Power Point Penelitian Kacang Hijau

Embed Size (px)

Text of Power Point Penelitian Kacang Hijau

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  1/10

  Mengamati pengaruh suhu terhadapperkembangan dan pertumbuhan

  tanaman kacang hijau

  Madania Asshagab

  Nur Fifa

  Rifa’ Atus ShalihahSarinah

  Sri Rahmisari R

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  2/10

  Rumusan Masalah

  Apakah perubahan suhu berpengaruhterhadap pertumbuhan tanaman kacang

  hijau? Bagaimanakah reaksi dari pertumbuhan

  tanaman kacang hijau terhadap perubahansuhu?

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  3/10

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  4/10

  %ariabel&%ariabel %ariabel bebas

  $# Suhu 'embab ()idalam *amar+#

  ,# Suhu Rendah ()idalam *ulkas+#

  -# Suhu .inggi ()ibelakang *ulkas+#

  /# Suhu Normal ()iluar Rumah+#

  %ariabel terikat"ertumbuhan tanaman kacang hijau 0ang diukur

  setiap harin0a dalam $ pekan#

  %ariabel terkontrol

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  5/10

  Alat dan Bahan Alat

  $# "ol0bac (alternatif botol plastik atau plastik bekas+ / buah

  ,# "isau cutter (Bila menggunakan plastik bekas+

  -# Mistar

  /#  .anah (secukupn0a+

  Alat tulis

  $# Bolpoin

  ,# *ertas

  Bahan$# Biji kacang hijau ()irendam selama $ & , jam+

  ,# Air (secukupn0a+

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  6/10

  "elaksanaan penelitian

  $# Men0iapkan / pol0bac 0ang diberi label# "ol0bac A (Suhu .inggi+1 pol0bac B (suhu rendah+1 dan pol0bac 2 (suhulembab+1 "ol0bac ) (Suhu Normal+#

  ,# Masukkan tanah secukupn0a ke dalam ke & / 3adahdengan kuantitas 0ang sama#

  -#  .uangkan air ke ke & / 3adah masing&masing $14 tutupbotol setiap hari selama $ minggu (,5 sehari1 pagi 6 sore+#

  /# Masukkan masing&masing $ biji kacang hijau untuk $3adah#

  4# Menempatkan setiap pol0bac sesuai dengan label 0ang

  telah diberikan#

  7# Mengamati pertumbuhan biji kacang hijau dengan jangka3aktu $ hari sekali#

  8# Mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan#

   

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  7/10

   .abel "engamatan

  No

  .Kondisi Suhu

  Tinggi Tanaman per HariTinggi

  Rata-

  Rata$ , - / 4 7 8

  1 Suhu .inggi

  2 Suhu 'embab

  3 Suhu Rendah ()ingin+

  4 Suhu Normal

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  8/10

  H & $ H & , H &- H & / H & 4 H & 7 H &8

  ,

  /

  7

  :

  $

  $,

  Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau Selama 1 Minggu

  Waktu Pengamatan (hari)

  *etinggian .anaman (cm+

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  9/10

  Sekian & Terimakasih

 • 8/19/2019 Power Point Penelitian Kacang Hijau

  10/10

  ;ra