3
REGULATIVE U POLJOPRIVREDI EVROPSKE UNIJE VIŠE O PREDMETU NA: http://agrireg.polj.uns.ac.rs/ http://polj.uns.ac.rs/ http://ae.polj.uns.ac.rs/ ŽELIŠ LI DA SAZNAŠ KAKO JE NASTALA EVROPSKA UNIJA? KOJE SU INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE? NA KOJIM PRINCIPIMA SE ZASNIVA EKONOMIJA EU . . . ŠTA JE POLITIKA RURALNOG RAZVOJA? . . . KAKO FUNKCIONIŠE AGRARNI SEKTOR EU ZAŠTO JE VAŽAN SAVETODAVNI SISTEM? IZABERI PREDMET

POLITIKA RURALNOG RAZVOJA? AGRARNI SEKTOR EU

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POLITIKA RURALNOG RAZVOJA? AGRARNI SEKTOR EU

REGULATIVE U POLJOPRIVREDI EVROPSKE UNIJE

VIŠE O PREDMETU NA: http://agrireg.polj.uns.ac.rs/ http://polj.uns.ac.rs/ http://ae.polj.uns.ac.rs/

ŽELIŠ LI DA SAZNAŠ KAKO JE

N A S TA L A EVROPSKA UNIJA?

KOJE SU INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE?

NA KOJIM PRINCIPIMA SE ZASNIVA EKONOMIJA EU . . .

ŠTA JE POLITIKA RURALNOG RAZVOJA?

. . . KAKO FUNKCIONIŠE AGRARNI SEKTOR EU

ZAŠTO JE VAŽAN SAVETODAVNI SISTEM?

I Z A B E R I P R E D M E T

Page 2: POLITIKA RURALNOG RAZVOJA? AGRARNI SEKTOR EU

Tabela 5.2. Specifikacija predmeta

Studijski programi: Ratarstvo i povrtarstvo; Voćarstvo i vinogradarstvo; Stočarstvo; Fitomedicina; Poljoprivredna

tehnika; Uređenje, korišćenje i zaštita voda; Agroekonomski; Hortikultura; Pejzažna arhitektura; Agroekologija i

zaštita životne sredine; Agroturizam i ruralni razvoj; Organska poljoprivreda; Agroindustrijsko inženjerstvo,

Veterinarska medicina

Vrsta i nivo studija: Osnovne i integrisane studije

Naziv predmeta: Regulative u poljoprivredi Evropske unije

Nastavnik: Zoran Njegovan, Katarina Đurić, Dejan Janković, Dranan Milić

Vežbe: Mirela Tomaš Simin, Danica Glavaš - Trbić, Marica Petrović

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da studentima pruži osnovna znanja i približi suštinu teorije i prakse EU kao supranacionalne

organizacije koja poslednjih više od pola veka ostvaruje značajan uticaj na makroekonomske tokove u svim

oblastima i sferama globalne zajednice. Kao poseban cilj se nameće i potreba kompleksnijeg i egzaktnijeg izučavanja

poljoprivrede EU, posebno njene agrarne politike, i politike ruralnog razvoja, sa ciljem da se ona koristi kao model i

osnova za izgradnju sistema, instrumenata i mera ekonomske politike u oblasti agroprivrede Srbije koja se nalazi u

procesu pridruživanja.

Pritom se kao osnovni cilj nameće i potreba da se saznanja o poljoprivredi EU adaptiraju za potrebe studenata

različitih studijskih programa Poljoprivrednog fakulteta.

Ishod predmeta:

Program predmeta je podešen tako da studentima približi suštinu funkcionisanja EU, posebno njene poljoprivrede,

obezbeđujući im potrebna znanja, veštine, podižući njihov kapacitet i čineći ih kvalifikovanim da stečena znanja o

EU i njenoj poljoprivredi implemetiraju u svome poslu i na adekvatan način ih prenesu u praksu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Opšti deo:

Osnivanje i razvoj EU (polazni i opšti ciljevi osnivanja EU i njena proširenja novim članicama); Institucije EU

(posebno bi se obrađivala ekonomska integracija u istorijskoj i političkoj perspektivi); Evropska ekonomija

(stanovništvo, nacionalni dohodak, monetarna unija, ekonomski razvoj, tržište rada, trgovina, uvećanja EU, i sl.);

Agrarni resursi i agrarna struktura EU (poljoprivredno stanovništvo, broj aktivnih poljoprivrednika i njihova

starosna, polna i obrazovna struktura, broj stalno zaposlenih u poljoprivredi, poljoprivredno zemljište, posedovna

struktura i struktura proizvodnje u pojedinim državama članicama, doprinos poljoprivrede bruto domaćem proizvodu

u pojedinim zemljama EU); Zajednička agrarna politika (početni ciljevi i principi, reforme od 1962. godine do danas,

Zjednička agrarna politika EU i pregovori Svetske trgovinske organizacije, mehanizmi funkcionisanja zajedničkog

tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sistem subvencionisanja poljoprivrede, poljoprivredni savetodavni

sistem, fondovi za finansiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja, itd.); Politika ruralnog razvoja kao drugi stub

Zajedničke agrarne politike;Sistem poljoprivrednog savetodavstva EU; Trgovina poljoprivredno-prehrambenim

proizvodima između Republike Srbije i EU;

Specijalni deo:

Regulative EU u pojedinim oblastima poljoprivrede.

Za svaku nastavnu jednicu predviđena su kratka uvodna teorijska predavanja profesora, a zatim je predviđena

diskusija u kojoj studenti aktivno učestvuju.

Vežbe:

Prezentacije studentskih seminarskih radova.

Literatura:

1. Njegovan, Z., Đurić, K., Janković, D. Tomaš-Simin, M., Glavaš-Trbić, D., Dragan Milić (2017): „Regulative

Evropske unije u oblasti poljoprivrede“, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Broj časova aktivne nastave Ostali časovi

Predavanje:

2*15=30

Vežbe:

2*15=30

Drugi oblici nastave: Studijski istraživački rad:

Metode izvođenja nastave:

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

aktivnost u toku predavanja 15 pismeni ispit

praktična nastava - usmeni ispt 30

Seminarski rad 15

Test 40

Page 3: POLITIKA RURALNOG RAZVOJA? AGRARNI SEKTOR EU

Studijski program Godina Semestar Izborni blok Ostali predmeti u ovom bloku

Agroekonomija III VI Izborni blok 4

Sociologija ruralnog razvoja

Nauka o radu

Investicije u turizmu

Agroturizam i ruralni

razvoj III VI Izborni blok 4

Engleski jezik IV

Ekološke osnove zaštite

životne sredine

Veterinarska medicina IV VIII Izborni blok 13

Imunoprofilaksa

Anelgezija i intenzivna nega

hiruških pacijenata

Uređenje, korišćenje i

zaštita voda III VI Izborni blok 3

Održiva poljoprivreda

Primena računara u hidraulici

Poljoprivredna tehnika III VI Izborni blok 4

Precizna poljoprivreda

Tehnika navodnjavanja i

odvodnjavanja

Mehanizacija lekovitog bilja

Agroindustrijsko

inženjerstvo III VI Izborni blok 4

Otpadne materije i zaštita

životne sredine

Hortikultura III VI Izborni blok 5

Vinogradarstvo

Engleski 2

Integralna i organska

proizvodnja voća i grožđa

Pejzažna arhitektura III VI Izborni blok 4

Voćarstvo

Engleski 2

Navodnjavanje

Stočarstvo IV VIII Izborni blok 6

Kalkulacije

Inženjering u mlekarstvu

Etologija životinja

Ratarstvo i povrtarstvo III VI Izborni blok 5

Gajenje alternativnih njivskih

biljaka

Kontrola plodnosti zemljišta

Voćarstvo i

vinogradarstvo III VI Izborni blok 6

Viroze voćaka i vinove loze

Gajenje alternativnih njivskih

kultura

Kultura tkiva u hortikulturi

Organska

poljoprivreda IV VIII Izborni blok 6

Sušenje i skladištenje

poljoprivrednih proizvoda

Posležetveni postupci

Agroekologija i zaštita

životne sredine III VI Izborni blok 5

Engleski 2

Genetički modifikovani

organizmi

Ekološka biohemija

Fitomedicina III VI Izborni blok 5

Engleski 2

Parazitne cvetnice

Travnjaci