Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  1/18

  www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,

  poslednju verziju moete naiOVDE.

  PRAVILNIK

  O OBEZBEIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJENA RADU

  ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010)

  Predmet

  lan 1

  Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac duan da ispuni pri obezbeivanju

  oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu.

  Obim primene

  lan 2

  Ovaj pravilnik se ne primenjuje na:

  1) oznake za stavljanje na trite opasnih materija, preparata, proizvoda i/ili opreme, osim u sluajevimakada je to drugim propisima utvreno;

  2) oznake koje se koriste u drumskom, eleznikom, renom, pomorskom ili vazdunom saobraaju.

  Znaenje izraza

  lan 3

  Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledee znaenje:

  1) oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu jeste oznaka koja se odnosi na odreeni predmet, aktivnostili situaciju i koja obezbeuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake natabli, boje, svetlosne oznake ili zvunog signala, usmene komunikacije ili znaka koji se daje rukom;

  http://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=109680http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=109680http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=109680http://www.paragraf.rs/rdr.htmlhttp://www.paragraf.me/https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.paragraf.android.paragraflexhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=109680http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/
 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  2/18

  2) oznaka zabrane jeste oznaka koja zabranjuje postupanje koje moe dovesti do nastanka opasnosti iliopasne pojave;

  3) oznaka upozorenja jeste oznaka koja daje upozorenje o opasnosti ili opasnoj pojavi;

  4) oznaka obaveze jeste oznaka koja obezbeuje instrukciju o obaveznom nainu postupanja;

  5) oznaka izlaza u sluaju opasnosti ili prve pomoi jeste oznaka koja obezbeuje informaciju o izlazu usluaju opasnosti ili prvoj pomoi;

  6) informativna oznaka jeste oznaka koje obezbeuje informaciju drugaiju od informacije koja jeobezbeena oznakama iz ta. 1) - 5) ovog stava;

  7) oznaka na tabli jeste oznaka koja obezbeuje odreenu informaciju putem kombinacije geometrijskihoblika, boja i simbola ili piktograma i koja je uinjena vidljivom dovoljnim osvetljenjem;

  8) dopunska oznaka na tabli jeste oznaka na tabli koja se koristi zajedno sa oznakom iz take 7) ovogstava i koja obezbeuje dodatne informacije;

  9) bezbednosna boja jeste boja koja ima odreeno znaenje;

  10) simbol ili piktogram jeste slika koja opisuje situaciju ili obezbeuje instrukciju o obaveznom nainupostupanja i koja se koristi na tabli ili osvetljenoj povrini;

  11) svetlosna oznaka jeste oznaka koja je obezbeena ureajem koji je napravljen od providnih iliprozranih materijala koji su osvetljeni iznutra ili odnazad tako da je osvetljena povrina vidljiva;

  12) zvuni signal jeste kodirani zvuk koji proizvodi ureaj koji je napravljen za tu svrhu, bez upotrebeljudskog ili vetakog glasa;

  13) govorna komunikacija jeste unapred odreena govorna poruka koja je saoptena ljudskim ilivetakim glasom;

  14) znak koji se daje rukom jeste pokret i/ili poloaj ruku i/ili aka, u kodiranom obliku, koji se dajuzaposlenom koji izvodi manevre koji mogu da predstavljaju opasnost po zaposlene.

  Zahtevi u vezi sa oznakama

  lan 4

  Zahtevi u vezi sa oznakama za bezbednost i/ili zdravlje na radu propisani su Prilozima od 1. do 9. ovogpravilnika koji su odtampani uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo.

  Obaveze poslodavca

  lan 5

  Poslodavac je duan da, uzimajui u obzir procenu rizika, obezbedi i istakne oznake za bezbednost i/ilizdravlje na radu tamo gde rizik, odnosno opasnosti i tetnosti nisu mogli da budu otklonjeni ili smanjeniprimenom mera bezbednosti i zdravlja na radu.

  Poslodavac je duan da, pored oznaka iz Priloga 5. ovog pravilnika postavi odgovarajue oznakeutvrene propisima iz oblasti drumskog, eleznikog, renog, pomorskog ili vazdunog saobraaja.

