Prevencija računalnog kriminaliteta

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Prevencija računalnog kriminaliteta

 • 146

  !"#$%&'(%)*&*+( $,+-(./.012-33/04( ./.0516/54027

  89:;?@-(A:=>BC?=(D3E.0

  F'#G!)*H(I*%**J(K*!F'&(LG!'L**

  !"#$#%&'()*")+,%)-%./*0"'1'%)-'2#2)

  !"#$%"&

  !"#$#%&'(")$)%&*&'(&(+,-'.$,'/,0%&+&*)'/")1#'/&"'-,2)%&'2&%&.'.3'/",4*,.56'7&5#-

  ")1&*%&'45#5&'(,13'1#'$,-38#'/,9)%)5)':(*)(5&%1#$'$)4&:')*)':5)/(&%1#$'/,'5)/(,+%);):'

  2&%&.' 1#' %#"&0$1#"%,' +#8&' 3' ,2%,.3' %&' /")1#5%13' /)45,*1#$)5)'-,5,+,'.+#',.,>#'>#0',>0)"&'%&'./,*)'.#'5"#>&*,'/,.53/&5)6'K&45,G'K&5,'45,'1#'/",$1#%1)+,.5',>*)(&'(&,'

  )'/")*&-,2*1)+,.5',+,-'%,+,-'%&9)%&'(")$)%&*&'5,*)(,'+#*)(&'2&'13'1#'%#$,-38#'/"#-

  +#%)"&5)'3'/3%,$'.$).*3'5#'")1#9)6

  '()*+,$-./)$+/0'"&93%&*%)'(")$)%&*)5#5(N:=>O@;(P:M@NC(AQA9>(AQ(N:=>O@;(@T9CANC?=C(:;C(U:=>(?:AQ(S:(?CX(QV@9J(OCO@(?:N:(Q(AM@;(M(SC9>;(=>T?C(@T(N:W(@A@SC(@TCS9C(R@

 • 147

  Baa, osi: Prevencija raunalnog kriminaliteta Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 146-158

  !"#$%!"%&'()*$+$%,$%,-".%.(/&,".$%'(,+&'$*0$%1$(%"%,%*$2"*".$%,13"-$*0$4%5$1-$%(,(!$%'(,+$#$%!"%2&-$3(.%)$1(*$%&%'&*(.%,.",#&%+6%3"062"4%7$*$,%,&%*$.%'(+36!*"%+$1-"%2&-$3"%)$1(*$4%8$9+(:%;)%06/*(,+$-*(%*61$1$-%/"

 • 148

  Baa, osi: Prevencija raunalnog kriminaliteta Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 146-158

  !"#$%$&%'()!"#$%#&'(%)")*'+%,#%-'.*"/)*,'/'#0122)*'+,-./0$)12#$3"0$)+2',4

  5'.$)%')6-$#'5,)/)(67/89/2$&%$):$5&'&6;)5$06&$:?@3=.E)GHE)"3E)IHE@)%')&$#'7'&6)0$06)%'),0.2#01#')323-0$)J"#$0$)&$+2$#$)

  /./)"0,+/&$)('K,"6-&6)+6#'5$&/D)&$+2$#$:?)=.E)GHE)"3E)ITE@

 • 149

  Baa, osi: Prevencija raunalnog kriminaliteta Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 146-158

  !"#$#$%&'%(%)*)!%+,'*$%-".'%/)!.'%.0"1"%2%3-'4$%,$%#)%&'%!"%3'5)-)&'*'6%$7/(7#$)%)/$7'#$%0'4(-',-$%7(7#'*%5')%.0"1(%$,$%7"%.0"1'%$3%&0(+$8%&!",'%)/$7'-$8%(%)*).%9'5)-(%.)1"%#(.'4$#$%&0(+'4$!"%)&%0'4(-',-":

