Presentasjon fra bransjen til innkj£¸pere av rutebusstjenester Direktoratet for forvaltning og IKT Evalueringsforslag

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Presentasjon fra bransjen til innkj£¸pere av rutebusstjenester Direktoratet for...

 • Presentasjon fra bransjen til

  innkjøpere av rutebusstjenester

  Spesifikasjoner

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Oppgaven

  • Lag punkter på hvordan du ønsker at spesifikasjonene og behovsbeskrivelsen i kommende konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester bør utformes

  • Lag eksempel på funksjons eller ytelsespesifikasjoner som fungerer bedre enn de kravspesifikasjoner som du vet at vanligvis benyttes i tidligere konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Tema for mine 15 minutter

  • Begynne med noen dårlige eksempler

  • Gi noen anbefalinger i forhold busser

  • Hva med miljøkrav til busser – hva bør velges

 • 04.05.2018

  Hva tenker dere ?

  • Funksjonsbaserte eller spesifikke vognkrav ? • Funksjonsbaserte eller spesifikke miljøkrav ?

 • 04.05.2018

  Oppdragsgiver- selskap

  Buss produsent

  Operatør (buss) selskap

  Buss passasjer Interesse grupper

  Sjåfører

  Myndighets krav

  Bransje organisasjoner

 • Noen eksempler på forbedringsområder:

 • Flere eksempler:

  •Sete- og ryggpute tykkelse i mm.

  •Andre særegne designkrav. m.m.

 • Funksjon eller detaljkrav – noen anbefalinger:

  • Bruk standard bussmateriell

  • Funksjonskrav framfor detaljerte spesifikasjoner

  • Operatøren bør ha eierskapet til materiellet

  • Unngå alderskrav som avviker fra anbudslengde

  • Unngå kombinasjoner av krav som bare krever nye busser

  • Vær mer fleksibel i kravene til brukte busser (dør m.m.), har bussene stor nok

  kapasitet og er Eu-typegodkjent, så bør de kunne brukes.

  • Enda større fleksibilitet for reservemateriell

  • Unngå i størst mulig grad fylkesvise designkrav

  • Et kontroll spørsmål kan være, hva vil sluttbrukeren (kunden) oppnå med dette

  detaljkravet ?

 • Mandag 16.10 var en merkedag :

  Den nye norske busstandarden NS11050 ble lansert

  Foto: Bussmagasinet

 • Hvordan bidrar vi til det grønne

  skiftet ?

  1. Flere reiser kollektivt

  2. Økt bruk av fornybar energi

 • Funksjonskrav eller spesifikke krav?

  • Ikke så tydelig som for busser – spesifikke krav vil typisk bli benyttet når det:

  • Foreligger politiske beslutninger

  • Lokal produksjonskapasitet

  • Etablert infrastruktur

  • For ikke å få for mange ulike miljøteknologier i en kontrakt

  • Når det er vanskelig å få forutsigbare og objektive målinger

  på effekten av miljøteknologien

 • Trender teknologi og drivstoff

  Bransjen står foran en stor og rask teknologisk utvikling/endring

  • Trenden vi har sett i det siste er at det forventes klimanøytralt biodrivstoff også i distriktene

  • I byområdene så kommer et større innslag av elektrisk og biogass.

  • Avstanden mellom buss og bane blir mindre – egne traser og større busser

  • Utviklingen av Autonome kjøretøyteknologi vil slik vi ser det kunne brukes som et

  hjelpemiddel for sjåførene og bety økt sikkerhet og redusert arealbruk.

  Utfordringen med biodrivstoff er tilgjengeligheten og prisutviklingen

  Utfordringen med elektrisk er blant annet at ikke alle bussleverandørene

  har produkter tilgjengelig enda – videre så må rutene og vognløpene

  tilpasses behovet for lading – etablering av ladeinfrastruktur krever også

  mer tid og planlegging.

  Vi tror at den største endringen – kommer på elektrifisering

  de neste årene .

 • Hvordan kan vi sammen lykkes ?

  • Felles mål - likeverdige samarbeidsparter

  • Balanserte avtaler

  • Standardisering av konkurransegrunnlag, kontrakter og materiell

  • Dialogkonferanser

  • Felles arena for erfaringsutveksling og læring på bransjenivå?

  • Felles kunnskapsplattform

  • Ny teknologi innebærer ekstra risiko – fleksibilitet for løsninger –

  lengre tid til forberedelser

  • ..unngå svarteper spesielt i oppstartsfasen – vi må ikke skape

  tapere.

