Poslovi odr¾avanja

 • View
  89

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovi održavanja. Poslove održavanja možemo grupirati uglavnom: Prema vremenu u odnosu na nastalu neispravnost Prema izvoru financiranja Prema tehnološkoj namjeni. Održavanje prema vremenu u odnosu na nastanak kvara. Korektivno održavanje Preventivno održavanje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Poslovi odr¾avanja

 • Poslovi odravanja

 • Poslove odravanja moemo grupirati uglavnom:Prema vremenu u odnosu na nastalu neispravnost Prema izvoru financiranja Prema tehnolokoj namjeni

 • Odravanje prema vremenu u odnosu na nastanak kvaraKorektivno odravanjePreventivno odravanje

 • a) Korektivno odravanje je oblik odravanja koji se obavlja prema naelu kvar-popravak. Najee je hitnog karaktera i otklanja samo kvar koji izazivaju zastoj. Drugi kvarovi koji prate osnovni kvar, a koji ne utjeu na zastoj otklonit e se kasnije - za vrijeme mirovanja stroja.

  Korektivno odravanje nakon kvara (8%) - korektivno odravanje, gdje se popravak vri tako da se ureaj zamjeni rezervnim iz brodske zalihe, a onda se popravlja. Na ovaj se nain odravaju manji ureaji koji nisu od presudne vanosti i kojih ima na zalihi npr. pumpa hidrofora.Korektivno odravanje obnovom (3%) - korektivno odravanje, kao i odravanje nakon kvara, samo to se ureaj ne popravlja nego zamjenjuje novim, jer se popravak se ne isplati i ureaji nisu od velike vanosti za uporabljivost broda (strojevi za pranje rublja).

 • b) Preventivno odravanje sprjeava se kvar. Preventivni radovi obuhvaaju:kontrolu stanja,otklanjanje slabih mjesta,preventivnu zamjenu elemenata zbog starenja i troenja,preventivna podeavanja,ienje, zatitu od korozije i podmazivanje.

  Preventivno odravanje moemo podijeliti na:preventivno plansko odravanje i to prema: satima rada ilikalendarskom roku,preventivno odravanje prema stanju.

 • PP odravanje prema satima rada ureaja (7%) je preventivno plansko odravanje na osnovu broja sati rada ureaja (generatori, elektromotori, kompresori, pomoni motori, pumpe...). Ovo je neko bila najea metoda odravanja.

  PP odravanje prema kalendarskom roku (36%) je preventivno plansko odravanje na osnovu proteklog vremena, bez obzira na sate rada ureaja. Primjenjuje se na ureaje koji se podjednako troe radili ili ne radili - protupoarni ureaji, palubni ureaji elektrini i hidrauliki, ureaji za spaavanje...

 • Preventivno odravanje prema stanju ili odravanje na osnovi provjeravanja stanja i performansi (46%) (eng. Condition Monitoring) spada u preventivno odravanje, a provodi se bez rasklapanja ureaja - neprekidno se nadziru pojedini imbenici stanja stroja poput buke, temperature, vibracija, tlaka i sl., a intervenira se samo kad neki od navedenih imbenika poprimi alarmantnu vrijednost (tehnika dijagnostika). Provjere mogu biti povremene ili stalne, a najbolje su automatske kontinuirane provjere. Primjenjuje se na svaki ureaj na koji se isplati ugraditi sustav provjere - BITE (Built in Test Equipement), npr. porivni sustav.

  Automatski se provjeravaju najslabije toke ureaja (stapni prstenovi, kontrola grafitne prizme pomou elektromagnetskog efekta, kontrola uljnih para iznad leajeva).

 • Odravanje prema stanju ne iskljuuje potrebu preventivnog planskog odravanja nego ga dopunjuje, a njena primjena moe bitno umanjiti trokove odravanja. Kako automati grijee manje nego ovjek njihovo uvoenje smanjuje trokove odravanja. Sposobnost odravanja je na automatiziranom brodu vea:nema dnevne strae,vie vremena za odravanje,potrebno manje posade

  Ovakvi sustavi imaju ugraenu sposobnost balansiranja optereenja brodskog osoblja.Primjenom automatskih sustava nastoji se postii zahvat u pravom trenutku - takav zahvat nije ni preventivni, ni korektivni, a komponenta se mijenja na kraju svoga stvarnog vijeka trajanja, a prije kvara.

 • 2. Odravanje prema izvoru financijskih sredstava: a) Tekue odravanje - tekuim odravanjem financiraju se popravci iznenadnih kvarova u sklopu korektivnog odravanja. Tekue odravanje karakterizira:- manji obujam i sloenost radova,- neizmjetanje tehnikog sredstva sa mjesta upotrebe (u plovidbi),- manji ukupni iznos trokova,- financiranje iz trokova osnove djelatnosti.b) Investicijsko odravanje spada u preventivno odravanje, a odnosi se na vee zahvate, pa se sredstva osiguravaju na dui rok preko investicija. Investicijsko odravanje karakterizira:- vei obujam i sloenost radova,- prekid procesa eksploatacije (dokovanje),- relativno visoki trokovi,- financiranje iz trokova amortizacije.

 • 3. Odravanje prema tehnolokoj namjeniRadovi koji se obavljaju nad radnim sredstvima radi njihovog odravanja u proizvodnom stanju jesu:

  Popravak iznenadnih kvarovaKontrolni pregledi Pronalaenje i otklanjanje slabih mjesta Preventivni preglediPlanski popravci (mali, srednji i veliki)

  Svi radovi osim popravaka iznenadnih kvarova obavljaju se prema godinjim i viegodinjim planovima odravanja.

 • a) Popravak iznenadnih kvarova obavlja se u sklopu korektivnog tekueg odravanja prema naelu kvar-popravak, a cilj mu je vraanje stroja u proizvodno stanje.

  b) Kontrolni pregledi - obavljaju ih struni organi vlasti (inspektori) ili specijalizirane tvrtke prema zakonskim propisima, a slue za utvrivanje tehnike ispravnosti radnih sredstava, te se o njima vodi posebna dokumentacija.

 • c) Pronalaenje i otklanjanje slabih mjesta je planska i permanentna aktivnost, a obuhvaa praenje uestalosti neispravnosti, zastoja i trokova koji se pojavljuju. Otklanjanjem slabih mjesta na stroju sprjeava se ponavljanje istih kvarova.

  Ova kategorija radova vezana je uz: loa konstrukcijska rjeenja, iline odgovarajuu okolinu.

  Otklanjanje slabih toaka obino se vri zamjenom elemenata za koje se utvrdi da je esto neispravan. Odnosi se uglavnom na nove strojeve.

 • d) Preventivni pregledi na osnovu pregleda donosi se zakljuak o stanju stroja vizualnim pregledom ili mjerenjem pojedinih parametara (tlak, temperatura...), na temelju ega se mogu predvidjeti i otkloniti kvarovi prije nego to nastanu.Obavljaju se prema godinjem planu odravanja, a svi obavljeni poslovi upisuju se u plan i evidenciju ciklusa odravanja.

  Npr. podeavaju se zranosti izmeu kliznih dijelova, spojke, konice i sigurnosne naprave, stroj se isti i podmazuje, kontrolira se i dolijeva ulje, otklanjaju se manji kvarovi.

 • e) Planski popravci (mali, srednji i veliki popravci)

  Mali popravci obuhvaaju zamjenu odreenog broja istroenih elemenata i podeavanje funkcioniranja nekih elemenata. Elementi koji se ovako zamjenjuju kratkog su vijeka trajanja. esto se za pojam mali popravci koristi i pojam servisiranje.

  Radovi se izvode prema godinjem planu odravanja, a svi obavljeni poslovi upisuju se u plan i evidenciju ciklusa odravanja.

  Npr. otklanjanje naslaga korozije i obnavljanje antikorozivne zatite.

 • Srednji popravak sadri djelominu demontau tehnikog sredstva sa zamjenom nekih elemenata koji imaju dui radni vijek, odnosno popravak odreenih elemenata i ponovnu montau s podeavanjem i ispitivanjem pod optereenjem.

  Radovi se izvode prema godinjem planu odravanja, a svi obavljeni poslovi upisuju se u plan i evidenciju ciklusa odravanja.

 • Veliki popravak naziva se jo i generalni popravak. Nakon velikog popravka stroj se smatra potpuno novim, a u mnogoemu je i bolji od novog stroja. Isplativost velikog popravka je upitna, te prije velikog popravka uvijek treba napraviti kalkulaciju trokova. Veliki popravak ukljuuje:rastavljanje stroja na sastavne dijelove,ienje i pranje svih dijelova,utvrivanje stupnja oteenja pojedinih dijelova,popravak dijelova,zamjenu dotrajalih dijelova,popravljanje kuita stroja,sastavljanje i ispitivanje stroja,opskrbljivanje stroja potrebnim tablicama ipredaju stroja proizvodnji.

 • Izvjetaj o zahvatuZa optimalizaciju terotehnolokog procesa bitno je sustavno praenje ponaanja brodskih ureaja.

  Prvi korak je registriranje svakog zahvata odravanja na ureajima. Drugi korak je biljeenje brodskog osoblja (po broju i profilu) koje je u zahvatu sudjelovalo uz broj utroenih radnih i tekuih sati.Trei korak je biljeenje doknadnih dijelova koji su pri zahvatu ugraeni, uz opis stanja odbaenih komponenata.Ako zbog zahvata doe do zastoja broda onda to mora u izvjetaju o zahvatu biti zabiljeeno u tekuim satima. Ako je zahvat bio korektivan, onda je saeti komentar o uzroku kvara i o okolnostima nastanka vrlo koristan.

 • Izvjetaj o zahvatu univerzalni je obrazac za svaki zahvat odravanja na brodu bez obzira na vrstu ureaja i na mjesto gdje se ona na brodu nalazi, da se osoblje lako privikne na njegovu jednostavnost i jedinstvenost.

 • Obrascom se biljee podaci bitni za unapreenje terotehnolokog procesa na brodu:pouzdanost pojedinog ureaja s obzirom na proizvoaa, tip ureaja,, prema prosjenom intervalu planiranog zahvata (mp) i prosjenom radu planiranog zahvata (p), pouzdanost uz zahvate pojedinog ureaja s obzirom na znanje, vjetinu i broj brodskog osoblja, pouzdanost uz zahvate pojedinog ureaja u vezi s uvjetima iskoritavanja, pouzdanost uz zahvate pojedinog ureaja s obzirom na zalihu doknadnih dijelova,sposobnost odravanja pojedinog ureaja,raspoloivost pojedinog ureaja,klasifikacija zahvata prema kriteriju granine uporabljivosti,uporabljivost broda s obzirom na pouzdanost uz zahvate i uvjete iskoritavanja.

 • Analiza izvjetaja o zahvatu obavlja se na razini flote.

  Bitno je da se iz izvjetaja o zahvatu izdvoje i dostave podaci: je li zahvat bio planirani ili korektivni, koje se odnose na pogonske sate i kalendarske dane protekle od prethodnog planiranog zahvata, koji se odnose na trajanje zahvata u tekuim satima i na eventualni zastoj broda u (tekuim) satima.

  to je broj brodova u floti vei, to su dobiveni rezultati vredniji bilo bi dobro da se provodi na jednom mjestu za cjelokupnu trgovaku mornaricu jedne zemlje.

 • Pitanja za ponavljanjePodjela odravanja prema vremenu u odnosu na nastanak kvara? Podjela preventivnog odravanja? Kako se provodi preventivno odravanje prema stanju? to je tehnika dijagnostika? Kako preventivno odravanje prema stanju utjee na trokove odravanja?emu slui traenje i otklanjanje slabih mjesta st