of 5/5
Pregled naknada za usluge za pravna lica koje važe od 01.12.2015. Nacionalni platni promet I z n o s n a k n a d e / v r i j e m e p r i j e m a Bezgotovinska plaćanja ka računima izvan NLB M o n t e n e g r o b a n k e 0 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 h p o s l i j e 1 4 : 0 0 h o p R U E 6 3 , 0 R U E 0 0 5 o d u - S N D u i z o l a N nalogu 0,46 EUR po nalogu Nalozi u DNS-u od 500,01 EUR do 1.000 EUR 0,45 EUR po nalogu 0,58 EUR po nalogu o p R U E 0 5 , 2 ) i n t i h ( R U E 0 0 0 . 1 o d u - S G T R u i z o l a N nalogu 3,50 EUR po nalogu Nalozi u RTGS-u od 1.000,01 EUR do 3.000 EUR 3 EUR po nalogu 4 EUR po nalogu Nalozi u RTGS-u od 3.000,01 EUR do 10.000,00 EUR 0,14% 0,16% Nalozi u RTGS-u od 10.000,01 EUR do 50.000,00 EUR 0,12% (min 14 EUR) 0,14% (min 16 EUR) Nalozi u RTGS-u od 50.000,01 EUR do 100.000,01 EUR 0,10% (min 60 EUR) 0,12% (min 70 EUR) Nalozi u RTGS-u preko 100.000,01 EUR 120 EUR po nalogu Nalozi u RTGS-u Javnih prihoda i modulom 018 i 05 kao u prvoj i drugoj alinei Naknada za produženi rad u RTGS 20 EUR po minutu produženja Izvršenje naloga u režimu produženog rada RTGS 0,40% Izvršavanje naloga za naplatu - po nalogu dodatno 2 EUR Iznos naknade / vrijeme prijema Bezgotovinska plać 0 9 : 0 0 1 4 : 0 0 h p o s l i j e 1 4 : 0 0 h o p R U E 4 1 , 0 R U E 0 0 5 o d i z o l a N nalogu 0,18 EUR po nalogu o p R U E 0 3 , 0 R U E 0 0 0 . 1 o d R U E 1 0 , 0 0 5 d o i z o l a N nalogu 0,39 EUR po nalogu o p R U E 0 5 , 1 R U E 0 0 0 . 3 o d R U E 1 0 , 0 0 0 . 1 i od z o l a N nalogu 2,50 EUR po nalogu o p R U E 0 5 , 2 R U E 0 0 0 . 0 1 o d R U E 1 0 , 0 0 0 . 3 d o i z o l a N nalogu 3,30 EUR po nalogu Nalozi od 10.000,01 EUR do 50.000 EUR 0,06% 0,08% Nalozi od 50.000,01 EUR do 100.000,01 EUR 0,04% (min 30 EUR) 0,06% (min 40 EUR) Nalozi preko 100.000,01 EUR 0,02% (min 40 EUR / max 50 EUR) 0,04% (min 60 EUR / max 70 EUR) Prenos sa računa na račun istog pravnog lica unutar Banke bez naknade Gotovinska plaćanja Uplate u korist rač e d a n k a n z e b e k n a b d o k a n u Uplata u korist rač e k n a b e g u r d d o k a n u R U E 0 5 , 0 a d o h i r p h i n v a j a t a l p u i g n i r i l K ) R U E 0 5 , 2 n i m ( % 1 o l a t s O ) R U E 0 4 , 0 n i m ( % 0 2 , 0 e n i v o t o g a t a l p s I E l e k t r o n s k o b a n k a r s t v o Plaćanja 25% niža provizija u odnosu na važeće tarife Realizacija zarada putem elektronskog bankarstva na transakcione račune zaposlenih u okviru Banke 0,05 EUR po nalogu Izdavanje digitalnog sertifikata na USB tokenu 35 EUR Izdavanje digitalnog sertifikata na USB tokenu za računovodstvene agencije sa više od 5 klijenata Banke bez naknade Obnova digitalnog sertifikata 15 EUR Aktivacija e-bankinga bez naknade anja u okviru NLB Montenegrobanke

Pregled naknada za usluge za pravna lica koje važe od … · Izdavanje potvrda i izjava na zahtjev 5 EUR Mjesečna naknada za uslugu ... naknada za bonitetni razred ... računa u

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pregled naknada za usluge za pravna lica koje važe od … · Izdavanje potvrda i izjava na zahtjev...

