of 18 /18
DEPARTMAN ZA DEPARTMAN ZA FIZIKU FIZIKU PRIRODNO PRIRODNO-MATEMATI MATEMATIČKI KI FAKULTET FAKULTET UNIVERZITET U NI UNIVERZITET U NIŠU Vi Višegradska egradska 33 33 http:// http:// www.pmf.ni.ac.rs www.pmf.ni.ac.rs http:// http:// fizika.pmf.ni.ac.rs fizika.pmf.ni.ac.rs [email protected] [email protected] Tel. 018 533 Tel. 018 533- 015 015 lokal lokal 125,143 125,143 n 31 zaposlen n 20 doktora nauka n 1 magistar nauka n 10 doktoranata- (4 asistenta i 6 istraživača saradnika) n Dve katedre n Katedra za teorijsku fiziku n Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku n Centar za fiziku n Odeljenje za teorijsku fiziku n Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu fiziku

Prezentacija Departmana za fiziku

Embed Size (px)

Text of Prezentacija Departmana za fiziku

Page 1: Prezentacija Departmana za fiziku

DEPARTMAN ZA DEPARTMAN ZA FIZIKUFIZIKU

PRIRODNOPRIRODNO--MATEMATIMATEMATIČČKI KI FAKULTETFAKULTET

UNIVERZITET U NIUNIVERZITET U NIŠŠUU

ViViššegradskaegradska 3333

http://http://www.pmf.ni.ac.rswww.pmf.ni.ac.rshttp://http://fizika.pmf.ni.ac.rsfizika.pmf.ni.ac.rsfizikainfo@pmf.ni.ac.rsfiz[email protected]. 018 533Tel. 018 533--015 015 lokallokal

125,143125,143

n 31 zaposlenn 20 doktora naukan 1 magistar naukan 10 doktoranata- (4 asistenta i 6 istraživača

saradnika)

n Dve katedren Katedra za teorijsku fizikun Katedra za eksperimentalnu i primenjenu

fiziku

n Centar za fizikun Odeljenje za teorijsku fizikun Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu

fiziku

Page 2: Prezentacija Departmana za fiziku

Sleva na desno: Ivana Radonjić (doktorant),

Lana Pantić (asistent) i

Dragana Milosavljević (istraživač saradnik)

Sleva na desno: Milan Milošević (doktorant),

dr Ljubiša Nešić (red. prof.),

Dragoljub Dimitrijević (asistent) i

Jelena Stanković (saradnik) Sleva na desno: Nenad Milojević (asistent),

dr Saša Gocić (van. prof.) i

Aleksandar Jovanović (doktorant)

n Astronomsko društvo ALFAhttp://tesla.pmf.ni.ac.rs/Alpha

n Podružnica društva fizičara Srbije zaNišhttp://tesla.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz

n Kancelarija SEENET-MTP mrežehttp://www.seenet-mtp.info

U okvirudepartmana deluju:

Page 3: Prezentacija Departmana za fiziku

StudijeStudije nana DepartmanuDepartmanu

•• NastavaNastava–– OdOd šškolskekolske 2007/2008 2007/2008 novinovi nastavninastavni planoviplanovi

usklađeniusklađeni sasa evropskimevropskim standardimastandardima premapremaintencijamaintencijama BolonjskogBolonjskog procesaprocesa

–– Tri Tri nivoanivoa studijastudija 3+2+33+2+3•• OsnovneOsnovne akademskeakademske studijestudije (3 (3 godinegodine))•• Master Master akademskeakademske studijestudije (2 (2 godinegodine))

–– Master Master fizifiziččarar zaza opopšštutu fizikufiziku–– Master Master fizifiziččarar zaza primenjenuprimenjenu fizikufiziku–– Master Master fizifiziččarar--informatiinformatiččarar

•• DoktorskeDoktorske studijestudije (3 (3 godinegodine))–– DoktorDoktor naukanauka –– fizifiziččkeke naukenauke

n Studentima su na raspolaganju 17 laboratorija, dva računarska centra i dobro opremljena biblioteka