  Obavetavanje zaposlenih

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  3/18

  lan 6

  Poslodavac je duan da zaposlenima ili njihovim predstavnicima za bezbednost i/ili zdravlje na radu naradu obezbedi informacije koje se odnose na bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu, a naroito omerama koje se preduzimaju u vezi sa obezbeivanjem oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu.

  Osposobljavanje zaposlenih

  lan 7

  Poslodavac je duanda u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlene upozna sa svimmerama koje se preduzimaju u vezi sa obezbeivanjem oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu i da imobezbedi uputstava ili instrukcije u pismenoj formi koje se odnose na obavezne naine postupanja iznaenje oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu, a naroito na znaenje oznaka za bezbednost i/ilizdravlje na radu koje sadre rei.

  Saradnja poslodavca i zaposlenih

  lan 8

  Poslodavac i zaposleni, odnosno njihovi predstavnici za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu duni suda sarauju u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obezbeivanje oznaka za bezbednost i/ili zdravljena radu.

  Prelazna odredba

  lan 9

  Poslodavci koji su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, zapoeli obavljanje delatnosti, odnosnoobezbedili i istakli oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu, duni su da svoje poslovanje usklade saodredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

  Zavrna odredba

  lan 10

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku RepublikeSrbije".

  Prilog 1.OPTI ZAHTEVI ZA OZNAKE ZA BEZBEDNOST I/ILI ZDRAVLJE NA RADU

  1. Opti zahtevi

  1.1. Ovim prilogom propisani su opti zahtevi za oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu, njihovuzamenu, razliito korienje i kombinovanje.

  1.2. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu mogu da se koriste samo za davanje informacija iliinstrukcija koje su propisane ovim pravilnikom.

  2. Vrste oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu

  2.1. Trajne oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  4/18

  2.1.1. Trajne oznake na tabli moraju da se koriste za oznake zabrane, upozorenja, obaveze i zaoznaavanje izlaza u sluaju opasnosti ili prve pomoi.

  2.1.2. Oznake na tablama i/ili bezbednosne boje moraju da se koriste za trajno oznaavanje lokacije iidentifikaciju opreme za gaenje poara.

  2.1.3. Oznake na tablama na posudama i cevovodima moraju da budu postavljene u skladu sa zahtevimaiz Priloga 3. ovog pravilnika.

  2.1.4. Mesta na kojima postoji mogunost udara u prepreku ili pada moraju da budu trajno obeleenabezbednosnom bojom i/ili oznakom na tabli.

  2.1.5. Saobraajne povrine moraju da budu trajno obeleene bezbednosnom bojom.

  2.2. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu u odreenim okolnostima

  2.2.1. Svetlosne oznake, zvuni signali i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada odreeneokolnosti to zahtevaju, uzimajui u obzir mogunosti za zamenu i kombinovano korienje oznaka zabezbednost i/ili zdravlje na radu koji su propisani u taki 3. ovog priloga, da bi se upozorilo na opasnost,da bi se pozvala lica da preduzmu specifino postupanje ili da se pozovu lica na evakuaciju u sluajuopasnosti.

  2.2.2. Znaci koji se daju rukom i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada okolnosti to zahtevajuda bi se navodilo ili usmeravalo lice koje izvodi opasne manevre.

  3. Zamena i kombinovano korienje oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu

  3.1. Sledee oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu mogu da se koriste, ukolikojeobezbeena ista efikasnost:

  3.1.1. bezbednosna boja ili oznaka na tabli da bi se oznailo mesto gde je prepreka ili gde zaposleni ilipredmeti mogu da padnu,

  3.1.2. svetlosna oznaka, zvuni signal ili govorna komunikacija,

  3.1.3. znaci koji se daju rukom ili govorna komunikacija.

  3.2. Mogue kombinovano korienje oznaka za bezbedan i zdrav rad:

  3.2.1. svetlosna oznaka i zvuni signal,

  3.2.2. svetlosna oznaka i govorna komunikacija,

  3.2.3. znaci koji se daju rukom i govorna komunikacija.

  4. Znaenje ili namena i instrukcije i informacije boja iz Tabele 1. odnose se na sve oznake za bezbednosti/ili zdravlje na radu na radu i bezbednosne boje.

  Tabela 1.

