PLASTICK MAZIVA

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLASTICKÁ MAZIVA. PLASTICKÁ MAZIVA. Vyspělá technologie. Stamina U2 nahrazuje konkurenční nejlepší plně syntetická maziva ve formulích Indy  33% delší životnost ložisek Ferrari F1 používají Shell maziva v ložiscích nábojů kol i v dalších místech - PowerPoint PPT Presentation

Text of PLASTICK MAZIVA

Title Page - Main Title – Futura Bold 28ptStamina U2 nahrazuje konkurenní nejlepší pln syntetická maziva ve formulích Indy 33% delší ivotnost loisek
Ferrari F1 pouívají Shell maziva v loiscích náboj kol i v dalších místech
Shell maziva pouívá i Ducati v MS bik
Vysoko rychlostní vlaky – Shell je jediný dodavatel do TGV a japonských “Bullet Train”
Industry
není tuk (triglyceridy vyšších mastných kyselin)
není vazelína (parafinicko-olejové gae z odparafinování tších ropných frakcí)
zstává na mazaných místech i pi odstavení stroje; dobe tsní; dobrá manipulace
špatn chladí a vynáší neistoty; omezené pracovní teploty a rychlosti; h mae
Plastické mazivo
Chránit loiska od efektokolního prostedí
Mazat dlouhý asový interval
Sniovat tení a opotebení
Mechanická stabilita
Rozdíly ve sloení olej a plastických maziv
Base oil (80 - 85%)
Minerální oleje
Naftenické– pro nízko teplotní aplikace
Syntetické oleje
Pouití naftenických olej zlepšuje kvalitu plastických maziv (lepší sluitelnost s aditivy a zpevovadlem). Pouití XHVI nebo PAO pináší zlepšenou mechanickou stabilitu
Základové oleje
Nízká viskozita :
- doporueno pro vysokootákové loiska
- lepší nízkoteplotní chování
- Lepší výkonost pi vyšších teplotách
- doporueno pro nízko otákové aplikace
Vysoký viskozitní index:
- široké rozmezí teplot
Industry
- Mla by být dostaten vysoká pro zaruení minimální tloušky filmu pi provozní teplot loiska (prmrn 40-60°C uvnit)
- Nemla by být píliš vysoká aby nezpsobovala nadmrné ztráty tepla – vyšší teploty – rychlejší degradace maziva
- Pro niší otáky pouít mkí mazivo (NLGI 1-2)
nap: ALBIDA GC1 loiska drtie kamene (high load, low speed)
- Pro vysoké otáky tvrdší mazivo (NLGI 2-3)
ex: ALVANIA RL3 pro vysokotákové loiska elektromotor
- ím vyšší zatíení, tím vyšší viskozita zákl. oleje
Viskozita základového oleje a konzistentní tídy NLGI
Industry
Industry
Lithium Dobrá odolnost proti vymývání Stední pracovní teploty – do 130°C Výborná mechanická stabilita
Calcium Dobrá odolnost proti vymývání
Výborná mechanická stabilita
Sodium Široký rozsah pracovních teplot (-20°C to 130°C)
Špatná mechanická stabilita
Lithium/Calcium Podobné jako lithné se zlepšenou odolností proti vod
Typy zpevovadel - mýdelné
Vynikající mechanická stabilita a odolnost proti vod
Calcium complex:
Vynikající odolnost proti vod, stední mechanická stabilita
Horší protiodrové vlastnosti ne jiné komplexní mýdla
Autorizované pro kontakt s potravinami
Typy zpevovadel – komplexní mýdla
Velmi vysoké provozní teploty – a 200°C Stední mazací schopnosti
Organické :
Velmi vysoké provozní teploty – a 200°C Velmi dobrá oxidaní stabilita - ivotnost Vynikající mazací schopnosti - ivotnost Nízké opotebení
Velmi dobrá odolnost proti vod
Typy zpevovadel – nemýdelné
pi dlouhodobém skladování i pi dlouhodobém vystavení vysokým teplotám má tendenci tvrdnout
