Click here to load reader

Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ... · Kahit na dumadami ang bilang ng mga pamilya na dalawa ang kumikita, ang pasanin sa pagaaruga sa - mga bata at gawaing

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ... · Kahit na dumadami ang bilang ng...

 • Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ng Bata sa Lungsod ng

  Yokohama - Bawa’t Bata at Bawa’t isa ay Gumaganap ng Mahalagang

  Tungkulin! Ang Yokohama Waku-waku Plan - [Pinaikling Salin]

  Tagalog

  Kabanata 1 Panimula sa Plano ng mga Serbisyo para sa mga bata/pag-papalaki ng Bata sa Lungsod

  ng Yokohama································································································· 1 Kabanata 2 Kasalukuyang Kalagayan at mga Suliranin na nakapaligid sa mga bata, Kabataan at mga

  Pamilya na nagpapalaki ng mga bata sa lungsod ng Yokohama ·································· 1 Kabanata 3 Mga Layunin at Batayang Pananaw ng lungsod ng Yokohama ··································· 2 Kabanata 4 Balangkas ng Patakaran at mga Proyekto/Pagpapasimuno ······································· 3

  (1) Saklaw ng pamamalakad at mga batayang patakaran at ang kanilang kaugnayan sa isa’t-isa (2) Kasalukuyang Kalagayan at mga Suliranin na Nakapaligid sa bawa’t Patakaran at ang

  patutunguhan nito sa hinaharap Paksa ng patakaran 1 Lumikha ng kapaligiran na makakatulong sa mga bata at kabataan na makabuo ng mga

  kakayahan kung saan sila ay lalaki ng malusog (Suporta para sa mga bata at kabataan) Batayang patakaran (1) Pagbutihin ang pag-aalaga at edukasyon sa panahon ng kamusmusan at tuloy-tuloy na

  pag-tulong na tatagal hanggang ang bata ay nasa gulang na pumapasok na sa eskuwela ····4 Batayang patakaran (2) Pagtataguyod ng mga hakbang ukol sa pag-papalaki ng mga batang pumapasako na sa

  eskuwela hanggang sila ay magdalaga/magbinata ·················································5 Batayang patakaran (3) Suporta para sa mga batang may kapansanan ······················································6 Batayang patakaran (4) Dagdagan ang suporta sa pagtulong para sa pagsasarili ng mga kabataan ·····················7

  Paksa ng patakaran 2 Bumuo ng kapaligiran na magpapagaan ng panganganak at pag-papalaki ng anak, at gagawing kasiya-siya ang pag-papalaki ng bata (Suporta para sa mga pamilya na nag-papalaki ng anak)

  Batayang patakaran (5) Pagbutihin ang permanenteng suporta habang ang bata ay sanggol pa, na sisimulan bago pa ipanganak ang bata ·················································································8

  Batayang patakaran (6) Pagpapabuti ng lokal na suporta para sa pag-papalaki ng bata ··································9 Batayang patakaran (7) Suporta upang bigyan ng kasarinlan ang mga kasambahayan na mga solong

  magulang/mga pangontra at pamigil na hakbang laban sa karahasan sa tahanan (DV) na tinatamon mula sa mga asawa, at iba pa ·························································· 10

  Paksa ng patakaran 3 Lumikha ng kapaligiran na kumikilala ng kahalagahan sa kamalayan ng pagtulong sa sarili, sa pag-tulong sa isa’t isa, at tulong mula sa publiko kung saan ang mga bata at kabataan ay hinuhubog ng lipunan sa kabuuan (Suporta sa lipunan bilang kabuuan)

  Batayang patakaran (8) Pagbutihin ang mga hakbang upang maiwasan ang pang-aabuso ng bata at ang sistema ng pangangalaga ng mgabata ······································································· 11

  Batayang patakaran (9) Itaguyod ang mabuting balanse ng buhay-trabaho at bumuo ng isang komunidad kung saan ang bata ay binibigyang halaga ······························································ 12

  Kabanata 5 Limang taong bilang ng dami ng kalkulasyon at kasalukuyang pina-iiral na mga patakaran para sa pag-aalaga/edukasyon at mga lokal na serbisyo ng suporta ng bata/pag-papalaki ng bata ··············································································· 13

  Kabanata 6 Balangkas para sa Pagsasagawa ng Plano (Pagpapalakad ng PDCA Cycle) ·················· 15

  Lungsod ng Yokohama

 • Kabanata 1 Panimula sa Plano ng mga Serbisyo para sa mga bata/pag-papalaki ng Bata sa

  Lungsod ng Yokohama Sa bagong sistema para sa pagtataguyod ng bata/pagaalaga ng bata na magsisimula sa Abril 2015, ang mga

  munisipalidad, na naka base sa Batas ng Bata/Pagaalaga ng Bata, ay inuubliga na gumawa ng paunang plano ng mga serbisyo para sa bata/pagpapalaki ng bata na tatagal ng limang taon, at ang pagsasagawa nito ayon sa plano.

  Mauunawaan na ang Plano ng lungsod ng Yokohama ng mga serbisyo para sa bata/pagpapalaki ng bata ay upang ilarawan ang pagpapatuloy ng naunang plano, ang Kagayake Yokohama Children and Young People Plan – Plano sa dakong Huli ng Takdang Panahon (taong 2010-2014), na ginawa base sa Batas ng Pagsulong ng mga panukala para suportahan ang susunod na henerasyon na mag-papalaki ng bata. Sa planong ito, na parehong naka base sa Batas ng Pagsulong ng mga Panukala para Suportahan ang Pag-papalaki ng Bata at Batas para sa Pagsulong ng mga Hakbang upang Suportahan ang Pag-papalaki ng Kasunod na Henerasyon ng mga Bata, ang lungsod ng Yokohama ay naghahangad na ipatupad ang malawakang hakbang na nakatutok sa mga bata at kabataan ng lungsod.

  Tandaan na ang planong ito ay tatagal ng limang taon, mula sa taong 2015 hanggang sa taong 2019, karaniwang sinasakop nito ang mga bata at mga kabataan mula sa oras bago sila ipanganak hanggang pagbibinata o pagdadalaga – higit kumulang sa edad na dalawampung taong gulang – kasama ang kanilang mga pamilya.

  Kabanata 2 Kasalukuyang Kalagayan at mga Suliranin na nakapaligid sa mga bata, Kabataan

  at mga Pamilya na nagpapalaki ng mga bata sa lungsod ng Yokohama (1) Mga Sitwasyon na nakapaligid sa mga pamilya, lokal na komunidad at ng lipunan

  1) Tuloy-tuloy na pagbaba ng bilang ng nanganganak Habang ang bilang ng nanganganak ay bumuti ng bahagya, ang pagbaba ng bilang ng bata ay patuloy na

  nagiging malaking suliranin. 2) Mga pagbabago sa isang pamilya

  Ang laki ng mga pamilya ay lumiliit bunga ng pagliit ng bilang ng mga bata, mas kaunting sambahayan na may tatlong henerasyon, at pagtaas ng bilang ng mga pamilya na iisa lang ang magulang.

  3) Ang pag iiba-iba ng istilo ng pagtatrabaho at ang patuloy na paghihirap na gumawa ng mainam na balanse ng buhay-trabaho. Sa bilang ng paggamit ng bakasyon ng mga babae upang mag-alaga ng bata na 83.0% (taong 2013), ang

  sistema ay patuloy na nagiging matatag. Gayunman, ang bilang ng mga babae na nagbibitiw sa kanilang tungkulin pagkapanganak ng kanyang unang anak ay mataas pa rin.

  Ang mga uri ng pamilya at istilo ng pagtatrabaho ay nagiging mas lalong nagkaka iba-iba at sa mundo ngayon mahalaga na igalang at suportahan ang desisyon ng isang tao na mag pasiya kung mag hahanap buhay o hindi.

  Humigit-kumulang mayroong 65% ng mga nagtatrabahong ama ng isang pamilya na may mga bata na hindi pa nag-aaral, ang hindi pa umuuwi sa kanilang bahay ng lagpas ng alas ocho ng gabi. Dahil dito, higit pa sa 40% ng mga ama ay gumugugol ng 0-1 oras sa kanilang mga anak kapag ordinaryong araw, at sa maraming pagkakataon, ang kani-kanilang kapaligiran sa trabaho ay hindi nakakatulong upang sila ay magkaroon ng mas mahabang oras para sa kanilang mga anak kahit naisin man nila.

  4) Pagbaba ng pagpapahalaga ng komunidad Kakaunting tao ang nagnanais na mag-ukol ng oras sa kanilang mga komunidad o magpanatili ng

  masigasig na kaugnayan sa iba pa sa kanilang lugar. 5) Ang paggawa at pag papabuti ng magkakalapit na kaugnayan sa lokal na komunidad

  Bagama’t nasabi na mayroong pagbaba ng pagpapahalaga ng komunidad, ang hangad ng mga mamamayan na lumahok sa pampook at makisama sa isa’t-isa na mga gawain ay mataas.

  6) Paunlarin pa ang “lipunan na nakatuon sa impormasyon” Bagaman ang pagunlad ng lipunan na nakatuon sa impormasyon (information-oriented society) ay mas

  ginamit sa iba’t-ibang larangan katulad ng edukasyon, ito ay naging sanhi ng mas maikling oras na makipag ugnayan sa isa’t-isa ng mga magulang at kanilang mga anak, at ito ay nagdudulot ng pagkabahala dahil sa epekto nito sa mga gawain at asal ng isang bata.

  (2) Papataas na kahirapan ng kapaligiran para magpalaki ng bata at kabataan 1) Mabigat na pasanin ng isang ina sa pagpapalaki ng anak

  Kahit na dumadami ang bilang ng mga pamilya na dalawa ang kumikita, ang pasanin sa pag-aaruga sa mga bata at gawaing bahay ay na sa ina pa rin.

  2) Ang pagtaas ng bilang ng mga bata/kabataan na tumatangging pumasok sa eskuwela; hikikomori (mga taong nagkukulong sa sariling bahay at magtago sa lipunan); kawalan ng trabaho at ang pagtaas na bilang ng karukhaan. Ipinapalagay na mayroong 8,000 na mga kabataan na itinuturing na hikikomori: bilang karagdagan,

  mayroong 57,000 na mga kabataan na walang trabaho. Ang bilang ng karukhaan sa mga bata ay pataas, at ang bunga nito sa pagpapalaki ng mga bata at

  kabataan ay isang dahilan ng pagkabahala. Ito rin ay malamang na sanhi kung bakit ang mga bata at kabataan ay lalong maghihirap sa kanilang pang edukasyon na pagdaraanan at mga pagkakataon sa kanilang career.

  1

 • Kabanata 3 Mga Layunin at Batayang Pananaw ng lungsod ng Yokohama (1) Mga layunin

  (2) Batayang Paniniwala para sa pagtataguyod ng mga proyekto

  1) Suporta sa paniniwalang “para sa kapakanan ng mga bata at kabataan” 2) Suporta para sa lahat ng bata at kabataan 3) Permanenteng suporta kalakip ang kahalagahan sa pagtutuloy-tuloy ng pag-aalaga ayon sa yugto ng paglaki

  ng bawa’t bata. 4) Suporta upang maipakita ang mga nakatagong kakayahan ng isang bata 5) Suporta para mapabuti ang kahusayan ng mga pamilya sa pagpapalaki ng isang bata 6) Suporta mula sa iba’t-ibang kaurian ng lipunan sa kabuuan ~tulong sa sarili/pagdadamayan/tulong mula sa

  publiko~

  Ang Yokohama, isang siyudad na kung saan ang lahat ng mga bata at kabataan ay nagagamit ang kanilang sariling lakas at naiisakatuparan ang kanilang sariling nakatagong lakas, at kung saan maaari silang bumuo ng pamamaraan upang maipahayag ang kanilang napakahalaga at pagtupad ng paraan ng pamumuhay, at kasama nito ang makatulong sa paglikha ng isang masigla at mapag-unawang lipunan.

  2

 • Kabanata 4 Balangkas ng Patakaran at mga Proyekto/Pagpapasimuno (1) Saklaw ng pamamalakad at mga batayang patakaran at ang kanilang kaugnayan sa isa’t-isa

  Paksa ng patakaran

  1

  Batayang patakaran (1) Pagbutihin ang pag-aalaga at edukasyon sa panahon ng kamusmusan at tuloy-tuloy na pag-tulong na tatagal hanggang ang bata ay nasa gulang na pumapasok na sa eskuwela

  Batayang patakaran (2) Pagtataguyod ng mga hakbang ukol sa pag-papalaki ng mga batang pumapasako na sa eskuwela hanggang sila ay magdalaga/magbinata Batayang patakaran (3) Suporta para sa mga batang may kapansanan Batayang patakaran (4) Dagdagan ang suporta sa pagtulong para sa pagsasarili ng mga kabataan

  Paksa ng patakaran

  2

  Batayang patakaran (5) Pagbutihin ang permanenteng suporta habang ang bata ay sanggol pa, na sisimulan bago pa ipanganak ang bata Batayang patakaran (6) Pagpapabuti ng lokal na suporta para sa pag-papalaki ng bata

  Batayang patakaran (7) Suporta upang bigyan ng kasarinlan ang mga kasambahayan na mga solong magulang/mga pangontra at pamigil na hakbang laban sa karahasan sa tahanan (DV) na tinatamon mula sa mga asawa, at iba pa

  Paksa ng patakaran

  3

  Batayang patakaran (8) Pagbutihin ang mga hakbang upang maiwasan ang pang-aabuso ng bata at ang sistema ng pangangalaga ng mgabata

  Batayang patakaran (9) Itaguyod ang mabuting balanse ng buhay-trabaho at bumuo ng isang komunidad kung saan ang bata ay binibigyang halaga

  Lumikha ng kapaligiran na makakatulong sa mga bata at kabataan na makabuo ng mga kakayahan kung saan sila ay lalaki ng malusog

  Suporta para sa mga bata at kabataan

  Suporta sa lipunan bilang kabuuan

  Lumikha ng kapaligiran na kumikilala ng kahalagahan sa kamalayan ng pagtulong sa sarili, sa pag-tulong sa isa’t isa, at tulong mula sa publiko kung saan ang mga bata at kabataan ay hinuhubog ng lipunan sa kabuuan

  Bumuo ng kapaligiran na makakapagaan ng panganganak at pagpapalaki ng bata, at gawing kasiya-siya ang pagpapalaki ng bata

  Suporta para sa mga pamilya na nagpapalaki ng anak

  Batayang pananaw (6) Suporta mula sa

  iba’t-ibang kaurian ng lipunan sa kabuuan

  Batayang pananaw (5) Suporta upang mapabuti ang kahusayan ng mga pamilya sa

  pagpapalaki ng isang bata

  Pagsasagawa ng Plano sa pamamagitan ng PDCA cycle

  Batayang pananaw (3) Permanenteng suporta kalakip

  ang kahalagahan sa pagtuloy-tuloy ng pagaalaga ayon sa yugto ng paglaki ng

  bawa’t bata

  Batayang pananaw (2) Suporta para sa lahat ng

  bata at kabataan

  Batayang pananaw (4) Suporta upang maipakita ang mga

  nakatagong kakayahan ng isang bata

  Batayang pananaw (1) Suporta sa

  paniniwalang “para sa kapakanan ng mga

  bata at kabataan”

  Layunin Ang Yokohama, isang siyudad na kung saan ang lahat ng mga bata at kabataan ay nagagamit ang

  kanilang sariling lakas at naiisakatuparan ang kanilang sariling nakatagong lakas, at kung saan maaari silang bumuo ng pamamaraan upang maipahayag ang kanilang napakahalaga at pagtupad ng paraan ng pamumuhay, at kasama nito ang makatulong sa paglikha ng isang masigla at mapag-unawang lipunan.

  3

 • (2) Kasalukuyang Kalagayan at mga Suliranin na Nakapaligid sa bawa’t Patakaran at ang patutunguhan nito sa hinaharap

  Paksa ng patakaran 1 Lumikha ng kapaligiran na tutulong sa mga bata at kabataan na makabuo ng mga kakayahan kung saan sila ay lalaki ng malusog (Suporta para sa mga bata at kabataan)

  Batayang patakaran (1) Pagbutihin ang pag-aalaga at edukasyon sa panahon ng kamusmusan at tuloy-tuloy na pag-tulong na tatagal hanggang ang bata ay nasa gulang na pumapasok na sa eskuwela

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Ang bilang ng mga babaeng nagtatrabaho ay dumadami, ibig sabihin nito ay lumalaki ang pangangailangan

  para sa serbisyo ng pagaalaga ng bata. Bukod dito, padami ng padami ang mga taong gumagamit ng kindergarten bilang lugar na pagiiwanan ng kanilang anak ng mahabang oras.

  Mayroong pangangailangan na padaliin ang isang maayos na pagbabago ng kalagayan mula sa nursery schools, kindergartens at mga sertipikadong lugar para sa mga bata, hanggang sa mababang paaralan.

  Mayroon ding pangangailangan na mapanatili at mapaayos ang kalidad ng pag-aalaga ng bata at edukasyon.

  Bilang karagdagan, mayroon ding pangangailangan na bigyang halaga ang kapaligiran para sa edukasyon at pagaalaga ng bata para sa mga nangangailangan ng natatanging tulong, at mabigyan din sila ng kumpletong support packages.

  Gumawa ng mga hakbang kung paano lulutasin ang mga suliranin ng mga magulang nang unang pagkakataong pumasok sa paaralan ang kanilang mga anak, kapag ang pagpapanatili ng balanse ng trabaho at pagpapalaki ng anak ay nagdudulot ng problema.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Siguruhin ang mataas na uri ng pundasyon para sa pag-aalaga ng bata at edukasyon habang ito ay maliit pa. Matugunan ang magkaka-ibang pangangailangan sa pag-aalaga at edukasyon at lalo itong pagbutihin. Magbigay ng mas malawak na lugar na mapupuntahan ng mga bata pagkatapos ng klase sa eskuwela. Tiyakin, magtatag at magsanay ng human resources, at panatilihin/pagalingin ang mga ito.

  ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Bilang ng mga bata na nasa listahan ng naghihintay para matanggap sa nursery school

  20 (Abril 2014)

  0 (Abril 2020)

  Tulin ng pagsasagawa kung saan ang kurikulum ay itinalaga upang gumaan ang maayos na pagbabagong-kalagayan mula sa nursery schools, kindergartens at sertipikadong lugar hanggang sa mababang paaralan

  47.1% (piskal na taong

  2013) 65%

  Gumawa ng mga lugar kung saan makakapunta ang mga bata matapos ang klase sa eskuwela na aabot hanggang ala siyete ng gabi (1) Bilang ng pagtatatag ng afterschool kids’ clubs (2) Proporsiyon ng mga after-school kids’ clubs na

  pumailalim ng kinakailangang paghahati-hati/paglilipat

  (1) 26.0% (2) 8.0%

  (piskal na taong 2013)

  (1) 100% (lahat ng paaralan)

  (2) 100% (lahat ng clubs na sumailalim ng paghahati-hati/paglili- pat)

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Mga proyekto para mapabuti ang

  pagkakatatag ng pag-aalaga at kaalaman

  Mga serbisyo ng “Nursery Concierge” Mga proyekto ng pagsasanay at

  pagsasaliksik para sa pagaalaga/preschool education

  Pansamantalang pag-aalaga sa mga nursery schools, at iba pa.

  Mga proyekto para sa ikabubuti ng mga b k l b k l

  [Column] Isang araw na “karanasan” ng mga magulang bilang isang tauhan ng nursery school

  Kapag ang mga magulang ay gugugol ng oras kasama ang kanilang anak bilang isang tauhan ng nursery school, nagiging malalim ang kanilang pangunawa sa mga nilalaman ng pagaalaga ng bata at tungkol sa gawain ng mga nursery school teachers. Ang nursery school, sa kabilang palad, ay maaaring lumapit sa mga magulang at subukang mabawasan ang kanilang pangangamba sa pag-papalaki ng bata. Sa ganitong paraan, ang isang araw na karanasan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga magulang at nursery schools na magtulungan upang masuportahan ang paglaki ng bata.

  Itong isang araw na karanasan ay nagsasadya bilang isang sistema para sa mga magulang na mas magkaroon ng kapalooban na kakailanganin sa pag-aalaga, kung ihahambing sa kinaugaliang pagdalaw at paglahok ng mga magulang.

  4

 • Batayang patakaran (2) Pagtataguyod ng mga hakbang ukol sa pag-papalaki ng mga batang pumapasako na sa eskuwela hanggang sila ay magdalaga/magbinata

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Mahirap parasa mga bata at kabataan ang hubugin ang kanilang sariling paninindigan kung ang

  pinaguusapan ay tungkol sa kaugnayan sa ibaat sa isa’t isa. Kakailanganin na magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga bata na nahaharap sa maraming suliranin

  katulad ng pagliban sa klase, hikikomori (mga taong nag-kukulong sa sarili nilang pamamahay at umiiwas sa lipunan) at paghihirap sa kabuhayan.

  Kinakailangan ang mabisang pagsulong at damihan ang aktibidades upang mapalaki ang mga kabataan para matulungan sila na magkaroon ng lakas ng loob para sa kanilang pag-sasarili at tibay na gumawa ng mga pansariling desisyon.

  Kailangan nating bumuo ng human resources upang ang mga tao na nag-papalaki ng mga bata at kabataan ay makapagbigay ng angkop na tulong sa mga bata.

  Sa pagbibigay ng malaking pagkakataon sa mga bata mula sa elementarya hanggang mataas na paaralan na maki lahok sa maraming lokal na gawain kaysa noon, aming inaasahan na ito ay magiging daan ng pagunlad ng bata/kabataan upang maging lakas ng lokal na komunidad.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Magtalaga ng kapaligiran na para ang mga bata ay makapagisip ng tungkol sa kanilang sariling

  pamamaraan kung paano mabuhay at magkaroon ng kapangyarihan na mamili ng kanilang sariling landas sa buhay.

  Manguna sa pagiisip kung paano lulutasin ang mga suliranin na nakapaligid sa mga bata at kabataan, sa paniniwalang ng pagtutuloy-tuloy ng pag-aalaga at nagbibigay diin na maagang matuklasan ang mga suliraning ito, at sa kabuuan suporta mula sa lipunan.

  Suportahan ang mga bata/kabataan nang sila ay magkaroon ng sampalataya sa kanilang pangarap at kinabukasan, at tulungan silang mapagtagumpayan ang mga paghihirap.

  ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Taunang bilang ng gumagamit ng mga lokal na pasilidad para sa kabataan

  42,927 (piskal na taong

  2013) 142,200

  Sukat sa bilang ng mga mag-aaral sa junior high school na may pangarap tungkol sa kinabukasan o layunin

  71.8% (piskal na taong

  2013) Mas mataas sa 75%

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Mga proyekto para magtatag ng mga gawaing

  pang lokal para sa mga kabataan Pagsulong ng mga natural/pang siyensya (agham)

  na gawain para sa mga kabataan na naka base sa karanasan

  ‘Play park (katulad ng adventure playground, nguni’t pinapamahalaan ng mga volunteers)’ support projects

  ‘Snuggle model’ na mga proyekto na sumusuporta sa pag-aaral (suporta sa pag-aaral para sa mga bata sa galing sa mahihirap na pamilya)

  Isulong ang mga aktibidades para sa pag-papalaki ng mga kabataan, at ang pagbuo ng human resources para doon sa mga kasali sa proseso.

  Pagsasagawa ng tuloy-tuloy ng edukasyon ng career na naaayon sa antas ng paglaki ng isang bata.

  【Column】 Saan at kanino lalapit upang ibahagi ang mga suliranin tungkol sa mga school-age na mga bata?

  May mga lugar at tao na malapit sa inyo na maaaring magbigay payo tungkol sa school-age na mga bata.

  Halimbawa, mayroon kaming sanggunian para sa suporta sa bata/pamilya sa mga Child/ Family Support Division ng bawa’t opisina ng distrito.

  Bilang karagdagan sa mga alalahanin tungkol sa pagpapalaki ng maliliit na bata, maari ding humingi ng payo ukol sa pang-aapi (bullying) sa eskuwelahan, pagliban sa klase at mga alalahanin ng mga nagdadalaga/nagbibinata. Pang-publikong mga nars, kasangguni tungkol sa pag-aaral, tagapayo sa paaralan, at nursery teachers ay maaaring maybigay payo sa kahit anong alalahanin para sa mga bata na hanggang 18 ang edad. Huwag magatubiling makipagusap sa amin.

  5

 • Batayang patakaran (3) Suporta para sa mga batang may kapansanan

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Mayroong malaking pagtaas ng bilang ng mga bata na may katamtamang kapansanan na pang intektual o

  mga karamdaman sa paglaki na walang kapinsalaan sa takbo na pang kaisipan. Ang pagtaas ng bilang ng mga bagong bata na gumagamit ng pang lokal na rehabilitation centers. Mahalaga para sa mga nursery schools, kindergartens, mga sertipikadong centers ng mga bata, at

  paaralang elementary na sama-samang magtulungan para magbigay ng tuloy-tuloy na suporta. Bagama’t bumababa ang bilang ng mga bata na nag patala sa mga mababang paaralan at junior high

  school sa lungsod ng Yokohama, ang mga paaralan na kung saan ang mga bata na may naiibang pangangailangan at mga eskuwelahan para sa mga natatanging pangangailangan ay dumadami. At padami rin ang bilang ng sumasangguni tungkol sa kaalaman ukol sa kapinsalaan sa pag-laki tulad ng autismo, kapansan na magtamo ng kaalaman at ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).

  Mahalaga para sa komunidad kung saan nakatira ang mga batang may kapansanan na gumawa ng isang kapaligiran na handang tumanggap at nakakaunawa sa mga kahirapan na nakapaligid sa kapansanang ito upang ang mga bata ay lumaki na maginhawa ang pakiramdam bilang ganap na bahagi ng komunidad.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Siguruhin na kainaman ang suporta na nakatuon ang pansin sa mga pang lokal na rehabilitation centers. Gumawa ng mga hakbang na makapagbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa pamamagitan ng ugnayan ng

  pagpapanibagong-buhay at edukasyon. Tiyakin na ang mga bata na may kapansanan ay nabibigyan ng tamang suporta. Maglaan ng sapat na mga pasilidad para sa mga batang may kapansanan at palakasin ang suporta para sa

  pag-aalaga sa loob ng sariling bahay ng mga batang may kapansanan. Magsagawa ng mga bagong plano upang maitaguyod sa mga mamayan ang pang-unawa sa mga may

  kapansanan. ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Panahon ng paghihintay para sa mga bagong pasyente sa mga lokal na rehabilitation centers

  3.5 buwan (piskal na

  taong 2013) 2.8 buwan

  Bilang ng mga bata na gumagamit ng mga serbisyo na sumusuporta sa pagpapalaki at pagpapaunlad ng isang bata (kasama ang mga gumagamit ng lokal na rehabilitation centers)

  145,110

  (piskal na taong 2013)

  183,000

  Bilang ng mga gumagamit ng pang-araw na mga serbisyo katulad ng paggamit ng mga ito para sa mga aktibidades pagkatapos ng eskuwela

  92,522 (piskal na

  taong 2013) 507,000

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Pamamahala ng pagpapatakbo ng lokal na rehabilitation

  centers Paglawak at pagpapabuti ng kalidad ng pang-araw na

  serbisyo, tulad ng aktibidades pagkatapos ng eskuwela Dagdagan ang mga serbisyo na sumusuporta sa mga

  tinedyer na may kapansanan Pagbabahagi ng impormasyon sa mga kindergarten,

  nursery at paaralang elementarya Magbigay ng mga sapat na pasilidad na tumatanggap ng

  mga bata na may kapansanan at may SMID (severe motor and intellectual disabilities)

  Pagtataguyod ng mga serbisyo ng pangsamantalang pag-aalaga

  Mga school-age na mga bata na may kapansanan na nagpapalipas ng oras matapos ang klase sa eskuwela at mahabang bakasyon tulad ng tagaraw na bakasyon, sa pang-araw na serbisyo at para sa mga aktibidades pagkatapos ng klase sa eskuwela

  6

 • Batayang patakaran (4) Dagdagan ang suporta sa pagtulong para sa pagsasarili ng mga kabataan

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Ipinapapalagay na mayroong hindi bababa sa 8,000 na mga kabataan na itinuturing na hikikomori (isang

  tao na nag-kukulong sa loob ng pamamahay at umiiwas sa lipunan) , at humigit-kumulang na 57,000 tao ang walang trabaho. Ang malaking hamon ay kung paano bibigyan ang mga kabataan ng suporta na nararapat para sa kanila nguni’t hindi nila natatanggap.

  Para sa mga bata sa elementarya at junior high school na ngangailangan ng suporta, kinakailangang tiyakin na sila ay nabibigyan ng malawak na iba’t-ibang pagpipilian para sa kanilang landas sa kinabukasan sa pamamagitan ng suporta sa pang araw-araw na pamumuhay at karunungan habang sila ay hinihimok na mamuhay ng sarili.

  Sa katunayan, maraming sa mga kabataan ang nahaharap sa maraming pagsubok, tulad ng paghihirap na pang-ekonomiya, o nangangailangan ng suporta na pang pinansyal o medikal. Kinakailangan natin na magbuo ng isang sistema ng pagsasang-gunian na kayang tugunin ang pangangailangan ng bawa’t isang indibidwal.

  Kailangan na magkaroon ng isang kapaligiran upang matiyak na ang mga kabataan ay makapagtrabaho ng tuloy-tuloy habang tumatanggap ng supporta.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Magbigay ng sapat na suporta para sa pagsangguni sa pamamagitan ng mga pasilidad na tumutulong

  kung paano magsasarili ang mga kabataan. Pasimulan ang isang uri ng suporta na makakatulong sa kabataan na nakakaranas ng paghihirap na

  gumawa ng unang hakbang sa pagsasarili sa pakikipagtulungan sa iba’t-ibang pagkukunan na pang-lipunan.

  Gumawa ng kapaligiran kung saan ang isa at bawa’t bata, hindi isinasaalang-alang ang kalagayan ng kanilang pamilya, ay mahaharap ang kanilang pag-aaral ng may sigla at lumaki sa kanilang sariling tulin, at ang kalalabasang layunin ay pagiging mga nag-sasariling indibidwal.

  Magsagawa ng maagang pagtuklas at mabilisang suporta tungkol sa mga suliranin ng mga bata at kabataan.

  ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Bilang ng mga bagong gumagamit ng pasilidad na tumutulong sa mga kabataan na magsarili

  2,085 (piskal na taong

  2013) 2,800

  Bilang ng mga indibidwal na mas natutong magsarili sa pamamagitan ng paggamit ng kasalukuyang pasilidad na tumutulong sa kanila na magsarili

  917 (piskal na taong

  2013) 1,500

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Lugar na pagkokonsultahan para sa

  mga kabataan Lokal na ‘Youth Plazas’ ‘Youth Support Station’ Mga serbisyo sa pagsangguni para sa

  mga kabataan na nabubuhay sa kahirapan

  ‘Yokohama-style na center para sa pagsasarili ng mga kabataan

  [Column] Serbisyo ng pagdalaw ng youth supporter sa tahanan Simula noong taong 2007, kami sa Yokohama City Youth

  Counseling Center, ay pinakauna sa mga munisipalidad ng bansang Hapon ang dumalaw sa tahanan ng isang hikikomori bilang serbisyo at doon sa mga batang ayaw pumasok sa eskuwela. Ang mga “pagdalaw” na ito ay isinagawa ng youth supporters na mga mag-aaral o nagtapos ng unibersidad at kabilang sa parehong henerasyon ng mga gumagamit ng pasilidad.

  Para sa mga kabataan na nasa parehong kalagayan ng hikikomori, ang makakilala ng tao na hindi nagkakalayo ang edad ay kadalasang nakakatulong sa kanila upang makisalamuha sa iba. Kasunod ng karanasang ito sa mga mapag-kaibigang mga tagataguyod kung kanino nila nasasabi ng malaya ang kanilang pagkabahala, pinagkakalibangan o mga laro na maaari nilang gawin ng magkasama o kahit na ang paglalakad sa di-kalayuan o paglalaro ng magaan na sports, ay magiging malaking tulong para sa kanila.

  7

 • Paksa ng patakaran 2 Gumawa ng kapiligiran na nagpapagaan ng panganganak at pag-papalaki ng bata na

  nagiging daan upang ang pagpapalaki ng bata ay maging kasiya-siya (Suporta para sa mga pamilya na nag-papalaki ng anak)

  Batayang patakaran (5) Pagbutihin ang permanenteng suporta habang ang bata ay sanggol pa, na sisimulan bago pa ipanganak ang bata

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Ang bilang ng mga babaeng nagbubuntis at nanganganak paglagpas ng 35 taong gulang ay dumadami, sa

  kadahilanang huli na silang nagsipag-asawa o sa iba pang sanhi. 3 sa 4 na mga magulang na kailanma’y hindi nakapagalaga ng bata bago sila nagkaroon ng panganay na

  anak. Upang ang mag-asawa ay makaranas ng kanilang minimithing pag-bubuntis at panganganak,

  kinakailangang mayroon nang wastung-wasto na kaalaman na may kinalaman sa pag-bubuntis at panganganak.

  Ayon sa maraming ulat tungkol sa bilang ng kalungkutan na dinaranas ng isang babae matapos mag-silang, higit sa 10% ang ang napagkikitaan ng palatandaan nito. Sa mga kasong ito, masasabi na hindi lang ang kalusugan ng ina ang nanganganib kundi pati na rin ang pagsuso at pag-laki ng isang bata ay makakaapektohan, ang lahat ng ito ay nakaturo sa kahalagahan ng maagap na pagkatuklas at mabili na pagbibigay ng suporta.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Maglagay ng mga balangkas upang mapapalaganap at makalikha ng kamalayan ukol sa mga

  katotohanan ng pag-bubuntis at panganganak, at upang makapagbigay ng mga payo na may kinalaman sa pag-bubuntis at pag-sisilang.

  Pagbutihin ang kaalaman sa pag-aalaga ng kapapanganak at sanggol para sa ligtas at matiwasay na pag-bubuntis at panganganak.

  Magbigay ng suporta upang ang mga magulang ay makapag-palaki ng kanilang mga anak na payapa ang isip at hindi nakabukod sa kanilang komunidad.

  Dagdagan ang pangangalaga ng ina bago at matapos itong manganak. Kumilos ng mas maaga upang makita at masuri ang kalungkutan na dinaranas ng isang babae matapos

  mag-silang upang makapag-bigay ng mabilis na suporta. ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Bilang ng mga panayam na isinagawa sa mga babae na nagbibigay-alam ng kanilang pag-bubuntis

  91.5% (piskal na taong

  2013) 95.0%

  Bilang ng pagdalaw sa mga sambahayan ng mga naging magulang ng unang pagkakataon na may bagong silang na sanggol

  79.9% (piskal na taong

  2013) 95.0%

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Pagsang-guni tungkol sa hindi

  pag-bubuntis at paulit-ulit na hindi matagumpay na pag-bubuntis/tulong na pangpinansyal sa paggamot nang hindi pag-bubuntis

  Medical check-up services para sa mga buntis

  ‘Hello baby visits’ Serbisyo na nagpapadala ng katulong bago

  at pagkatapos manganak ang isang babae Programa na pagdalaw sa tahanan para

  suportahan ang pag-papalaki ng bata Matapos ipagbigay-alam sa munispyo ang tungkol sa iyong pag-bubuntis, ikaw ay makakatanggap ng Maternal and Child Health Handbook at ng Child-rearing guidebook ‘dore-dore.’

  8

 • Batayang patakaran (6) Pagpapabuti ng lokal na suporta para sa pag-papalaki ng bata

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Sa isang pagsisiyasat na isinagawa ng lungsod ng Yokohamasa mga babae kapag tinatanong kung sila ay

  nababalisa o walang-tiwala sa pag-papalaki ng anak, 56.5% ng mga nagdadalang-tao ay sumagot ng oo, samantalang ang bilang ay umakyat sa 74.6% humigit-kumulang doon sa mga buntis ng 6 na buwan bago manganak, at 60.9% na nagsasabi na mayroon pa rin silang ganoon na mga alalalahanin.

  Mayroong higit na malaking pangangailangan para sa mga lugar sa lokal na komunidad kung saan ang mga magulang at bata ay maaaring pumunta at tumaggap ng kinakailangang suporta, at upang tulungan ang mga magulang na masiyahang nag-palaki ng kanilang anak na payapa ang pag-iisip.

  Mahalaga na himukin ang lahat ng mamamayan sa mga lokal na komunidad upang maunawaan ang kasalukuyang kalagayan na nakapaligid sa pag-papalaki ng bata at ang pangangailangan ng suporta, at para sila ay maging mas nakikiisa at gumawa ng mga tunay na sagawain.

  Kinakailangang damihan ang mga lugar kung saan maaaring pansamantalang iiwanan ng mga magulang ang kanilang anak upang mabigyan ang kanilang sarili ng pagkakataon na magbagong-sigla. Ang pag-aalis sa mga magulang ng ibang pasanin ay makakapagaan ng kanilang dalahin na magiging daan sa pagiging madali ng pag-aalaga sa mga ito at sila ay mamumulat sa galak at kaligayahan na naidudulot ng pag-papalaki ng bata, at sa huli ito ay magdadala ng kapakinabangan sa pag-laki ng isang bata.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Magbigay ng lugar at pagkakataon kung saan ang mga magulang at mga anak ay masayang

  makikisalamuha sa iba’t-ibang tao at magtamo ng mga makahulugang karanasan. Maglagay ng kapaligiran kung saan ang mga mamamayan ng mas malaking komunidad ay malapit na

  makikipag-ugnay sa mga pamilya na nag-papalaki ng mga bata at mabigyan ang mga ito ng kinakailangang suporta.

  Dagdagan ang bilang ng mga lugar kung saan maaaring iwanan ng pansamantala ng mga magulang ang kanilang mga anak, at himukin ang ibang mamamayan na bantayan ang kani-kanilang mga anak.

  Magbigay ng suporta upang ang mga magulang at mga bata ay hindi mahirapan gamitin ang mga kinakailangang pasilidad at sistema na ayon sa kanilang pangangailangan.

  ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Bilang ng mga lugar ng local na suporta sa pag-papalaki ng bata na magagamit ng mga magulang at mga bata ng kahit anumang oras (nakabukas 3 beses o marami pa sa isang linggo) (1) Mga lokal na centers para sa pagtulong ng pag-papalaki ng bata (2) Mga lugar sa komunidad na maaaring mag-meeting ang

  magulang at mga bata (3) Mga centers para sa suporta ng pag-papalaki ng bata sa Nursery

  school

  (1) 18 na lugar (2) 50 na lugar (3) 52 na lugar (Hunyo, 2014)

  (1) 23 na lugar (2) 70 na lugar (3) 74 na lugar

  Bilang ng mga magulang na kuntento sa kanilang buhay sa pag-papalaki ng anak

  83% (piskal na taong

  2013)

  88% (piskal na taong

  2018)

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Mga lokal na centers para tumulong sa

  pag-papalaki ng bata Mga lugar sa komunidad kung saan

  maaaring mag-meeting ang mga magulang at mga bata

  Sistema ng suporta para sa pag-papalaki ng bata sa lungsod ng Yokohama

  Suporta para sa mga gumagamit ng lokal na centers para sa pag-papalaki ng bata

  [Column] Ang ‘Hamahug’ project: Suporta sa mga pamilya na nag-papalaki ng mga bata Kapag ang ‘hamahug’ card ay iyong ipinakita sa alinmang tindahan

  na sumusuporta sa proyekto ng ‘hamahug’ang mga buntis at mga pamilya na may mga anak na mas bata pa sa 13 taong gulang ay makakatanggap ng iba’t-ibang serbisyo bilang pagsuporta sa pag-papalaki ng bata. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang Yokohama ay naglalayon na maging isang siyudad kung saan ang komunidad sa kabuuan sumubaybay doon sa mga nag-papalaki ng bata at magbigay ng suporta na kanilang kinakailangan. ’

