Poziv Na Smaknuće

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  1/79

  Nabokov Poziv na smaknue

  to se moe ili to valja kazati o Nabokovu? On je, pored ostalog, isto tako i prirodnjak, sjajanspecijalist za ljuskare, koji je dao znatan doprinos ovoj grani entomologije! "li, kao romanopisac, onse kudikamo tee podvrgava de#iniciji i klasi#ikaciji nego i naj egzoti$niji dnevni i noni leptiri, koje jelovio u raznim dijelovima svijeta! % prvoj polovici svog knjievnog djelovanja, otprilike izme&u '()*!i '(+*! godine pisao je na ruskom, i najbolje djelo tog razdoblja moda je arovitost -'(./0! 1odine'(+*! preselio se u "meriku i u toku dvadeset naredni2 godina pisao je romane na engleskom! Odknjige do knjige 3 od 42e 5eal 6i#e o# 7ebastian 8nig2t -Pravi ivot 7ebastiana 8nig2ta0 -'(+'0do 6olite -'(990, Pnin -'(9:0 i Pale ;ire -

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  2/79

  e&utim, Nabokov nije neka nova vrsta angloameri$kog @onrada, kako se moda $im kad se istakneono to je postigao na engleskom jeziku! % predgovoru ruskome tekstu svoji2 memoara, pod naslovomruge obale, on napominje ruskom $itaocu da @onrad izvan engleske knjievnosti, nije dao nikakavdoprinos poljskoj knjievnosti> i jo je jedna od osebujnosti knjievne sudbine Nabokova to to je u

  zemljama engleskog jezika postao jo cjenjeniji nakon pojavljivanja njegovi2 romana 3 koje jenapisao na ruskom jeziku potkraj dvadeseti2 i u toku trideseti2 godina 3 u engleskom prijevodu! 4o suromaniA Obrana 6uina 3 pripovijest o genijalnom a2istu, nezgrapnom i mucavom $ovjeku, $ijimje ivotom u potpunosti ovladala igra, sve dok se s prozora nije bacio u bezdan, koji se pred njimrazbio na blijede i tamne kvadrate> 8amera opskura, gdje se pripovijeda o jednom njema$komljubiteBju i znalcu slikarstva, koji 2oe sa$uvati savreni lik ljepote, 2vatajui se gr$evito za runuuli$arku i zavrava ivot, izgubivi vid 3 strano, ali ipak u nekoj vrsti ekstaze> ounik 3 jepripovijetka o mladom $ovjeku koji bolesno promatra samog sebe, a zove se 7murovA s njim $itaocaupoznaje njegov vlastiti du2, u onim raznim likovima u kojima se on predstavlja nizu ruski2emigranata, to se sastaju u jednoj kui u arovitost, u kojoj

  je, pored ostalog, s krajnje originalnog gledita, izvrena revalorizacija ruske knjievne kulture CBCvijeka> O$ajanje 3 #rapantna varijacija na temu dvojnika 3 temu ostojevskoga i 1ogolja> na krajuPoziv na smaknue koje se ponovo izdaje na ruskom originalu!8njievna sudbina ovog pisca koji neprestance #rapira neobi$na je! Njegov iznenadni prijelaz, potkrajtrideseti2 godina, s ruskog na engleski jezik podsjea na svojevrsnu mutaciju ili metamor#ozu, naliknaoko na $udesnu pojavu leptira iz kukuljice! e&utim, u svojoj knjizi ruge obale, Nabokovpripovijeda da je jo u ranome djetinjstvu govorio engleski jednako dobro kao i ruski! Da posljednji2nekoliko godina, jo jednom je skrenuo s utabanog puta, po$evi iznova pisati na materinjem jeziku!6ani, u intervjuu koji je dao u "merici, rekao je da sad pie 6olitu na ruskom, i da je to po$etak nove

  spirale u njegovu stvaralatvu, za koju ne zna kamo e ga odvesti! otive geometrijski2 #ormi 3spirala, krunica i drugi2, neprestance susreemo u njegovim romanima! Bsto tako primijetit emo daNabokov svagda govori upravo ono to misli, i biva krajnje ozbiljan i kad se ali ili vodi neusiljenirazgovor! 72vatimo, dakle, ozbiljno njegovo upuivanje na spiralu!oe se rei da u toku $etrdeset i vie godina Nabokov, kao umjetnik, $ini kruno kretanje okonepomi$ne to$ke 3 polazne to$ke cijelog njegova stvaralatva> ali opisujui ire, od nepomi$ne to$kesve udaljenije krugove, on prodire u nove oblasti koje otkriva njegova intuicija, pomi$ui granice svogstvarala$kog svijeta! 8ona$ni zadatak kritike, koji ovaj predgovor ne postavlja pred sebe, bit e taj dase potpuno s2vati uzajamni odnos izme&u najudaljenije to$ke koja je dosegnuta naspiralnome putu njegovi2 otkria, i nepomi$ne to$ke na vr2u okrenute piramide ili cunja!Pravilno rijeen, ovaj zadatak nee pokazati nita apstraktno ili posve #ormalno, jer u biti razumskolutanje Nabokova, isprepleteno s njegovim ivotom, odvija se sred neo$ekivani2 preokreta suvremenepovijesti 3 to je lutanje unutar 5ealnosti!Njegova je polazna to$ka sretno djetinjstvo, provedeno naimanju upredrevoluoionarnoj 5usiji od kojeg ga je u dje$atvu otrgnuo revolucionarni prevrat! Ovarana prolost koju je divno oivio u svojim memoarima, za njega je kao neko rajsko vrijemeA savrenaje, nepromjenljiva 3 zato to je izvan tekueg vremena 3 nedosti na 3 ali ipak dostupna,za2valjujui njegovu $udotvornom pamenju 3 na viem stupnju, tjelesnom $uvstvenom pamenjuumjetnika! 8ad pogledamo njegove romane, vidimo da su najzanimljiviji junaci 3 od divnog mladogpjesnika ;jodora 1odunova$erdinceva u arovitosti pa sve do jadnog Eumberta Eumberta u

  6oliti 3 obdareni tom istom darovitou pamenja i o$uvani tugom za prolou, $esto sizrazitom meta#izi$kom nijansom! "li ta nji2ova prolost nijeprolost openito, kao to u svakog bivaA

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  3/79

  to je, moglo bi se rei, samo nekoliko njeni2 taktova 3 oto$i na karti prolosti, s jedinstvenim zasvakoga od nji2 svijetom i smislom! Ona je zanavijek i$ezla a isto tako on jest zanauvijek tu! 4aarovitost pamenja, koja kao da i2 $ini vizionarima, otkriva im pristup toj prolosti! % izdvojenostiovi2 pristupa, ne$emu potpuno osobno dragom, moe se vidjeti prvotni izvor apsolutnog, veoma

  originalnog individualizma Nabokovljeva junaka! % tom i jest vrelo njegove sklonosti nasprammeta#izi$ki2 traenja, bijesni2 i ruila$ki2, a katkad je to, tavie, njegov pokuaj da se vrijeme vrati>izvor, kona$no, one prijestupne 2ereze, one gnosti$ke gnusobe, poradi koje je junak Poziva nasmaknue utamni$en i smaknut!1nostik je onaj koji se sa sumnjom odnosi naspram realnosti materijalnog svijeta, koji misli da jevi&eni svijet sli$an dekoraciji koju su napravile nevi&ene du2ovne sile, a koje se s vremena na vrijememogu pojaviti, ili pak mogu pokuati pokazati, kroz pukotine i otvore u zemaljskoj realnosti, onusavrenu, kristalnu s#eru u kojoj borave! Da gnostika je svijet 3 tamnica -ili kamera opskura0, u kojusvjetlo prave 5ealnosti moe kadikad prodrijeti kroz reetku prozora, koji je u zidu odve visoko da biuznik mogao do njega doprijeti! uka je njegova u tom to neprestance susree tajanstvene znake i

  naredbe, koji bi, to$no pojmljeni, mogli da ga kroz beutni zid, to odjednom postaje proziran,provedu kao kroz zavjesu, ili na onu stranu zrcala, u Demlju $udesa> ali ti znaci ne odaju svoju tajnu, ion mora $ekati smrt da ga oslobodi od dvosmislene igre materije i iluzije! Pjesnik Fo2n 72ade, u

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  4/79

  zatvorenosti u sebe i izdvojenosti iz neograni$ene sutine> s druge strane, ona je jedini mogui izlaz izmraka u skrovito boravite! Na kraju 8amere opskurc kr$mar -"lbinus0, kojeg je ustrijelilanjegova ljubavnica, ustaje iz svog runog, oskvrnutog tijela i ide prema izlazu, kroz red vrata to seotvaraju pred njim! " na kraju Poziva na smaknue @incinnat, usred svijeta koji se rui i pomra$uje,

  odlazi da se sjedini s onim biima koja su, sudei po glasovima, nalik na njega! 8ranske religioznepredodbe Nabokov jc u svojim romanima svagda odlu$no izbjegavao, ali ovdje ova tajanstvena bianavode na misao o nebeskom mnotvu koje se okupilo da do$eka, poslije smrti, spaenu krtenukransku duu!1nostik u potpunosti negira materiju, i eto tako upravo @incinnat otro suprostavlja tupo tu, tamnutamnicu sjajnom Ondje, kraju savrene 2armonije, savreni2 obrisa 3 originalu oni2 vrtova gdjesmo lutali i skrivali se, i on ivi i umire zarad ovi2 sanja i znamenja koje ga mame i odvode onamo!"liNabokov, kao velik umjetnik i uz to u$enjak, isto je toliko za$aran materijom koliko ga neprozirnosti iluzornost uasavaju! On je sjajan majstor opisne proze i pokazuje nam prirodni svijet 3 breuljaka,drvea i jezera, oblaka, ptica i leptira 3 koji je to$no za2vaen i koji se prelijeva u svim bojama, kao u

  lei mikroskopa! Bsto tako njegove knjige, ako se pravilno $itaju, govore nam mnogo toga, kao knjigesvi2 veliki2 romanopisaca, o suvremenom ivotuA o uvjetima ljudskog bivanja u naoj epo2i, o njenojpovijesti i kulturi!On izvrsno iznosi karakteristi$ne osobine vremena! % njegovim ranijim knjigama kao to suAounik, Obrana 6uina i arovitost, za2vaeni su mrak i besciljnost, sitni oportunizam,du2ovna paraliza u evropskom drutvenom ivotu, osobito u Njema$koj 3 odakle je i proisteklanaoionalsocijalisti$ka era! % 6oliti njegov opis nakaznoapsurdne motelske civilizacije ameri$ki2autostrada, s njoj svojstvenim karakterom beskunitva i besciljnosti, zaprepastio je "mericane, poputotkria! 7am je pak Nabokov sklon da inzistira na tome kako u njegovu pisanju nema nikakve socijalne

  problematike i, zaista, nikad on ne pomae $itaocu da otkrije u njegovim knjigama nedvosmislenonsoci jalne teme!to da se kae o Pozivu na smaknue? 4reba li u ovoj knjizi vidjeti jedino meta#izi$ku alegoriju, iliona baca neko svjetlo na zbrkanu evropsku 2istoriju naega doba? % kratkom predgovoru ameri$komizdanju napisanom '(9(! godine, Nabokov otro negira svakojake publicisti$ke nakane u du2uOrIella, i govori da '(.+! godine, kad je knjiga pisana, jo nije $itao 8a#ku 3 premda e se, jama$no,sloiti s tim da se u knjizi moe primijetiti izvjesna srodnost sa Damkom i Procesom 3 alipriznaje da knjiga ima izvjesnu stilisti$ku vezu s Bstragom tirana -'(+:0, jedinim od svi2Nabokovljevi2 djela za koje se upravo moe rei da je, po svojoj temi, neskriveno antitotalitarno! 7amaknjiga na prvi pogled kanda potvr&uje ono to je o njoj rekao njezin autor! Jrijeme radnjeA budunost3 bolje rei nikakvo vrijeme> mjesto radnjeA utvr&eni zamak, grad s krivudavim ulicama, #ontanamai kipovima, s izvangradskim vrtovima i umama koje bi prije mogli spadati u nejasni svijet germanskog#olklora, negoli u svijet to nas okruuje! "li time jo nije sve re$eno! % prvom redu, @incinnat jeokrivljen za prijestup koji uope nije prijestup 3 zato to je on 3 li$nost! On misli po svome i na to sei svodi sva njegova gnosti$ka ili gnoseoloka gnusoba! % drugom redu, reim skroznaskroz komi$anpo svojoj neosnovanosti i potpunoj gluposti oni2 koji imaju vlast, zasniva se na jednom jedinstvenom,monolitnom, neljudskom principu, principu sveope i bezuvjetne suradnje i sudjelovanja! 4ako, na

  primjer, branitelj sura&uje s tuiocem a sudac s obojicom! Od osu&enika, u #ormi krajnjeg izrugivanja,za2tijeva se da sudjeluje u svojoj vlastitoj smrtiA da plee s tamni$arom, da za2valjuje upravitelju na

  izvanrednim uvjetima ivota, da se divi vjetini svog krvnika i da pouri na kraju na vlastito smaknue,kao da je ugodno polaskan Pozivom na !!! ples!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  5/79

  to se toga ti$e, Poziv na smaknue pokazao se kao proro$anska knjiga predskazujui najuasnije2istorijske $injenice naega vijeka! 4a iza birokratske djelatnosti Hic2manna, iza #inog eu#emizmakona$nog rjeenja kojim su ta gospoda ozna$avala masovna ubojstva i genocid, iza sistema2itlerovski2 logora smrti, krio se neizrecivi, podli, obe$ovje$eni postulat, na temelju kojeg je nevina

  rtva morala sudjelovati u vlastitom mu$enju i smrti, morala sa svojim mu$iteljima podijelitiogavnost nji2ove izopa$enosti i napustiti ovaj svijet,postupno gubei dostojanstvo, individualnost iivot! @incinnat je sa$uvao dostojanstvo i individualnost, on je obranio slobodu svojega svijeta misli iosjeaja! " bi li on mogao izdrati do kraja a da ne postane sudionik u uvjetima "usc2Iitza iac2aua 3 to je drugo pitanje, na koje ova #antasti$na knjiga 3 mnogo manje #antasti$na negoistinita 2istorija totalitarni2 reima naeg doba 3 ne moe dati odgovor! 8ao mlad $ovjek, Nabokov jepo$eo svoju knjievnu djelatnost prevo&enjemknjiga o "lici lrIisa @arolla na ruski jezik, i od prvog do posljednjeg njegova djela, s nji2ovimzrcalnim odrazima, rasutim perspektivama i $udesnim metamor#ozama, otkriva se srodnost s timnajmebujnijim engleskim matemati$arom i pripovje&a$om! "li sama #antastika ne karakterizira