Na
X
120-150
--/0
0/X
Al
X
80
X
--/0
Li
X
130-150
X
X/XX
Silikagel
XX
150-200
--/0
--/0
nízká odluivost oleje, pi dlouhodobém vystavení vysokým teplotám má tendenci tvrdnout
Tereftalát sodný
Zajíšují stabilní formu smsi základového oleje a zpevovadla tzn. Stejnou strukturu a konzistenci skrz naskrz
Anti-oxidanty
AW a EP
Pevné mazivostní ástice – grafit, molyka
Umonují provoz za vysokých teplot a extrémních zatíeních
Industry
Drsnjší Kachliková struktura
Normální tlaky Pro vysoké zatíení
Stále mén pouíván Preferováno Shell
erný Šedá
255.bin
256.bin
Industry
257.bin
Industry
A – without EP properties
Industry
Industry
Normal Range
Extended Range
Industry
100
85
70
55
40
Bentonit = bentonit, mikrogel
(1):
Often Compatible, but should be evaluated for admixture in critical applications
(2):
Clay Greases are not compatible with other clay based non-EP greases
Shell Grease
(1):
Often Compatible, but should be evaluated for admixture in critical applications
(2):
Clay Greases are not compatible with other clay based non-EP greases
SHELL PRODUCT RANGE VERSUS THICKENER TECHNOLOGY
Industry
Prmyslové
The brand family system is based on temperature of operation or application.
Industry
Píklad: ALVANIA HDX 2
ALVANIA = Prmyslové – stední teploty
2 = NLGI 2 Grade
Industry
STC = Storage & Thread Compound
Industry
Retinax CSZ - Alvania RL 3
- Alvania RL 2
- Alvania GL 00
- Malleus GL 205
- Malleus GL 95
Alvania WR 2 - Alvania EPB2
Nerita HV
Darina R2
Tivela GL00
Ossagol V
Malleus ET2
Minerální olej, Li-Ca mýdlo a písady
Obsah molyky - sulfidu molybdeniitého
NLGI 2
Výborná mechanická stabilita a vysokým stupnm ochrany ped opotebením a korozí
Není vhodné pro vysokootákové aplikace
Vhodné pro klouby, epy, nevhodné pro valivá loiska
Industry
MAINSTREAM
Alvania RL2, RL3 (Li) – universální maziva
Alvania EP(LF) 0, EP(LF)1, EP(LF)2 (Li) – universální maziva pro ztíené podmínky
PREMIUM
Alvania GL 00 (Li) – polotekuté pl. mazivo
SPECIALITY
Alvania EPB2 (Li/ester biodegradable)
Vysoce kvalitní víceúelová plastická maziva pro mazání zatíených valivých i kluzných loisek
Li zpevovadlo, minerální olej, s EP aditivy
Konzistence NLGI 0, 1 a 2
Vhodná pro loiska, která pracují v podmínkách rázového zatíení, silných vibrací, píp. v pítomnosti vody
Alvania EP(LF) 0 jsou obzvlášt vhodná pro centrální mazací systémy
Pracovní teploty –30°C – 120°C
Industry
- Alvania RL 2 : Základní plastické mazivo pro mírn zatíené aplikace
Alvania RL 3 : vhdné pro vysokootákové loiska elektromotor
Shell ALVANIA RL nahrazuje a pevyšuje staré typy Alvania R a Alvania G
Shell Alvania RL
Kvalitní víceúelová plastická maziva pro mazání valivých i kluzných loisek
Li zpevovadlo, minerální olej, bez EP aditiv
Vhodná pro loiska, která pracují v podmínkách mírného zatíení
Pracovní teploty –25°C – 130°C
NLGI 2 a 3
Li mýdlo, minerální olej, EP písady
NLGI 00
Industry
TOP TIER/SPECIALITY
Albida RL2 (LiCx) - široké spektrem pouití, pro ztíené podmínky (vysoké teploty, vibrace, vlhkost atd.), není pro vysoké nebo rázové zatíením
Albida EP1, 2 (LiCx) - široké spektrem pouití, pro ztíené podmínky (vysoké teploty, vibrace, vlhkost atd.)