 • Pregled naknada za usluge za pravna lica koje vae od 01.12.2015.

  Nacionalni platni promet

  Iznos naknade / vrijeme prijema

  Bezgotovinska plaanja ka raunima izvan NLB Montenegrobanke 09:00 - 14:00 h poslije 14:00 h

  op RUE 63,0 RUE 005 od u-SND u izolaNnalogu

  0,46 EUR po nalogu

  Nalozi u DNS-u od 500,01 EUR do 1.000 EUR 0,45 EUR po nalogu

  0,58 EUR po nalogu

  op RUE 05,2 )intih( RUE 000.1 od u-SGTR u izolaNnalogu

  3,50 EUR po nalogu

  Nalozi u RTGS-u od 1.000,01 EUR do 3.000 EUR 3 EUR po nalogu

  4 EUR po nalogu

  Nalozi u RTGS-u od 3.000,01 EUR do 10.000,00 EUR 0,14% 0,16%

  Nalozi u RTGS-u od 10.000,01 EUR do 50.000,00 EUR 0,12% (min 14 EUR)

  0,14% (min 16 EUR)

  Nalozi u RTGS-u od 50.000,01 EUR do 100.000,01 EUR

  0,10% (min 60 EUR)

  0,12% (min 70 EUR)

  Nalozi u RTGS-u preko 100.000,01 EUR 120 EUR po nalogu Nalozi u RTGS-u Javnih prihoda i modulom 018 i 05 kao u prvoj i drugoj alinei Naknada za produeni rad u RTGS 20 EUR po minutu produenja Izvrenje naloga u reimu produenog rada RTGS 0,40% Izvravanje naloga za naplatu - po nalogu dodatno 2 EUR

  Iznos naknade / vrijeme prijema

  Bezgotovinska pla 09:00 14:00 h poslije 14:00 h

  op RUE 41,0 RUE 005 od izolaNnalogu

  0,18 EUR ponalogu

  op RUE 03,0 RUE 000.1 od RUE 10,005 do izolaNnalogu

  0,39 EUR po nalogu

  op RUE 05,1 RUE 000.3 od RUE 10,000.1 i odzolaNnalogu

  2,50 EUR po nalogu

  op RUE 05,2 RUE 000.01 od RUE 10,000.3 do izolaNnalogu

  3,30 EUR po nalogu

  Nalozi od 10.000,01 EUR do 50.000 EUR 0,06% 0,08%

  Nalozi od 50.000,01 EUR do 100.000,01 EUR

  0,04% (min 30 EUR) 0,06% (min 40 EUR)

  Nalozi preko 100.000,01 EUR 0,02% (min 40 EUR/ max 50 EUR)

  0,04% (min 60 EUR / max 70 EUR)

  Prenos sa rauna na raun istog pravnog lica unutar Banke bez naknade Gotovinska plaanja Uplate u korist ra edankan zeb eknab dok anuUplata u korist ra eknab egurd dok anu

  RUE 05,0 adohirp hinvaj atalpu i gnirilK )RUE 05,2 nim( %1 olatsO

  )RUE 04,0 nim( %02,0 enivotog atalpsIElektronsko bankarstvo Plaanja 25% nia provizija u odnosu na vaee tarife Realizacija zarada putem elektronskog bankarstva na transakcione raune zaposlenih u okviru Banke

  0,05 EUR po nalogu

  Izdavanje digitalnog sertifikata na USB tokenu 35 EUR

  Izdavanje digitalnog sertifikata na USB tokenu za raunovodstvene agencije sa vie od 5 klijenata Banke bez naknade

  Obnova digitalnog sertifikata 15 EUR Aktivacija e-bankinga bez naknade

  anja u okviru NLB Montenegrobanke

 • Mjesena naknada za usluge elektronskog bankarstva 5 EUR mjeseno Reinstalacija e-bankinga na jednom raunaru 15 EUR / izlazak na teren Otkaz elektronskog bankarstva 15 EUR Naknada za slanje sms i e-mail obavjetenja nakon prvih 200 poslatih poruka

  0,025 EUR po sms / e-mail

  Ostali poslovi

  Voenje rauna pravnih lica 1 EUR mjeseno Gaenje rauna 10 EUR*

  Otvaranje transakcionih rauna (NPP i MPP) 10 EUR jednokratno za oba rauna / vai od 01.02.2016.

