Click here to load reader

Poradnik dla kierowców

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Poradnik dla kierowców

 • Poradnik dla kierowcw Praktyczne wskazwki dla klientw Bosch Service

  Warsztaty nalece do sieci Bosch Car Service s przygotowane do tego, eby obsugiwa auta zgodnie z zaleceniami producentw. Do ich wyposaenia nale wszystkie niezbdne do tego urzdzenia diagnostyczne oraz odpowiednie oprogramowanie serwisowe.www.bosch-service.plwww.motobosch.pl

 • 2|Poradnik dla kierowcw

  Kady samochd po okrelonym czasie i przebiegu wymaga dokadnego sprawdzenia wszystkich wanych podzespow oraz wymiany czci i ma-teriaw eksploatacyjnych. Jak czsto naley wykonywa przegldy i co po-winny one obejmowa? To zaley od konkretnego modelu auta, a nawet od jego wersji czy rocznika. Jeli warsztat oferuje standardowy pakiet, obej-mujcy takie same czynnoci dla kadego samochodu, to lepiej do takiej oferty podej z rezerw, bowiem poszczeglne auta mog znacznie rni si wymaganiami serwisowymi. Jeeli mechanik twierdzi, e wykona prze-gld na poczekaniu, w cigu kilkunastu minut, to te lepiej poszuka innego warsztatu solidne sprawdzenie auta musi trwa znacznie duej.

  Przegld dopasowany do wymaga konkretnego autaWarsztaty nalece do sieci Bosch Car Service s przygotowane do tego, eby obsugiwa auta zgodnie z zaleceniami producentw. Do ich obowiz-kowego wyposaenia nale wszystkie niezbdne urzdzenia diagnostyczne oraz co niezmiernie wane odpowiednie oprogramowanie serwisowe. Dziki niemu mechanik nie pracuje po omacku, czy te opierajc si wy-cznie na wyczuciu. Przed rozpoczciem przegldu fachowiec wprowadza do komputera dane samochodu (model, wersj, przebieg), a system przygo-towuje tzw. kart przegldu czyli zestawienie wszystkich czynnoci, ktre w tym konkretnym modelu powinny zosta wykonane. Nie ma obawy, e jaki-kolwiek wany element lub czynno serwisowa zostan pominite. Dziki temu, e firma Bosch jest jednym z najwaniejszych dostawcw roz-

  Na rynku nie brakuje serwisw, ktre jako przegld oferuj wymian oleju, filtrw i najwyej pobiene przejrzenie auta. Takie usugi bywaj tanie, ale twoje auto potrzebuje czego wicej.

  2 Przegld 4 Wane dla silnika filtry: powietrza, oleju, paliwa 6 Jak wybra dobry filtr kabinowy? 8 Nie zapominaj o klimatyzacji! 10 Dobre wiata: jak wane s dobre arwki i waciwe ustawienie reflektorw 14 Dlaczego nie warto oszczdza

  na wycieraczkach i jakie najlepiej wybra? 16 Na co uwaa przy wymianie opon?

  19 Zadbaj o iskr: wiece, kable, cewka zaponowa 21 Pasek rozrzdu i inne wane paski w aucie 24 Kiedy amortyzatory wymagaj wymiany

  i jak to si sprawdza? 26 Diagnostyka komputerowa 28 Jak wybra odpowiedni akumulator? 31 Zadbaj o hamulce! 34 Alternatory i rozruszniki wymiana, naprawa,

  regeneracja

  Spis treci

  Przegld to znacznie wicej ni wymiana oleju!

 • Poradnik dla kierowcw|3

  wiza i podzespow stosowanych przez wikszo producentw aut na wiecie, warsztaty nalece do sieci Bosch Car Service maj dostp do penej i aktu-alnej dokumentacji serwisowej niemal wszystkich aut poruszajcych si po naszych drogach, dokumentacji zgodnej z zaleceniami producentw pojazdw. To bar-dzo wane, bo czasem zdarza si, e producenci sa-mochodw zmieniaj zalecenia serwisowe, np. skraca-j okresy midzy wymianami okrelonych podzespow (np. paskw rozrzdu) lub wprowadzaj nowe proce-dury rozwizujce problemy, ktre ujawniy si w cza-sie eksploatacji aut.

  Przegldy aut na gwarancjiObowizujce rwnie w Polsce przepisy europejskie (tzw. GVO/MVBER) pozwalaj na serwisowanie aut ob-jtych gwarancj producenta w serwisach nieautoryzo-wanych, bez ryzyka utraty gwarancji. Warunkiem utrzy-mania gwarancji jest w tym przypadku dokadne prze-strzeganie wszelkich zalece producenta. Przegldy musz si odbywa z zalecan czstotliwoci (licz si nie tylko przebiegi, ale i czas midzy kolejnymi wizyta-mi w serwisie) i obejmowa wszystkie czynnoci prze-widziane w kartach przegldw przygotowanych przez producenta samochodu. Znaczenie ma te jako uy-tych czci i materiaw eksploatacyjnych, ktre musz spenia te same wymagania, co podzespoy stoso-wane przez ASO (co nie znaczy, e musz by to takie same elementy, jak stosowane w serwisie dilerskim). Dodatkowo naley te zadba o odpowiedni dokumen-tacj przegldu. W spornej sytuacji zwyky stempelek w ksieczce serwisowej nie wystarczy, warto poprosi o szczegow faktur obejmujc wszystkie zalecane czynnoci i materiay.

  Co powinien obejmowa przegld?W przypadku wikszoci wspczesnych aut lista czynnoci, ktre naley wykona w czasie prze-gldu okresowego obejmuje zwykle kilkadziesit pozycji. Ze wzgldu na to, e poszczeglne mo-dele samochodw znacznie rni si stosowa-nymi w nich rozwizaniami technicznymi, nie da si stworzy uniwersalnego zestawienia.Kompleksowy przegld zwykle obejmuje m.in.: wymian oleju silnikowego wraz z filtrem wymian oleju w przekadni automatycznej

  (raz na kilka przegldw, po okrelonym prze-biegu)

  wymian filtrw powietrza i paliwa sprawdzenie kodw diagnostycznych zapisa-

  nych w sterowniku kontrol hamulcw, ewentualnie wymian py-

  nu hamulcowego sprawdzenie ukadu przeniesienia napdu sprawdzenie elementw zawieszenia i ukadu

  kierowniczego kontrol paskw napdu akcesoriw wymian wiec zaponowych sprawdzenie akumulatora sprawdzenie owietlenia kontrol napdu rozrzdu smarowanie i konserwacj zawiasw kontrol ogumienia sprawdzenie/wymian wycieraczek

 • 4|Poradnik dla kierowcw

  Wane dla silnika filtry: powietrza, oleju, paliwa

  Aby spali kilogram benzyny, silnik musi zuy 14,7 kg powietrza. Jeli przeliczy mas paliwa i powietrza na objto tych substancji, okae si, e aby spali litr benzyny silnik zuyje prawie 10 tys. litrw powie-trza! Tymczasem powietrze nie jest idealnie czyste: w miastach zawiera m.in. duo czsteczek sadzy (pochodzcej choby z rur wydechowych samocho-dw, kominw, itp.), a na drogach gruntowych due iloci zwykego kurzu, drobinki piasku i inne. Gdyby to wszystko trafiao do silnika, atwo sobie wyobrazi, jak niska byaby jego trwao. Piercienie tokowe szorujce po mieszance oleju i drobinek piasku, olej zmieszany z kurzem i sadz smarujcy panewki, szlam zatykajcy kanay olejowe... Tego aden silnik na dusz met by nie wytrzyma, dlatego powietrze zasysane przez silnik jest dokadnie filtrowane.

  Filtr powietrza czyste powietrze dla silnikaFiltr powietrza znajduje si w ukadzie dolotowym kadego samochodu. W zdecydowanej wikszoci przypadkw jest to filtr papierowy, cho w starszych modelach aut spotykane byy filtry olejowe, w ktrych materiaem filtrujcym by olej. Obecnie stosuje si jednak zazwyczaj filtry papierowe, ktrych olbrzymi zalet jest atwo ihigiena wymiany: wystarczy otworzy plastikow obudow, wyj stary wkad

  Wymieniajc filtr, usuwamy nie tylko zuyty element, lecz take zanieczyszczenia, ktre w przeciwnym wypadku pozostayby w silniku, powodujc rne problemy techniczne.

  filtrujcy i zaoy nowy. Warto jednak mie te wia-domo, e filtr filtrowi nierwny. W przypadku filtra powietrza liczy si przede wszystkim zdolno do pochaniania zanieczyszcze, ktra wyraa si iloci czsteczek, np. sadzy czy zwykego kurzu, jak filtr moe przyj, zanim pojawi si problemy z jego dronoci i skutecznoci filtracji. Du role odgry-wa uszczelnienie, ktre powinno by wykonane zespecjalnego tworzywa sztucznego zapewniajcego gadkie i doskonae dopasowanie filtra w caym okre-sie eksploatacji. W ten sposb unikniemy nieszczelno-ci spowodowanej porowatoci elementwuszczelniajcych, a co za tym idzie przedostawania si do silnika zanieczyszcze. Bardzo wana jest take odpowiednia przepustowo filtra. Warto wiedzie, e nisza ni wymagana przepustowo filtra spowo-duje nisze osigi samochodu, wysze zuycie paliwa oraz wydzielanie wikszej iloci sadzy w spalinach! Natomiast w przypadku zastosowania filtra o wyszej przepustowoci moe to doprowadzi do pogorszenia oczyszczania powietrza. Tylko produkty renomowa-nych producentw potrafi pogodzi ze sob wymie-nione cechy.

  Filtry powietrza Bosch s projektowane i produkowa-ne wedug wymaga producenta pojazdu.

 • Poradnik dla kierowcw|5

  Filtry kabinowe Bosch: wyszy komfort, lepsze zdrowie, wiksze bezpieczestwo

  Ochrona przed osadamiW silniku nie mniej wany jest filtr oleju, ktry ma al-bo posta metalowej puszki wypenionej papierowym lub syntetycznym wkadem filtrujcym, nakrcanej zzewntrz na odpowiedni krciec w silniku, albo jest wkadem, ktry umieszcza si w metalowej puszcze wielokrotnego uytku, bdcej elementem osprztu silnika. Przez wkad filtrujcy przepywa olej, wkt-rym pojawiaj si rne zanieczyszczenia, przede wszystkim produkty spalania paliwa czy samego oleju. Wychwycenie tych zanieczyszcze jest bardzo wane, bo zapobiega przedostawaniu si ich do sil-nika. W przeciwnym wypadku osadzayby si one na rnych elementach, np. kanaach olejowych, stop-niowo ograniczajc ich przepustowo, co musiaoby doprowadzi do zniszczenia silnika.Filtry oleju rnych producentw przeznaczone do te-go samego modelu samochodu potrafi si rni wy-miarami zewntrznymi, co nie znaczy jednak, e wik-szy jest lepszy. Liczy si to, co jest w rodku i czego... nie moemy zobaczy. By si upewni, jak duo wkadu filtrujcego zawiera metalowa puszka, nale-aoby j rozci, co wizaoby si z jej zniszczeniem. Jednoczenie i tak niewiele by nam to powiedziao: dopiero porwnanie rnych produktw przekonao-by nas, e nie s one takie same. Renomowani produ-cenci nie mog sobie pozwoli na oszczdnoci, ktre prowadz do przyspieszonego zuycia silnika, co nie oznacza, e na rynku nie ma filtrw oleju o ograni-czonej skutecznoci. Z reguy s wprawdzie tanie, ale jest to zudna oszczdno.

  Czyste paliwoWanym filtrem w samochodzie jest te filtr paliwa. W zalenoci od rodzaju zasilania (diesel, benzyna), filtry paliwa maj rne konstrukcje. Te przeznaczone do samochodw benzynowych s z reguy prostsze, te do diesli bywaj do rozbudowane i wyposaone w dodatkowe czujniki czy ukady podgrzewajce.

  Zadaniem filtrw paliwa jest ochrona silnika przed przedostawaniem si cia obcych, takich jak kurz, woda lub inne zanieczyszczenia znajdujce si w pa-liwie, ktre mogyby uszkodzi ukad

Search related