Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand

  • View
    52

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand

Slajd 1

Djelatnost Uiteljskoga fakulteta obuhvaa:

obrazovanje magistara primarnoga obrazovanja

obrazovanje prvostupnika predkolskoga odgoja koje je odlukom Sveuilita 2011. promijenjeno u sveuilino obrazovanje prvostupnika i magistara ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja

pedagoko, psiholoko, didaktiko i metodiko obrazovanje studenata nastavnikih fakulteta i umjetnikih akademija Sveuilita u Zagrebu

specijalistiki poslijediplomski studiji

Preddiplomski sveuilini studij Rani i predkolski odgoj i obrazovanje (3 godine)

stjee se akademski naziv sveuilini prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), odgojitelj/odgojiteljica djece rane i predkolske dobi

Zavretkom preddiplomskoga studija predkolskoga odgoja i obrazovanja (Zagreb, akovec, Petrinja) stjee se pravo rada na poslovima odgojitelja u predkolskim ustanovama u Hrvatskoj

Diplomski sveuilini studij Rani i predkolski odgoj i obrazovanje (2 godine)

moe se upisati nakon zavretka preddiplomskog studija

stjee se akademski naziv magistar/magistra ranoga i predkolskog odgoja i obrazovanja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini uiteljski studij (5 godina)

stjee se naziv magistar/magistra primarnoga obrazovanja

U okviru uiteljskoga studija mogu se birati programi:(1) uiteljski studij s jednim od sljedeih modula (Zagreb, akovec, Petrinja): - hrvatski jezik - informatika - likovna kultura - odgojne znanosti (2) uiteljski studij s engleskim jezikom (Zagreb) i (3) uiteljski studij s njemakim jezikom (Zagreb)

Poslijediplomski specijalistiki studij Cjeloivotno uenje;Pedagoko-psiholoki modul:Pouavanje i cjeloivotno uenjeKinezioloka edukacija u predkolskom odgoju i primarnom obrazovanjuPedagokopsiholoki modul Pouavanje i cjeloivotno uenje

Generike komepentencije:polaznici tijekom studija e unaprijediti i proiriti postojea znanja i vjetine, stei nova relevantna znanja, iskustva i vjetine koje omoguuju kreativno rjeavanje praktinih problema u odgojnoobrazovnim ustanovama;proiriti spoznaje o suvremenim metodolokim i teorijskim pristupima pouavanju u kontekstu cjeloivotnog obrazovanja omoguavaju i samostalno razvijanje novih znanja za rjeavanje sloenih strukovnih problema;polaznici e upoznati, analizirati i biti u stanju kritiki procijeniti i inovirati te implementirati suvremene tehnike i metode pouavanja i uenja u kontekstu cjeloivotnog obrazovanja;

SPECIFINE KOMPETENCIJE:kritiki analizirati obrazovne teorije te implementirati pojedine teorijske koncepte;unapreivati povezanosti izmeu pojedinih aspekata obrazovnih teorija i obrazovne prakse;analizirati i razumjeti trendove u obrazovanju te opravdanost njihove primjene u praksi;organizirati pouavanje i uenje utemeljeno na suvremenim teorijama uenja, didaktikim teorijama i teorijama odgoja;kritiki vrednovati nastavni proces iz perspektive teorija koje objanjavaju cjeloivotno uenje i obrazovanje;objasniti nastavni proces utemeljen na kurikulskoj i konstruktivistikoj teoriji;operacionalizirati i konkretizirati ciljeve i ishode za nastavne epizode koje organiziraju;kreativnije dizajnirati nastavni proces i metodike scenarije uz uvaavanje ciljeva, oekivanih ishoda te prirode nastavnih sadraja;voditi ili kompetentno sudjelovati u timu koji izrauje kolski kurikulum;

Pedagokopsiholoki modul ,,Kinezioloka edukacija u predkolskom odgoju i primarnom obrazovanju

Generike komepentencije:osposobiti za primjenu teorijskih znanja u podruju kinezioloke edukacije u predkolskom i mlaem kolskom dobu u cilju vrednovanja odgojnoobrazovnog procesasamostalno modelirati metodikih postupaka u kineziolokoj edukacijikritiki analizirati otvorene epistemoloke probleme u kineziolokoj metodicisamostalnost u pronalaenju i prepoznavanju najrelevantnijih zakonitosti u odabiru modaliteta rada te njihova implementacija u nastavni procesizraditi strategije razvoja kinezioloke edukacije na razinama predkolskog odgoja i primarnog obrazovanja

