of 31 /31

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama. Mali Lošinj, 3. listopada 2012. Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama. Kurikulum zdravstvenog odgoja odgovor društveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama
Page 2: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

odgovor društveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih politika na suvremene izazove i probleme djece i mladih

uvođenjem kurikuluma zdravstvenog odgoja hrvatska obrazovna politika želi odgovoriti na izazove i probleme djece i mladih u skladu s najrazvijenijim obrazovnim sustavima (Nizozemska, države Skandinavije, anglosaksonski obrazovni sustav)

Page 3: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

holistički model zdravstvenog odgoja osigurat će dostupnost općeprihvaćenih znanstvenih informacija i spoznaja o modulima zdravstvenog odgoja na temelju kojih će učenici razvijati kompetencije za zdravo i odgovorno ponašanje

Page 4: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

da bi se ostvario cilj kod učenika je potrebno razvijati i unapređivati sljedeće kompetencije:

• znanja• vještine• sustav vrijednosti i stavove.

Page 5: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja - Znanje

• informacije vezane za specifična područja zdravstvenog odgoja (npr. informacije o rizičnim faktorima, načinima kako smanjiti ili eliminirati rizik, aktivnosti koje utječu na očuvanje zdravlja...)

• na temelju dobivenih informacija učenici će izgraditi sustav informacija koji će im omogućiti da vrednuju različite vrste informacija, procjenjuju njihov utjecaj na zdravlje, što će im pomoći da odlučuju o svojim postupcima na temelju relevantnih informacija

Page 6: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja - Vještine

• informacije nisu i neće biti dovoljne za potpuno ostvarivanje ciljeva zdravstvenog odgoja – razvoj socijalnih vještina, uključujući i usvajanje kompetencija potrebnih za donošenje odgovornih odluka, obradu informacije i donošenje zdravih odluka, koje će uvažavati zdravlje, interese i integritet osobe koja donosi odluku/e i osoba iz njegove okoline, jest osnovna kompetencija na kojoj se temelji kvalitetan pristup u zdravstvenom odgoju i poučavanju

• razvijene komunikacijske i socijalne vještine pomoći će mladim osobama da u rizičnim trenucima i situacijama donose zdrave i odgovorne odluke

Page 7: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Sustav vrijednosti

• svaka osoba razvija sustav vrijednosti i stavove povezane s osobnim iskustvom i socijalnim kontekstom u kojem živi i djeluje – razvijen sustav vrijednosti i stavovi koji promoviraju odgovorno ponašanje za sebe i druge te proaktivan pristup u životu zajednice znatno unapređuje kvalitetu zdravstvenog odgoja i doprinose ostvarivanju njegova cilja

Page 8: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

kurikulum zdravstvenog odgoja počet će se provoditi eksperimentalno u osnovnim i srednjim školama 2012/2013. školske godine

sadržaji i teme zdravstvenog odgoja integrirani su u postojeće predmete (Priroda i društvo, Priroda, Biologija, TZK, Psihologija…) od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole

dodatni sadržaji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit će integrirani u sat razredne zajednice – do 12 sati.

Page 9: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Dodatni sadržaji i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja obrađivat će se u skladu s:

dobi

interesima i potrebama djece i mladih

izazovima s kojima se mlade generacije susreću u svome životu i tijekom odrastanja.

Page 10: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Sadržaje i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja predavat će:

razrednici stručni suradnici predmetni nastavnici liječnici školske medicine.

Agencija za odgoj i obrazovanje provest će stručna usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o sadržajima i temama zdravstvenog odgoja, a bit će pripremljeni radni materijali i vodiči.

O važnosti i provođenju zdravstvenog odgoja roditelji će biti upoznati s suradnji s razrednicima (roditeljski sastanci).

Page 11: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama
Page 12: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

rb ModulRazred/ planirani broj sati po modulu

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

1 Živjeti zdravo 4 4 3 2

2Prevencija nasilničkog

ponašanja 2 2 2 2

3 Prevencija ovisnosti 2 2 2 0

4Spolna/ rodna

ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje

4 4 5 0

Ukupno sati 12 12 12 4

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Planirana satnica

Page 13: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

1. razred srednje škole – 4 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Prehrambeni stilovi

OSOBNA HIGIJENA (1 sat)

Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje*

MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)

Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo

Vrijednosti izbora životnog stila

Sadržaji i teme

Page 14: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

2. razred srednje škole – 4 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Dodaci prehrani OSOBNA HIGIJENA (1 sat)Zaštita reproduktivnog zdravlja*  MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava na mentalno zdravljeSlobodno vrijeme