  ;,'-'5%%?9@'%A'*$%7"%-")*,'B#"-$.%/0$7#(/).%0'4(-',-).%7(7#'*(%)&-)7-)%0'4(-',-$.%/)&'6$.'%',$%7"%-$+&!"%-"%+)*)0$%)%#)."%B#)%7"%7.'#0'%-")*,'B#"-$.%/0$7#(@/).>%C%$&(D".%4,'-5(%/)7#)!$%!)B%.',)%*"D'%5)-E(3$!'%!"0%7"%(%4,'-5(%%?9@'%+)*)0$%)%)."#'-!(%0'&'%0'4(-',-)+%7(7#'*'G%#"%7"%5'1"H%#5)%)-".)+(D$%$,$%)#"1'%0'&%$,$%5)0$B#"-!"G%0'4(-',-)+%7(7#'*'G%0'4(-',-$8%/)&'#'5'%$,$%/0)+0'.'%$,$%0'4(-',-"%5).(-$5'6$!">%I*&!"%7"%7'&'%(*)&"%-)*$%/)!.)*$%/)/(#%!"#$%"&%'()*+$%,)"-,.'G%'%$%-$!"%(%/)#/(-)7#$%!'7-)%B#)%7"%7.'#0'%/)&%/)!.).%*/'0"/,>

  ;,'-'5%%?9@'%&)-)7$% !)B% !"&'-%/)!'.G% '% #)% !"H%%'."1%,( 2!,.'%*3( !"#$%"&%,4(podataka>%K)7#'*,!'%7"%/$#'-!"G%5'5'*%!"%#)%-"!'*-$%/0$!"-)7:%L#)%'5)%)7)A'%7,(4'!-)%&)M"%(%/)7!"&%/)&'#'5'%/(#".% !'*-"%5).(-$5'6$!75"% $-E0'7#0(5#(0":% N7#$% 7#'*'5%+)*)0$% $% )%'&')/!*+"5%'/3),+('+,3,."+"(!"#$%"&%*5(3$3/"1"%5)!"%/0"-)7"%#"%/)&'#5">%O$!"%!'7-)G%(%7.$7,(%/0$.!"-"%$-E)0.'6$!75)@5).(-$5'6$!75$8%#"8-),)+$!'%5'5*"%*"3"%$.'%","5#0).'@+-"#75'%".$7$!'%7%0'4(-',-$.%/)&'6$.'>%P5)%7"%3'5)-)&'*'6%8#$)%/)3'A'*$#$%7%-'4$-$.'%/0$5(/,!'-!'%/)&'#'5'%#"%5')%!"&'-%)&%-'4$-'%$3&*)!$#$%","5#0).'+-"#75)%Q/0$7,(B5$*'-!"QG%)-&'%)*'!%7#'*'5%#0"A'%5*',$#"#-$!"%)/$7'#$>

  ;,'-'5%%?9@'%+)*)0$%)%0'4(-',-).%50$*)#*)0"-!(G%'%4,'-'5%%?9@'%)%0'@4(-',-)!%/0$!"*'0$>%N3%)/$7'%&'-$8%(%)*$.%4,'-6$.'%-$!"%0'3*$&-)%5)!'%!"%0'3,$5'%$3."M(%-!$8G%)&-)7-)%2%5'&'%7"%+)*)0$%)%0'4(-',-).%50$*)#*)0"-!(G%'%5'&'%)%0'4(-',-)!%/0$!"*'0$>%T".",!-'%0'3,$5'%,"1$%(%)/$7(%&!",'%!"0%7"%5)&%0'4(-',-)+%50$*)#*)0"-!'%+)*)0$%)%Q#5)%-"@)*,'B#"-)%$30'&$G%(-"7"G%$3.$!"-$G%$3A0$B"%$,$%(4$-$%-"(/)#0"A,!$*$.%0'4(-',-"%/)&'#5"%$,$%/0)+0'."%5)!$%$.'!(%*0$!"&-)7#%3'%/0'*-"%)&-)7"%UQG%&)5%7"%(%0'4(-',-)!%/0$!"*'0$%+)*)0$%)%Q#5)%7%6$,!".%&'%7"A$%$,$%&0(+)."%/0$A'*$%/0)#(/0'*-(%$.)*$-75(%5)0$7#%(-"7"G%5)0$7#$G%$3.$!"-$G%$3A0$B"%$,$%-'%&0(+$%-'4$-%(4$-$%-"(/)#0"A,!$*$.%UQ>%V$&,!$*'%!"%7,$4-)7#%$%#"B5)%!"%)&,(4$#$%5'&'%D"%A$#$%50$*)#*)0"-!"G%'%5'&'%50$*)#*)0"-!"%/)7#'!"%/0$!"*'0'>