  Nabukova, a svaki pokuaj da se on povee s knjievnom tradicijom neizbjeno e se pokazati kaoveoma sloen zadatak koji je teko provesti do 8ona$nog rjeenja! 5uski e $italac sa zanimali jemprimijetiti da je Nabokov cijeli ivot volio Pukina i ruskom $itaocu arovitosti zacijelo je drago toje Pukinova poezija tema glavnog dijela tog prekrasnog romana i to mu $itavom daje boju! Nedavnoje iziao NabokovKjev doslovan emgleski prijevod Fevgenija Onjegina u iJliri sveska s komentarom,a to je najpodrobnija studija tog djela Lkoja je ikad napisana! 1ogolj, kojemu je posveen drugiNabokovljev knjievnokriti$ki rad, objavljen na engleskom '(++! gmline, bez sumnje je izvrio nanjega snaan utjecaj, uvjetovavi njegove te2ni$ke postupke u oblasti komike i karikature, i jo viepuikrijepio njegovo neprijateljstvo prema ablonskom realizmu! Ovo posljednje zato to je za

  Nabokova socijalni realizam 1ogolja povrinski, i on uvjerljivo dokazuje da se istinski 1ogoljev genijispoljuje u njegovu iznenadnom udaljavanju od raoional nog plana ivota, u njegovoj magi$nojsposobnosti da stvara ivot ni iz $ega! 4ee je ocijeniti odnos Nabokova prema ostojevskom! 7jedne strane, za njega je potpuno nepri2vatljiva opsjednutost ostojevskoga religioznim temama 3 porije$ima jednog Nabokovljeva junaka, ostojevski je obrnuto pretvaranje sdruge pak strane, moe se rei da iza zlo$ina i ispovijedi Eumberta Eumberta stoji zlo$in i ispovijed7tavrogina> i nesumnjivo je da oba pisca zbliava poimanje i talent za prikazivanje nenormalni2duevni2 stanja i bizarni2 neobi$nosti snova! jela i jednog drugog obiluju, razumije se,najosebujnijim individualnostima, $ija je snaga u tome to se ne mogu izjedna$iti s prosje$nim ljudimai to se ne mogu staviti pod zajedni$ki nazivnik s prosje$nim $ovjekom, s njegovom stereotipnomsenzibilnou! % tom su smislu @incinnat @! i $ovjek iz podzemlja donekle srodniA u obojice 3valjda uslijed neuroze kod drugog, ili uslijed okrenutosti u sebe i nesudjelovanja u prvog 3 postojiono isto suprostavljanje blinjemuA Fa sam onaj koji je iv me&u vama, govori @incinnat, i to toje on iv i njegova otu&enost $ine jednu cjelinu!alokad Nabokov doputa da neki pisac ovog ili prolog vijeka izvri na njega snaniji utjecaj, premdaon lijepo govori o %liksu Famesa FoMcea> o Proustu -ali samo o prvoj polovici % potrazi zaizgubljenim vremenom0, o 8a#ki i o ;laubertu!Dna$ajno je i to to je laskavo govorio o romanu "ndreja

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  6/79

  Na Dapadu 3 ne treba zaboraviti da Nabokov pripada i rusikoj i angloameri$koj literaturi 3 ponetkood nas vidi u njemu posljednjeg predstavnika slavne plejade centralne me&unacionalne tradicijesuvremenog romana! Ova se tradicija provla$i od ;lauberta i 4urgenjeva do arcela Prousta i FamesaFovcea 3 isti$ui samo one pisce $ije pravo da predstavljaju Nabokov nee negirati! Od pisaca ove

  tradicije on je naslijedio izvanrednu strogost to se ti$e stila i te2nike> stalnu, paljivu brigu da u ovi2$etrdeset i vie godina stvori od pojedina$ni2 svoji2 djela jednu cjelinu> ispoljio je $udesno samosavla&ivanje po kojem je ostao vjeran sebi, kao umjetniku, samosavla&ivanje koje je ostalonepoljuljano, pa $ak i u$vreno ne stalnostima suvremene 2istorije, nestalnostima koje su ga svagdagonile iz jednog mjesta u drugo, iz Petrograda u @ambridge, u ili, drugim rije$ima, ova djela su alegorijeu koje se pretvara nji2ov ivot, tako da lik samog umjetnika na kraju prebiva u djelu koje je umjetnikstvorio! 4ako se arcel Proust, romanopisac, i arcel, junak kojeg je stvorio u % potrazi zaizgubljenim vremenom, kreu prema nekom sjecitu,postaju jedno lice> i tako, u samoj dubini$udnovatog svijeta ;innegenLs ake, mirno po$iva onaj koji je izvor ivota tog svijeta 3 usnuligigant koji se zove Fames Fovce!4o ne znaci da se Nabokov uslijed vlastitog iskustva svog iznu&enog otkidanja od svake naredne #aze

  svoje prolosti, i svoje bolne privrenosti muci pamenja, nemozini, moe jednostavno poistovjetiti sjunacima njegovi2 knjiga koji su stekli darovitost pamenja, to samo omoguuje da se s2vati dastvaralatvo, kad obu2vaa $itav ivot i izraava u svoj svojoj punoi, sa svim bojama i nijansama,stvarala$ki aspekt li$nosti, daje i istinski portret umjetnika$ovjeka!@incinnata @! posjeuje u tamnici njegova majka, i u razgovoru s njim pripovijeda da su, dok je jobila dijete, bile u modi takve stvari koje su se zvale neke! ne na ne davalo je da, sve se obnavljalo i sve je bilo lijepo 3 ieto, iz bezobli$nog arenila dobivao bi se u zrcalu $udan, skladan lik i cvijee, la&a, #igura, nekakavpejza! ogao se 3 po narudbi 3 dobiti $ak i vlastiti portret, to jest nastala bi nekakva komarskakaa, a to ste i bili vi, ali klju$ je imalo zrcalo!% tom pri$anju postoji skriveno istupanje protiv ablonskog, mimeti$kog realizmaA pred licem nakaznerealnosti naeg vijeka, i anomalije samog postojanja u korijenu, ablonski realizam moe odrazitijedino komarsku kau> ovdje se tako&er krije opravdanje Nabokovljeve antirealisti$ne umjetnosti 3

  umjetnosti iskrivljavanja, karikature i #antazije koja onglira! %zimajui u obzir $udesno apsurdnuprirodu $ovjeka, a isto tako i komarske pojave suvremene povijesti, jedino $udnovato

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  7/79

  zrcalo 3 a, po Nabokovu, zrcalom te vrste raspolae u prvom redu umjetnik#antast, primjerice1ogolj 3 moe otkriti u nakaznom i nepojmljivom $udesno skladno lice svijeta i $ovjeka koji pretvarane u da i $ini ivot takvim da se isplati ivjeti!Fulian oMnag2an )' B

  @omme un #ou se croit ieunous nous croMons mortels!Lelalande iscours sur les ombres

  % skladu sa zakonom, @incinnatu @! smrtnu kaznu izrekoe apatom! 7vi ustadoe izmjenjujuiosmije2e! 7ijedi sudac primaknuo se njegovu u2u, da2nuo nekoliko puta, saopio mu, onda se laganoodmaknuo, kao da se odljepljuje! Datim @incinnata odvezoe nazad u tvr&avu! @esta se obavijala okonjena stjenovita podnoja i gubila se ispod vratnicaA zmija u procijepu! i nekoliko minuta brzog, strmoglavog$itanja 3 i !!! uasK Pregrt treanja, to se crveno i ljepljivo tamni pred nama, nenadano se prettvorilau odvojene bobeA eno ona, s oiljkom, nagnjila, a ova se smeurala, osuivi se oko kotice -posljednja3 jama$no 3 tvrda i jo nedozrela0! %asK @incinnat skide svilenu vestu bez rukava, obu$e kuniogrta$ i, tapkajui ne bi li smirio dr2tavicu, zokora$a po eliji! Na stolu se bijelio $ist list papira,isti$ui se na toj bjelini, leala je prekrasno zailjena olov ka, duga$ka kao ivot bilo kojeg $ovjekaosim @incinnatova, s ebanosovim blijeskom na svakom od est rubova! Prosvijeeni potomakkaiprsta! @incinnat jepisaoA a ipak je relativno! Pa taj #inale, predosjeao sam taj #inale! 5odion,stojei onkraj vrata, gledao je kroz okance strogo kao nadzornik na brodu! @incinnata u zatiljkupodi&oe marci! Precrta ono to je napisao i po$e ti2o sjen$ati, pri $emu nastade rudimentarniornament koji malopomalo naraste i savi se u ovnujski rog! %asK 5odion je gledao kroz plavo okancena 2orizont koji se dizao i sputao!8ome postade mu$no? @incinnatu! Obli ga znoj, sve se smra$ilo, osjeao je korijen svake vlasi! Odbioje sat 3 $etiri ili pet puta, i njegov kazamatni odjek, prekojek i izajek vlada2u se onako kako imdolikuje! i$ui noicama, sa stropa se po niti spustio pauk 3 slubeni prijatelj zato$enika! "li nitkonije kucao o zid, jer @incinnat je zasad bio jedini u2apenik -u tako golemoj tvr&aviK0!

  Nakon nekog vremena u&e tamni$ar 5odion i predloi mu da otpleu valcer! @incinnat pri2vati!

  Davrtjee se! Dveketali su klju$evi na 5odionovu konom pasu, a on je zaudarao na seljaka, na du2an,na $enjak, i pjevao je puui u ri&u bradu, i kripali su zar&ali $lanci -ne, nisu ovo one godine, jao, jao,

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  8/79

  podbu2lost je tu i sipnja0! Onda i2 valcer ponese u 2odnik! @incinnat je bio mnogo manji od svogakavalira, @incinnat je bio lagan kao perce! Jjetar valcera irio je svijetle krajeve njegovi2 dugi2 alirijetki2 brkova, a velike prozirne $iste o$i gleda2u iskosa, kao kod svi2 plaljivi2 plesa$a! Fest, bio jevrlo malen za odraslog mukarca! ar#injka je katkad govorila da je njegove cipele uljaju! Na

  zavijutku 2odnika stajao je drugi straar, bez imena, pod pukom, s pasjom maskom na licu i sgubicom od gaze! Opisavi oko njega krug, oni se u ritmu vratie u eliju i tada @incinnat poali to jedrugarski stisak nesvjestice tako kratko trajao!Opet banalno tuno odbi sat! Jrijeme je ilo po aritmeti$koj progresijiA osam!Nakazni prozor$i postade dostupan zalasku sunca, sa strane po zidu protegao se plameniparalelogram! $elija se do vr2a ispuni bojom sumraka koji sadravae neobi$ne pigmente! 4ako, zna$i,pita seA to je desno od vrata 3 je li to slika krutoga kolorista ili je drugi prozor, areni prozor, kakvi2vie nema? -Dapravo, to je visio list pergamenta s pravilima za zato$enike, podrobno ispisanim u dvijekolone savijen ugao, po$etna crvena slova, vinjete, drevni gradski grb 3 to$nijeA visoka pe s krilima,a sve je to davalo nuni materijal ve$ernjem odsjaju0! Namjetaj u eliji bio je stol, stolica i tamni$ki

  leaj! Je davno doneseni objed -osu&eni na smrt dobivali su direktorsko jelo0 2ladio se na cin$anomposluavniku! 7asvim se smra$ilo! Odjednom se razlilo zlatno, gusto nataloeno elektri$no svjetlo!@incinnat spusti noge s leaja! % glavi, od zatiljka prema sljepoo$nici, po dijagonali, zakotrljala sekugla, zastala i vratila se! % to se otvorie vrata i u&e upravitelj tamnice!8ao i uvijek, bio je u redengotu, drao se otmjeno, ravno, ispreno> jednu je ruku stavio iznad dugmetana prsluku a drugu iza le&a! Bdealna vlasulja, crna poput smole s votanim razdjeljkom, glatko mu jepokrivala lubanju! " njegovo bez ljubavi odabrano lice, s debelim utim obrazima i s doneklezastarjelim sistemom bora, bijae uvjetno oivljeno sa dva, samo sa dva, izbuljena oka! 8rutopokreui noge u stupastim 2la$ama, kora$ao je izme&u zida i stola doavi gotovo do leaja 3 ali,

  bez obzira na njegovu stasitost, krnost i snagu, mirno je is$ezao rastvorivi se u zraku! Da koji $asak,me&utim, vrata se ponovo otvorie, ovaj put s poznatom kripom 3 i, kao i uvijek u redengotu,ispren, uao je on!3 oznavi iz pouzdani2 izvora da je danas rijeena vaa sudbina 3 po$e on u doli$nom basu 3osjetio sam se dunim, moj gospodine!!! @incinnat re$eA

  3 6jubaznost! Ji! Jeoma! -Ovo jo treba da se rasklopi!03 Jeoma ste ljubazni 3 re$e, nakaljavi se, nekakav dodatan @incinnat! ):3 "li, molim vas 3 uskliknu upravitelj ne primjeujui netakti$nost rije$i! 3 "li, molim vasKunost! Fa uvijek! " zato, smijem li vas upitati, ne dotakoste jela? %pravitelj skide poklopac i prinesesvom #inom nosu posudu s o2ladnjelim raguom! 7a dva prsta uze krumpir i stade snano da va$e,odabirui ve obrvom neto na drugom tanjuru!

