Poziv na saradnju

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Poziv na saradnju

 • Potovani,

  Uvodjenje u svakodnevnu gradjevinsku praksu razliitih sistema utopljavanja objekata izazvano otrim poskupljenjem energetskih resursa na svetskom tritu i, kao rezultat toga, neophodnost znaajnog umanjenja gubitaka toplote tokom eksploatacije gradjevinskih objekata, realizuje se, po pravilu, primenom vie ili manje efektivnih sistema umanjenja toplotnih gubitaka kroz spoljanje zidove.

  Pri tome, esto se ne obraa panja na injenicu da se opti toplotni gubici gradjevinskog objekta javljaju kao rezultat pojedinanih gubitaka (kroz svaki gradjevinski elemenat pojedinano), koji u procentima od optih toplotnih gubitaka neutopljenog objekta, u razliitim klimatskim uslovima, iznose: kroz podove izmedju 10-20%, kroz spoljanje zidove izmeu 25-30%, kroz tavanske i krovne ploe izmeu 25-30% i kroz prozore od 30-40%.

  Parcijalno reavanje problema gubitaka toplote graevinskih objekata, zavisno od klimatskih uslova, izolacijom samo fasadnih zidova u svim sluajevima donosi manju ukupnu utedu energije u odnosu na moguu.

  Stoga je sveobuhvatan i struan izbor optimalnog sistema za utopljavanje objekata i sa tehnike i sa ekonomske take gledita jedan od najvanijih zadataka Projektanata i Investitora.

  U savremenoj graevinskoj praksi utopljavanje objekata svodi se uglavnom (pored zamene fasadnih prozora sa jednostrukim staklima novim prozorima sa dobrim zaptivanjem i dvostrukim ili trostrukim termopan-staklima) i u najveoj meri na utopljavanje fasadnih zidova objekata.

  U tom smislu, sve iru primenu imaju fasadne konstrukcije kao dvoslojne ili troslojne kompozicije, sastavljene iz noseih delova (betonski zidovi, zidovi od opeke) i termoizolacionih slojeva od materijala sa koeficijentom toploprovodljivosti manjem od 0,10 Wt/m0C (mineralna vuna, ploe stiropora i slini izolacioni materijali), malterisanih ili dodatno obloenih zidom od fasadne opeke ili malterisanom opekom na kant.

  Medjutim, varijante izvodjenja mnogoslojnih fasadnih zidova na samom gradilitu pretpostavljaju znatno vie taktova u izvodjenju radova, vei broj specijalista za izvodjenje svake pozicije ponaosob, dodatne trokove na sredstva veze (ankeri, tiplovi, potkonstrukcije), na razne podloge i tehnoloke posrednike (armaturne i rabic mree za noenje maltera, mree od staklenih ili plastinih vlakana za prijem i noenje lepkova i sl.).

  Sve to, sa aspekta sloenosti i brzine izvodjenja radova, u sumarnom kotanju primenjenih materijala, te konano i u ukupnom kotanju ovakvih fasadnih konstrukcija jeste i razlog da je udeo trokova fasadnih konstrukcija i utopljenih krovnih konstrukcija kao pete fasade u optoj ceni kotanja dostigao nivo, zavisno od klimatskog podruja, od 15-25% ukupne cene kotanja gradjevinskih radova.

 • Pri tome, esto se ne vodi rauna i o injenici da se kod izvodjenja mnogoslojnih fasadnih konstrukcija dobija kompozitni presek heterogenih materijala, sa razliitim fiziko-mehanikim svojstvima:

  - poev od razliitih koeficijenata irenja i skupljanja, - preko razliitih vrstoa na pritisak i zatezanje, - razliitih athezionih svojstava, - razliitog ponaanja na siue, suee i abraziono dejstvo vetra, - razliito ponaanje na dejstvo ultravioletnih zraka, - razliite deformacije pri znaajnim temperaturnim razlikama zidova koji se

  sueljavaju pri istoj spoljnoj temperaturi vazduha, zavisno od njihove osunanosti i boje zavrnog fasadnog premaza,

  - razliitih karakteristika starenja tokom eksploatacije svakog od kompozita ponaosob,

  - pa sve do razliitih koeficijenata vazduhopropustljivosti i paropropustljivosti.

