PRAVILNIK O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA ZA HRANU O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA آ  posebni postupak

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA ZA HRANU O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA آ  posebni...

 • PRAVILNIK O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA ZA HRANU IVOTINJSKOG PORIJEKLA

  Na osnovu lana 44 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane (Slubeni list CG, broj 14/07), Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede donijelo je PRAVILNIK O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA ZA HRANU IVOTINJSKOG PORIJEKLA Pravilnik je objavljen u Slubenom listu Crne Gore broj 14/09 od 24. februara 2009. godine I OPTE ODREDBE lan 1 Ovim pravilnikom propisuju se blii uslovi i nain ispunjavanja posebnih higijenskih zahtjeva za hranu ivotinjskog porijekla koje subjekat u poslovanju hranom (u daljem tekstu: subjekat poslovanja) treba da primjenjuje u svim fazama proizvodnje zakljuno sa transportom i distribucijom radi dalje prodaje ili prerade, u skladu sa propisanim optim higijenskim zahtjevima; zahtjevima za ivotinjsko i javno zdravlje; zahtjevima za dobrobit ivotinja; zahtjevima za identifikaciju ivotinja; zahtjevima sledljivosti i zahtjevima za upravljanje otpacima ivotinjskog porijekla. Ovaj pravilnik primjenjuju se na nepreraene i preraene proizvode ivotinjskog porijekla koje sadri i kombinovana hrana. lan 2 Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na: 1) primarnu proizvodnju hrane za sopstvenu upotrebu u domainstvu; 2) pripremu, rukovanje ili skladitenje hrane koja slui za sopstvenu upotrebu u domainstvu; 3) neposredno snabdijevanje krajnjeg potroaa ili lokalnog maloprodajnog objekta koji neposredno snabdijeva krajnjeg potroaa od strane proizvoaa, malim koliinama primarnih proizvoda ivotinjskog porijekla; 4) neposredno snabdijevanje krajnjeg potroaa ili lokalnog maloprodajnog objekta od strane proizvoaa, malim koliinama mesa ivine i lagomorfa zaklanih na gazdinstvu; 5) neposredno snabdijevanje krajnjeg potroaa ili lokalnog maloprodajnog objekta od strane lovaca malim koliinama sitne divljai. lan 3

 • Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedee znaenje: 1) meso oznaava jestive djelove domaih papkara, ivine, lagomorfa, divljai i uzgajana divlja; 2) domai papkari i kopitari su domaa goveda, bivoli, ovce, koze, svinje i domai kopitari; 3) ivina oznaava uzgajane ptice, koja obuhvata i ptice koje se ne smatraju domaim ivotinjama, ali se uzgajaju kao domae ivotinje, izuzimajui ptice neletaice; 4) lagomorfi su zeevi, kunii i glodari; 5) divlja su divlji papkari, lagomorfi i ostali kopneni sisari koji se love za ishranu ljudi i koji se prema posebnim propisima smatraju divljai, koja obuhvata i sisare koji ive na ograenom podruju u uslovima slobode, odnosno u slinim uslovima u kojima ivi divlja i divlje ptice koje se love za ishranu ljudi; 6) uzgajana divlja su uzgajane ptice neletaice, kao i uzgajani kopneni sisari koji nijesu obuhvaeni takom 2 ovog lana; 7) sitna divlja oznaava divlje ptice i lagomorfe koji slobodno ive u prirodi; 8) krupna divlja su divlji kopneni sisari koji slobodno ive u prirodi, koji nijesu obuhvaeni takom 7 ovog lana; 9) trup je tijelo ivotinje nakon klanja i obrade; 10) svjee meso je meso koje nije podvrgnuto nikakvom postupku prerade osim hlaenja, zamrzavanja ili brzog zamrzavanja, koje obuhvata i meso koje je pakovano u vakuumu i meso koje je pakovano u uslovima kontrolisane atmosfere; 11) jestivi nusproizvodi su svjee meso, osim mesa trupa zaklane ivotinje, koje obuhvata i unutranje organe i krv; 12) unutranji organi su organi grudne, trbune i karline upljine kao i grkljan i jednjak, a kod ptica voljka; 13) mljeveno meso je meso odvojeno od kostiju i samljeveno na sitne komadie, koje sadri manje od 1% soli; 14) mehaniki odvojeno meso (MOM) je proizvod koji je dobijen odvajanjem mesa od kostiju, na kojima su ostali djelovi mesa poslije ienja mesa sa kostiju ili od trupova ivine, mehanikom obradom kojom se unitava ili mijenja struktura miinih vlakana; 15) mesne preraevine oznaavaju svjee meso, koje obuhvata i meso usitnjeno na komadie kome su dodati prehrambeni proizvodi, zaini ili aditivi ili koje je bilo podvrgnuto postupcima koji nijesu doveli do promjene strukture miinih vlakana mesa i nijesu se izgubile karakteristike svjeeg mesa; 16) proizvodi od mesa su preraeni proizvodi koji nastaju preradom mesa ili daljom preradom preraenih proizvoda tako da je na povrini presjeka vidljivo da proizvod vie nema karakteristike svjeeg mesa; 17) topljena ivotinjska mast je mast koja se dobija topljenjem masti sa mesa, koja obuhvata i kosti i koja je namijenjena ishrani ljudi; 18) varci su ostaci topljenja masti koji sadre proteine, a koji nastaju nakon djeliminog odvajanja masti i vode;