Laboratorija za računarskufiziku 306

Računarska učionica114

Page 4: Prezentacija Departmana za fiziku

Studenti nalaboratorijskim

vežbama

Detalji iz laboratorija zafizičku elektroniku,

fizička i tehnička merenja

Page 5: Prezentacija Departmana za fiziku

Laboratorija za fizikujonizovanih gasova

503

Laboratorija za fizikujonizovanih gasova

310

Laboratorija za metodikunastave fizike

Page 6: Prezentacija Departmana za fiziku

Laboratorija za

solarnuenergetik

u

n Naučno – istraživački rad

¨ Učešće zaposlenih na projektima Ministarstvaza nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

n Projekti iz Osnovnih istraživanjan Projekti iz Integralnih istraživanjan Projekti Tehnološkog razvoja

¨ Odsek za fiziku je nosilac više projekatan Jedan projekat iz Osnovnih istraživanja

(rukovodilac prof. dr Vidosav Marković) n Jedan projekat Tehnološkog razvoja (rukovodilac

prof. dr Tomislav Pavlović)n Dva međunarodna projekta (rukovodilac prof. dr

Goran Đorđević)

Page 7: Prezentacija Departmana za fiziku

n Učešće u naučnim i organizacionim odborima naučnihskupova u zemlji i inostranstvu

n Učešće u komisiji za organizovanje takmičenjaučenika osnovnih škola (prof. dr Miroslav Nikolić i prof. dr Ivan Mančev)

n Učešće u timu na međunarodnoj juniorskoj olimpijadi izprirodnih nauka (prof. dr Nadežda Novaković)

n Učešće u radu Specijalnog odeljenja za fiziku u Gimnaziji ″Svetozar Marković˝ u Nišu

Prof. dr Nadežda Novaković (prva sleva u gornjem redu) saučesnicima Međunarodne Juniorske Olimpijade iz prirodnih

nauka (Nigerija 2010)

Page 8: Prezentacija Departmana za fiziku

SaradnjaSaradnja

►►Sa Sa šškolamakolama►►Sa Sa srodnimsrodnim fakultetimafakultetima i i institutimainstitutimau u zemljizemlji i i inostranstvuinostranstvu§§ InstitutInstitut zaza fizikufiziku u u ZemunuZemunu§§ InstitutInstitut zaza nuklearnenuklearne naukenauke VinVinččaa u u BeograduBeogradu§§ InstitutInstitut zaza teorijskuteorijsku fizikufiziku u u TrstuTrstu§§ CERNCERN§§ Max Planck Max Planck InstitutInstitut u u MinhenuMinhenu

►►Sa Sa DruDrušštvomtvom fizifiziččaraara SrbijeSrbije

►►U U okviruokviru redovnihredovnih aktivnostiaktivnosti DepartmanaDepartmanaorganizujuorganizuju se se predavanjapredavanja kolegakolega sasadrugihdrugih UniverzitetaUniverziteta i i InstitutaInstituta

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Odsek za fiziku

Centar za fiziku - odeljenje za teorijsku fiziku

Fotonski metamaterijali kao sredine sa

negativnim indeksom prelamanja

PREDAVAČ: PROF. DR SLOBODAN VUKOVIĆ

Institut za fiziku u Zemunu

MESTO: MALA SALA PMF-A (I SPRAT), VIŠEGRADSKA 33

VREME: PETAK 14. MAJ, 2010. GODINE U 12:00 ČASOVA

Page 9: Prezentacija Departmana za fiziku

Studenti fizike

l Neki od naših studenata su, kao učenicigimnazija, osvajali nagrade nanacionalnim i međunarodnimtakmičenjima iz fizike, matematike i informatikel Gordan Stojanović – Međunarodna olimpijada iz

fizike 1997. godinel Vladan Pavlović – Međunarodna olimpijada iz

fizike 2007. godine

l Studenti fizike redovno dobijaju nagradePrirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Nišu kao najbolji studenti

Deo studenata departmana za fiziku studija

Page 10: Prezentacija Departmana za fiziku

Studenti Osnovnih i Master i Doktorskih akademskihstudija

na pauzi izmedju časova

l Dva studenta su ostvarila prosek10.00!

l Željko Mladenović – student prvegodine Doktorskih akademskih studija

l Vladan Pavlović – student drugegodine Doktorskih akademskih studija

l Uspešni su u prezentovanju stručnihradova na Primatijadama (takmičenjestudenata PM fakulteta iz Srbije i zemalja u okruženju)

Page 11: Prezentacija Departmana za fiziku

Studenti

l Marko Rančić, kao student Master akademskih studija fizike, osvojioje 2010. godine treću nagradu nanacionalnom takmičenju Fame Lab.