Sadržaji i teme

Page 15: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

3. razred srednje škole – 3 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Pravilna prehrana tijekom pojačanih tjelesnih i umnih napora

MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)

Donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama

Planiranje budućnosti

Sadržaji i teme

Page 16: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

4. razred srednje škole – 2 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija

(oglašavanje i marketing)

MENTALNO ZDRAVLJE (1 sat)

Višedimenzionalni model zdravlja (R. Eberts)

 

Sadržaji i teme

Page 17: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

1. razred srednje škole – 2 sata

Alkohol i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj

i zajednicu (1 sat)

Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje

te profesionalni razvoj i karijeru (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 18: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

2. razred srednje škole – 2 sata

Kockanje i klađenje adolescenata i mladih (1 sat)

Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

sredstava ovisnosti (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 19: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

3. razred srednje škole – 2 sata

Alkohol i promet (1 sat)

Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni

i profesionalni život te karijeru (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 20: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

1. razred srednje škole – 2 sata

PRIMJERENO PONAŠANJE

Prevencija nasilja u različitim okolnostima

– u vezi, sportu… (1 sat)

Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 21: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

2. razred srednje škole – 4 sata

PRIMJERENO PONAŠANJE

Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)

Kultura škole (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 22: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

3. razred srednje škole – 4 sata

Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u

različitim okolnostima – u vezi, sportu… (1 sat)

Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 23: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

4. razred srednje škole – 4 sata

ODGOVORNO PONAŠANJE

Na pragu punoljetnosti (1 sat)

Odgovorno ponašanje (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 24: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

1. razred srednje škole – 4 sata

Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

seksualno ponašanje II. (2 sata)

Emocije i komunikacija u vezi (1 sat)

Medijski prikaz seksualnosti (1 sat)

Sadržaji i teme

Page 25: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

2. razred srednje škole – 4 sata

Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

seksualno ponašanje II. (2 sata)

Spolno/ rodno nasilje i nasilje u vezama (2 sata)

Sadržaji i teme

Page 26: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

3. razred srednje škole – 5 sati

Seksualna prava i stereotipi (1 sat)

Seksualno zdravlje i najčešći seksualni problemi

mladih (1 sat)

Brak, roditeljstvo i obitelj (1 sat)

Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (2 sata)

Sadržaji i teme

Page 27: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

• rad u parovima i malim skupinama• organiziranje predavanja s diskusijama i panel-raspravama • pedagoške radionica• igranje uloga• oluja ideja• razvoj stavova u raspravi i debati• analiza slučajeva• korištenje dostupnih i primjerenih sadržaja sa internetskih stranica i

korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija• priprema i organiziranje lokalnih preventivnih aktivnosti (izložbe,

obilježavanje prigodnih datuma…).

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Metode u poučavanju/provedbi

Page 28: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

• materijale predstavljene u okviru eksperimentalnog programa prilagodite, integrirajte i nadopunite u skladu sa svojim znanjima, vještinama i kreativnim potencijalima

• aktivnosti koje planirate ostvariti u okviru sati razrednika pripremite u suradnji s kolegama iz drugih nastavnih područja, stručnim suradnicima i ostalim stručnjacima izvan škole (npr. liječnici, soc. radnici, profesori sa sveučilišta…)

• prije primjene programa upoznajte roditelje o aktivnostima koje

planirate provesti i zatražite njihovu podršku

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Prijedlozi za unapređivanje

Page 29: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

• pripremite u suradnji s kolegama plan aktivnosti koji će pratiti, podržati i pojačati sadržaje koje ste prezentirali učenicima u okviru sata razrednika

• organizirajte stručno usavršavanje u školi prema potrebama odgojno-obrazovnih radnika

• pripremite plan ažuriranja informacija u koji ćete uključiti i učenike

• pripremite materijale koji će vam pomoći u kvalitetnoj primjeni programskih aktivnosti (priručnici, informacije s mrežnih stranica i dr.)

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Prijedlozi za unaprijeđivanje

Page 30: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

• u cilju što kvalitetnije pripreme za planiranje i provedbu kurikuluma

zdravstvenog odgoja Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat će

stručna usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o

sadržajima i temama zdravstvenog odgoja.

• Agencija za odgoj i obrazovanje priprema radne materijale i vodiče za

provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja, koji će se kontinuirano i

sukcesivno objavljivati na internetskim stranicama Agencije

www.azoo.hr

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Podrška tijekom provedbe

Page 31: Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Agencija za odgoj i obrazovanjeDonje Svetice 38Zagreb 10000 ++ 385 (0) 1 27 85 [email protected] www.azoo.hr

Hvala na pažnji!

Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje