Planseu Lemn Copy

 • View
  105

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

planseu

Text of Planseu Lemn Copy

 • cdesuriasi-sau

  rscd.saurii).ces-

  :nte'. ita-tra-

  . ,afii1..),ter-

  --orila:

  :on-", de

  ;$eu

  ialeilor'

  ..[u:pe

  )re-r$ee

  B. PLAN$EE CU GRINZI DIN LEMN, 1. crxnner.rrAlr

  ' Plangeele din lemn sint alc[tuite in general din urmltoarele elementer, . -grinzile, care reprezintS. elementele, de rezistenfi ale plangeului; preiau

  [, , P]angeele.cu.grinzi din lemn au avantajul ci. se executi ugor, au consurnt dt manoperS. ;i energie redus, necesiti. numai operalii de montaj care se pet:: executa cu rapiditate, se pot demonta ugor.Prezinti ins5, o serie de dezavantaje ca :'sint combustibile si au o durabilitatenu se pot folosi ln incXneri rrmede /qni-nu se pot folosi ln incdperi umede (spi-are existd. pericolul de incend.ii;.rn'.'rt"

  angeelor peste str.bsoluri, peste casa;lemnul este in.prezent un materialoecl neeconomrc.

  2. ALCATUIREA $I TIPURILE DE PLAN$EE DIN LEMNI

  'i.tra e date d.e greutatea'propri^e, greutatea*celor-ialte langeului gi incirc5riie ,itite-;'tre grinzi realizeazd, rolul funcfional al plan-seulua. n ecarisat (brad sau stejar) sau semicioplit,

  X 25 cm. Totalitatea grinzilor de lemnm, in funcfie de des-lor de umplutur'l et'c.gazl paralel cu latura

  . " pe reazeme (pere!i)dou5. direclii: grinzile principa.le dis.

  - o.ln mar mutte elernente -(scjnduri, dulapi, rigle etc.), asamblate cu ajutortrl: cuielor, buloanelor, prin incleiere etc. (fig. Xi.2).

  Fig. XI.l- Distributia grinzilor in plah la. plangeele de lemn:1. guqt o singurA,direclie; b_duptr doutdirectii: o_dprincipire *""-?tiilp?-"iii;i;" t_1yi,#:ffiTi:#li ,n;S,i;i"ltlu_1::ti,""J""-jl:l,J;

  --rsl", I

  \\lvrl---+

  127

  de-

 • aFig. Xr.2 cdin maic - iq lformc de cutie;

  \=

  {pe mjnirnunt l5 ... ,2,0 S-, in loca;urie-grjnzilor de pe ztclul exterior sintezl, se recomaudi urmitoarcli ,rn.".i

  spaliu dc.aerisirc cle 3 ... 5 cm:ru, sau prln lntelmediul unei foisului, pentru ca vaporii de ap[ si nu,:: :9,.. 5,0 cr3. lunginre cu substanferea cu car ton biturnat.asrguri ventilarea locagului cu, aju-

  Pe:mare:i"fel perzeazd. rzilor (.Inrpe zidgrinzi -- Llntfoculu;de lemtermoi "plangercu scoi

  AnctcesePtafionaziduril

  2J

  -. Fig,- XI.5 - RezernareaErtnzuor pe retrageri a.lezldurilor:

  / - griod{; 2 - dulap de reazem.l"q^-*.t19 - llezernarea grinzi-.rot drn ft:nrn p"

  "orr.ole:;";r"""1il11 EetaDc4j 6{onsoli ditrseptizartr; 2:l;;;i,irl I iiml!drq beton arDat.

  o-o

 • ,f rnT

  cm;ri foi

  tJ

  l-

  .gurisintrSuri

  inu:an!e

  ^ .:..aJ u-

  "" carertrea

  (fig.r) sau

  ! grrnzl-sole :rnrcli diutona anti-- conwld

  r IF_._ltr-- 5\*--- |

  riTt - -::-1*i-- -'*.W:;a

  vl/a I'r,-;-"

  Fig. XI.7 - Rezemarea grinzilol din lemn pe zidulile intermediareia - cap la cap' i. prelungire;in;.13i, 'i "jnu;lr"i'1t""'il'., "li,i "n"'ffiilliillli

  (dfel u) ; c - prin beiirea/.

  Pe zidu grinzi de pe douit deschider:i', reze-marea se cind nu se poate asigura in acestfel pentru I de 15 ... 20 cm, rezemlrea se reali-zeizd. cua profil laminat sau tegind capetelle grin-

  e de Iemn ale plangeelor nu reazeml-td. jug, care transmite inclrcdrile unor

  e de lemn ale plangeului de xr:fiunea5 cm de la canalele de fum Ia Piesele

  de lemn gi 12,5 cm pin5. la cogi etrentutermoizolant necombustibil, iar zidir

  Ie.

  Ilig. XL8 - Executarca jugttlilor' 1a coSuri:a - plao; D -,lmbLLtrre iu coaCtr cle riLrdutrici,Si scoabc; c - imbinare prin alitursle, cu utlQq.

  429

 • Fig, XI.9 - Ancoraje metalice {rare se scot la fatazidului ({orme in X sau S).

  e ln regiuni seismice, sub planulde beton armat de care a-cesteaig, XL11).

  5*"1,i.,'1,#t:atd (moloz, zgur6,

  Jll"? :: ,uJ#;:'*nile de circa 3 X 5 cmbitumat rntins pe dugumeaua oarbi.

  scata se a;azd' pe un strat de cartonPartea de dedesubt a plan;eului (tavanul) poate fi tr.atatd cu tavan aparentsau tencuit.

  ,,,.. fipyti de plangee cu_grinzi din lemn. Tipurile de plangee cu grinzi din lemndrte.ri.intle ele_ prin modul de alcd,tuire a elementeloi de'umplrr-turi, a pardo_selii gi tavanului.La construcfiile pro

  numai cu grinzi gi dugureduse se folosesc ca eaSezali al5.turat pe lat,curente ale clS.dirilor de locuit sint alde tavan, umpluturl gi pardosealb, (fi

  4 - Dentru donstruc!alle-ti tavan tbePt

  Ca elemenl'"cu goluri, prt

  Pentru o tXI. 13, c),ln ,zile de suslirun materialminerall etc

  Fig. XL 10 - Ancorarea gr.inzilor dinIemn in lungul zidurilor cu care sint. paralele:/ - lrintla din lemn; 2 - alcora.,

  Fig. XLll - lietatiu deancorare a grinzilor dinIemn in centuri din beton

  armat:7 - grindA din lemn; 2 - ceDturecjin beton armat; .t - ancord diuotel-beton; I - cuie.

  o - pldci pre'lsrinzi de lemt ,de ipsos; 6 -

  430

 • rt la fafa

  rane pebloca?exr.e),

  lorarea

  e para-planul

  ,.,tcestea

  r lemnlea de

  , zg:urd-,

  X5 cm

  :arton

  .larentr lemnlardo-

  ''alizatlrclrilemn

  ngeelerscate

  I

  ,rl

  r^;p^Tr"_^","r!1-,e1,,.0-y1,".i1,11-_ ilJ,?,,;"",1H;Ti;::.fltl'l "Ti.*l;^,."te si izo,a,ie; ,t _ c( izotlatle ti tavan drepti_7 - gcitzj1 2 -.dugumea oarbt; J - poditir_ din sci-nduri; 'a llip.h ; s _'uipiutoia diozgura; 0 - tencuiali pe trestie ti tipci; 7 - pardoseall;8 - dorn O'30 m^,Ca element de umpluturi se mri p

  cu goluri, prefabricate, executate dinPentru o br-rn5. izolare fonic[ se p

  XJ. 1-3, c), in care grinzile de rezistenlizile de susfinere ale tavanului; intieun materiai elastic (ni"r1 bitumati, polistiren expandat, saltele cte vatimineralS. etc.) cu rol-de izolare fonici.

  42/2/6(

  a

  Fig. XL 13 - planseea - pldci prefabricate din iosos-; 6 - corpuci prar$ee d.bre diugrinzi do lemn; / -.du9u'J'ea;'2 - dulap;'.J. ipsos; O _ mortafdeipsos;o - corpuridiq beton ugor cu-gohu lui; g _ material

  43L

 • Fig. Xt.14 - Rezemarea srin-zilor prir.rcipale din lemn:a - pe z-iduri, prin intermediu) suh-grrnzldiul siige; :

  Pentru pla'gee cu deschideri mai mari de 4,0...5,0 m, grinzile se prevddcu contraJite sau subgrinzi (fig, xr,l4) uncle din pun;t de i.edcre estetic saurunclronal acest luc'u este posibil - clidiri provizorii, ateliere, ,magazii,construclii agricole etc.,.Grinzile ,plangeului se_ pot masca prin executia unor tavane realizate fiedrn tencurali (pc plasi. d.e'abif sau !c1tie_;ygipc/), fie di'pracaj (din lem'decorativ sau din'pllci dc rumegu;, Fei, pfi'eil.l.-- --" r'

  c. PLAN$EE CU BOLTI DE ZIDARIE u .r. GENERALITATI

  tui cut.b care in sc:c!ir.rne transver.saldo bun.l izolare termici. qi fonicl, sintlui.n trecut indeosebi ca plangee peste

  prezi'td. importante dezavantaje, .orrrrrrlt"tlsee nLl se mai executi'deoirece

  cost ridicat, inil$irre mare de construcfie,lemn pentru cofraje ;i sus!ineli etc.Plan_geele din bolti de zidlrie se potnaturali, blocuri de beton, betou sirnpltr

  Dup5. forma lor, bolfilepot fi cu simpll curburi. (conice) sau cu dubll curbtiale).Dupi forma intraclosului, car:e este cri-teriul principal de clasificare, bollile pot fi:

  - in flin, citctnt,, la cal-e intradosuieste un semicerc ;- I,urti.te,la care intradosul este tiu arcde cerc;- innti.n,ey de coS,la care intra.dosui esteo curb5. continui. formatl din mai multealce de cerc cu raze diferite;- ogiuale, care se obfin prin intersecliaa douf, arce de cerc cu raz-e egale, avindcentrele in na;teri.

  Fig. XL15 - Elernentele bolfii:I - nagtere; 2 - cheie; J - extraclos; I - intra.dos; / - slgeattr,

  412

Search related