  3 Ne znam kakvi2 biste vi jo jela 3 progovori nezadovoljno i, utei manetama, sjede za stol da biudobnije mogao jesti puding! @incinnat re$eA

  3 Bpak, 2tio bi2 znati 2oe li to jo dugo!3 Bzvrstan umakK Ji biste 2tjeli znati 2oe li to jo dugo! Na alost, ni sam ne znam! eneobavjetavaju uvijek u posljednji $as, ja sam se vie puta alio, mogu vam cijelo dopisivanje pokazatiako vas zanima!

  3 Onda e moda biti ve sutra ujutro? 3 upita @incinnat!3 "ko vas zanima 3 re$e upravitelj! 3 a, jednostavno re$eno, veoma ukusno i zasitno, evo to u

  vam rei! " sad, pour ta digestion', dopustite da vam ponudim cigaretu! Ne bojte se, to je u krajnjemslu$aju tek pretposljednja 3 doda snalazij ivo!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  9/79

  3 Fa vas ne pitam 3 re$e @incinnat 3 ja vas ne pitam iz radoznalosti! Bstina, kukavci' 5adi probave! -Prev!0su uvijek radoznali! "li vas uvjeravam ! !! neka, ako i ne mogu da savladam jezu, ta to nije nita! Fa2a$ne odgovara za podr2tavanje konja! Fa 2ou da znam kad!!! a evo zatoA smrtna osuda nadopunjuje se

  time da se to$no zna vrijeme smrtnog $asa! Jelika ali zasluena rasko! ene pak ostavljaju u onomneznanju koje mogu podnositi samo oni koji ive na slobodi! B jo da vam neto kaemA u mojoj glaviima mnotvo zapo$eti2 i u razli$ito vrijeme prekinuti2 poslova! Fa se s tim poslovima jednostavno neubaviti ako je rok do mog smaknua nedostatan da bi se oni mogli obaviti kako valja! Hto zato!3 "2, molim vas, ne valja rogoboriti 3 nervozno re$e upravitelj 3 to vam je,prvo i prvo, protiv pravila, a u drugom redu 3 govorim vam ruski i ponavljamA ne znam! 7ve to moguda kaem, to je to da se iz dana u dan o$ekuje dolazak vaeg zaru$nika 3 a kad on stigne, i kad seodmori, kad se privikne na okolinu, jo mora iskuati instrument, ako naime ne donese svoj instrument,to je vrlo, vrlo vjerojatno! Nije li du2an prejak?3 Nije 3 odgovori @incinnat, rastreseno pogledavi svoju cigaretu! 3 "li meni se ipak $ini da, po

  zakonu niste vi, nego je na$elnik grada duan !!! 3 Porazgovarasmo, i sad bi bilo dosta 3 re$eupravitelj 3 ja nisam ovdje zato da sluam albe, nego sam zato tu 3 namigujui, posegne u jedandep, pa u drugi> na kraju ispod pazu2a izvu$e izlinirani list papira, o$ito istrgnut iz kolske biljenice!3 4u nema pepeljare 3 pripomenu kruei cigaretom 3 nita za to, 2ajde da je utopimo u ostatkuovoga sosa! 4ako! 7vjetlo je, $ini mi mi se, malo preotro! oda bi, ako!!! "li nita, ve e nekako ii!5azmota list i, ne nati$ui nao$ale od rogovine, ve i2 samo drei ispred o$iju, razgovijetno po$e$itatiA%zniceK % ovaj sve$ani $as, kad su svi pogledi 3 mislim da ne bi bilo zgorega da ustanemo 3zabrinuto prekide samoga sebe i die se sa stolice! @incinnat tako&er ustade!

  %zniceK % ovaj sve$ani $as, kad su svi pogledi upereni u tebe a tvoji suci likuju, i spreman si nane2oti$ne kretnje tijela koje slijede neposredno nakon odsijecanja glave, obraam ti se oprotajnomrije$i! Dapala me $ast 3 to nikad neu zaboraviti 3 da tvoj ivot u tamnici okruim svim onimmnogobrojnim udobnostima koje dopusta zakon! 7toga u biti sretan da skrenem svu moguu panjuna svaku izjavu tvoje za2valnosti> ali poeljno je da to bude u pismenoj #ormi, i na jednoj stranilista!

  3 Hto 3 re$e upravitelj i sklopi nao$ale! 3 4o bi bilo sve! Jie vas ne zadravam! "ko vam netoustreba, obavijestite meK On sjede za stol i po$e brzo pisati, pokazujui time da je audijencija zavrena!@incinnat iza&e!% 2odniku na zidu, zgrbljena u sjeni niske stolice, drijemae 5odionova sjena 3 i tek bi onako uzgred,skraja, zaplamsalo nekoliko ri&i2 dla$ica! " dalje, na onom mjestu gdje zavija zid, drugi je straar,skinuvi svoju slubenu masku, rukavom brisao lice! @incinnat se po$e sputati niz stepenice! 8amenestube bile su kliske i uske s neopipljivom spiralom sablasnog stubinog priru$ja! oavi dolje, opetpo&e po 2odnicima! Jrata, s natpisom 8ancelarija obrnutim kao u ogledalu 3 bila su otvorena>mjese$ina je svjetlucala na tintarnici, a nekakva koara za smee ispod stola divlje je grebla i krkljalaAjama$no je mi upao u nju! Proavi mimo mnoga vrata, @incinnat se spotakne, posko$i, a onda sena&e u nevelikom dvoritu prepunom razni2 dijelova mjese$ine! 6ozinka ove noi bila jeA utnja 3vojnik kraj vratnica odazvao se utnjom na @incinnatovu utnju, proputajui ga, i na svim ostalimvratnicama bilo je isto tako! Poto je ostavio zamagljenu gromadu tvr&ave, zaklie se niza strmu i

  rosnatu ledinu, izbi na pepeljast puteljak izme&u stijena, presije$e dvaput, triput zavoj glavne cestekoja, stresavi na kraju sa sebe posljednju sjenu tvr&ave, pote$e ravnije i slobodnije 3 i po arenom

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  10/79

  mostu preko isuene rje$ice @incinnat u&e u grad! Popevi se na zavoj i okrenuvi ulijevo po 7adovoj,projuri du sijedog grmlja u cvatu! Negdje bijesnu osvijetljeni prozor> iza nekakve ograde paszazvekee lancem, ali ne zalaja! Jjetri je $inio sve to je mogao da osvjei bjeguncu goli vrat! 7vremena na vrijeme nalet miomirisa govorio bi o blizini 4amarini2 vrtova! H2, kako je on poznavao te

  vrtoveK Ondje, kad je ar#injka jo bila djevojka i bojala se aba, svibanjski2 2ruteva !!! ondje, kad bisve postalo nepodnoljivo, i kad je sam mogao, s kaom od savakana jorgovana u ustima, sa suzama !!!zeleno, travnato! Ondje, ondanji breuljci, $amotinja ribnjaka, ondje poput tamtama dalekogorkestra !!! Okrenu po au2inskoj, mimo ruevinu stare tvornice, tog ponosa grada, mimo aputavelipe, mimo prazni$no nastrojene bijele ljetnikovce telegra#ski2 slubenika koji neprestano slave ne$ijeimendane, i izbi na 4elegra#sku ulicu! Otud je ila uzbrdo uska uli$ica, i opet su suzdrano umjelelipe! va mukarca ti2o razgovara2u u mraku skvera na samo po sebi razumljivoj klupi! 3 " ako se onvara 3 re$e jedan! rugi mu odgovori neto nerazgovijetno i obojica kao da uzda2nue, mijeajui sesasvim prirodno sa utanjem lia! @incinnat je istr$ao na okrugli podest, gdje je mjesec $uvao poznatikip pjesnika nalik na snjeni idol 3 glava mu kao kocka, slijepljene noge 3 i, pretr$avi jo par

  koraka, naao se u svojoj ulici! Ddesna, na zidovima jednoliki2 kua! nejednoliko je poigravaomjese$ev crte granja, tako da je tek po izgledu sjena, po naboru na prekonosici izme&u prozora,@incinnat prepoznao svoju kuu! Na prvom katu ar#injkin prozor bio je taman ali otvoren! jeca supo svoj prilici spavala na ispup$enom balkonuA ondje se neto bjelasalo! @incinnat utr$a na doksat,gurnu vrata i u&e u svoju osvijetljenu eliju! Okrenuo se, ali ve je bio zatvoren! %asnoK Na stolu jeblistala olovka! Pauk je sjedio na utom zidu! 3 %gasiteK 3 viknu @incinnat! Nadglednik, koji jemotrio kroz okanca, ugasi svjetlo! 4mina i tiina po$ele su se spajati> ali umijeao se sat, odbio je

  jedanaest,promislio, i odbio jo jedanput, a @incinnat je leao nauznak i gledao u tminu u kojoj su seti2o rasipale svijetle to$ke a onda postepeno i$ezavale! olo je do potpunog spajanja tmine i tiine! B

  onda, tek onda -to jest leei nauznak na tamni$kom leaju, po ponoi, nakon uasnog, jednostavnoneobjanjivo uasnog dana0 @incinnat @! jasno je ocijenio svoj poloaj!Bz po$etka na crnom barunu, kakvim su nou obloeni kapci odozdo, pojavilo se, poput medaljona,ar#injkino liceA rumenilo lutke, bljetavo $elo, dje$je ispup$eno, rijetke obrve, gore visoko iznadokrugli2 sme&i2 o$iju! Datreptala je okreui glavu, a na nekoj mlije$noj bjelini na vratu bila jebarunasta vrpca, dok se barunasta tiina 2aljine, irei se prema dolje, spajala sa tminom! 4akvu ju jevidio danas me&u publikom kad su ga doveli do svjee obojene klupe za osu&enike na koju seskanjivao sjesti, pa je stajao pored nje, pa ipak je umrljao ruke njenom smaragdnom bojom, a novinarisu po2lepno #otogra#irali otiske njegovi2 prstiju koji ostadoe na naslonu klupe! Jidio je nji2ovanapregnuta $ela, vidio je jarkocrvene 2la$e kicoa, ru$na ogledala i sjajne alove kicokinja koji seprelijeva2u 3 ali lica bje2u nejasna, jedino se jasno vidjela okruglooka ar#injka koja od svi2gledalaca jedina ostade u njegovu pamenju!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  11/79

  medaljonsko ar#injkino lice neprestano je ostajalo u njegovu vidnom polju i ugaslo tek onda kad jesudac 3 pribliivi se toliko da su mu se mogle na krupnu zagasitu nosu razlikovati rairene pore> ijedna je od nji2 na samoj rupi ispustila jednu jedinu ali dugu, dugu dlaku 3 izgovorio vlanimapatomA 7 ljubaznim doputenjem publike, stavit e na glavu crveni cilindar 3 bila je to

  podmetnuta #raza koju je izradio zakon, a $ije je istinito zna$enje znao svaki kolarac!" ja sam, eto, tako paljivo sazdan 3 pla$ui u mraku mislio je @incinnat! 3Nagib moje ki$me izra$unat je vrlo dobro i tajanstveno! Osjeam u listovima nogu cijelo mnotvo$vrsto namotani2 kilometara koje bi2 jo u ivotu mogao pretr$ati! 1lava mi je tako komotna !!!%ra je odbila polovicu za koju se nije znalo na koji se sat odnosi! .BBFutarnje novine koje mu je sa alicom tople $okolade donio 5odion 3 nekakav lokalni listi obrojutrace i neto ozbiljniji organ 1las publike 3 kao i uvijek, vrvjele su #otogra#ijama u koloru! Naprvoj #otogra#iji naao je #asadu svoje kueA s balkona gledaju djeca, s ku2injskog prozora tast> #otogra#gleda s ar#injkina okna> na drugoj 3 znani mu pogled s ovog prozora na vrti ispred kue s jabukom

  i otvorenim vratnicama, s #igurom #otogra#a koji snima #asadu! B naao je, osim toga, sama sebe nadvjema #otogra#ijama koje ga prikazuju jo u krotkoj mladosti!@incinnat se rodio od nepoznatog prolaznika, djetinjstvo proveo u velikom dje$jem domu onkraj7trope -tek u treoj deceniji slu$ajno se upoznao sa cvrkutavom, kr2kom, naoko jo veoma mladom@ecilijom @! koja ga je za$ela nou na Prudima dok je jo bila djevoj$ica0! Fo od najraniji2 dana,pravim $udom naslutivi opasnost, @incinnat se oprezno usavravao u tome da sakrije neku svojuosobitost! Ne proputajui tu&e zrake, i stoga u stanju spokojstva, proizvodei na taj na$in $udandojam usamljene tamne prepreke u tom svijetu dua otvoreni2 jedne drugoj, ipak je nau$io da sepretvara da je proziran, zbog $ega je pribjegavao kompliciranom sistemu opti$ki2 varki, ali trebalo je

  samo na$as da se zaboravi i da ne pazi na sebe onako brino kao to je dotad pazio, iza zavoja nagloosvijetljeni2 povrina due odma2 bi se podigla uzbuna! % punom jeku zajedni$ki2 igara vrnjaci bi gaodjednom naputali, kao da su osjetili da je jasnoa njegova pogleda, da je plavi$astost njegovi2sljepoo$nica 3 tek lukavo zamazivanje o$iju, i da je zapravo, @incinnat neproziran tip! oga&alo se daje u$itelj, usred nastale utnje, u zlovoljnoj nedoumici, skupivi i namrtivi sve zali2e koe oko o$iju,dugo gledao u nj i na kraju ga upitaoA

  3 to je to s tobom, @incinnate?4ada bi @incinnat doao k sebi i, privivi sama sebe na prsa, odnosio sama sebe na sigurno mjesto!% toku vremena sigurni2 mjesta bivalo je sve manje i manje, i svuda je dopiralo umi ljato sunce javni2briga, a prozor$i na vratima bio je tako napravljen da u cijeloj eliji nije bilo ni jedne jedine to$kekoju nadzornik iza vrata ne bi mogao probosti pogledom! 7toga @incinnat i nije guvao arene novineu grudu, i nije tu grudu #iitnuo 3 kao to je uradila njegova sablast -sablast to svakog od nas prati 3 itebe, i mene, pa eto i njega 3 sablast to $ini ono to bismo tog trenutka mi 2tjeli u$initi, a ne smijemo!!!0! @incinnat je sasvim mirno odloio novine i ispio $okoladu! 7me&a pjena koja pokrivae povrinu$okolade pretvorila se na usni u smrekanu prljavtinu! Datim je @incinnat obukao crni kuni ogrta$, zanjega odve duga$ak, crne cipele s kop$ama, i crnu kapicu 3 i po$eo 2odati po eliji kao to je 2odaosvakog jutra jo od prvoga dana zato$enja!jetinjstvo na ledinama izvan grada! Bgrali su se loptom, praseta, karamore, trule kobile, maline i zuce!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  12/79

  visini 3 a ovdje dolje na zemlji nita ne znaju! % ledenom metalnom mraku utim i crvenim svjetlomgorjeli su jestivi prozori> ene u lisi$jim bundama preko svileni2 2aljina pretr$avale su preko ulice izkue u kuu> elektri$ni vagoneti, u trenu izazivajui blistavu vijavicu, jurili su po tra$nicama zasutimsnijegom!

  B glasiA "rkadije Blji$u, pogledajte @incinnata !!!Nije se on srdio na denuncijante, ali ovi su se razmnoavali i,,sazrijevajui, postajali strani! % biti zanji2 mra$an, kanda je bio izrezan iz kubi$ne $a&e noi, neproziran @incinnat se okretao tamoamolovei zrake, s pani$nom uurbanou nastojei da bude takav da bi se $inilo da proputa svjetlo! 4i tosu ga okruivali razumijeva2u jedni druge u pola rije$i, 3 jer u nji2 nije bilo takvi2 rije$i koje bizavravale nekako neo$ekivano, na iicu, ili tome sli$no, pretvarajui se u praku ili pticu sastra2ovitim posljedicama! % malom pranom muzeju na rugombulevaru, kamo su ga vodili jo zadjetinjstva i kamo je i sam vodio svoje pitomce, bija2u skupljene rijetke prekrasne stvari 3 ali svakabijae za sve gra&ane osim za njega isto tako ograni$ena i prozirna kao to su i sami bili jedandrugome! Ono to nije imenovano ne postoji! Na alost, sve je bilo imenovano!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  13/79

  lima0, nekakav jelen to je isko$io u aleju i tu pred vaim okom pretvorio se u treperave mrlje sunca 3eto kakvi su bili ti vrtoviK Ondje 3 brbljanje ar#injke, njene noge u bijelim $arapama i barunastimcipelicama, 2ladne grudi i rui$asti poljupci s okusom umske jagode! 8ad bi bar vidio odavde makar ivr2ove drvea, bar lanac udaljeni2 breulj$ia !!! @incinnat je $vre potpasao kuni ogrta$! Pomakao

  je i povukao, idui natrake, stol to je vikao od zloeA kako li je samo protiv volje, s kakvim je tekpodr2tavanjem iao po kamenom podu, i to njegovo podr2tavanje prelazilo je na @incinnatove prste ina @incinnatovo nebo, to se povla$ilo prema prozoru, to jestprema onome zidu gdje je visoko, visoko,iza reetke bila kosa udubina prozora! Pala je bu$na li$ica, zaplesala je alica, zakotrljala se olovka,zaklizala knjiga po knjizi! @incinnat podie na stol stolicu to se ritala! B sam se na kraju popeo! "li,dakako, nita se nije moglo vidjeti osim arkoga neba s #ino po$eljanim sjedinama to ostadoe odoblaka koji ne mogae izdrati plaveti! @incinnat se jedva jedvice istegao do reetke za kojom se strmouzdizao tunel prozor$ia s jednom drugom reetkom na kraju i si njenim svjetlosnim odrazom naoljutenom zidu kamenitog klanca! Ondje sa strane, istim onim $istim prezirnim rukopisom kojim jebila ispisana i jedna od poluizbrisani2 #raza koju je malo prije pro$itao, bilo je napisanoA Nita se ne

  vidi, i ja sam pokuao!@incinnat je $u$ao drei se sitnim rukama, sasvim bijelim od naprezanja, za crne eljezne ipke,polovica lica bila mu je kao sun$ana reetka, lijevi brk se zlatio, a u zrcalnim zjenama bilo je to nalikna sitne krletke, a dolje, straga, iz odve veliki2 cipela podizale se pete!

  3 Pazite, jo ete pasti 3 re$e 5odion koji je ve neko vrijeme stajao u blizini i sad $vrsto stisnuoQnogu zaljuljane stolice! 3 Nita, nita, drim je! oete sii! 5odion je imao o$i boje razli$ka i, kao iuvijek, $udnu, ri&u bradurinu! Njegovo lijepo rusko lice bilo je okrenuto gore prema @incinnatu koji jegolim &onom stao na njega, to jest njegova sablast je stala, a sam je @incinnat ve siao sa stolice nastol! 5odion ga obgrli kao dijete i brino ga skide 3 nakon $ega sa zvukom violine odmaknu stol na

  prvotno mjesto i sjede skraja na njega, maui onom nogom koja je bila neto via, a drugom se opiraoo pod 3 zauzevi toboe ne2ajnu pozu operni2 veseljaka u kr$mi, dok je @incinnat $upao gajtanogrta$a pokunjivi se, trudei se da ne zapla$e!5odion pjevae baritonskim basom, poigravao je o$ima i zama2ivao praznim kr$agom! 4u smjelupjesmu pjevala je ranije ar#injka! 7uze briznue iz @incinnatovi2 o$iju! Na ne koj odre&enoj noti5odin tresnu kr$agom o pod i sko$i sa stola! alje je pjevao u koru, premda je bio sam! Odjednom

  podie uvis obje ruke i iza&e!7jedei na podu, @incinnat je kroz suze gledao gore, gdje je odraz reetke vepromijenio mjesto!Pokuavao je 3 po sto puta 3 pomaknuti stol, ali, jao, noge stola bija2u oduvjek pri$vrene za pod!On pojede su2u smokvu i opet zakora$a po eliji!evetnaest, dvadeset, dvadeset i jedan! 7a dvadeset dvije godine bio je premjeten u dje$ji vrti zau$itelja ; razreda i tad se oenio ar#injkom! 1otovo istog dana kad je pristupio vrenju svoji2 novi2obaveza -koje su se sastojale od pou$avanja 2romi2, grbavi2 i iskrivljeni20, vana li$nost podnijela jeprotiv njega prijavu drugog stupnja! Oprezno, u obliku pretpostavke, iskazivala se misao o osnovnojilegalnosti @incinnatovoj! %jedno s ovim memorandumom gradski oci razmotrie i stare albe koje su svremena na vrijeme pristizale sa strane njegovi2 najsumnji$aviji2 drugova na poslu u radionici!Predsjednik odgojiteljskog savjeta i neke dmge slubene osobe jedne za drugim zatvara2u se s njimnasamo i izvo&a2u na njemu pokuse propisane zakonom! % toku nekoliko dana nisu mu davali spavati,prisiljavali su ga na brzo i besmisleno brbljanje koje ga je dovodilo do ruba bunila, primorava2u ga da

  pie pisma razli$itim predme tima i prirodnim pojavama, da glumi u kazalinim komadima, a isto takoi da oponaa razne ivotinje, obrte i bolesti! 7ve je to on $inio, sve je to izdrao 3 zato to je bio mlaa,

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  14/79

  okretan i svje, to je strastveno volio ivjeti 3 i bar malo proivjeti s ar#injkom! Preko voljeostavie ga na miru dopustivi mu da nastavi rad s djecom posljednje kategorije, djecom od koje su svidigli ruke 3 da vide to e od toga ispasti! Jodio je djecu u etnju, dvoje po dvoje, svirajui na malojmuzi$koj kutiji, neto poput mlin$ia za kavu 3 a za praznika ljuljao se s njima na ljulja$kamaA cijeli

  grozd djece umuknuo bi uzlijeui i piskao i vritao prilikom sputanja! Neke od nji2 u$io je $itati!e&utim, ar#injka ga je ve prve godine braka po$ela varati, sa svakim i svagdje! Obi$no, kad bi@incinnat dolazio kui, ona bi s nekakvim sitnim osmije2om, pritiui uz vrat punani podbradak, kaoda kori samu sebe, gledajui ispod oka potenim sme&im o$ima, govorila niskim golubinjim glasiemA3 " ar#injka je danas opet $inila ono! 3 On bi je promatrao nekoliko trenutaka, pritisnuvi poputene dlan na lice i zatim bi, vi$ui bez glasa, odlazio kroz sve sobe pune njeni2 ro&aka i zatvarao se uza2odu, gdje bi toptao nogama, umio vodom, kaljao,prikrivajui na taj na$in ridanje! Poneki put,opravdavajui se, ona bi mu objasnilaA 3 Pa ja sam, ti to dobro znade, tako dobraA a to je tako malastvar, a mukarcu je to tako ogromno olakanje!%skoro je zatrudnjela 3 i to ne s njim! 5odila je dje$aka, ubrzo zatrudnjela opet 3 i opet ne s njim 3

  i rodila djevoj$icu! je$ak je bio 2rom i zao> djevoj$ica tupa, tusta 3 napola slijepa! Dbog svoji2de#ekata oba djeteta dospjela su k njemu u vrti i neobi$no je bilo vidjeti spretnu, lijepu, rumenuar#injku kako vodi kui tog bogalja i tu debeljucu nalik na noni ormari! @incinnat je malopomalosasvim prestao paziti na sebe 3 i jednom na nekom otvorenom skupu u gradskom parku odjednom sedigla uzbuna i jedan $ovjek izgovorio gromkim glasomA 3 1ra&ani, me&u nama se nalazi 3 i onda jeuslijedila strana, gotovo zaboravljena rije$, i naletio je vjetar na bagremove 3 i @incinnat nije smislionita bolje nego da ustane i ode, rastreseno kidajui lie s grmova pored puta! " nakon deset dana bioje u2ien!Po svoj prilici sutra 3 re$e @incinnat lagano kora$ajui po eliji! Po svoj prilici sutra 3 re$e

  @incinnat i sjede na svoj leaj, dlanom pritiui $elo! Draka sunca na zalasku ponavljala je vepoznate e#ekte! Po svoj prilici sutra 3 s uzda2om re$e @incinnat! 3 Odve je ti2o bilo danas, ave sutra, u samu zoru!!! Neko vrijeme svi su utjeliA glineni vr$ s vodom na dnu, koji poji sve uznikesvijeta> zido vi to jedan drugome stavie ruke na ramena kao $etvorica to ne$ujnim apatomkomentiraju tajnu kvadrata> barunasti pauk, tko zna zbog $ega nalik na ar#injku> velike crne knjigena stolu !!!8akav nesporazumK 3 re$e @incinnat i odjednom se nasmija! %stade, skide ogrta$, kapicu, cipele!7kide platnene 2la$e i koulju! 7kide, kao periku, glavu, skide klju$ne kosti, kao remenje, skide grudniko, kao oklop! 7kide bedra, skide noge, skide i baci ruke, kao rukavice, u kut! Ono to je preostalo odnjega postepeno se rasprilo i tek malo obojilo uzdu2! @incinnat je sprva naprosto uivao u 2laddvini>zatim, zaronivi sasvim u svoju tajnu sredinu, slobodno i veselo u njoj !!! Datutnjio je eljezni gromzasuna i @incinnat je istog trenutka obrastao svim onim to je zbacio, sve do kapice! 4amni$ar 5odiondonio je u okrugloj koarici, obloenoj liem vinove loze, tucet uti2 ljiva 3 poklon upraviteljevesupruge! 3 @incinnate, osvjeila te je tvoja prijestupni$ka vjeba!

  BBB@incinnat se probudio od sudbonosne tutnjave glasova koja je rasla u 2odniku! Bako se u predve$erjespremao na takvo bu&enje, svejedno, sa srcem i s disanjem neto nije bilo u redu! 7kutom pokrivi srceda ono ne bi vidjelo 3 tie, nije to nita -kao to govore djetetu u $asu strane nesree0 3 pokrivi

  srce i pridigavi se lagano, @incinnat je oslukivao! bija2u to glasovi 3 isto tako u mnogim presjecima> jedan je nalijetao, onaj upitni, drugi,

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  15/79

  neto blii, na to je odgovarao! Rurei se iz dubine, netko je projurio i zaklizao se po kamenu kao poledu! %praviteljev bas izgovorio je usred Dagora nekoliko rije$i 3 nejasni2, ali nesumnjivozapovjedni$ki2! Najstranije je od svega bilo to to se kroz svu ovu strku probijao dje$ji glas 3upravitelj je imao ker! @incinnatje razlikovao i braniteljev tenor$i koji se na neto alio, i 5odionovo

  gun&anje !!! Hvo, opet, u trku, netko neto brzo upita i netko brzo odgovori! 7tenjanje, lomljava, lupanje3 kao da su tapom povla$ili ispod klupe! 3 Feste li nali? 3 glasno je upitao upravitelj! Protr$aekoraci! Protr$ae koraci! Protr$ae, vratie se! @incinnat, gubei snagu, spusti noge na podA Nisu midopustili da se vidim s ar#injkom! a li da se po$nem obla$iti ili e me oni sve$ano obui? "2, dostaje toga, ulazite ve jednomK"li jo su ga mu$ili dvijetri minute! Odjednom se otvorie vrata i, kliui se, uletje branitelj !

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  16/79

  sam se navratio jednostavno stoga da vas upitam imate li kakvi2 zakoniti2 elja !!! na primjer -na tommjestu lice mu je oivjelo0 moda biste eljeli da imate napismeno govore koji su izgovoreni na sudu?"ko imate takvu elju, duni ste da u najkraem ro+ ku predate odgovarajuu molbu koju bismo nasdvojica mogli ovog $asa sastaviti3 s potanko motiviranim uputama! 8oliko zapravo primjeraka ti2

  govora za2tijevate i u koju svr2u? %pravo imam slobodnog vremena, 2ajde, 2ajde da sepri2vatimotoga, molim vasK @ak sam i specijalnu kuvertu pripremio! 3 Jaljda zabave radi!!! 3 progovori@incinnat 3 ali prije !!! pa zar se odista ne moe dobiti odgovor?

  3 7pecijalna kuverta 3 ponovi advokat mameci ga!3 obro, dajte to ovamo 3 re$e @incinnat i razdera debelu ispunjenu kuvertu na sitne komadie!3 Pa vi ste poludjeli 3 gotovo pla$ui povi$e advokat! 3 4o je sasvim ludo! Jipojma $ak nemate toste u$inili! oda se tu nalazio ukaz za pomilovanje! rugi se ne moe dobitiK@incinnat podie pregrt komadia, pokua sastaviti makar jednu povezanu re$enicu, ali je sve bilopobrkano, iznakaeno, rasuto!3 Hto, uvijek vi tako 3 podvriskivao je advokat, drao se za sljepoo$nice i kora$ao po eliji! 3

  oda vam je spas bio u rukama, a vi ste ga !!! uasnoK "ma, to da s vama radimK Pii kui 3 propaloje!!! a ja ipak, bio sam tako zadovoljan !!! 4ako sam vas pripremao!3 7lobodno? 3 glasom razvu$enim u irinu upita upravitelj odkrinuvi vrata! 3 a li vam smetam?3 7amo izvolite, 5odrie Bvanovi$u, samo izvolite 3 re$e advokat 3 samo izvolite, dragi 5odrieBvanovi$uK 7amo kod nas nije ba veselo!3 No, a kako se danas osjea na simpati$ni osu&enik 3naali se elegantni, reprezentativni upravitelj, steui u svojim mesnatim ljubi$astim apama malu,2ladnu @incinnatovu ruku! 3 Fe li sve u redu?

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  17/79

  pravaK 7nimam ga odozgo kao djetece sa stoca, a i sam pla$em 3 eto, potenja mi, pla$em! Fako meje, $ini se, ta alost spopala!3 ta velite da ga povedemo gore, a? 3 neodlu$no predloi advokat!3 4o se, dakako, moe 3 nadoda 5odion s odmjerenom dobrodunou 3 to se uvijek moe!

  3 Obucite ogrta$ 3 re$e 5oman Jisarionovi$! @incinnat re$eA3 Fa vam se pokoravam, vi, sablasti, vi, naopakluci jedni, vi, parodijeK Fa vam sepokoravam! "li poredtoga za2tijevam, jeste li me $uli, za2tijevam -i drugi @incinnat 2isteri$no zatope nogama gubeicipele0 3 da mi kaete koliko mi jejo preostalo da ivim, i 2oete li mi dopustiti da se vidim saenom!3 Po svoj prilici dopustit e 3 odgovori 5oman Jisarionovi$, izmijenivi pogled s5odionom! 3 7amo ne govorite tolikoK No, 2ajdemoK

  3 Bzvolite 3 re$e 5odion i gurne ramenom otklju$ana vrata!7va trojica iza&oe> naprijed je iao 5odion, epav, u starim izbijeljelim alvarama s turom, za njimadvokat u #raku, s ne$istom sjenom na celuloidnom ovratniku, s vrpcom rui$asta muslina na zatiljku,na onom mjestu gdje se zavravala crna perika, iza njega, na kraju, gubei cipele i zadiui skutove

  ogrta$a, @incinnat!Na zavoju 2odnika drugi, bezimeni straar prijateljski im oda po$ast! gorkim, utim plamenom zasvijctlila bi pranjava arulja, gore ili sa strane!oga&alo se ponekad i da je arulja bila mrtva i tad bi kora$ali u potpunom mraku! Na jednomemjestu, gdje je neo$ekivano i neobjanjivo padala nebeska zraka, dimila se i sjala, razbivi se na2rapavim kamenim plo$ama, upraviteljeva ki Hmo$ka, u sjajnoj kockanoj 2aljini i u kockanim$arapama 3 jo dijete, ali dijete s $vrstim listovima majuni2 plesa$ica 3 igrala se loptom> i lopta je

  ravnomjerno udarala o zid! Ona se okrenula, prstenjakom i mezimcem odmakla s obraza plaveprami$ke kose i dalje pratila pogledom ovu kratku povorku! 5odion, prolazei, njeno zazvekeeklju$evima> advokat je ovla pogladi po svijetloj kosici> ali ona je gledala @incinnata koji joj sepreplaeno osmje2nuo! oavi do slijedeeg zavijutka 2odnika, sva trojica se ogledae! Hmo$ka jegledala za njima lagano udarajui blistavom crvenoplavom loptom!Opet su dugo ili u tami dok ne dospjee u orsokak, gdje se nad savijenim crijevom vatrogasnetrcaljke svijetlila crvena arulja! 5odion otvori niska vrata od kovanog eljeza> iza nji2 su se strmouzvijale gore stepenice kamenog stubita! Ovdje se donekle izmijenio poredak 3 5odion je zatapkao utaktu na mjestu i propustio naprijed najprije advokata, a onda @incinnata, meko je promijenio korak istao na kraj povorke! %za strme stube, s $ijim se postupnim razvitkom podudarala lagana svjetlostmagle u kojoj su one rasle, nije se bilo lako penjati, a penjali su se toliko dugo da je @incinnat,nemajui to da radi, po$eo brojiti stepenice i nabrojio i2 jc do troci#rene brojke, ali onda se zapleo u

  brojenju i odustao! %zdu2 je malopomalo blijedio! %morivi se, @incinnat se penjao, kao dijetezapo$injui uvijek istom nogom! Fo jedan zavijutak i najedanput naletje gust vjetar, zasljepljujuiotvorilo se irom ljetno nebo i prodorno se razlegoe glasovi lastavica!Nai putnici na&oe se na irokoj terasi kule odakle je pucao pogled u daljinu od koje je zastajao da2,jer ne samo to je kula bila ogromna nego se i ina$e cijela tvr&ava gorostasno uzdizala na gorostasnojstijeni i $inila se poput njena $udovina poroda! aleko dolje vidjeli su se gotovo okomiti vinogradi iblijedouta cesta, to se zavijajui sputala sve do bezvodnog korita rijeke, a ondje preko uvis

  izvijenog mosta iao je netko siuan u crvenoj odjei, a sitna to$kica koja je tr$ala pred njim bio je,zacijelo, pas!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  18/79

  olje, u veliku polukrugu, irio se na pripeci grad 3 raznobojne kue sad bi ile u ravnim redovima,praene okruglim drveem, pa bi zatim krivudajui silazile niza strmine gazei svoje vlastite sjene 3 ilijepo se razabirao promet Prvim bulevarom, a isto tako i osebujno svjetlucanje na kraju bulevara, gdjeje poskakivala znamenita #ontana, a dalje u pravcu obrisa breuljaka u izmaglici, to zatvaraju 2orizont,

  protezala se tamna izrezuckanost 2rastovi2 umaraka, i tu i tamo zasjalo bi jezerce poput ru$nogogledala 3 dok su se drugi jarki ovali vode skupljali gorei u njenoj magli, eno ondje na zapadu, gdjeje zapo$injao ivot krivudave 7trope! @incinnat je stavio dlan uz obraz u nepomi$nom, neizrecivonejasnom, tavie,blaenom o$ajanju, gledao je sjaj i maglu 4amarini2 vrtova, sive breuljke koji sui$ezavali iza nji2 3 o2, dugo se nije mogao otrgnutiKNekoliko koraka od njega, na irokoj kamenoj ogradi to je ozgo obrasla nekim poduzetnim slakom,nalaktio se advokat kome su le&a bila umazana kre$om! Damiljeno je gledao u prostranstvo, lijevomlakiranom $izmom pritiskajui desnu, i toliko prstom razvla$io obraze da mu se izokrenue donji o$nikapci! 5odion je negdje naao metlu i utke meo kamene plo$e terase!3 8ako je sve to $arobno 3 obratio se @incinnat vrtovima, breuljcima -i bilo je, tko zna zato,

  ugodno ponavljati ovo $arobno na vjetru, kao kad djeca pritiu i opet otvaraju ui zabavljajui seobnavljanjem $ujnoga svijeta0! 3 $arobnoK Nikad jo nisam vidio upravo u takvom svjetlu ove

  breuljke, upravo tako tajanstvene! 4a zarja ne bi2 mogao biti u nji2ovim naborima, nji2ovimsjenovitim udolinama? 3 Ne, bolje je da o tome ne misliKOn u krugu obi&e terasu! Na sjeveru se irila dolina i po njoj su jurile sjene oblaka> livade su sesmjenjivale njivama> iza okuke 7trope vidjeli su se napola zarasli obrisi aerodroma i gra&evina, gdje senalazio potovani, stari avion, s ri&im krilima, areno zakrpljenim, avion koji se jo katkad dizao zavrijeme praznika 3 uglavnom zato da se zabave bogalji! aterija se umorila! 7latko je drijemalovrijeme!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  19/79

  5odion ispuni svoje jednostavne dunosti 3 krpom rastjera prainu to se rasplesala u sun$anoj zraci,na2rani pauka i ode! Hmo$ka 3 svejednako $u$ei, ali sada neto slobodnije, kao da se njie naoprugama 3 prekrii gole maljave ruke, malko otvori rui$asta usta i, trepui dugim, blijedim,pomalo $ak i sijedim trepavicama, gledala je povr2 stola na vrata! B ve poznata kretnja 3 brzo, prvim

  prstima koji su joj se nali pri ruci, odmaknu kosu lanene boje sa sljepoo$nica i baci iskosa pogled na@incinnata koji je odloio knjigu i $ekao ta e biti dalje!3 Otiao je 3 re$e @incinnat!Ona ustade, ali jo pognuta i dalje je gledala u vrata! 5odion, koji je zacijelo pogledao kroz okance, u&e prili$no ljut! 3 B, gospo&iceK Fau ve zato dobiti svojeKOna se piskutljivo zakikota, uvi se ispred njegovi2 ruku raireni2 poput rakovi2 klijeta, jurnu premaotvorenim vratima! On je, zastavi na pragu s $arobnom plesa$kom preciznou i, kao da aljepoljubac, ili kao da sklapa savez utnje, pogleda preko ramena @incinnata> nakon toga, isto onakoritmi$ki nenadano, otre se i pobjee krupnim, visokim i gipkim koracima to se ve pripremaju za let!1un&ajui i zveckajui tekim koracima, krenu za njom 5odion!3 7taniteK 3 viknu @incinnat! 3 7vesam knjige pro$itao! Opet mi donesite katalogK3 8njige !!!3 Bjutito se osmje2nu 5odion i namjerno bu$no zatvori vrata!8akva tjeskoba, @incinnate, kakva tjeskobaK 8akva kamena tjeskoba, @incinnate 3 i nemilostivo

  odbijanje sata, i tusti pauk, i uti zidovi, i 2rapavost crnog vunenog pokriva$aK Pjena na $okoladi! 8adse uzme iz same sredine sa dva prsta i strgne s povrine 3 to vie nije ravan pokrov nego namrekana

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  20/79

  sme&a suknja! 7amo malo topline ispod pjene 3 slatkaste i ustajale! 4ri krike prena kru2a skornja$astim ri&im pjegama! Jr$i masla s utisnutim upraviteljevim monogramom! 8akva tjeskoba,@incinnate, koliko mrvica u krevetuK Fadajui se i uzdiui, kripei zglobovima, @incinnat ustade sleaja, navu$e omrznuti ogrta$ i po$e tumarati po eliji! Ponovo je preletio o$ima sve ono to bijae

  napisano na zidovima, ponadavi se da e otkriti neki novi natpis! Poput malog gavrana na panju, dugoje stajao na stolici, nepomi$no gledajui gore, na bijedni obrok neba! Opet je 2odao! Opet je $itaoosam, ve naizust nau$eni2, pravila za zato$enikeA'! poput lastavice slobodno je letjela djeva u trikou 3 tolikovisoko nad blistavim bazenom da se on pri$injao manjim od tanjuria> u skoku bez motke atleti$ar jevodoravno leao u zraku dosegavi toliku krajnost napetosti koja bi, da na gaicama nije bilo lepravi2nabora s trakama, nalikovala na lijeno mirovanje> i bez kraja i konca lila se i klizila voda> gracija vodeto pada, zasljepljujui detalji kupaonica, atlasna valovitost oceana s dvokrilnom sjenom na njoj! 7ve jebilo glatko i sve se prelijevalo, sve je strastveno teilo prema nekakvu savrenstvu koje se odre&ivalojedino odsutnou trenja! Danosei se svim kunjama kruga, ivot se zavrtio do takve vrtoglavice da jezemlja nestajala ispod nogu i, pokliznuvi se, pavi, oslabivi od mu$nine i umora!!! mora li se to rei?8ao da se nekako odjednom nasla u drugoj dimenziji!!! a, materija se postarala, umorila, i malo jetoga ostalo $itavo od legendarni2 vremena 3 dva tri stroja, dvijetri #ontane 3 i nitko nije alio zaprolou, a i sam pojam prolosti postade neto drugo! " moda 3 pomisli @incinnat 3 janeto$no komentiram slike! Pridajem epo2i svojstva njezine #otogra#ije! Ovo bogatstvo sjena, i bujice

  svjetlosti, i sjaj preplanulog ramena, i rijetki odraz, i laki prelazi iz jedne sti2ije u drugu 3 sve se to,moda, odnosi samo na snim9 ku, na svojevrsni #ilm, na osebujne oblike ove umjetnosti, dok svijet,

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  21/79

  zapravo, nije uope bio tako obao, vlaan i brz 3 upravo onako kako nai nespretni aparati na svojna$in biljee na dananji, nabrzo sklepan i obojadisan svijet! " moda -@incinnat je brzo po$eopisati na iskockanom listu papira0 ja neto$no objanjavam SSSPridajem epo2i!!! Ovo bogatstvo !!! plat#orma je otplovila, koraci ostali i,evo, u eliju u&oe 3 5odion s ju2om i gospodin bibliotekar s katalogom!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  22/79

  knjigu uvezanu u crnu kou! @incinnat je ve imao $ast da se upozna s njim!3 8atalog 3 re$ebibliotekar, $iji se govor odlikovao nekakvom izazovnom lakoni$nou!3 obro, ostavite ga 3 re$e @incinnat 3 ja u odabrati! "ko elite pri$ekati, ili sjesti 3 izvolite,molimK "ko pak elite otii!!!