 • 19) elatin je prirodni, rastvorljivi protein, elatinozni ili neelatinozni, dobijen djeliminom hidrolizom kolagena iz ivotinjskih kostiju, koe, ila i tetiva; 20) kolagen je proteinski proizvod dobijen iz ivotinjskih kostiju, koe, ila i tetiva u skladu sa zahtjevima ovog pravilnika; 21) obraeni eluci, beike i crijeva su eluci, beike i crijeva koji su nakon vaenja i ienja podvrgnuti obradi kao to je soljenje, suenje ili termika obrada; 22) klanica je objekat u kojem se obavlja klanje i klanina obrada ivotinja ije je meso ishrani ljudi; 23) objekat za rasijecanje mesa je objekat u kojem se vri odvajanje mesa od kostiju odnosno rasijecanje mesa; 24) objekat za obradu divljai je objekat u kojem se, nakon ulova, divlja i meso divljai priprema za stavljanje u promet; 25) objekat za promet na veliko je objekat u kojem se obavlja djelatnost poslovanja hranom koja obuhvata vie nezavisnih jedinica koje zajedniki koriste instalacije i odjeljenja u kojima se hrana prodaje subjektima poslovanja; 26) iva koljka (klasa Lamellibranchia) je mekuac sa filtrirajuim nainom ishrane; 27) morski biotoksini su otrovne supstance koje ive koljke sakupljaju kao rezultat ishrane planktonom koji sadri toksine; 28) kondicioniranje je dranje ivih koljki u rezervoarima ili nekoj drugoj opremi, koja sadri istu morsku vodu ili na prirodnim lokacijama, koje potiu iz proizvodnih oblasti klase A, centara za preiavanje ili otpremnih centara, a kojima se otklanja pijesak, blato ili mulj, uvaju ili poboljavaju organoleptika svojstva i obezbjeuje dobra vitalnost prije umotavanja ili pakovanja; 29) sakuplja je privredno drutvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fiziko lice koje sakuplja odnosno izlovljava ive koljke na bilo koji nain radi daljeg rukovanja i stavljanja u promet; 30) proizvodna oblast je oblast mora, ua ili lagune u kojoj se nalaze prirodna stanita ivih koljki ili podruja koja se koriste za uzgajanje ivih koljki, sa kojih se ive koljke sakupljaju odnosno izlovljavaju; 31) oblast prenosa je oblast mora, ua ili lagune sa jasno oznaenim granicama obiljeenim bovama, stubovima ili nekim drugim fiksnim sredstvom, koja se koristi iskljuivo za prirodno preiavanje ivih koljki; 32) otpremni centar je objekat na obali ili na moru, koji slui za prijem, kondicioniranje, pranje, ienje, sortiranje, ambalairanje i pakovanje ivih koljki namijenjenih za ishranu ljudi; 33) centar za preiavanje je objekat koji je opremljen rezervoarima i bazenima koji se snabdijevaju istom morskom vodom i u kojma se ive koljke dre do smanjenja njihove kontaminacija da bi bile bezbjedne za ishranu ljudi; 34) prenos je prebacivanje ivih koljki u oblast preiavanja, u kojoj se one dre do smanjenja kontaminacije, kako bi bile bezbjedne za ishranu ljudi, a koje ne obuhvata posebni postupak prenoenja u pogodnija podruja za njihov dalji rast i uzgoj;

