTera

  15:30 PolazakzaizletuKopakirit

  19:00 22:00 ZajednikaveeranaladanjskomimanjuPrincipovac(Ilok)

 • Osijek, Hrvatska

  sUbOTa, 26.09.2015.09:00 10:00 PlenarnO izlaganje - dvorana 1

  AldonaMysakowska-Adamczyk:Language development and AAC - practical experience from Poland (Potpomognuta komunikacija i jezini razvoj iskustva iz Poljske)

  10:00 11:30 simPOzij - dvorana 1Multidisciplinarnost u izradi suvremenih dijagnostikih postupaka

  Usmena izlaganja - dvorana 2Razvoj govora i govorni poremeajiInterdisciplinarni pristupi

  11:30 12:00 Stanka

  12:00 13:00 PlenarnO izlaganje - dvorana 1BlaenkaBrozovi:Utjecajneurorizikanaranirazvojkomunikacije,jezikaioralno-motorikihvjetina

  13:00 14:00 radiOnica - dvorana 1Acoustic Voice Quality Index: from idea to clinical practice

  radiOnica - dvorana 2Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u logopedskoj praksi

  radiOnica - dvorana 3Moe li grupna terapija biti uinkovita kod djece s tekoama socijalne komunikacije?

  14:00 14:15 Sveanozatvaranjekongresa

  15:00 PosjetgraduVukovaru

 • 5. kongres hrvatskih logopeda

  24. - 26. rujna 2015.

  PrOgram

  eTvrTak, 24.09.2015.

  08:00 10:00 Registracijasudionika

  10:00 11:30 dvorana 1 Sveano otvorenje kongresa

  11:30 12:30 dvorana 1 PLENARNO IZLAGANJEModerator: Ljubica Pribani

  RobertTroti,LukaBonettiMultidisciplinarnost u pristupu oteenju sluha

  12:30 12:45 Stanka

  USM

  ENAIZLA

  GAN

  JA

  12:45 14:15//

  dvorana 1 Razvoj jezika i jezini poremeajiModerator: Maja Pereti

  12:45 13:00 eljkaBoanovi,IvanaPindri,NataaZahirovi,AdnaKrupiUsporedba rezultata u ispitivanju receptivnog jezinog razvoja postignutih naPeabody slikovnom testu rjenika i Reynell razvojnoj ljestvici govora

  13:00 13:15 DraganLisicaO djeci s posebnim jezinim tekoama kroz dvadesetogodinji vremeplov

  13:15 13:30 NataaKlariBonacci,DianaTomiUloga verbotonalne brojalice za fonoloki aspekt razvoja govora

  13:30 13:45 GordanaHrica,AnaGole,BlankaBrdari,EmilijaTadi,NinaHozdi,DoraKneevi,MajaRochPotreba za raznolikou: ekoloka procjena razvoja dvojezine djece

  13:45 14:00 KatarinaPaviiDokoza,BokaMunivrana,AdindaDuliElektrofizioloka mjerenja u logopedskoj dijagnostici i praenju terapijskog napretka

  14:00 14:15 MajaKeli,EvaPavlinuiUsvajanje povratnih konstrukcija kod djece s posebnim jezinim tekoama

 • Osijek, Hrvatska

  SIMPO

  ZIJ

  12:45 14:15//

  dvorana 2 emu nas ui rana intervencija?

  Jasmina Ivac Pavlia, voditeljicaTvrtkaGerstner,KristinaBai,AnaMarijaBohaek,Jasminaavuiajko,AndreaFeje,DraenkaBlai

  USM

  ENAIZLA

  GAN

  JA

  12:45 14:15//

  dvorana 3 Poremeaji gutanja Steeni jezini i govorni poremeajiModeratori: Zdravko Kolundi i Ana Leko Krhen

  12:45 13:00 AnaaniHadibegovi,SunicaLeko,