  Boja Znaenje ili namena Instrukcija i informacija

  Crvena

  Oznaka zabrane Opasno postupanje

  Upozorenje na opasnostZaustavi, ugasi, ureaj za zaustavljanje u

  sluaju opasnosti

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  5/18

  Evakuacija

  Oprema za gaenje poara Identifikacija i lokacija

  uta ilitamnouta

  Oznaka upozorenjaPanja, oprez

  Proveri

  Plava Oznaka obaveze

  Specifino postupanje ili radnja

  Korienje sredstava i opreme za linu zatituna radu

  Zelena

  Oznaka izlaza u sluaju opasnosti ili

  prve pomoi Vrata, izlazi, prolazi, oprema i prostorijeNema opasnosti Povratak u normalno stanje

  5. Efikasnost oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu ne sme da bude umanjena:

  5.1. prisustvom drugog izvora istih ili slinih oznaka koji bi mogao da utie na vidljivost ili ujnost, pa jezbog toga posebno potrebno:

  5.1.1. izbei postavljanjeprevie oznaka na malom meusobnom rastojanju,

  5.1.2. istovremeno korienje dve svetlosne oznake ije se znaenje moe pomeati,

  5.1.3. korienje svetlosne oznake pored drugog slinog izvora svetlosti,

  5.1.4. istovremeno korienje dva zvuna signala,

  5.1.5. korienje zvunog signala u uslovima poviene buke;

  5.2. loom izradom, nedovoljnim brojem, nepravilnim isticanjem, slabim odravanjem ili nepravilnim radomsignalnih ureaja.

  6. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu i signalni ureaji moraju da budu redovno ieni,odravani, proveravani, popravljani i ukoliko je potrebno zamenjeni sa ciljem da se zadre bitni i/ilifunkcionalni kvaliteti.

  7. Broj oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu i signalnih ureaja koje treba postaviti kao injihov raspored zavise od vrste opasnosti i veliine prostora koji pokrivaju.

  8. Oznakama za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu koje zahtevaju snabdevanje energijom mora dabude obezbeen drugi izvor energije u sluaju da doe do prekida osnovnog napajanja, osim ukoliko utom sluaju nije otklonjena i opasnost zbog koje je oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu ipostavljena.

  9. Svetlosne oznake i/ili zvuni signali, koji treba da upozore na poetak neke aktivnosti, moraju da budu

  aktivirani pre poetka i da traju svo vreme dok traje ta aktivnost, a po zavretku korienja da buduvraeni u prvobitno stanje.

  10. Svetlosne oznake i zvuni signali moraju da budu provereni posle postavljanja i periodino u tokukorienja sa ciljem da se obezbedi njihov pravilan rad i efikasnost.

  11. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu moraju da budu dopunjene ili zamenjene ukolikoje njihova vidljivost ili ujnost umanjena iz bilo kog razloga, pa i zbog korienja sredstva i opreme za linuzatitu na radu.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  6/18

  12. Prostorije ili prostor u zatvorenom koji se koriste za skladitenje znaajnih koliina opasnih materijamoraju da budu obeleene odgovarajuim oznakama za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu u skladusa takom 3.2. Priloga 2. ili takom 1. Priloga 3, osim u sluaju kada je svaka ambalaa propisnoobeleena.

  Prilog 2.ZAHTEVI ZA OZNAKE NA TABLAMA

  1. Svojstva

  1.1. Oblik i boje oznaka na tablama propisani su u taki 3. ovog priloga u skladu sa njihovom namenom.

  1.2. Piktogrami moraju da budu to jednostavniji i da sadre samo bitne detalje.

  1.3. Piktogrami koji se koriste mogu da budu neznatno drugaiji ili detaljniji od onih koji su prikazani u taki3. ovog priloga, ali pri tome moraju da obezbede isto znaenje i da ne dovedu do pogrenog razumevanjaili zamene znaenja.

  1.4. Oznake na tablama moraju da budu napravljene od materijala koji je otporan na udarce, vodu i ostaletetne uticaje iz okoline u kojoj se nalaze.

  1.5. Veliina i kolorometrijske i fotometrijske karakteristike oznake na tabli moraju da budu takve daoznaka uvek bude lako vidljiva i razumljiva.

  2. Uslovi korienja

  2.1. Oznake na tablama moraju da budu postavljene na odgovarajuoj visini u liniji pogleda i na dobroosvetljenom, pristupanom i vidljivom mestu, uzimajui u obzir sve prepreke koje se nalaze na mestuprilaska opasnoj zoni ili u neposrednoj blizini specifine opasnosti ili objekta (predmeta). Upotrebafluoroscentnih i reflektujuih materijala ili dodatnog vetakog osvetljenja je obavezna u sluajevima loegprirodnog osvetljenja.

  2.2. Oznake na tablama moraju da budu uklonjene kada vie na postoje okolnosti zbog kojih supostavljene.

  3. Korienje

  3.1. Oznake zabrane

  3.1.1. Izgled: oblik - krug; crni piktogram na beloj podlozi; oivien crvenom bojom i sa crvenom poprenomlinijom; crvena boja zauzima najmanje 35% povrine oznake.

  3.1.2. Oznake na tablama su:

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  7/18

  3.2. Oznake upozorenja

  3.2.1. Izgled: oblik - trougao; crni piktogram na utoj podlozi; oivien crnom bojom; uta boja zauzimanajmanje 50% povrine oznake.

  3.2.2. Oznake na tablama su:

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  8/18

  3.2.3. Podloga oznake za tetan ili iritirajui materijal izuzetno moe da bude tamnoute boje da bi serazlikovala od slinog saobraajnog znaka.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  9/18

  3.2.4. Dopunska oznaka na tabli za obeleavanje radnih mesta na kojima zaposleni jesu ili mogu da buduizloen praini koja potie od azbesta ili materijala koji sadri azbest, jeste pravougaonog oblika, utepodloge, oiviena crnom bojom, sa natpisom: "OPASNOST - AZBESTNA VLAKNA!" i koristi se zajednosa oznakom upozorenja za optu opasnost.

  3.2.5. Dopunska oznaka na tabli koja se koristi prilikom obavljanje poslova ruenja, uklanjanja, popravke iodravanja kada se moe pretpostaviti da e granina vrednost izloenosti azbestu biti prekoraena, jeste

  pravougaonog oblika, ute podloge, oiviena crnom bojom, sa natpisom: "OPASNOST - GVI AZBESTUMOE DA BUDE PREKORAENA!" i koristi se zajedno sa oznakom upozorenja za optu opasnost.

  3.3. Oznake obaveze

  3.3.1. Izgled: oblik - krug; beli piktogram na plavoj podlozi; plava boja zauzima najmanje 50% povrineoznake.

  3.3.2. Oznake na tablama su:

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  10/18

  3.4. Oznake izlaza u sluaju opasnosti ili prve pomoi

  3.4.1. Izgled: oblik - pravougaonik ili kvadrat; beli piktogram na zelenoj podlozi; zelena boja zauzimanajmanje 50% povrine oznake.

  3.4.2. Oznake na tablama su:

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  11/18

  3.5. Oznake opreme za gaenje poara

  3.5.1. Izgled: oblik - pravougaonik ili kvadrat; beli piktogram na crvenoj podlozi; crvena boja zauzimanajmanje 50% povrine oznake.

  3.5.2. Oznake na tablama su:

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  12/18

  Prilog 3.ZAHTEVI ZA OBELEAVANJE POSUDA I CEVOVODA

  1. Posude koje se koriste za rad sa opasnim hemikalijama ili za njihovo skladitenje, kao i vidljivi delovicevovoda koji sadre ili kojima se transportuju opasne hemikalije, moraju da budu obeleene u skladu sapropisima kojima je ureena klasifikacija, pakovanje i obeleavanje hemikalija.

  1.1. Odredbe take 1. ovog priloga ne primenjuju se na posude koje se koriste veoma kratko ili iji sesadraj veoma esto menja, ukoliko je primenom drugih mera za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu,a naroito u pogledu informisanja i osposobljavanja, obezbeen isti nivo zatite zaposlenih.