  3 Otii 3 re$e bibliotekar!3 obro! Onda u katalog predati kasnije 5odionu! Hvo, moete ponijeti!!! Ovi su $asopisi straniprekrasni, dirljivi!,! 7 ovim sam tekim sveskom, znate, kao s teretom, poao na samo dno vremena!Neodoljiv osjeaj!3 Ne 3 re$e bibliotekar!3 onesite mi jo, ispisat u vam godine! B neki roman novijeg datuma! Dar ve odlazite? Feste li sveuzeli?Ostavi nasamo, @incinnat se pri2vati ju2e> istovremeno je prelistavao katalog! 3Njegov glavni dio bioje paljivo i lijepo odtampan> usred tiskanog teksta bilo je mnotvo naslova, sitno, ali razgovijetnoispisani2 crvenom tintom! Nestru$njaku jebilo teko da se sna&e u katalogu zbog rasporeda nazivaknjiga 3 knjige, naime, nisu bile raspore&ene po abecedi, nego po broju stranica u svakoj od nji2, pri

  $emu se uzimalo u obzir i to koliko je -da ne bi dolo do podudarnosti0 suvini2 listova nalijepljeno uovu ili onu knjigu! @incinnat je stoga traio bez odre&enog cilja, onako, to mu zapne za oko! 8atalogje bio primjerno $ist> utoliko je bilo $udnovatije to je na bijeloj stranici jednog od prvi2 listova dje$jaruka napravila olovkom seriju crtea, $iji smisao @incinnat nije mogao odma2 odgonetnuti!

  J

  3 opustite da vam od sveg srca $estitam 3 uljevitim basom re$e sutradan upravitelj ulazei u@incinnatovu eliju!

  5odrig Bvanovi$ bio je jo nekako gizdaviji nego obi$no 3 sve$ani redengot bijae kao u ko$ijaapostavljen vatom, na irokim, plosnatim, tustim le&ima, perika je blistala kao nova, punano tijestopodvoljka bilo je napudrano kao poga$a, a u zapu$ku rumenio se votan cvjeti s pjegavim raljama! Bzanjegove pristale #igure 3 on se sve$ano zaustavio na pragu 3 navirivali su se znatieljno isto takoprazni$ki odjeveni i napoma&eni slubenici tamnice! 5odion je $ak stavio na sebe nekakav orden$i!3 Fa sam spreman! 7ad u se obui! Dnao sam da je to danas!3 $estitam 3 ponovi upravitelj, ne osvrui se na @incinnatove uurbane pokrete! 3 Bmam $ast davam saopim da od sada imate susjeda, da, malo prije je stigao! Na$ekali ste se, zar ne? Nita za to, sadvam s kolegom, s drugom u igri i u$enju, nee biti tako dosadno! Osim toga, ali, zna se, to mora ostatistrogo me&u nama, mogu vam rei da vam je stiglo doputenje za sastanak sa suprugomA demain matin!@incinnat se opet spusti na krevet i re$eA

  3 a, to je dobro! Evala vam, lutko, ko$ijau, namaljani gade !!! oprostite, malo sam!!!4u se zidovi elije po$ee izvijati i udaljavati, kao odrazi na uzbibanoj vodi> upravitelj se zanji2ao,krevet se pretvorio u $amac! @incinnat se u2vatio za kraj, da se ne srui, ali karam ostade u njegovojruci 3 i, zatrpan do grla s tisuu pjegavi2 cvjetova, on zaplovi, zapetlja se i po$e tonuti! 7tapovima,kukama, zasukavi rukave, po$ee u njega zabadati, 2vatati ga i izvla$iti na obalu! Bzvukoe ga! 3Neto smo nervozni, kao enskica 3 re$e osmje2ujui se tamni$ki lije$nik, a to je bio 5odrigBvanovi$! 3 iite slobodnoK 7ve moete jesti! Dnojite li sc nou? Nastavite kao i dosad i, ako budetevrlo posluni, moda emo vam dopustiti dajednim okom pogledate novajliju, ali pazite, samo jednim

  okom !!!3 8oliko dugo !!! ovaj sastanak !!! koliko e mi dopustiti!!! 3 jedva izgovori @incinnat!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  23/79

  3 Odma2, odma2! Ne urite se toliko, ne uzbu&ujte seK "ko smo vam obeali da emo vam gapokazati, onda emo vam ga pokazati!!! Obujte cipele, popravite kosuK islim da !!! 3 upravitelj upitnopogleda 5odiona, ovaj kimnu! 3 7amo, molim vas da bude potpuna tiina 3 obrati se ponovo@incinnatu 3 i nita ne dirajte rukamaK No, ustaniteK Niste to zasluili, vi, golubiu moj, loe se

  ponaate, ali ipak vam doputamo !!! " sad, ni rije$i, mirKB, balansirajui rukama, 5odrig Bvanovi$ iza&e na prstima a s njim i @incinnat u svojim velikim,ljapkavim cipelama! % dnu 2odnika, kraj vrata s impozantnim popre$nim spojnicama, sagnuvi se,ve je stajao 5odion i, odmaknuvi zaslon, gledao kroz okance! Ne odmi$ui se, na$ini rukom gestukoja za2tijeva jo veu tiinu, i neprimjetno je izmijeni u drugu 3 pozivnu! %pravitelj se jo visepodie na prste, okrenu se pravei grozne grimase, ali @incinnat nije mogao a da bar malo ne zastruenogama! 4u i tamo, u polutami 2odnika, skupljale su se, povijale se, prinosile dlanove titnicima, kaoda nastoje da neto u daljini vide, nekakve nejasne #igure tamni$kog osoblja! 6aborant 5odion pustio je5odriga Bvanovi$a do namjetenog okulara! 7nano zakripavi le&ima, 5odrig Bvanovi$ se zagleda!!!e&utim, u sivom mraku, nejasne #igure beumno su pretr$avale, beumno dozivale jedna drugu,

  postrojavale se u redove, i ve su kao klipovi motora 2odale na mjestu nji2ove brojne gipke nogespremne da iskora$e! %pravitelj se na krajupolako odmaknuo i lagano povukao @incinnata za rukav,

  pozivajui ga kao topro#esor poziva nailog laika da pogleda preparat! @incinnat se smjerno primaknusvijetlom kruiu! Prvo to je ugledao bili su samo mje2urii sunca, zrake, a zatim leaj isti onakavkakav je u njegovoj eliji, pored leaja bija2u naslagana dva solidna kov$ega sa sjajnim kop$ama ivelika dugoljasta #utrola za trombon!3 No, vidite li togod? 3 proaputa upravitelj, nagnu se uz@incinnata vrlo blizu, zamirisa poput ljiljana u otvorenom lijesu!@incinnat kimnu glavom, iako jo nije vidio ono glavno 3 prenese pogled neto ulijevo i tada ugleda!Na stolici, bokom okrenut stolu, sjedio je zaista nepomi$no, kao da je od eera, osavi debeljko

  trideseti2 godina, u staromodnoj ali $istoj, svjee izgla$anoj zatvoreni$koj pidami 3 sav prugast,uLprugastim $arapama, u novim sa#ijanskim cipelama 3 pokazivao je nov novcati &on, prebacivi jednukratku nogu preko druge i drei se za koljeno punanim ru$icama> na mezimcu je blistao prozirniakvamarin, svijetlorusa kosa na neobi$no okru gloj glavi bila je po sredini razdijeljena, duga$ketrepavice baca2u sjenu na kerubinski obraz, izme&u malinasti2 usana pojavljivala se bjelina $udni2,ravni2 zubiju! 7av kanda pokriven tankim laganim sjajem, lagano se topio u snopu sun$ani2 zraka kojesu se na njega slijevale odozgo! Na stolu nije bilo ni$ega osim kicokog putnog sata u konom okviru!

  3 osta 3 apnu upravitelj osmje2ujui se3 i ja bi2 elio vidjeti 3 pa se opet pribi uz okance!5odion je znakovima pokazao @incinnatu da je zaista vrijeme! Nejasne #igure sluitelja s potovanjemsu se pribliavale jedna za drugomA iza upravitelja stvorio se ve $itav red oni2 koji su eljeli dapogledaju> neki od nji2 doveli su svoje najstarije sinove!3 azimo vas 3 progun&a 5odion na kraju, i dugo nije mogao, otvoriti vrata @incinnatove elije,$ak i2 je nagradio kompletnim ruskim izrazom, i to je djelovalo! 7ve je uti2lo! 7ve je bilo kao i uvijek!3 Ne, ne sve, sutra e ti doi 3 glasno izre$e @incinnat sveudilj dr2tei nakon nedavne nesvjestice!ta da ti kaem? 3 nastavi on misliti, mrmljati i podr2tavati! ta e mi kazati? %nato$ svemu jasam te volio i voljet u te 3 na koljenima, s unazad povu$enim ramenima, pokazujui pete krvniku iisteui gu$ji vrat

  3 svejedno, $ak i tadK " nakon toga, moda najvie ba nakon toga, voljet u te i ve e kadtad izme&u

  nas doi do istinskoga, iscrpnoga objanjenja i tad emo se ve nekako i sloiti, ti i ja, stat emo jedanuz drugog i razmrsit emo tu zbrkuA povui iz te i te to$ke u tu i tu to$ku!!! a da ni jednom!!! ili 3 ne

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  24/79

  podiui olovke3 ili jo nekako!!! spojit emo, povui, i ja i ti sastavit emo se u jedinstven ornament,za kojim toliko udim! novi2 knjiga jo nije bilo, katalog nije

  vratio! a, crteiK No sad, s obzirom na sutranji sastanak !!!je$ja ruka, bez sumnje Hmo$kina, risala je niz sli$ica koje su sa$injavale -kako se to ju$er u$inilo@incinnatu0 povezanu pri$u, obeanje, djelce mate! Bz po$etkaA 2orizontalna crta, to jest ovaj kamenipod, na njemu 3 elementarna stolica, nalik na kukca, a gore 3 reetka sa est kvadrata! 4o isto, ali uzprisutnost utapa, to je kiselo objesio kutove usta iza reetke! aljeA na stolici od tri crte vidi setamni$ar bez o$iju, zna$i 3 spava, a na podu 3 prsten sa est klju$eva! 4aj isti prsten s klju$evima, alineto vei, a prema njemu prua se ruka, savreno peteroprsta, u kratkoj rukavici! Onda zapo$inje onointeresantnoA vrata su poluotvorena, iza nji2 3 kao nekakav pti$ji $aporak> sve to se vidi od uznikakoji je umakao! " on, sa zarezima na glavi umjesto kovr$a, u tamnom ogrta$u, silom prilikaprikazanom u obliku istostrani$nog trokuta> vodi ga djevoj$icaA noice joj u obliku vilice, valovita

  suknjica, paralelne linije vlasi! 4o isto, ali u #ormi plana, to$nijeA kvadrat elije, krivina 2odnika, sozna$enom marrutom i s 2armonikom stepenica na kraju! B na kraju epilogA tamna kula a nad kulomzadovoljan mjesec 3 kutovi usana okrenuti su uvis!Ne, to je samo varka, ludost! ijete je to nadrljalo bez misli!!! napisat emo naslove i vratiti katalog!a, dijete!!! isplazivi najprije jezik, i $vrsto drei istroenu olov$icu, pritiskalo je prstom koji jepobijelio od naprezanja !!! a zatim 3 nakon uspjeno zatvorene linije 3 odmi$ui se, maui glavomovako i onako, vrtei lopaticama, opet se primaklo papiru i, premeui jezik nalijevo!!! tako paljivo !!! pokazuje valjda kako bi neka druga nanjenu mjestu pobjenjela, uzjogunila se! 8ako li sam tek bio zaprepaten kad se pokazalo da je onaupravo takvaK Dbog kakve besmislice 3 glupa$ice moja, kakva glavica, kad se pro&e rukom kroz sveovo svijetlosme&e i gusto kojemu ona ne zna pridodati nevinu glatkou s djevi$anskim preljevom natjemenu! Denica vaa 3 mir i gladac, a ujeda, rekao mi je prvi nezaboravni ljubavnik, a sva podlostbila je u tom to epitet nije bio u prenesenom!!! ona odista u izvjesnom trenutku!!! jedna od oni2

  uspomena koje se odma2 moraju odagnati od sebe, ina$e e te svladati i slomiti! ar#injka je danasopet!!!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  25/79

  3 a jednom sam vidio, vidio sam, vidio 3 s balkona 3 vidio sam, i od tog vremena nisam ulazio ni ujednu sobu a da pret2odno jo izdaleka ne najavim svoj dolazak 3 bilo kaljem, bilo povikom bezsadraja! 8ako li je samo bilo teko uloviti onaj prijelaz, onu zagrcnutu uurbanost 3 sve ono to jebilo moje u onim sjenovitim skrovitima 4amarini2 vrtova 3 a onda je sve bilo izgubljeno! Bzbrojiti

  koliko i2 je imala!!! vje$na mukaA govoriti za objedom s ovim ili onim njenim ljubavnikom, praviti seveselim, griskati ora2e, neprestano govoriti 3 smrtno se bojati da se nagne da ne bi slu$ajno ispodstola ugledao donji dio $udovita, $iji gornji dio, sasvim pristojan, predstavlja mladu enu i mladogamukarca koji se vide do pojasa za stolom, koji mirno jedu i brbljaju 3G donji je dio 3 neto$etveronono to se uvija i bijesno je!3 7pustio sam se u pakao za ubrusom koji je pao sa stola! ar#injka je zatim o sebi govorila -u onojistoj mnoini0A 7tid nas je to ste nas vidjeli 3 i puila usnice! " ipakA volim te!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  26/79

  a kad je zakripao sat, prije nego to e po$eti odbijati -pribliio se za2valjujui otvorenom okancu0,izvadi odnekud iza pojasa glavicu luka i provjeri vrijeme! Datim, mislei da @incinnat spava, prili$nodugo ga je gledao, naslonjen o metlu kao o 2elebardu!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  27/79