Page 12: Prezentacija Departmana za fiziku

l Milan Milošević, student doktorskih studija, i kreator sajtaSvet nauke, koji je uvršten u 50 najboljih sajtova u Srbiji za 2010. godinu

l U okviru međunarodne razmenestudenata nekoliko naših studenata je boravilo na stranim Univerzitetima i Institutima:

l Institut Max Planck u Minhenu:

l Milan Milošević 2009/2010

l Vladan Pavlović 2010/2011

l Univerzitet u Lidsu:

l Vladan Pavlović 2012

l Vrije Universiteit Brisel:

l Vladan Pavlović 2013

U okviru razmene studenata CristopherTomas, student sa Imperial Collage u Londonu, boravio je na našemDepartmanu

Page 13: Prezentacija Departmana za fiziku

l Studenti fizike redovno učestvuju u radu

l Letnjih škola, koje organizujeInstitut za teorijsku fiziku u Trstu

l Letnjih škola i konferencija kojeorganizuje Departman za fiziku

l Astronomskog društva ALFA

l Student Vladan Pavlović saradnikje istraživačkog centra Petnica

″Razigrani plamen″ na manifestaciji ″Nauk nije bauk″2010. godine

lStudenti fizike su važan faktor u misijama

″Otvorena vrata˝ i ″Nauk nije bauk˝!!!

Page 14: Prezentacija Departmana za fiziku

″Antigravitaciona komora″– ″Nauk nije bauk″ 2010

Detalji sa manifestacije ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine

Page 15: Prezentacija Departmana za fiziku

″Festival nauke″-Beograd 2011. godine

Studenti Departmana za fiziku, učesnici manifestacije

″Festival nauke″ – Beograd 2011. godine (mentor: prof. dr Miodrag Radović)

Page 16: Prezentacija Departmana za fiziku

ZaZašštoto izabratiizabrati studijestudijefizikefizike??

§§ FizikaFizika je je jednajedna ododbazibaziččnihnih prirodnihprirodnih naukanauka

§§ prouprouččavaava i i mikrosvetmikrosvet i i makrosvetmakrosvet –– ododelementarnihelementarnih ččesticaesticado do VasioneVasione

§§ EgzaktnaEgzaktna naukanauka sasarazvijenimrazvijenim metodolometodološškimkimaparatomaparatom, , ččijiiji se se rezultatirezultati mogumogu proveritiproveriti

§§ TeorijskoTeorijsko--eksperimentalna eksperimentalna naukanauka§§ Daje najpotpunije Daje najpotpunije

odgovore na odgovore na pitanja pitanja funkcionisanja funkcionisanja svetasveta§§ Bez fizike se ne Bez fizike se ne

mogu zamisliti mogu zamisliti savremena savremena tehnitehniččkoko--tehnolotehnološška ka dostignudostignućća, koja a, koja nanašš žživot ivot ččine ine boljim i lakboljim i lakššimim

Laserska dioda načipu

Deo LHC–a u CERN-u

Page 17: Prezentacija Departmana za fiziku

ŠŠtata kakažžuu nanaššii studentistudenti–– zazašštoto susu upisaliupisali studijestudije fizikefizike ??

§§ JelenaJelena PopoviPopovićć, student , student OsnovnihOsnovnihakademskihakademskih studijastudija::

Fiziku sam upisala zato što ona omogućavasticanje jako širokog opsega znanja i otvara ogromne mogućnosti za istraživanja. Takođesu i mogućnosti zapošljavanja velike..

§§ MarjanMarjan StankovStankov, student , student DoktorskihDoktorskihstudijastudija::

Glavni razlog zbog koga sam upisao fiziku je taj što me je zanimalo kako svetfunkcioniše..

§§ DuDuššanan MilojeviMilojevićć, student , student DoktorskihDoktorskih studijastudija::

Razlog zbog koga sam upisao fiziku je što nakon završetka studija imam dosta mogućnosti za daljiintelektualni razvoj.

Page 18: Prezentacija Departmana za fiziku

§§ MoguMoguććnostinostizapozapoššljavanjaljavanjasusu velikevelike

§§ NastavaNastava u u osnovnimosnovnim i i srednjimsrednjimšškolamakolama§§ IndustrijaIndustrija, ,

vojnavojnaindustrijaindustrija, , drdržžavniavniorganiorgani, , javnajavnapreduzepreduzeććaa, , softverskesoftverskefirmefirme§§ NauNauččnono ––

tehnolotehnološškikiinstitutiinstituti i i

http://fizika.pmf.ni.ac.rs