  1.2. Oznake navedene u taki 1. ovog priloga mogu da budu:

  - zamenjene oznakama upozorenja u skladu sa Prilogom 2. ovog pravilnika, korienjem istog piktogramaili simbola;

  - dopunjene dodatnim informacijama, kao to su naziv, odnosno formula opasne hemikalije i podaci o

  opasnostima;

  - u sluaju transporta posuda, zamenjeni ili dopunjeni znacima koji se odnose na transport opasnihmaterija.

  2. Oznake moraju da budu postavljene:

  - na vidljivim stranama,

  - u nesavitljivom, samolepljivom ili farbanom obliku.

  3. Oznake navede u taki 1. ovog prloga moraju da imaju svojstva propisana u taki 1.4. Priloga 2. i da se

  koriste u skladu sa uslovima korienja oznaka na tablama koji su propisani u Prilogu 2. ovog pravilnika.

  4. Ne iskljuujui primenu odredbi ta. 1-3. ovog priloga oznake na cevovodima moraju da budupostavljene u blizini svih opasnih mesta (kao to su ventili i spojevi) tako da budu vidljive, kao i nameusobnim rastojanjima tako da se obezbedi da je cevovod obeleen.

  5. Podruje, prostorija ili zatvoren prostor koji se koriste za skladitenje znaajnih koliina opasnihhemikalija moraju da budu obeleene odgovarajuom oznakom upozorenja u skladu sa takom 3.2.Priloga 2. ovog pravilnika ili na nain utvrentakom 1. ovog priloga, ukoliko pojedinani pakovanja iliposude nisu adekvatno obeleeni uzimajui u obzir odredbe koje se odnose na veliinu oznake shodnotaki 1.5. Priloga 2. ovog pravilnika.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  13/18

  5.1. Skladita opasnih hemikalija moraju da budu obeleena oznakom upozorenja za optu opasnost.

  5.2. Prethodno navedene oznake moraju da budu postavljene na odgovarajui nain u neposrednoj bliziniili na ulaznim vratima skladita.

  Prilog 4.ZAHTEVI ZA OZNAAVANJE LOKACIJE I IDENTIFIKACIJU OPREME ZA

  GAENJE POARA

  1. Zahtevi propisani ovim prilogom odnose se iskljuivo na opremu za gaenje poara.

  2. Oprema za gaenje poara mora da bude identifikovana upotrebom propisane boje za samu opremu ioznake na tablama i/ili za oznaavanje lokacije na kojoj se nalazi ta oprema i pristupa tim lokacijama.

  3. Propisana boja iz take 2. ovog priloga jeste crvena. Povrina koja jeste crvene boje mora da budedovoljno velika da bi se oprema za gaenje poara lako identifikovala.

  4. Oznake na tablama kojima se oznaava lokacija opreme za gaenje poara moraju da budu u skladusa zahtevima iz take 3.5. Priloga 2.

  Prilog 5.ZAHTEVI ZA OZNAKE ZA BEZBEDNOST I/ILI ZDRAVLJE NA RADU NA

  RADU ZA OBELEAVANJE PREPREKA, OPASNIH ZONA ISAOBRAAJNIH POVRINA

  1. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu za obeleavanje prepreka i opasnih zona

  1.1. Mesta kojima zaposleni imaju pristup u toku rada, a na kojima postoji rizik od sudara sa preprekama,pada zaposlenih ili pada predmeta moraju da budu obeleena uto - crnim ili crveno - belim prugama.

  1.2. Veliina oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu mora da bude u skladu sa veliinomprepreke ili opasne zone.

  1.3. uto - crne ili crveno - bele pruge moraju da budu pod uglom od 45 i priblino iste irine.

  1.4. Primer:

  2. Obeleavanje saobraajnih povrina

  2.1. Sa ciljem obezbeivanja bezbednih i zdravih uslova rada, a ukoliko korienje opreme za rad uobjektima to zahteva, saobraajne povrine moraju da budu obeleene neprekidnim linijama jasno uoljiveboje, po mogustvu bele ili ute, uzimajui u obzir boju podloge.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  14/18

  2.2. Linije moraju da budu postavljene tako da je obezbeeno potrebno bezbedno rastojanje izmeuvozila i objekata ili predmeta koji se mogu nai u blizinii izmeu vozila i peaka.