SPECIFINE KOMPETENCIJE:razumijevanje metodologije istraivanja u kineziologiji te mogunosti njihove uporabe u znanstvenim istraivanjima na podruju kinezioloke edukacijeizrada i vrednovanje programa rada na podruju kinezioloke edukacijeosposobljenost za valorizaciju rada kineziolokoj edukacijiprovedba dijagnostikih postupaka za procjenu stanja antropolokih obiljeja uenika u primarnom obrazovanju i djece u ranom i predkolskom odgoju i obrazovanju.mogunost praktine primjene praenja i provjeravanja u kineziolokoj edukacijisamostalnost u izradi sustava vrednovanja motorikih znanja u nastavnom procesu

AKADEMSKI NAZIV:akademski naziv koji se stjee zavretkom studija jestsveuilini specijalista obrazovnih znanosti (univ. spec.educ)

Poslijediplomski specijalistiki studiji Dramska pedagogija

AKADEMSKI NAZIV:

Akademski naziv koji se stjee zavretkom studija je sveuilini specijalist obrazovnih znanosti (univ. spec.): dramski pedagog.GENERIKE KOMPETENCIJE:razvoj svijest o estetskoj vrijednosti i vjetine potrebne za razumijevanje specifinosti umjetnosti, s osobitim naglaskom na dramsku umjetnost i kazalite razvoj vjetine manipuliranja dramskim medijemrazvoj vjetine potrebne za analizu izvedbestjecanje uvida u sloenu povezanost dramskog odgoja i pedagogije s mnogim podrujima drutvenog ivota i kulturestjecanje uvida u odgojno-obrazovni potencijal dramskog odgoja kao oblika iskustvenog uenja u okvirima suvremenih didaktikih pristupaSposobnost voenja diskusije i komunikacije na strunoj i znanstvenoj razinikreativno izraavanje, razvoj spremnost na preuzimanje rizika, eksperimentiranje i zajedniki radProfesionalan napredak kroz ovladavanje vjetinama potrebnima za napredan praktian rad u struci i kroz savladavanje znanja i vjetina potrebnih za provoenje originalnih istraivanja.

SPECIFINE KOMPETENCIJE:Voenje grupe djece u izvannastavnim aktivnostima (u dramskom studiju pri kazalitima ili u odgojno-obrazovnoj ustanovi). To znai da e studenti moi:odrediti metodiku koncepciju vjebi i zadataka u odnosu na ciljnu skupinu i cilj radaosmisliti uravnoteen i poticajan dramski sat, koji uzima u obzir dob djece i specifinosti kao i dotadanje iskustvo pojedine skupineobjasniti, analizirati i definirati pojmove pria i radnja, dramsko vrijeme i dramski prostor, dramski likPrimjena dramskih metoda u nastavi.:implementirati nauene metode rada u nastavu, pripremiti, planirati i izvoditi nastavu uz pomo dramskih metoda radaopisati i objasniti svaku pojedinu sastavnicu komunikacijskoga referencijalnoga instrumentarija koji se odnosi na pouavanje uz pomo dramskog izraza u vrtiu, osnovnoj i srednjoj koliosvijestiti ulogu strategija uenja u razvijanju razliitih kompetencijamoi definirati strategije uenja i pouavanja uz pomo dramskih tehnikaKritika analizira predstave kazalita za djecu, njihovu estetsku i misaonu vrijednost i prikladnost.:analizirati sve aspekte predstave (tekst, likovnost, glazba, gluma, reija, itd.) postaviti predstavu u iri drutveni, obrazovni i ideoloki kontekst objasniti i analizirati prijenos informacija u drami / predstavi opisati i analizirati intertekstualnost, odnosno autoreferencijalnost dramskog diskursa usporediti razliite scenske stilove, dramaturke postupke i redateljske rukopisePostavljanje i provoenje istraivanja u podruju dramskog odgoja i kazalita za djecu:napraviti pregled stanja istraivanja i u skladu s time locirati potrebu za istraivanjem pojedinih tema u okviru dramskog odgoja i kazalita za djecukoncipirati istraivanje koje stoji u odnosu s njihovom praksom, odabrati prikladne pristupe i naine istraivanja, tehnike i metode prikupljanja i analize podatakaprepoznati vrijednost pojedinih istraivanja za praktian rad i izvesti iz njih zakljuke koji se mogu primijeniti u praksi.

UITELJSKI FAKULTET ODSJEK U AKOVCU40 000 akovec, Ulica dr. Ante Starevia 55 Tel.: 040 370 000 Url: www.ufzg.unizg.hr El. pota: [email protected]

UITELJSKI FAKULTET ODSJEK U PETRINJI44 250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12Tel.: 044 551 311 Faks: 044 551 333Url: www.ufzg.unizg.hr El. pota: [email protected]

UITELJSKI FAKULTET SREDINJICA U ZAGREBU10000 Zagreb, Savska cesta 77 Tel.: 01 63 27 300 Faks: 01 61 77 860Url: www.ufzg.hr El. pota: [email protected]

Search related