  3 " na siroti 5oman Jisarionovi$ 3 re$e upravitelj 3 jeste li $uli? Pade u krevet, pre2ladio se, i to,$ini se, veoma ozbiljno!3 7lutim da mi nipoto neete odgovoriti, to je logi$no, jer neodgovornost stvara na kraju krajevasvoju logiku! 4rideset sam godina proivio sred privi&enja, opipljivi2, krijui da sam iv i stvaran 3

  ali sad kad sam pao u vae ruke, nemam to da se suspreem! % najmanju ruku, provjerit u pokusomsvu nestvarnost tog vaeg svijeta!%pravitelj se nakalja 3 i nastavi kao da se nita nije dogodiloA

  3 4oliko ozbiljno da ja kao lije$nik nisam uvjeren da e on moi prisustvovati, to jest da e ozdravitido tog vremena, 2re#, 2oe li moi doi na vau predstavuSSS 3 Odlazite 3 jedva izgovori @incinnat!3 Ne klonite du2om 3 nastavi upravitelj! 3 7utra e se ostvariti ono o $emumatate !!! 8alendar je draestan, zar ne? %mjetni$ki rad! Ne, to nisam vama donio! @incinnat zatvorio$i! 8ad je ponovo pogledao, upravitelj je ve stajao nasred elije, okrenut njemu le&ima! Na stolici sujo leali kona prega$a i ri&a brada koje je, kako se $inilo, ostavio 5odion!3 anas se vae prebivalite mora dobro pospremiti 3 re$e on okreui se 3 mora se dovesti u red

  radi sutranjeg sastanka!!! " dok mi budemo prali pod, zamolit u vas !!! zamolit u vas !!!@incinnat opet sklopi o$i, a glas koji se usitnjavao nastavljaeA3 Damolit u vas da iza&ete u 2odnik! 4o nee dugo trajati! at emo sve od sebe da sutra sve bude$isto, pospremljeno i sve$ano!

  3 Odlazite 3 viknu @incinnat, tresui se cijelim tijelom!3 4o ne moemo nikako 3 staloeno izusti 5odion petljajui oko remenja prega$e !!! 3 Jaljat e ovdjedosta toga uraditi! 1le samo, koliko ima praineSSS7ami ete nam rei 2vala!' %kratko! -Prev!0 Pogledao se u depno ogledalce, poravnao bradu, na obrazima i, prilazei na krajuleaju, pruio @incinnatu odjeu! % cipele je bilo paljivo nagurano neto zguvanog papira, a skutovi

  2aljetka bili su paljivo zadignuti i pribodeni pribada$ama! 6juljajui se, @incinnat se obukao i, lakooslonjen na 5odionovu ruku, izaao u 2odnik! 4u sjede na stolicu i kao bolesnik stavi ruke u rukave!Ostavivi irom otvorena vrata elije, 5odion se lati pospremanja! 7tolicu je postavio na stol> pla2tu jeskinuo s kreveta> zazveketala je ru$ica vedra> a propu2 je prelistao papire na stolu i jedan je list sletiona pod!3 ta se drite tako kiselo? 3 viknu 5odion podiui glas nad umom vode, nad ljapkanjem, nadlupom 3 proetajte malo po 2odnicima ! !! ma, ne bojte se 3 ja sam tu, ako se to dogodi, samovikniteK@incinnat posluno ustade sa stolice 3 ali, tek to je krenuo du 2ladnoga zida, nesumnjivo srodnogstijeni na kojoj je izrasla tvr&ava, tek to je proao par koraka 3 i to kakvi2 korakaK 7labi2,besteinski2, ponizni2K 4ek to je okrenuo mjesto na kojem se nalazio 5odion, otvorena vrata, vedra, uperspektivu koja se vraa nazad 3 odjednom osjeti struju slobode! Ona ga zapljusnu jo ire kad zaviiza ugla! 1oli zidovi, osim znojni2 ara i pukotina, vie ni$im nisu bili oivljeni> tek na jednomemjestu netko je napisao okerom, li$ila$kim potezomA Proba kista, proba kis3 i nakazna kaplja boje na kraju! predo$i sebi u svoj veli$ini svoj ivot i pokua to to$nije razjasniti svoju situaciju! Okrivljen zanajgori zlo$in od svi2 zlo$ina, u toj gnoseolokoj gnusobi, toliko rijetkoj i nezgodno iskazanoj da e

  biti primoran pribjei uvijenu govoru kao to jeA nepropusnost, neprozirnost, prepreka> osu&en za takavzlo$in na smrt, zatvoren u tvr&avu u o$ekivanju nepoznatog, ali bliskog, ali neminovnog roka tog

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  28/79

  smaknua -koje je jasno predosjetio kao nalaenje, $upanje i kripu $udovina zuba, pri $emu je cijelonjegovo tijelo bilo poput upaljene desni, a glava taj zub0> to stoji sad u 2odniku tamnice sa srcem kojezamire, jote iv, jo nena$et, jo cincinnatan

  3 @incinnat @ !, osjeti divlju potrebu za slobodom, najjednostavnijom,

  materijalno ostvarljivom slobodom, i u tren oka je predo$io sebi3 s takvom $uvstvenom jasnoom kao da je sve tekua izlu$ina njegova bia u obliku vijenca 3 gradonkraj opliale rijeke, grad iza $ije se svake to$ke vidjelo 3 sad ovako, sad onako, sad jasnije, sad

  plavlje 3 visoka tvr&ava unutar koje se on sada nalazio! B toliko je snaan i sladak bio taj val slobodeda je sve izgledalo mnogo bolje nego u samoj stvariA njegovi tamni$ari, kakvima u biti bija2u svi,postadoe razgovorljivijima !!! % tijesnim vi&enjima ivota razum je uo$avao mogui avi, stazicu!!!poigravala je pred o$ima nekakva tlapnja !!! poput tisua dugini2 iglica oko zasljepljujue sun$anemrlje na poniklanoj kugli!!! 7tojei u tamni$kom 2odniku i sluajui teku zvonjavu sata koji je upravootpo$eo svoje neuurbano brojenje, predo$i sebi ivot grada takvim kakav je obi$no bivao u taj svjeijutarnji satA ar#injka, oborivi pogled, ide iz kue s koarom po plavom plo$niku> na tri koraka iza nje

  ide momak crni2 brkova> plove po bulevaru elektri$ni vagoneti na$injeni u obliku labudova ili $amaca,i u njima sjedi kao na stolici vrtuljka> iz skladita namjetaja iznose na provjetravanje otomane,naslonja$e, i uz put na nji2 sjedaju kolarci da se odmore, i mali deurni s ta$kama punim biljenica iknjiga brie $elo kao odrasli radnik> po osvjeenoj, vlanoj kaldrmi zri$u tvorni$ki dvosjedni satii,kako i2 zovu ovdje u provinciji -a to su zapravo izro&eni potomci strojeva prolosti, oni2 velebni2lakirani2 koljki!!! zato sam se toga sjetio, a2 da, #otogra#ije u $asopisu0, ar#injka odabire voe> staristrani konji koji su se ve odavno prestali $uditi znamenitostima pakla, razvoze robu iz tvornica pogradskim punktovima> uli$ni prodava$i kru2a, sa zlatastim licima, u bijelim kouljama, vi$u,ongliraju zemi$kama> bacaju i2 visoko, love i2 i iznova vrte> kraj prozora, to je obrastao glicini jama,

  $etvorica veseli2 telegra#ista piju, kucaju se i podiu pe2are u zdravlje prolaznika> glasovitikalamburist, po2lepan ubast starac u crvenim svilenim 2la$ama 2alapljivo prodire prene ribe upaviljonu na alim ribnjacima> eno, oblaci se raspukli, i uz muziku du2a$kog orkestra pjegavo suncejuri po strmim ulicama, zagleda u uli$ice> brzo idu prolaznici> mirie lipa, mokra praina> vje$na#ontana kraj mauzoleja kapetana 7onog prska u padu kamenog kapetana>, barelje#i kraj njegovi2slonovski2 nogu i rue to se njiu na vjetru> ar#injka, oborivi pogled, ide kui s punom koarom, ana tri koraka iza nje plavi gizdelin! 4ako je @incinnat gledao i sluao kroz zidove, dok je odbijao sat, ipremda je u tom gradu zapravo sve bilo potpuno mrtvo i uasno kad se usporedi s tajnim ivotomsamoga @incinnata i s njegovim prijestupni$kim plamenom, iako je to dobro znao, i isto tako znao danema nade, ipak tog trenutka 2tjelo mu se izii na poznate arene ulice !!! ali sat je odzvonio,zamiljeno se nebo zastrlo, i tamnica se opet pojavila svom snagom! @incinnat pritaji disanje, krenu, paopet zastade i po$e oslukivati> negdje ispred njega, u njemu nepoznatoj daljini odjeknulo je kucanje! u jednom trenu zavi iza ugla! 8ucanje se prekide, ali zatim kaoda doletje jo blie, neto poput nevidljivog djetla! 4ok, tok, tok! @incinnat ubrza korake, i opet tamni2odnik zavi! Odjednom postade svjetlije 3 iako ne kao po danu 3 i, eto, kuckanje postade odre&eno izadovoljno samim sobom! Naprijed je blijedo osvijetljena Hmo$ka bacala loptu o zid!Prolaz na tom mjestu bio je irok i iz po$etka se $inilo @incinnatu da se na lijevom zidu nalazi velikplav prozor, otkud i lije ta $udna dodatna svjetlost! Hmo$ka, sagnuvi se da podigne loptu, a ujedno i da

  potegne $arapu, vjeto se i stidljivo ogleda! Na njenim golim rukama i koljenima nakostrijeie se

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  29/79

  svijetle dla$ice! O$i su joj blistale kroz bjeli$aste trepavice! Ona se uspravi, odmi$ui od lica laneneuvojke rukom kojom je drala loptu!3 Ovuda se ne smije prolaziti 3 re$e ona! Bmala je neto u ustima, krenulo je iza obraza, udarilo ozube!

  3 to to sie? 3 upita @incinnat!Hmo$ka isplazi jezik, a na njegovom iva2nom vr2u leao je bombon jarke boje utikovine!3 Bmam i2 jo 3 re$e ona 3 Bjoete li i vi jedan?@incinnat odma2ne glavom!

  3 Ovuda se ne smije prolaziti 3 ponovi Hmo$ka!3 Dato? 3 upita @incinnat!Ona slegnu ramenima i, izmotavajui se, izvijajui ruku s loptom i napreui listove nogu, ode do onogmjesta gdje mu se u$inilo da se nalazi udubina, prozor, i ondje vrpoljei se, odjednom postadekoljenastijom, namjesti se na kamenoj izbo$ini poput prozorske daske!

  Ne, bila je to samo prilika prozora> bolje re$eno, vitrina, a iza nje 3 da, naravno, kako i2 ne bi poznao?3 pogled na 4amarine vrtove! Naslikan u nekoliko planova, suzdran u mutnozelenim tonovima i

  osvijetljen skrivenim aruljama, ovaj krajolik podsjeao je, ne toliko na terarij ili na kazalinu maketu,koliko na onu dekoraciju na pozadini koje se napree du2a$ki orkestar! 7ve je to bilo dosta to$nonacrtano u smislu grupiranja i perspektive 3 i da nije izblijedjeli2 boja i nepomi$ni2 vr2ova drvea, danije nespretnog osvjetljenja, moda bi se moglo, kroz polusputene trepavice zamisliti da gleda krozprozor kule, upravo iz ove tamnice, na one vrtove! ilostivo oko prepoznalo je te ceste, to kovr$avozelenilo umaraka, i s desne strane galeriju sa stupovima, i daleke jablanove, pa $ak i blijedi namazposred neuvjerljive plaveti jezera 3 po svoj prilici labud! " u dubini, u uvjetnoj magli, zaokrugljavalise breuljci, i iznad nji2, na tom tamnosivom nebu, pod kojim ive i umiru licemjeri, stajali sunepomi$ni zgomilani oblaci! B sve je to bilo nekako ustajalo, i staro, pokriveno prainom, i staklo kroz

  koje je gledao @incinnat bilo je umrljano 3 neke mrlje podsjeale su na dje$je ake! 3 Pa ipak, 2ajde,izvedi me onamo 3 proaputa @incinnat 3 molim teK 7jedio je pored Hmo$ke na kamenoj izbo$ini ioboje se zagledalo u umjetnu daljinu iza vitrine, ona je zagonetno vukla prstom po uzvojitim stazama,a kosa joj je mirisala na vaniliju!3 Bde tata 3 odjednom, promuklo i brzo progovori ona, ogledavi se> sko$i na pod i sakri se! Odista,sa strane, suprotne od one kojom je doao @incinnat -izpo$etka mu se $ak u$inilo da je to zrcalo0,

  pribliavao se 5odion zveckajui klju$evima!3G Bzvolite kui 3 re$e aljivo!% vitrini se ugasilo svjetlo i @incinnat u$ini korak u namjeri da se vrati istim putem kojim je doao!