Albida HD2 (LiCx) - pomalu bné, vysoce namáhané loiska, pro vysoké teploty (180°C), pi silném zatíení, za podmínek vysokých vibrací a/nebo výrazné vlhkosti
Shell Albida
Maziva s dlouhou ivotností
Stamina RL2 (Pu) - vhodné pro provozy kontinuálního odlévání oceli, válcovny, jako ivotnostní nápl loisek elektromotor, ventilátor apod.
Stamina EP2 (Pu) - vysokoteplotní, vysokotlaké ureno pedevším pro mazání siln zatované aplikace
Vysokootákové aplikace
Nerita HV (Li/XHVI) - pro vysokootákové, dlouhá ivotnost a dlouhé pemazávací intervaly.
Vysokoteplotní aplikace
Shell Stamina, Nerita, Darina
Pirozená odolnost proti oxidaci, výborné vysokoteplotní vlastnosti a do 180 – 200°C
Pirozen sniuje tení – kompletn organické
Dobrá pilnavost ke kovm
Snadnji erpatelné ne Li
Umouje a 30 % redukci mnoství a 10 x ivotnost loisek
Stamina RL, EP- polymoovina
NLGI 2,5
Pracovní teploty –30°C – 130°C
Otákový faktor a 1 000 000
Industry
Malleus GL95 (hlinka/semisyn/pevné ástice)
Malleus GL205 (hlinka/semisyn/pevné ástice) - spray
pro extrémní okolní teploty a provozní podmínky, ochranné vlastnosti bhem celé doby ivotnosti, nanášeno manuáln nebo pomocí automatických mazacích systém
Otevené aplikace pi extrémních teplotách
Malleus ET2 (grafit/PAG) - na bázi anorganického bezpopelného zpevovadla, syntetické základové kapaliny a grafitu, tecí uzly za extrémních teplot
Otevené aplikace
Shell Malleus
Polotekutá plastické maziva
Tivella GL 00 (Li/PLG) - dlouhé pemazávací lhty, píp. trvalá nápl pro materiálové dvojice ocel/bronz
Ossagol V (Ca) - erven zbarvené, s dobrou pilnavostí, pro mazání pneumatických nástroj, centrální systémy, odolné psobení vody
Shell Tivella, Ossagol
< 120 oC Lithium Shell Alvania EP Shell Alvania EP
Shell Alvania RL
< 150 oC Li Complex Shell Albida EP Shell Albida EP, HD
Shell Retinax LX
< 120 oC Al/Complex Cassida RLS, EPS Shell Cassida RLS, EPS
< 180 oC Polyurea Stamina RL, EP Shell Stamina RL, EP
< 200 oC Anorganické Shell Darina R2 Shell Malleus GL
>= 200 oC - Shell Malleus ET2
Industry
vtšinou < 100 oC i nap. v loiskách kamion
2) Teplo z venkovních zdroj (ocelárny, cementárny...)
Pi jaké teplot mazivo skuten pracuje?
Pracovní teploty mohou být menší ne se zdá
Kontaktní teplomr
Bezkontaktní teplomr
Industry
Manuální
Špachtlí (vysoké riziko kontaminace)
Automatická
Automatický doplova na jednotlivá mazací místa (TACTIC EM, zaízení které me být doplováno)
Centrální mazací systém
Loiska trakních motor (Nerita HV, Alvania RL 3, Albida EP2)
Klouby pohon, závsy,
Okraje ráfk (Calla 0-1670 H)
Kolejnice (EP fluid 460 Bio)
Nárazníky (Rhodina O452)
Spínae (Malleus RSB)
Industry
SNCF TGV
dosaeno > 1,700,000 km
A special low noise, high temp, long life grease is used on the high speed train with exceptional result.
Industry
The same grease is used in the bullet train.
Industry
-80-4004080120160200240280
Shell Grease
(1):
Often Compatible, but should be evaluated for admixture in critical applications
(2):
Clay Greases are not compatible with other clay based non-EP greases
Shell Grease
(1):
Often Compatible, but should be evaluated for admixture in critical applications
(2):
Clay Greases are not compatible with other clay based non-EP greases
Anorganic Thickened Greases
PTFE Thickened Greases
> 240°C
180°C
170°C
150°C