  I/D"-$#)% +,"&'!(D$G% 3'5)-)&'*'6% -$!"% &)*),!-)% 5*',$#"#-)% )/$7')% &!",'% 5)!'% 7"%.)+(%&)+)&$#$%-$#$%!"%)7#'*$)%.)+(D-)7#%A),!"+%$%7*07$78)&-$!"+%-'4$-'%/0$7#(/'-!'%)*)!%/0)A,".'#$6$4>

  !"#$%&'()#*#+),*-./0/#1+2&%$34(

  K0".'%7#'#$7#$45$.%/)5'3'#",!$.'%W$-$7#'07#*'%(-(#'0-!$8%/)7,)*'%XY5G%5)!"%&!",'%$3%&)@."-"%0'4(-',-)+%50$.$-',$#"#'%7#'*,!'%(-(#'0%+)7/)&'075)+%50$.$-','6G%A0)!%)*$8%&!",'%!"%7*'5"%+)&$-"%7*"%*"D$%$%*"D$>%K0*$%/)&'6$%*"3'-)%3'%/0)A,".'#$5(%0'4(-',-)+%50$.$-','%!'*,!'!(%7"%(%7,(1A"-)!%7#'#$7#$6$%WCK@'%%+)&$-">%I&%#'&'%/'%&)%&'-'7%#'%!"%7#'#$7#$5'%

  4 K0".'%.$B,!"-!(%'(#)0'%!"&-)%)&%5*',$#"#-$!$8%3'5)-)&'*-$8%0!"B"-!'%!"%C[%\"&"0',%[#'#(#"7G%T$#,"%S]%^).."06"%'-&%T0'&">5 K)&'6$%&)7#(/-$%-'%7#0'-$6$%+$264!>6 I4$+,"&-)% 7"% 0'&$%)%/)*$!"7-).%-'7,!"M(%5'&'% 7(% 7"%)*'%&!",'%-','3$,'% $75,!(4$*)%(%+)7/)&'075).%50$.$-',$#"#(% $%50'!-!"% !"%*0$!"."%&'%WCK%XY%/0).$!"-$%7*)!(%-)."-5,'#(0(% #"%/0"75)4$% #0$&"7"#'5%+)&$-'%/0)B,)7#$%$%/)1(0$%(%7'&'B-!)7#%!"0%(%/0)#$*-)."%-"D"%A$#$%(%.)+(D-)7#$%5*',$#"#-)%'-',$3$0'#$%7$#('6$!(%$%50"#'-!"%50$.$-',$#"#'>

 • 150

  Baa, osi: Prevencija raunalnog kriminaliteta Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 146-158

  !"#$#"%"&'"'(&)*&+(&,#$'"-".(&/&+"0%$1$&23&4#*5"&$6'"-".()&6+"+$6+$1$&!$7%)$!(&)*&7"&,(6+()$&

  !*%$'$&.*#"-5)*#&,(&0#()/&,#$)"!%)*.$8&'"-.*.$8&7)*%"&,#*5"&,()*7$.$5&9%".1$5"3&:"'(&

  ."&,#$5)*#;&'"-.*.(&7)*%("9/."%.*&,#$)*!"#*&3&?(7$.*&)*&,(&0#()/&,#$)"!%)*.$8&$5"%(&

  @AB&'"-.*.$8&7)*%";&7"&0$&$7/C*&?(7$.*&+(&$6+(&7)*%(&7(D$!)*%(&0%"?$&,"7;&"&

 • 151

  Baa, osi: Prevencija raunalnog kriminaliteta Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 146-158

  !"#$%&'(&)#*+,-&./01#2(34$3%+5+

  !"6"#789:

  !"#$%&'()*'("+,-'(.("+/,-'/*0/"!!"#"*/#/)/1"0/2$3+/*-"#$%&&'()1"#,()%0/+&'/"+,&$"

  +(&-2-"#,$4&(.5"6/-.(1"$+/"+,%0/"*/#/)/"2$,-%0-"%7%0/+"(&(20,$*-82("#$90("2/$":-&'"*/#/)/1"0("

  %("2,$3"*'(;/"9/&'("+(&-2-"4,$'"-%0-70-.1"2$90/"-")$"JL"27*/"#$"

  .-*70-1"/"*/;,/)/"2$'/"-

 • 152

  Baa, osi: Prevencija raunalnog kriminaliteta Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 146-158

  !"#$%&'#()$&*+,%-)$%&,%'%.&.#&/+0+1+&0")&+,&2#0)")&*+.3%'##(0"+')2(#&*+"4(#&

  .$%0"%54&'#6#35#')$%&+,'+.'+& .*%$+$7&,+(&*"#$%& .0"42'5%-)$%&89:;?#8& .1#/%&

  *#0&*+.0+#(0"+')2()@&*+"4(%&')5#&.*%$A&B3#,#&/#+/"%C.(+/&*+,'#D35%7&*"#$%&*+,%-)?