  2.3. Stalne saobraajne povrine na otvorenom trebale bi biti istovetno obeleene, ukoliko je to mogue iukoliko prostor namenjen za kretanje peaka nije posebno obezbeen ili adekvatno fiziki odvojen ilizatien.

  Prilog 6.ZAHTEVI ZA SVETLOSNE OZNAKE

  1. Svojstva

  1.1. Svetlost koja je emitovana svetlosnom oznakom mora da ima dovoljan kontrast u odnosu na okolinu uskladu sa planiranim uslovima upotrebe, ali pri tome ne sme da izaziva bletanje ili da bude slabo vidljivausled nedovoljne osvetljenosti.

  1.2. Osvetljena povrina mora da bude jednobojna ili da sadri piktogram na odreenoj pozadini.

  1.3. Boja koja sa koristi na svetlosnoj oznaci mora da bude u skladu sa bojama navedenim u taki 4.Priloga 1. i njihovim znaenjem.

  1.4. Ukoliko svetlosna oznaka sadri piktogram, mora da bude u skladu sa zahtevima iz Priloga 2.

  2. Korienje

  2.1. Ukoliko ureaj moe da emituje i neprekidne signale i signale sa prekidom, signali sa prekidommoraju da se koriste da bi se upozorilo na viinivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjempropisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na znaenje koje je dato neprekidnimsignalom. Trajanje i uestanost signala sa prekidom moraju da budu takvi da se obezbedi pravilnoopaanje poruke i da se izbegne mogunost zamene sa drugim svetlosnim signalima ili sa neprekidnimsignalom.

  2.2. Identina kodifikacija mora da bude obezbeena, ukoliko se svetlosna oznaka koristi umesto zvunogsignala ili zajedno sa njim.

  2.3. Ureaji koji emituju signale sa prekidom u sluajevima znaajnih opasnosti moraju da budu posebnopregledani i odravani i da su im obezbeeni pomoni izvori napajanja.

  Prilog 7.ZAHTEVI ZA ZVUNE SIGNALE

  1. Svojstva

  1.1. Zvuni signali moraju da:

  1.1.1. budu vii od nivoa buke u radnoj okolini tako da budu ujni, ali ne i neprijatni ili da izazivaju bol,

  1.1.2. budu lako prepoznatljivi, a naroito u pogledu duine trajanja i uestanosti impulsa i da se mogulako razlikovati od ostalih zvunih signala ili buke.

  1.2. Ukoliko ureaj moe da emituje zvune signale i sa stalnom i sa promenljivom uestanou, signalisa promenljivom uestanou moraju da se koriste da bi se upozorilo na vii nivo opasnosti ili na potrebuza hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na znaenje koje jedato neprekidnim signalom.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  15/18

  2. Kodiranje

  2.1. Zvuni signal za evakuaciju mora da bude neprekidan.

  Prilog 8.ZAHTEVI ZA GOVORNU KOMUNIKACIJU

  1. Svojstva

  1.1. Govorna komunikacija izmeu zaposlenog koji daje poruke i jednog ili vie zaposlenih koji sluajumora da se odvija u vidu kratkih reenica, izraza ili rei.

  1.2. Poruke koje se izgovaraju moraju da budu to je mogue krae, jednostavne i razumljive, a govornesposobnosti zaposlenog koji daje poruke i ujnost zaposlenih koji primaju poruke moraju da budu takve daobezbede pouzdanu govornu komunikaciju.

  1.3. Govorna komunikacija moe da bude neposredna razmena poruka ili emitovanje ljudskog ilivetakog glasa odgovarajuim sredstvima govorne komunikacije.

  2. Korienje

  2.1. Zaposleni koji govorno komuniciraju moraju odlino da poznaju jezik na kome se odvija govornakomunikacija i da budu u mogunosti da pravilno izgovaraju i razumeju poruke.

  2.2. Identina kodifikacija i koordinacija mora da bude obezbeena, ukoliko se govorna komunikacijakoristi umesto znaka koji se daju rukom ili zajedno sa njima, i to sa sledeim znaenjem:

  2.2.1. poetak - poetak radnje,

  2.2.2. stani - prekid ili zaustavljanje radnje,

  2.2.3. kraj - kraj radnje,

  2.2.4. podigni, spusti - podigni ili spusti teret,

  2.2.5. napred, nazad, levo, desno - smer kretanja,

  2.2.6. opasnost - zaustavljanje u sluaju opasnosti,

  2.2.7. bre - ubrzati kretanje sa ciljem vee bezbednosti.

