Click here to load reader

Privatpersonen och journalisten - DiVA 1065239/FULLTEXT01.pdf · PDF file För många journalister har detta inneburit att personliga konton i sociala medier inte enbart ... hitta

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Privatpersonen och journalisten - DiVA 1065239/FULLTEXT01.pdf · PDF file För...

 • Uppsala universitet

  Sociologiska institutionen

  Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C

  Kandidatuppsats HT 2016, 15 hp

  Privatpersonen och journalisten – En kvalitativ studie av roller och gränser i sociala medier

  Författare: Glenn Johansson och Sofia Maier

  Handledare: Daniel Normark

 • 2

  Sammanfattning

  Den digitala utvecklingen har medfört ett ökat deltagande i sociala medier. Journalistkåren

  befinner sig i en synnerligen speciell situation då det nya landskapet mer eller mindre kräver

  en ökad närvaro och delaktighet i sociala medier för att följa samhällets strömningar. För

  många journalister har detta inneburit att personliga konton i sociala medier inte enbart

  används för att upprätthålla personliga nätverk utan även för att utföra journalistiskt arbete.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur journalister uppfattar sina privatpersonliga och

  yrkesrelaterade roller i personliga konton i sociala medier. Genom att förena de teoretiska

  ramverken för Goffmans dramaturgiska perspektiv och Nippert-Engs home/work boundary

  theory har studien bidragit till en ökad förståelse för hur rollerna uppfattas och förhåller sig

  till varandra. Det empiriska materialet baseras på nio intervjuer med journalister i Sverige.

  Resultaten visar på att rollerna i sociala medier innefattar karaktäristiska särdrag som inte

  nödvändigtvis är förenliga med varandra. Den privatpersonliga rollen framställs som

  informell och relativt bunden till sociala situationer där aktören kan framträda inför en känd

  publik. Den journalistiska rollen har samtidigt framhävts som offentlig med en önskan att nå

  ut till en bred publik, där yrkesspecifika rollförväntningar för trovärdighet och objektivitet har

  visat medföra en framtoning som präglas av varsamhet med att delge personlig information.

  Resultaten indikerar vidare att informanternas förhållande till sociala medier förefaller

  komplext då gränserna mellan den privatpersonliga och den journalistiska rollen inte är

  definitiva utan definieras av aktörerna själva.

  Nyckelord: Roller, Gränser, Sociala medier

 • 3

  Förord

  Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla de personer som väglett och stöttat oss i arbetet

  med denna uppsats, i synnerhet vår handledare Daniel Normark vid Uppsala universitet som

  generöst delat med sig av sin kunskap och expertis inom sociologi och uppsatsskrivande samt

  de kurskamrater som vid flertalet handledningstillfällen bidragit med värdefulla kommentarer.

  Vidare vill vi ödmjukt tacka samtliga informanter som tagit sig tid att medverka i studien och

  öppet dela med sig av sina erfarenheter, Ert deltagande har varit ovärderligt. Utan Er hjälp

  hade denna studie inte blivit av.

  Tack!

  Glenn Johansson

  Sofia Maier

  Uppsala, januari 2017

 • 4

  Innehållsförteckning 1. Inledning ................................................................................................................................. 6

  1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 1.2 Problemformulering .......................................................................................................... 7 1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 8 1.4 Definitioner ....................................................................................................................... 8 1.5 Disposition ........................................................................................................................ 9

  2. Teori ....................................................................................................................................... 9 2.1 Erving Goffman och det dramaturgiska perspektivet ....................................................... 9

  2.1.1 Aktör och publik ...................................................................................................... 10

  2.1.2 Framträdande och roller ........................................................................................... 11 2.2 Christena Nippert-Eng och work/ life boundary theory ................................................. 13

  2.2.1 Integrering ................................................................................................................ 14 2.2.2 Segmentering ........................................................................................................... 15

  2.3 Summering av teoretiskt ramverk ................................................................................... 15 3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 16

  3.1 Goffman i en digital kontext ........................................................................................... 16 3.2 Tidigare forskning inom boundary theory ...................................................................... 19 3.3 Journalister i sociala medier ........................................................................................... 21 3.4 Summering av tidigare forskning ................................................................................... 22

  4. Metod ................................................................................................................................... 23 4.1 Metodologisk ansats ....................................................................................................... 23 4.2 Material ........................................................................................................................... 24

  4.2.1 Förstudie .................................................................................................................. 25 4.2.2 Urval och avgränsningar .......................................................................................... 26 4.2.3 Förberedelser inför insamling av material ............................................................... 27

  4.2.4 Insamling av material ............................................................................................... 28 4.3 Analys och kodning ........................................................................................................ 30 4.4 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 31 4.5 Etiska överväganden ....................................................................................................... 32 4.6 Fältbeskrivning av Facebook och Twitter ...................................................................... 33

  5. Resultat och analys ............................................................................................................... 34 5.1 Presentation av informanterna ........................................................................................ 35 5.2 Sociala medier och den privatpersonliga rollen ............................................................. 35

  5.2.1 Framträdanden inför publik ..................................................................................... 35 5.2.2 Framträdanden i främre och bakre regioner ............................................................. 37

 • 5

  5.3 Sociala medier och den journalistiska rollen .................................................................. 40 5.3.1 Publik för att nå ut .................................................................................................... 41 5.3.2 Förväntningar på journalistrollen ............................................................................. 42

  5.4 Upplevelser av gränser mellan roller i sociala medier ................................................... 45 5.4.1 Integrering av roller ................................................................................................. 45 5.4.2 Segmentering av roller ............................................................................................. 49

  6. Diskussion ............................................................................................................................ 51 6.1 Summering av resultat i relation till syfte och frågeställning ......................................... 51 6.2 Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning ................................................... 53

  6.2.1 Den privatpersonliga rollen ...................................................................................... 54 6.2.2 Den journalistiska rollen .......................................................................................... 55

  6.2.3 Upplevda gränser ..................................................................................................... 56 6.3 Slutsats och förslag till vidare forskning ........................................................................ 58

  7. Källförteckning ..................................................................................................................... 59 8. Bilagor ..................................................................................................................................

Search related