22
Proč Bůh dopouští zlo? Proč Bůh dopouští zlo? hladomor přírodní katastrofy války umírání nevinných dětí

Proč Bůh dopouští zlo?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proč Bůh dopouští zlo?. hladomor. války. přírodní katastrofy. umírání nevinných dětí. Někteří to prostě neví. ???. Jiní to možná vědí moc dobře. !!!. Ok, pojďme o tom mluvit! ;-). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Proč Bůh dopouští zlo?

Proč Bůh dopouští zlo?Proč Bůh dopouští zlo?

hladomor

přírodní katastrofy

války

umírání nevinných dětí

Page 2: Proč Bůh dopouští zlo?

Někteří to prostě neví. ???Někteří to prostě neví. ???

Jiní to možná vědí moc dobře. !!!Jiní to možná vědí moc dobře. !!!

Ok, pojďme o tom mluvit! ;-)Ok, pojďme o tom mluvit! ;-)

Page 3: Proč Bůh dopouští zlo?

Adam dostává zemi na panování.Adam dostává zemi na panování. (Gen. 1, 26) (Gen. 1, 26)

I řekl Bůh: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a

nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“nad každým plazem plazícím se po zemi.“

Proč?Proč?

Bůh nechtěl dělat vše. On v nás vložil Bůh nechtěl dělat vše. On v nás vložil důvěrudůvěru..

Page 4: Proč Bůh dopouští zlo?
Page 5: Proč Bůh dopouští zlo?

Člověku je dána svobodná vůle.Člověku je dána svobodná vůle.

Proč?Proč?

Bůh stojí o partnerský vztah, ukazuje nám svou Bůh stojí o partnerský vztah, ukazuje nám svou lásku.lásku.

Page 6: Proč Bůh dopouští zlo?

A jak to všechno použil člověk?A jak to všechno použil člověk?

K vlastnímu prospěchuK vlastnímu prospěchu

Nepochopil vztah s BohemNepochopil vztah s Bohem

Page 7: Proč Bůh dopouští zlo?

Dcera jednoho prominentního Američana byla Dcera jednoho prominentního Američana byla interwievována v pořadu “Early Show” interwievována v pořadu “Early Show” a moderátorka se jí zeptala: a moderátorka se jí zeptala:

“Jak mohl Bůh něco takovéhodopustit?”

(vztaženo na útoky z 11. září)

Page 8: Proč Bůh dopouští zlo?

„„Věřím,že Bůh je z toho co nejhloubějiVěřím,že Bůh je z toho co nejhlouběji

smutný, právě tak, jako my; smutný, právě tak, jako my;

ale již mnoho let říkáme Bohu, ale již mnoho let říkáme Bohu,

že má zmizet z našich škol, z naší vlády že má zmizet z našich škol, z naší vlády

a z našeho života.a z našeho života.

Anna Grahamová dala na výsost hlubokou Anna Grahamová dala na výsost hlubokou a rozvážnou odpověď. Řekla:a rozvážnou odpověď. Řekla:

Page 9: Proč Bůh dopouští zlo?

A protože je džentlmenem, domnívám se,A protože je džentlmenem, domnívám se,

že se tiše stáhl. že se tiše stáhl.

Jak můžeme od Boha očekávat, Jak můžeme od Boha očekávat,

že nám dá své požehnání že nám dá své požehnání

a poskytne svou ochranu, a poskytne svou ochranu,

když po něm žádáme, když po něm žádáme,

aby nás nechal samostatné?“aby nás nechal samostatné?“

Page 10: Proč Bůh dopouští zlo?

Dr. Benjamin Spock řekl, že bychom našim dětem Dr. Benjamin Spock řekl, že bychom našim dětem neměli naplácat, když se chovají špatně, protoženeměli naplácat, když se chovají špatně, protožeby se jejich malé osobnosti deformovaly a mohliby se jejich malé osobnosti deformovaly a mohlibychom uškodit jejich sebeúctě bychom uškodit jejich sebeúctě (syn Dr. Spocka spáchal sebevraždu). (syn Dr. Spocka spáchal sebevraždu).

Řekli jsme, že expert přece musí vědět, Řekli jsme, že expert přece musí vědět, o čem mluví.o čem mluví.

A řekli jsme ANO.A řekli jsme ANO.

Page 11: Proč Bůh dopouští zlo?

Potom mínil někdo jiný, že učitelé a řediteléPotom mínil někdo jiný, že učitelé a ředitelénemají naše děti raději ukázňovat,nemají naše děti raději ukázňovat,když se chovají špatně. když se chovají špatně.

Školní administrátoři řekli, že se učitelský sbor nesmí dotýkat žáků,

když se špatně chovají, Neboť nechceme žádnou špatnou reklamu, a

nechceme také být obžalováni!

(Je obrovský rozdíl mezi ukázňováním, dotýkáním se, bitím, plácnutím, snižováním, kopancem atd. !)