  Posebno treba istai da vazduhopropustljivost i paropropustljivost nisu samo fiziko-mehaniki uslovi kvaliteta, pa i dugovenosti fasadnih konstrukcija, ve su i kapitalno vaan inioc za tednju energije i stvaranje uslova za komforno stanovanje i boravak u takvim prostorima, jer ukoliko u objektima nije predvidjen sistem prinudne ventilacije u svim zatvorenim celinama, fasadne konstrukcije moraju posedovati dobru vazduhopropustljivost i paropropustljivost.

  Naime, svaki ovek troi 25-30m3 vazduha na as i izdie 20-30 litara ugljendioksida. Stoga u svim sluajevima primene paronepropusne i vazduhonepropusne fasadne izolacije, a naroito kombinovane sa ugradnjom savremene kvalitetne fasadne stolarije, za obezbedjivanje dovoljne koliine sveeg vazduha neophodna je ili stalna ventilacija ili esto provetravanje prostorija, to sa sobom neizbeno povlai i znatne gubitke toplote iz objekta.

  Po opte prihvaenom zakljuku, potkrepljenom rezultatima istraivanja Dr.M.Y.Bikbey-a, Akademika Njujorke akademije gradjevinarstva i Akademika Ruske akademije prirodnih nauka, radikalan put smanjenja kotanja fasadnih konstrukcija i, posledino, ukupne cene gradjevinskih radova, jeste vraanje na jednoslojne konstrukcije fasadnih zidova i otkazivanje od svih vidova vieslojnih polimernih termoizolacionih materijala i tehnologija. U okviru svog izlaganja na Drugoj medjunarodnoj konferenciji o krovnim konstrukcijama i izolacijama za gradjevinske objekte u Moskvi, 2002.g. on konstatuje (citat):

  Idealno gledano, zahtevi ka fasadnim konstrukcijama stambenih i poslovnih objekata svode se na sledee:

  o sposobnost da obavljaju funkciju noseih ili samonoseih zidova o posedovanje visokih termoizolacionih svojstava o obezbedjivanje zvukoizolacije o otpornost na vlagu o otpornost na mraz o vazduhopropustljivost o paropropustljivost o dovoljna lakoa o ekoloka istoa o zadovoljenje protivpoarnih uslova o dugovenost o i konano, da ne sputavaju arhitektonsku izraajnost

  Na alost, danas ni jedan materijal za izvodjenje zidova objekata ne moe da zadovolji ceo kompleks nabrojenih zahteva (kraj citata).

 • Medjutim, mi smo uspeli da stvorimo takvu vrstu gradjevinskog materijala za izvodjenje ne samo fasadnih zidova objekata, ve i kompletnu paletu gradjevinskih elemenata iz njega stvorenu, koji ne samo da zadovoljavaju ceo kompleks nabrojenih zahteva ve ih i proiruju svojom pogodnou za razliite klimatske uslove, razliite stepene vlanosti i razliite 24-asovne ekstremne promene temperature!

  To je Simprolit - na patentirani superlaki polistirolbeton (ili - kako ga u Centru

  za osvajanje i primenu novih tehnologija u Moskvi nazivaju - udo-materijal XXI veka) i elementi iz njega proizvedeni .

  Zidove od Simprolit blokova sa debljinom od svega 30cm IL NII Gradjevinske fizike Ruske akademije gradjevinskih nauka preporuuje za primenu u gradjevinarstvu u svojstvu jednoslojnih fasadnih zidova u svim klimatskim zonama Ruske Federacije, ukljuujui i klimatske uslove regiona na Dalekom istoku i Sibiru, bez ikakvih dodatnih slojeva za utopljavanje (samo Simprolit blokovi, tanak sloj maltera i zavrno bojenje), to drastino smanjuje ukupno kotanje objekata.