  Prilog 9.ZAHTEVI ZA ZNAKE KOJI SE DAJU RUKOM

  1. Svojstva

  1.1. Znaci koji se daje rukom moraju da budu precizni, jednostavni, saoptljivi, laki za davanje irazumevanje i jasno razliiti od ostalih pokreta i/ili poloaja ruku i/ili aka.

  1.2. Kada se prilikom davanja znaka rukama koriste obe ruke istovremeno njihovo pokretanje mora dabude sinhronizovano, simetrino i da se pri tome daje samo jedan znak.

  1.3. Znaci koji se daju rukom mogu da budu neznatno drugaiji ili detaljniji od znaka propisanih u taki 3.ovog priloga, pod uslovom da je obezbeeno da imaju isto znaenje i razumevanje.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  16/18

  2. Korienje

  2.1. Zaposleni koji daje znake rukom (u daljem tekstu: signalista) pokretima i/ili poloajem ruku i/ili akadaje manevarske instrukcije zaposlenom koji izvodi manevre (u daljem tekstu: manevrista).

  2.2. Signalista mora da bude u stanju da vizuelno prati manevar i da pri tome ne bude ometan.

  2.3. Obaveze signaliste moraju da budu usmerene iskljuivo na davanje manevarskih instrukcija na nainkojim se obezbeuje bezbednost ostalih zaposlenih u neposrednoj blizini.

  2.4. Ukoliko ne mogu da se ispune zahtevi iz take 2.2. ovog priloga mora se obezbediti vie signalista.

  2.5. Manevrista je duan da prekine manevar koji je u toku sa ciljem da zatrai novu instrukciju ukoliko nijeu mogunosti da na dovoljno bezbedan nain izvri nalog koji mu je dat.

  2.6. Pomona oprema:

  2.6.1. Manevrista mora da bude u mogunosti da lako prepozna signalistu.

  2.6.2. Signalista mora da bude opremljen sa jednim ili vie prepoznatljivih i karakteristinih delovapomone opreme, kao to su jakna, lem, navlake na rukama ili svetlee palice.

  2.6.3. Svi delovi pomone opreme moraju da budu svetlih i jasnih boja, po mogustvu jednobojni, koje ese koristiti samo sa ciljem prepoznavanja signaliste.

  3. Znaci koji se daju rukom su:

  Znaenje Opis Ilustracija

  A. Opti znaci

  POETAKPanjaPoetak radnje

  Obe ruke su rairene horizontalno sadlanovima okrenutim napred.

  STANIPrekidZaustavljanje radnje

  Desna ruka je podignuta u vis sadlanom okrenutim napred.

  KRAJkraj radnje

  Ruke su sklopljene u visini grudi.

  B. Vertikalno kretanje

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  17/18

  PODIGNIDesna ruka podignuta u vis sa dlanomokrenutim napred, polako krui.

  SPUSTIDesna ruka sputena sa dlanomokrenutim nazad, polako krui.

  VERTIKALNO RASTOJANJE Poloaj ruku pokazuje rastojanje.

  V. Horizontalno kretanje

  NAPREDObe ruke su savijene sa dlanovimaokrenutim na gore i podlaktice sepolako kreu ka telu.

  NAZADObe ruke su savijene sa dlanovimaokrenutim na dole i podlaktice se

  polako kreu od tela.

  DESNODesna ruka u visini ramena sa dlanomokrenutim na dole polako daje malepokrete u desno.

  LEVOLeva ruka u visini ramena sa dlanomokrenutim na dole polako daje malepokrete u levo.

 • 7/26/2019 Pravilnik o Oznaka Za Izlaz 95-2010 OZNAKE

  18/18

  HORIZONTALNORASTOJANJE

  Poloaj ruku pokazuje rastojanje

  G. Opasnost

  OPASNOSTZaustavljanje u sluajuopasnosti

  Obe ruke su podignute u vis sadlanovima okrenutim napred

  BRE Svi pokreti bre

  SPORIJE Svi pokreti sporije