 • 35) proizvodi ribarstva su sve morske ili slatkovodne ivotinje (osim ivih koljki, ivih bodljokoaca, ivih plataa, ivih morskih pueva kao i sisara, reptila i aba), koje potiu iz ribolova ili uzgoja, ukljuujui sve jestive oblike, djelove ili proizvode tih ivotinja; 36) brod fabrika je ribolovni plovni objekat na kojem se ribarski proizvodi obrauju na jedan ili vie naina (filetiranje, rezanje na komade, skidanje koe, vaenje iz ljuture, usitnjavanje ili prerada) i pakuju ili ambalairaju i prema potrebi hlade ili zamrzavaju; 37) brod hladnjaa je ribolovni plovni objekat na kojem se proizvodi ribarstva nakon potrebnih pripremnih radnji (iskrvarenja, uklanjanja glave, unutranjih organa i peraja) zamrzavaju odnosno pakuju ili abalairaju; 38) mehaniki odvojen proizvod ribarstva je proizvod dobijen odvajanjem mesa ribe mehanikom obradom kojom se mijenja struktura mesa ribe; 39) svjei proizvod ribarstva je nepreraeni proizvod ribarstva, u cjelosti ili obraen, koji obuhvata i proizvod koji se pakuje pod vakuumom ili u kontrolisanoj atmosferi i koji nije podvrgnut postupku prerade osim hlaenja; 40) obraeni proizvod ribarstva je nepreraeni proizvod ribarstva koji je bio podvrgnut postupku koji utie na njegovu anatomsku cjelovitost, kao to su uklanjanje glave i unutranjih organa, rezanje na odreske, filete ili komade; 41) preraeni proizvod ribarstva je preraeni proizvod koji nastaje preradom proizvoda ribarstva ili daljom preradom tako preraenih proizvoda ribarstva na nain da je na povrini presjeka vidljivo da proizvod vie nema karakteristike svjeeg proizvoda ribarstva; 42) ablji bataci oznaavaju zadnji dio tijela ivotinje vrste aba (Ranidae) koji je popreno odsjeen iza prednjih nogu i kojem su izvaeni unutranji organi i skinuta koa; 43) puevi su kopneni puevi koji pripadaju vrstama Helix pomatia Linne, Helix Aspersa Muller, Helix lucorum i vrstama iz porodice Achatinidae; 44) sirovo mlijeko je mlijeko koje nastaje izluivanjem mlijenih lijezda ivotinja iz uzgoja, koje nije zagrijavano na temperaturi veoj od 40C, niti je podvrgnuto nekom drugom postupku koji ima isti efekat; 45) gazdinstvo za proizvodnju mlijeka je objekat na kojem se uzgaja jedna ili vie ivotinja radi proizvodnje mlijeka namijenjenog stavljanju u promet kao hrana; 46) mlijeni proizvodi su preraeni proizvodi koji nastaju preradom sirovog mlijeka ili daljom preradom tako preraenih proizvoda; 47) jaja su jaja u ljusci osim razbijenih, inkubiranih ili kuvanih jaja, koja potiu od ptica iz uzgoja a koja su podesna za neposrednu ishranu ljudi ili za pripremu proizvoda od jaja; 48) tena jaja su nepreraeni sadraj jaja nakon uklanjanja ljusk