  Izdavanje duplikata izvoda 0,50 EUR / stranica Izdavanje potvrda i izjava na zahtjev 5 EUR Mjesena naknada za uslugu izdavanja dnevnih izvoda na alteru Banke

  7 EUR

  Trokovi korienja podataka iz Kreditnog registra CBCG 3,50 EUR / upit Trokovi opomena 3 EUR Naknada za slanje upita prema CBCG u vezi prinudne naplate na osnovu zahtjeva klijenta 10 EUR

  *Tarifa za gaenje rauna se ne naplauje za raune pravnih lica koja su u steaju

  Plaanje prema inostranstvu Pla u )RUE 01 nim( asonzi do %05,0 - %02,0 *uvtsnartsoni amerp ajna

  zavisnosti od obima poslovne saradnje sa Bankom **

  Plaanja prema inostranstvu u okviru rauna pravnih lica otvorenih u bankama NLB Grupe

  max 750 EUR

  * U cijenu nijesu uraunati trokovi koje zaraunava ino banka, a iste je duan platiti nalogodavac.

  ** Visina naknada data u pregledu, odnosi se na standarni vremenski okvir realizacije doznake T+2. Ukoliko se radi o hitnim doznakama (T+0 i T+1) Banka zadrava mogunost uveanja tarife do 50%. Prilivi iz inostranstva Prilivi iz inostranstva na raun pravnog lica kod Banke bez naknade Uplata na raun pravnog lica kod druge banke u zemlji 0,20% od iznosa (min 10 EUR) Transfer priliva iz inostranstva na raun za nacionalnu platnu transakciju kod Banke

  0,10% od iznosa (min 10 EUR)

  0,30% min 10 EUR - vai od 01.09.2015.

  Gotovinska plaanja

  Nostro akreditiv

  Isplata gotovine sa rauna za meunarodne platne transakcije za rezidente

  Otvaranje akreditiva do 1% (min 100 EUR) Izmjena akreditiva 50 EUR

  Dokumentarno poslovanje

  Storno akreditiva 50 EUR Priprema nacrta akreditiva 0,10% (min 50 EUR)* Neusklaenost dokumentacije po akreditivu 75 EUR Plaanje po akreditivu na dan dospijea Shodno vaeoj tarifi za plaanja prema inostranstvu

  (Ad.l.1. Tarifnika)

  Pregled naknada po meunarodnom platnom prometu

  *U sluaju otvaranja akreditiva iznos naknade za otvaranje akreditiva se umanjuje za naplaeni iznos za pripremu nacrta akreditiva

  Business kartice (Visa, MC) Izdavanje i reizdavanje business kartica 1,50 EURMjesena lanarina na business kartice 3,50 EUR

  Transakcije na ATM-u banke za debitne kartice 1% (min 1 EUR) za kreditne kartice 2,50% (min 1 EUR)Transakcije na ATM-u druge banke u zemlji i inostranstvu 3% (min 5 EUR)Podizanje novca na alterima banke (Cash advance) 2,50% (min 1 EUR)Podizanje novca na alterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu (Cash advance) 3% (min 5 EUR)

 • Poslovanje sa ekovima Otkup bankarskih ekova 3% iznosa eka (min 50 EUR) Inkaso ekovi 3% od iznosa eka (min 50 EUR) + troak ino banke Prodaja (nostro ekova) 0,15% iznosa eka (min 15 EUR) Ostale devizne transakcije Zatvaranje rauna za meunarodnu platnu transakciju na zahtjev klijenta 20 EUR jednokratno Izdavanje potvrda i izjava na zahtjev 5 EUR Izmjena instrukcija, urgencije i reklamacije 10 EUR + trokovi ino banke Storno doznake 30 EUR + trokovi ino banke Otvaranje i voenje ESCROW rauna 0,20% - 0,80% iznosa sredstava na raunu Pregled naknada po trezorskim poslovima Zakup sefova - depo Sef A (30x6x42) 26 EUR kvartalno Sef B (30x12x42) 33 EUR kvartalno Sef C (30x18x42) 39 EUR kvartalno Sef E (30x30x42) 45 EUR kvartalno Otvorene ostave na uvanje iznos ostave 3% (min 10 EUR) Zatvorene i zapeaene ostave na uvanje iznos ostave 1,50% (min 10 EUR) Garancija za sluaj gubljenja kljua za nerezidente je 100 EUR Dnevno - noni trezor (zakup sefova - depo) Godinja lanarina (obuhvata karticu i 10 vreica mjeseno) 39 EUR Izdavanje dodatne kartice 5 EUR Prijava gubitka kartice 5 EUR Vreice (komad) 0,40 EUR Polaganje sredstava putem DN trezora 0,20% iznosa poloenih sredstava

  Pregled naknada za garancijsko poslovanje

  Plative garancije

  Bonitetni razred nalogodavca naplauje se kvartalno (na poetku kvartala)

  A, B1, B2 0,40%-1,00% (min 50 EUR) C1, C2 min 0,60% (min 50 EUR) Pokrie sa 100% depozitom min 0,20% (min 50 EUR)

  inidbene i carinske garancije

  Bonitetni razred nalogodavca naplauje se kvartalno (na poetku kvartala)

  A, B1, B2 0,30%-0,80% (min 50 EUR) C1, C2 min 0,50% (min 50 EUR) Pokrie sa 100% depozitom min 0,20% (min 50 EUR)

  Tenderske (licitacione) garancije

  Bonitetni razred nalogodavca naplauje se kvartalno (na poetku kvartala)

  A, B1, B2 0,30%-0,80% (min 50 EUR) C1, C2 min 0,50% (min 50 EUR) Pokrie sa 100% depozitom min 0,20% (min 50 EUR)

  ikvats dok oak ejicnarag ejneudorP 1, 2 i 3 uz odobrenje Banke UE 05 ejicnarag avolsu anejmzI R jednokratno (za svaki zapoeti kvartal)

  nok evokort - adankan anvoder ejicnarag ejnavadzI firmacije snosi nalogodavac alpU ejicnarag etadzi do ejnajatsudO ena naknada se ne vraa

  Nostro garancije

  Loro akreditivi

  Aviziranje akreditiva bez obaveza i odgovornosti od strane Banke

  0,15% (min 50 EUR)

  Prenos akreditiva 0,30% (min 100 EUR) Preuzimanje i pregled dokumenata 0,30% (min 100 EUR)

  Trokovi prosleivanja dokumentacije na naplatu (potarina, DHL,...)

  50 EUR

  Konfirmacija akreditiva 1% (min 50 EUR)

 • Prenos hartija od vrijednosti na raun novog imaoca (promjena vlasnitva)

  Nasljedstvo fizika lica: 10 EUR po nasljedniku pravna lica: 25 EUR (+ tarifa CDA)

  Prenos vlasnitva po osnovu ugovora o poklonu, pravosnanih sudskih odluka, drugih rjeenja, zahtjeva i ostalih ugovora

  provizija se naplauje po osnovu vrijednosti portfelja koji je predmet naznaenog akta

  uzimajui prosjek najveih trinih vrijednosti hartija iz portfelja na dan obrauna max 100 EUR +

  stvarni trokovi* Ostali kastodi poslovi

  Prikupljanje dokumentacije za skuptinu akcionarskih drutava

  95 EUR

  Glasanje na skuptini akcionara 95 EUR Isplata dividendi, kamata - po klijentu 30 EUR Izvravanje poreskih obaveza za klijenta 95 EUR po nalogu Evidencija i registracija statusnih promjena pravnih lica 50 EUR po zahtjevu

  RUE 01 ajatejvzi ejnals ondernaV Specijalni izvjetaji na zahtjev klijenta 10 EUR po stranici *Stvarni trokovi su: poreski trokovi, trokovi trga, trokovi depoa i sl.

  Ostali poslovi Kupovina HOV - dravni zapisi RCG u ime i za raun drugih pravnih lica

  Nominalni iznos ponude i vrsta HOV (28 - dnevne, 56 - dnevne)

  od 0,30% do 0,50% (min 200 EUR)

  linearna metoda, unaprijed

  Kastodi usluge Otvaranje rauna

  Otvaranje vlasnikog rauna hartija od vrijednosti fizika lica: 5 EUR

  pravna lica: 15 EUR Otvaranje zbirnog kastodi rauna hartija od vrijednosti u sistemu Centralne depozitarne agencije

  15 EUR (+ trokovi CDA)

  Otvaranje rauna hartija od vrijednosti u registru Banke bez naknade Otvaranje namjenskog novanog rauna u registru Banke bez naknade uvanje hartija od vrijednosti

  uvanje hartija od vrijednosti na zbirnom kastodi raunu 0,15% - 0,30% - zavisno od veliine portfelja,

  (min100 EUR godinje) + stvarni trokovi* Izvod i izvjetaji sa vlasnikog rauna hartija od vrijednosti bez naknade Izvod i izvjetaji sa zbirnog rauna hartija od vrijednosti bez naknade Provizija i saldiranje transakcija za domae hartije od vrijednosti

  Obraun i saldiranje berzanskih transakcija - kupovina i prodaja

  obraunava se po transakciji u zavisnosti od iznosa transakcije - max 0,30% od vrijednosti transakcije -

  min 30 EUR po transakciji + stvarni trokovi* Opoziv - izmjena naloga 10 EUR + stvarni trokovi*

  Prenos hartija od vrijednosti na raun istog imaoca (bez promjene u vlasnitvu)

  Upis hartija od vrijednosti zakonitog imaoca bez naknade

  (prenos sa privremenog rauna na raun vlasnika hartija od vrijednosti)

  Promjena depozitara (prenos hartija od vrijednosti na raun kod drugog depozitara - lana CDA)

  obraunava se po hartiji od vrijednosti: fizika lica: 15 - 30 EUR po HOV

  pravna lica: 35 - 60 EUR po HOV + stvarni trokovi*

  Prijevremeno gaenje garancije 30 EUR Kontrola i slanje dokumentacije prilikom naplate po garanciji

  0,20% (min 100 EUR) + trokovi potarine

  Izdavanje garancije na bazi kontragarancije druge banke 0,20% - 0,60% kvartalno unaprijed (min 50 EUR)

  )RUE 02 nim( amarejman o amsip asonzi do %10,0 amarejman o omsiP Ukoliko je instrument obezbjeenja za nostro garanciju kvalitetna banka, primjenjuje se naknada koja odgovara bonitetnom razredu A, a ukoliko je instrument obezbjeenja jemstvo visokokvalitetnog jemca primjenjuje se naknada za bonitetni razred B1. Loro garancije Aviziranje bez obaveze i odgovornosti od strane Banke 0,20% (min 50 EUR - max 200 EUR jednokratno unaprijed) Proslijeivanje na drugu banku 0,20% (min 50 EUR - max 200 EUR jednokratno unaprijed) Izmjena i produenje 50 EUR jednokratno unaprijed

 • Pregled naknada za nerezidente Otvaranje transakcionih rauna u NPP i MPP 200 EUR jednokratno za oba rauna / vai od 01.02.2016.Mjesena naknada za voenje rauna u NPP 50 EUR mjeseno / vai od 01.02.2016. Isplata gotovine sa rauna za meunarodne platne transakcije 0,30% iznosa (min 10 EUR) Prilivi iz inostranstva (loro doznake) na raun za meunarodne platne transakcije nerezidenta

  bez naknade

  Transfer priliva iz inostranstva sa rauna za meunarodne platne transakcije na raun za nacionalne platne transakcije u Banci

  0,10% (min 10 EUR)

  Zatvaranje rauna za meunarodne platne transakcije

  Plaanja prema inostranstvu 0,30% iznosa (min 15 EUR)

  20 EUR Konverzija bez naknade Aktiviranje servisa e - bankinga avtsraknab goksnortkele edankan es ujujnejmirP

  za rezidente Napomena: Na transakcije nerezidenata koji imaju transakcioni raun za obavljenje platnog prometa u zemlji primjenjuju se tarife za nacionalni platni promet.*Banka zadrava pravo da, u zavisnosti od obima poslovne saradnje, obrauna i drugaije naknade.

  Posebne odredbe Pored naknada koje su predviene ovim Tarifama Banka naplauje sve stvarne trokove koje je imala u vezi sa izvrenom uslugom. Pod stvarnim trokovima podrazumijevaju se: - provizija i drugi trokovi koje zaraunavaju inostrane banke, - takse, porezi i sl. koje Banka plaa za raun korisnika usluga, - izdaci, fotokopiranja i izdavanja dokumentacije, - ostali izdaci nastali pozahtjevu korisnika usluga. Sve naknade koje se jednokratno obraunavaju dospijevaju na naplatu u trenutku izvrenja usluge. Obraunata naknada za odreeno razdoblje obraunava se unaprijed za svako zapoeto razdoblje i dospijeva na plaanje odmah nakon obavjetavanja od strane Banke. Banka moe naplatiti sve dospjele naknade na teret rauna koji korisnik ima kod Banke.