  $%&8+*@+.E%D.%&'%51)F#&.*%$%&,+3%G)&)G&8>H?%7&2%(&IJ7KL7&,"4/+&$5#.0+&,"6)&M46'%&

  N+"#5%&.&O7IL&/3+D%3'+/&.*%$%7&%&G%0)$&4&*+"#0(4&,+3%G#&N)'%7&P4.)5%&)&Q"%G)3A&!"#$%&

  '#()$&*+,%-)$%&RSSKA&/+,)'#&.*%$&5#&*+.3%'&$)3)54')$%&354,)&4&.1)5#047&4&ITTOA&/+,)')&

  ,'#1'+&5#&*+.3%'+&*"#(+&UT&$)3)5%",)&.*%$&*+"4(%7&,+(&5#&4&ITTVA&/+,)')&*+.3%'+&2%(&!"#

  $%&%'()*%#+,($-.(#+.(/%#*(01#*(0(+#'2#3(#4%5)(#$0-6-#.27(A&Q+"D%&*"+0)1&.*%$%&5#&1#+$%&

  0#F(%&)&)G"%G)0+&$4(+0"*'%A&'%3)G)"%'5#&$%3)-)+G')@& "%24'%3')@& *"+/"%$%&$+6#& *"#,.0%135%0)&

  1%6%'&%3%0&G%&*"+/+'&*+2)')0#35%&"%24'%3'+/&(")$)'%3%7&%&*+G'%1%'5#&0%(1)@&%3%0%&(%+&)&

  .%$)@&$%3)-)+G')@&"%24'%3')@&*"+/"%$%&$+6#&*+$+W)&).0"%6)0#35)$%&)&+.+D%$%&(+5#&.4&

  G%,46#'#&G%&.)/4"'+.0&"%24'%3')@&.4.0%1%&4&*"#*+G'%1%'54&'5)@+1)@&42)'%(%A&N%,%&.#&

  /+1+")&+&$(&9()2@&/+1+")&.#&+&]G3+2)'%2(+5&+"/%')G%-)5)]&(+5%&45#,)'545#&1)"4.#7&-"1#7&

  0"+5%'-#&)&,"4/#&G3+W4,'#&)&'#,+D"+'%$5#"'#&%*3)(%-)5#&4&.1"@4&+.01%")1%'5%&*+2)')0#35)$%&

  *"+04*"%1'#&(+").0)&(+5%&5#&4&1#W)')&.342%5#1%&$%0#")5%3'#&*")"+,#&Y)%(+&$+6#&)$%0)&)&'#(#&

  ,"4/#&+D3)(#&*+*40&4G'#$)"%1%'5%ZA

  ^.'+1'#&+.+D)'#&,%'%F'5#/&$(&9()2(&.4&.35#,#W#_

  !"#$%&'()*$+,-&81)&.#&.41"#$#')&$%3)-)+G')&*"+/"%$)&)G"%`454&("+G&$+,43#&0%(+&,%&

  .4&*+5#,)')&$+,43)&3%(+&G%$5#'5)1)7&*")&2#$4&.#&).(3542)1+&*+D+35F%1%54&$+/4W'+.0)&.%$)@&

  $#0+,+$&.342%5'+/&4G+"(%7&,+&D"+5#1%&$+D)0#3%&@"1%0.()@&(+").')(%&,+3%G#&)&*"#(+&='0#"'#0%7&5#"&$'+/)&

  $3%,)&(+").')-)&,+a'3+%,%54&D#.*3%0'#& )(+'#7&.3)2)-#& )&$#3+,)5#&+.0%135%54W)&D"+5#1#&.1+5)@&$+D)3')@&

  4"#`%5%A& M#,)')& 3)5#(& 5#&am