  «Flere og mer fornøyde kunder – færre privatbilister»

 • Presentasjon fra bransjen til

  innkjøpere av rutebusstjenester

  Kvalifikasjonskrav

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kvalifikasjonskrav• Lag punkter på de kvalifikasjonskrav du mener er nødvendig for å sikre rette deltagere i kommende konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

  • Skatteattest,

  • Firmaattest,

  • HMS erklæring,

  • Lønns-arbeidsvilkår

  • Økonomi

  • Kvalitetssystemer (minimumskrav/evaluering)

  • Miljøledelsessystemer (minimumskrav/evaluering)

  • Erfaring/referanser

  • Løyver

  • CV på nøkkelpersoner

  • Vandel

  • ESPD-skjema

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kvalifikasjonskrav • Lag punkter på kvalifikasjonskrav du vet at vanligvis benyttes,

  men du mener er unødvendige/ konkurransevridende i kommende konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

  • Bransjen oppfatter at det er nødvendig og korrekt med kvalifikasjonskriterier

  • Enkelte krav følger av loven

  • Bransjen oppfatter ikke at kvalifikasjonskriteriene er konkurransevridende

  • Bransjen er usikker på bruken av kvalifikasjonskriteriene og måten de vurderes på.

  • Enkelte dokumenter varierer om de er kvalifikasjonskrav eller ikke (forsikringsgaranti, økonomisk garanti)

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kvalifikasjonskrav • Derav noen kommentarer/spørsmål til enkelte krav

  • Dokumentasjon på styreformann/eierskap/konsern (finnes i årsberetning)

  • Krav som omhandler morselskap (men mor gir ingen garantier)

  • Likviditetsstrategi

  • Forsikringsgaranti (rekkevidde)

  • Løyver (tydelighet og likhet, fra ikke noe til full søknad)

  • Økonomi

  - nøkkeltall, hvor relevante er disse

  - kredittrating, hvordan tolkes disse, forskjellige resultater fra ulike kreditratingbyråer

  - enkelte har krevd egen uttalelse fra revisor I tillegg til bekreftet årsregnskap.

  - regnskapsprinsipper

  • Kvalitets- og internkontroll som to krav, ofte samme I bedriftene

 • Presentasjon fra bransjen til

  innkjøpere av rutebusstjenester

  Kontraktskrav

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kontraktsforslag

  Oppgaven vi fikk:

  • Lag punkter på de kontaktpunkt du mener er

  nødvendig for å sikre rett kontraktstyring i kommende

  konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

  • Har du noen forslag på malverk som kan benyttes

  som du opplever balansert ?

 • Vårt utgangspunkt:

  • En balansert anskaffelse handler om å finne den kontraktsmessige balansen som fører til

  • Mest og best mulig kollektivtrafikk for pengene

  • Drivkraft i kontrakt som driver mot overgripende mål for både oppdragsgiver og operatør

  • Risiko plasseres hos den som kan forutse, påvirke og håndtere den

  • Ta bort fordyrende krav som ikke gir merverdi for kunde eller oppdragsgiver

  • Likeverdighet mellom oppdragsgiver og operatør

  • Forutsigbarhet og balansert håndtering av endringer i løpet av kontraktstiden

  Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kontraktsforslag

 • Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kontraktsforslag

  • Kontaktpunkter sikrer balansert kontraktstyring i kommende konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

  • Godtgjørelsesmodel – timer, km og busser

  • Endringspriser uavhengig av anbudspris

  • Justering av produksjon med «fornuftige» terskelverdier (opp og ned)

  • Endringsbestemmelser – kostpluss

  • Terskelverdi (0%) ved endring av offentlige avgifter, lover eller forskrifter.

  • Operatørens utførelsesplikt ved uavklart konsekvens

 • Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kontraktsforslag

  • Kontaktpunkter sikrer balansert kontraktstyring i kommende konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

  • Indeksjustering med elementer og vekting så tett opp til faktisk kostnadsstruktur som mulig

  • Indeksjustering oftere – minst kvartalsvis

  • Objektivt startpunkt

  • Gjensidighet ved benyttelse av opsjon

 • Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kontraktsforslag

  • Kontaktpunkter sikrer balansert kontraktstyring i kommende konkurranser på offentlige kollektivtransporttjenester

  • Bonusmuligheter må være forutsigbare og forståelige

  • Gebyrer – bør gi premiering for tiltak

  • Betalingsvilkår – operatørene er dyre banker!

  • Bankgaranti – en unødvendig fordyrende forsikring?

 • Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

  Kontraktsforslag

  • Har du noen forslag på malverk som kan benyttes

  som du opplever balansert ?

  • Ruter og AtB har