  3 8amo, kamo 3 viknu 5odion! 3 Bdite ravno, tuda je blie!B tek tada @incinnat s2vati da ga koljena 2odnika nikamo nisu vodila nego su sa$injavala irokviekutnik 3 jer sad, zavivi iza ugla, ugleda u dubini svoja vrata i, jo ne doavi do nji2, pro&e

  pored elije gdje se nalazio novi u2apenik!Jrata ove elije bila su irom otvorena i tu, u svojoj prugastoj pidami, stajao je na stolici ve vi&enisimpati$ni $ovje$uljak i pribijao kalendar na zidA tok, tok 3 kao djetao!3 Ne zavirujte, 3 dobroudno re$e 5odion! 3 8ui, kuiK H2, da znate samo kako je kod vaspospremljenoK 7ad se ne morate sramiti kad vam do&u gosti! Osobito se, $ini se, ponosio time to jepauk sjedio na $istoj, besprijekorno pravilnoj, o$ito tek ispletenoj pau$ini!

  JBB

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  30/79

  $arobno jutroK 7lobodno, bez onog prvotnog trenja, proniknulo je kroz reetkasto staklo koje je ju$eroprao 5odion! Ruti sjajni zidovi mirisali su na svjeinu novog stana! 7njeni stoljnjak, jo nabu2nut, neprilegavi do kraja, pokrivao je stol! Obilato poljeven kameni pod odisao je svjeinom #ontane!@incinnat je obukao najbolje to je imao i, dok je navla$io rublje, svilene $arape koje je imao pravo

  nositi kao pedagog na galapredstavama, 5odion je unio mokru kristalnu vazu s licolikim bourima izupraviteljeva vrtia i postavio je na stol, na sredinu, ne, ne ba sasvim na sredinu, i 2odajui natrake,iza&e, pa se na$as vrati sa stolom i dodatnom stolicom i razmjesti namjetaj ne kako bilo nego sosjeajem za mjeru i ukus! %lazio je nekoliko puta a @incinnat ga nije smio upitatiA Eoe li skoro? Bkao to biva u takav osobito besposlen $as, kad prazni$no izgla$an $eka goste i ne zna $ime bi sezabavio, vrljao je, sad sjedajui u nepriviklim kutovima, sad pak popravljajui cvijee u vazi, tako dase 5odion na kraju saalio i rekao da e gosti uskoro stii! 4o$no u deset odjednom se pojavio 5odrigBvanovi$, u najboljem, najimpresivnijem svom redengotu, otmjen, nedostupan, suzdrano uzbu&en>postavio je masivnu pepeljaru i sve pregledao#izuzev @incinnata, postupao je kao majordom koji jeprezauzet svojim poslom te svu panju usmjerava na raspored mrtvoga inventara, a ivome preputa na

  volju da se sam ukraava0! Jratio se nosei zelenu bo$icu s gumenom krukom, snano umei stadeispu2avati borov miomiris i bez pardona odgurnu @incinnata kad mu se ovaj naao na putu! 7tolice je5odrig Bvanovi$ rasporedio druga$ije nego 5odion i dugo je gledao izbuljeni2 o$iju na naslone> oni subili raznovrsni 3 jedan poput lire, drugi kao irili$no slovo P! Na kraju, naduvi obraze i ispustivi zrakzvide$i, okrenuo se @incinnatu!3 " vi, jeste li gotovi? 3 upitao je! 3 Bmate li sve to treba? Fesu livam vezice na cipelama $itave? Dato je ovo tako zguvano? H2,vi!!! pokaite dlanoveK

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  31/79

  3 %pravo tako, upravo tako 3 zakikoe upravitelj 3 a2, sjedite !!! osjeajte se kao kod kue !!! kolegaje toliko sretan to vas vidi da ne nalazi rije$i! sje Pjer sjede i tu se vidjelo da mu noice ne dopiru dopoda> ali to mu!uostalom, nije nimalo oduzimalo ni od njegove solidnosti, ni od osobite gracioznostikojima priroda dariva neke odabrane debeljke! 7vojim svijetlim glaziranim o$ima, uljudno je gledao

  @incinnata, a 5odrig Bvanovi$, sjednuvi tako&er za stol, smjekao se, poticao i2, opijen zadovoljstvomgledao $as jednog, $as drugog, i udno je poslije svake rije$i gosta motrio kakav dojam ovaj ostavlja na@incinnata! sje Pjer re$eA3 Ji neobi$no nalikujete na vau majku! Fa je nikad nisam imao prilike vidjeti, ali 5odrig Bvanovi$ljubazno je obeao da e mi pokazati njenu sli$icu!

  3 5azumijem 3 re$e upravitelj 3 nabavit emo je! sje Pjer nastaviA3 Bonako se, pored toga, oduevljavam #otogra#ijom jo od mali2 nogu, sad mi je trideset godina, avama?

  3 Njemu je to$no trideset 3 re$e upravitelj!3 No, eto, vidite, ja sam, dakle, to$no pogodio!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  32/79

  sje Pjer sklopi nov$anik! Odjednom se u njegovim rukama na&e sveanj karata! 3 Damislite, molim,bilo koju 3 predloi redajui karte po stolu> laktom odmaknu pepeljaru i nastavi i2 redati!3 Damislili smo 3 bodro kaza upravitelj! sje Pjer, alei se malo, stavi prst na $elo>a onda brzo skupi karte, okretno protrese sveanj i izbaci tre#ovu tricu! 3 $udo jedno 3 kliknu

  upravitelj! 3 Pravo $udoK! 7veanj i$eze isto onako neprimjetno kao to se pojavio, i msje Pjer, na$inivi spokojno lice, re$eA3 olazi doktoru staricaA Fa, veli gospodine doktore, imam vrlo zbiljsku bolest, uas kako seplaim da u od nje umrijeti!!! 8okvi su simptomi? 1lava mi se trese, gospodine doktore! 3sje Pjer, mumljajui i tresui se, odglumio je staricu!5odrig Bvanovi$ divlje prasnu u smije2, lupi akom po stolu, umalo to ne pade sa stolice, zakalja se,zastenja i jedva se smiri!3 Pa vi ste, msje Pjer, dua drutva 3 progovori on pla$ui 3 suta duaK Fo nikog u ivotu nisamsluao da tako strano pri$a viceveK3 8ako smo tuni, kako njeni 3 obrati se msje Pjer @incinnatu, razvla$ei usne kao da 2oe da

  nasmije uvrije&eno dijete! 3 7ve utimo, br$ii nam trepere, ilica na vratiu kuca, a o$i su nammutne!

  3 7ve od radosti 3 brzo ubaci upravitelj!3 NLM #aites pas attentionK'3 a, zaista, radostan je ovo dan, krasan dan 3 re$e msje Pjer 3 dua mi samo igra !!! Ne elim da se2valim ali u meni ete, kolega, nai rijedak spoj vanjske druevnosti i unutarnje #inoe, gorjivosti isposobnosti da se uti, nestanosti i ozbiljnosti! 4ko e utjeiti rasplakanog mlaca, tko e zalijepitinjegovu igra$ku? sje Pjer! 4ko e se zauzeti za udovicu? sje Pjer! 4ko e joj dati trijezan savjet, tkoe preporu$iti lijek, tko donijeti utjenu vijest? 4ko? 4ko? sje Pjer! 7ve 3 msje Pjer!

  3 BzvanrednoK 4alentK 3 uskliknu upravitelj kao da slua sti2ove, a istovremeno je pogledavao

  @incinnata mi$ui obrvom!3 Hto, $ini mi se!!! 3 nastavi msje Pjer! 3 a, izme&u ostalog 3 prekide sama sebe 3 vi stezadovoljni smjetajem, zar ne? Fe li nou 2ladno? Erane li vas dobro? 3 obiva isto to i ja 3odgovori 5odrig Bvanovi$! 3 7tol je raskoan i bogat! 3 Prekrasan stol od ora2ovine 3 naali se msjePjer!%pravitelj se upravo spremao da prasne u smije2 kadli se otvorie vrata i pojavi se mra$ ' Ne obaziritese na toK -Prev!0ni, visoki bibliotekar s 2rpom knjiga ispod ruke! 1rlo mu je bilo omotano vunenim alom! Ni s kim sene pozdravivi, baci knjige na krevet 3 nad njim u uzdu2u na trenutak uzdigoe se stereometri$nesablasti ovi2 knjiga sa$injene od praine 3 digoe se, zadr2tae i rasue se!3 7tanite 3 re$e 5odrig Bvanovi$ 3 vi se, $ini mi se, jo niste upoznali!Ne gledajui, bibliotekar kimnu, a uljudni msje Pjer ustade sa stolice!3 sje Pjer, molim vas 3 moljakao je upravitelj stavljajui dlan na prsa 3 molim vas, pokaite muonaj svoj trikK3 "2, vrijedi li!!! to je tako bezna$ajno 3 po$e se ustru$avati msje Pjer, ali upravitelj ne odustadeA3 $udoK 8rasna magijaK 7vi vas molimoK No, budite tako dobri!!! 7tanite, stanite 3 viknu bibliotekarukoji krenu prema vratima!3 7ad e vam msje Pjer neto pokazati! olim, molimK 4a ne odlazite !!!3 Damislite jednu kartu 3 skomi$nom ozbiljnou izgovori msje Pjer,promijea karte i izbaci pikovu peticu!

  3 Ne 3 re$e bibliotekar i iza&e! sje Pjer slegnu oblim ramenima!3 Odma2 u se vratiti 3 promrmlja upravitelj i tako&er iza&e!

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  33/79

  @incinnat i njegov gost ostadoe sami! @incinnat otvori knjigu i zadubi se u $itanje, to jest neprestanoje $itao prvu re$enicu! sje Pjer gledao ga je dobroudnim osmije2om, poloio apicu na stol dlanomotvorenim gore, kao da @incinnatupredlae mir! %pravitelj se vratio! % ruci je $vrsto drao vuneni al!3 oda e vam, msje Pjer, dobro doi 3 re$e on, prui mu al, sjede bu$no, poput konja, zatoptavi,

  i stade promatrati palac s vr2a kojeg je slrao, poput srpa, poluotkinut nokat!3 O $emu smo ono govorili? 3 uskliknu msje Pjer s #inim taktom, kao da se nita nije dogodilo! 3a, govorili smo o #otogra#ijama! Je u ja donijeti svoj aparat i snimit u vas! 4o e biti veselo! to to$itate, mogu li vidjeti?3 ogli biste ostaviti tu knjigu 3 napomenu upravitelj isprekidanim glasomA3 4a imate gostaK3 Pustite ga 3 osmje2nu se msje Pjer! Nastade utnja!3 Je je kasno 3 ti2o re$e upravitelj, pogledavi na sat!3 a, sad emo poi, #uj, kakav baubau !!! Pazite, pazite, usnice mupodr2tavaju !! ! sunace e, $ini se,sad proviriti!!! upravitelj ga opet u2vati ispodruke isputajui sladostrasno unjkave glasove! Oti&oe, ali u posljednji $as dopreA 3 "2, oprostite,neto sam zaboravio, odma2 u doi za vama 3 i upravitelj dotr$a nazad u eliju, priblii se@incinnatu i na trenutak nestade osmije2a s njegova ljubi$asta licaA3 7ramota me je 3 prosikta on kroz zube 3 sramota me je zbog vas! Ponaali ste se kao !!! idem,idem 3 povi$e sjajei se opet, do2vati sa stola vazu s bourima i, razlijevajui vodu, iza&e!@incinnat je neprekidno gledao u knjigu! Na stranicu je pala kapljica! Nekoliko slova kroz kaplju iz

  petita pretvorilo se u cicero i nabubrilo, kao ispod poveala!

  JBBB-Bma i2 koji olovku ilje prema sebi, kao da gule krumpir, a ima i2 koji je struu od sebe, kao tap!!! %posljednje se ubrajao 5odion! Bmao je stari no na sklapanje s nekoliko otrica i vadi$epom! "livadi$ep bi noivao napolju!0anas je osmi dan -pisao je @incinnat olovkom koja se skratila vie no na treinu0, i ne samo da joivim, to jest sobom sam oblo ograni$en i pomra$en, nego kao i svaki smrtnik ne znam kad u umrijeti,i mogu na sebe primijeniti #ormulu koja vrijedi za sveA vjerojatnost budunosti smanjuje se u obratnojzavisnosti od njene milju nazrete udaljenosti! Daista, u mom slu$aju opreznost nalae da se operira teksiunim ci#rama, ali, nita, nita, iv sam! ene je ove noi 3 to mi se ne doga&a prvi put 3 snaloneto posebnoA skidam sa sebe ovoj za ovojem i na kraju !!! ne znam kako da to opiem 3 ali ono toznam> stie putem postepenog razobli$avanja do posljednje, nedjeljive, tvrde, bljetave to$ke i ta to$kagovoriA jajesam, poput prstena s biserom u krvavome salu morskoga psa 3 o moje vjerno, mojevje$ito !!! i meni je ve dosta ove to$ke 3 zapravo, vie mi nita ne treba! oda, gra&anin budunosti,urni gost, -domaica jo nije ustala0, moda, naprosto onako 3 sajmeni monstrum u izbuljenom,

  beznadno blagdanskom svijetu 3 proivio sam mu$eni$ki ivot, i to mu$enje elim izloiti, ali sve seplaim da neu dospjeti! Otkako pamtim za sebe 3 a pamtim nezakonito jasno 3 vlastiti saopilackoji odvie toga zna o sebi i zato je opasan i zato !!! Bzlazim iz mraka koji pali, i vrtim se kao zvrk,

  takvom potisnom silom i arom da do dandanas osjeam -katkad i u snu, katkad uronim u veoma vreluvodu0 onaj iskonski svoj dr2at kad sam se prvi put opekao, svoju prvu opekotinu, oprugu moga Fa,

 • 7/21/2019 Poziv Na Smaknue

  34/79

  kako li sam isko$io 3 sklizak, golK Fest, iz oblasti koja je za druge zabranjena i nedostupna, jest, japoneto znam, jest!!! tavie, i sad kad je ve sve gotovo, $ak i sad !!! nikakvi2, nikakvi2 elja, osim elje da se izrazim 3 svoj svjetskojnijemosti uprkos! 8ako mi je stranoK 8ako mi je mu$noK "li me od mene nitko nee oteti! 7trano mije 3 gubim, eto, nekakvu nit koju sam malo$as tako opiplji