A my jsme řekli ANO.

Page 12: Proč Bůh dopouští zlo?

Potom řekl jeden z našich nejvyšších volitelných Potom řekl jeden z našich nejvyšších volitelných orgánů, že přece není důležité, co děláme v soukromí, orgánů, že přece není důležité, co děláme v soukromí,

pokud vykonáváme řádně své zaměstnání.pokud vykonáváme řádně své zaměstnání.

A s tím srozuměni jsme řekli,že je nám přece jedno, co kdokoli,

prezidenta nevyjímaje, v soukromí dělá,pokud mám zaměstnání a hospodářství dobře funguje.

A my jsme řekli ANO.

Page 13: Proč Bůh dopouští zlo?

Potom někdo řekl: Potom někdo řekl:

Vytiskněme časopisy s fotografiemi nahých Vytiskněme časopisy s fotografiemi nahých žen a nazvěme to zdravým realistickým žen a nazvěme to zdravým realistickým

uznáním krásy ženského těla.uznáním krásy ženského těla.

A my jsme řekli ANO.

Page 14: Proč Bůh dopouští zlo?

a pak někdo toto uznání posunul a pak někdo toto uznání posunul o další kroko další krok

a zveřejnil fotografie nahých dětí, a zveřejnil fotografie nahých dětí, a pak je dal na internet.a pak je dal na internet.

A my jsme řekli ANO,

Přece mají právo na svobodné mínění.

Page 15: Proč Bůh dopouští zlo?

Potom přišel zábavní průmysl a řekl:Potom přišel zábavní průmysl a řekl:

udělejme TV show a filmy, které zobrazujíudělejme TV show a filmy, které zobrazují

vulgárnosti, násilí a nepovolený sex; vulgárnosti, násilí a nepovolený sex;

Složme hudbu, která osměluje k násilí, k drogám, Složme hudbu, která osměluje k násilí, k drogám, vraždám a sebevraždám a ďábelským věcem.vraždám a sebevraždám a ďábelským věcem.

A my jsme řekli, že je to přece jen zábava,nemá to žádné škodlivé následky,

mimoto to nikdo tak jako tak nebere vážně,takže klidně pokračujme.

A my jsme řekli ANO.

Page 16: Proč Bůh dopouští zlo?

A nyní se ptáme, proč naše děti A nyní se ptáme, proč naše děti

nemají žádné svědomí, proč nedokážou nemají žádné svědomí, proč nedokážou

rozlišovat mezi tím, co je správné a špatné,rozlišovat mezi tím, co je správné a špatné,

a proč je jim jedno, když zabíjejí cizince,a proč je jim jedno, když zabíjejí cizince,

své kamarády i sebe.své kamarády i sebe.

Page 17: Proč Bůh dopouští zlo?

Snad na to přijdeme, když o tom Snad na to přijdeme, když o tom

budeme dlouho a intenzivně budeme dlouho a intenzivně

přemýšlet!přemýšlet!

Page 18: Proč Bůh dopouští zlo?

Myslím, že to je následek toho, žeMyslím, že to je následek toho, že

„„SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI.“SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI.“

Page 19: Proč Bůh dopouští zlo?

Zvláštní, jak jednoduše vyřadiliZvláštní, jak jednoduše vyřadililidé Boha ze svého života a potom lidé Boha ze svého života a potom

se diví, proč se svět řítí do pekel.se diví, proč se svět řítí do pekel.

Zvláštní, jak naivně věříme tomu,Zvláštní, jak naivně věříme tomu,

co se píše v novinách, co se píše v novinách,

ale pochybujeme, co nám říká Bible.ale pochybujeme, co nám říká Bible.

Page 20: Proč Bůh dopouští zlo?

Bůh zařídil vše tak, že člověk mohl žít za ideálních podmínek.Bůh zařídil vše tak, že člověk mohl žít za ideálních podmínek.

Svobodným rozhodnutím vykročil člověk po svých cestách, Svobodným rozhodnutím vykročil člověk po svých cestách,

které vedly od Boha. které vedly od Boha.

Kdo odchází od Boha, dostává se do těžkostí.Kdo odchází od Boha, dostává se do těžkostí.

Mnoho lidí je nakloněno tomu, aby vinu podsouvali Bohu.Mnoho lidí je nakloněno tomu, aby vinu podsouvali Bohu.

Přitom je to člověk, kdo si to způsobil.Přitom je to člověk, kdo si to způsobil.

Page 21: Proč Bůh dopouští zlo?

Jaké jsou důsledky?Jaké jsou důsledky?

Bible říká:Bible říká:

„„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ Řím 3, 21Řím 3, 21

„„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši.“ milosti je život věčný v Kristu Ježíši.“ Řím 6, 23Řím 6, 23

Page 22: Proč Bůh dopouští zlo?

Příští téma: HOMOSEXUALITAPříští téma: HOMOSEXUALITA10. října od 18.0010. října od 18.00