  Na kraju sveta, na ukotki, par stotina kilometara od Aljaske, od Simprolit blokova i Simprolit monolita za medjuspratne i krovne ploe gradi se aerodromski terminal u Anadiru, a u fazi projektovanja su i itava stambena naselja, pri emu do izraaja nisu dola samo termotehnika svojstva Simprolita, ve i njegova mobilna tehnologija proizvodnje u zemlji veno zamrzlog tla, polarnih medveda i moreva, gde niko nikad nije nita proizvodio i gde leti sve dolazi brodovima, a zimi teretnim avionima za manje od mesec dana proizvedeno je oko 1000 m3 Simprolit blokova.

  Dozvolite da Vas upoznamo sa nekim osobinama Simprolit polistirolbetona i gradjevinskim elementima od njega proizvedenim.

  Struktura Simprolit monolita

 • SSIIMMPPRROOLLIITT SSiimmpprroolliitt patentirani polistirolbeton predstavlja vrstu lakog betona na bazi

  agregata od ekspandiranih granula polistirola - stiropora. Pri tome, primena polistirolbetona u graevinarstvu nije novost ve nekoliko decenija. Naime, ekspandirani polistirol je otkriven 1951. godine i vrlo brzo je poeo da se primenjuje u oblasti lakih betona.

  Ovakav proizvod spravlja se na bazi granula stiropora, portland cementa, vode i posebnih aditiva. Samo ekspandiranje sirovine - prethodno nabavljenog prakastog polistirola - moe se veoma jednostavno izvesti u vruoj vodi temperature cca 98C ili u pari temperature cca 90C - 110C, s tim da zapreminska masa ovako dobijenog agregata moe da varira u granicama od 10-40 kg/m3. Za proizvodnju SSiimmpprroolliittaa uglavnom se koriste granule zapreminske mase 10-15 kg/m3.

  Ono to SSiimmpprroolliitt izdvaja u okviru grupe polistirolbetona kojoj pripada je njegova

  mala zapreminska teina, malo upijanje vode iz okolne sredine, putem absorbcije i putem kapilarnog penjanja, visoka otpornost na mraz, postojanost fiziko-mehanikih karakteristika bez obzira na procenat sadraja vlage u njemu i optimalna korelacija izmedju vrstoe i toplotne provodljivosti.

  Naime, SSiimmpprroolliitt karakterie mala zapreminska masa (150-300 kg/m3) i veoma

  nizak koeficijent toplotne provodljivosti u suvom stanju (0,055-0,085 W/mC) koji praktino ne zavisi od sadraja vlage u njemu. Paropropustljivost se kree od 0,110-0,135 mg/mhPa, to omoguava zidovima izvedenim od SSiimmpprroolliitt blokova ili utopljenim SSiimmpprroolliitt ploama da normalno "diu". Takoe, ovaj materijal poseduje i dobre zvukoizolacione karakteristike.

  Isto tako, SSiimmpprroolliitt se odlikuje visokom otpornou na mraz. Eksperimenti

  pokazuju da posle 50 ciklusa smrzavanje-odmrzavanje pad vrstoe iznosi samo 1,5-1,8%. SSiimmpprroolliitt je ekoloki podoban materijal, poto je ispitivanjima dokazano da je sumarni pokazatelj toksinosti kod ovog materijala od 2-10 puta nii od propisanih normi. SSiimmpprroolliitt karakterie i visoka biootpornost prema svim insektima i razliitim biljnim i ivotinjskim bakterijama.

  Ponaanje ovog kompozita pri poaru je takvo da granule polistirola na visokim

  temperaturama isparavaju, a sam proizvod pri dugotrajnoj izloenosti poaru prelazi u cementni kamen, bez p