  9

 • Batayang patakaran (7) Suporta upang bigyan ng kasarinlan ang mga kasambahayan na mga solong magulang/mga pangontra at pamigil na hakbang laban sa karahasan sa tahanan (DV) na tinatamon mula sa mga asawa, at iba pa

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Sa mga kasambahayan na mga solo ang magulang, humigit-kumulang na 40% ng mga pamilya na

  walang ama ay may taunang kita na mas mababa sa 3ng milyong yen. Ang mga kasambahayan na nag-iisa ang magulang ay nahaharap sa iba’t-ibang suliranin depende sa uri

  ng trabaho ng magulang, sa edad ng mga bataat kung ang mga ito ay may mga karamdaman o kapansanan, at ang kalagayan ng kalusugan ng magulang.

  Ang mga bilang ng pagsangguni sa consultation centers at ang mga tinanggap ng pulisya tungkol sa karahasan sa tahanan (DV) ay pataas.

  Karamihan sa mga tawag na tinanggap ng hotline ng center na sumusporta sa pagsangguni ng lungsod ng Yokohama tungkol sa karahasan sa loob ng tahanan (DV) ay itinawag ng mga kababaihan.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Bigyan ang mga kasambahayan na nag-iisa ang magulang ng malawak na suporta upang sila ay

  matulungang mag-sarili. Bilang isang paraan ng pagtulong na mapigilan ang karahasan sa loob ng tahanan, pagbutihin ang

  nilalaman ng mga pag-papayo at suporta kasama ng kadalubhasaan ng mga empleado na nagtatrabaho sa ganitong serbisyo, patibayin ang mga sistema kung saan sila pinapamahalaan, tumulong sa pagtutugma-tugma ng may mga kinalamang institusyon, at lumikha ng kamalayan ng mga suliranin.

  Mag-laan ng mga serbisyo sa pagsangguni at suporta para sa mga biktima ng karahasan sa loob ng tahanan at tulungan silang magkamit ng kasarinlan.

  Magkaroon ng mga lugar para sa mga kababaihan na naghahanap ng pansamantalang kupkupan sa oras ng biglang pangangailangan at bigyan sila ng mga lugar sa mga pasilidad na sumusuporta sa mga ina at anak.

  ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Bilang ng mga nagtatrabaho sa loob ng kasambahayan na nag-iisa ang magulang

  314 (piskal na taong

  2013) 1,900

  (kabuuan ng 6 na taon) Bilang ng gumagamit ng mga serbisyo na sumusuporta sa pagsasarili ng mga kasambahayan na nag-iisa ang magulang

  4,627 (piskal na taong

  2013) 5,300

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Suportahan ang mga serbisyo ng mga

  kasambahayan na nag-iisa ang magulang Mga serbisyo para sa sanggunihan at

  pangangalaga ng mga kababaihan Pinansiyal na tulong sa mga pasilidad na

  pansamantalang kupkupan ng mga kababaihan sa oras ng biglaang pangangailangan

  Maglaan ng mga lugar para sa mga kababaihan na naghahanap ng pansamantalang kublihan sa oras ng biglaang pangangailangan at magbigay ng mga lugar kung saan sila maaring tumuloy sa mga pasilidad na sumusuporta sa mga ina at anak Ang mga kard na katulad nito na may numero ng telepono ng

  consultation desk, ang ‘Single parent support Yokohama’ay maaaring kuhanin sa dibisyon ng pagpapatala ng pamilya (family registry division) o sa counter kung saan ka nag-aapply para sa panggugol sa pagpapalaki ng bata at tulong-pampubliko sa opisina ng inyong munisipalidad.

  10

 • Paksa ng patakaran 3 Lumikha ng kapaligiran na kumikilala ng kahalagahan sa kamalayan ng pagtulong sa

  sarili, sa pag-tulong sa isa’t isa, at tulong mula sa publiko kung saan ang mga bata at kabataan ay hinuhubog ng lipunan sa kabuuan (Pagtangkilik ng lipunan sa kabuuan)

  Batayang patakaran (8) Pagbutihin ang mga hakbang upang maiwasan ang pang-aabuso ng bata at ang sistema ng pangangalaga ng mgabata

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Ang pagsangguni at pagbibigay-alam ng pang-aabuso ng bata sa mga consultation centers kasama na

  ang mga bagong tuklas na kaso ng pang-aabuso ng mga ito ay nananatiling mataas. Ang pang-aabuso ng bata ay humantong sa kamatayan at malubhang nasaktan, kaya ang maagang

  pagkatuklas at mabilisang aksyon dito ay napakahalaga bago lumala ang pang-aabuso. Kailangang gumawa ng mas malalaking hakbang upang mapigilan ang pang-aabuso ng bata sa

  pakikipag-isa sa mga lokal na mga institusyon na may kinalaman sa pagpapatupad ng ordinansa ng lungsod ng Yokohama na ipagtanggol ang mga bata laban sa pang-aabuso.

  Parami ng parami ang mga kasambahayan na dumadanas ng pagkabahala sa pag-papalaki ng mga bata at ang bilang ng mga komplikadong kaso at pataas. Gayon pa man, hindi sapat ang mga serbisyo para sa suporta ng kanilang pangbahay na buhay, na ang serbisyo at tulong ay binubuo lamang ng pagsangguni at tulong sa bahay.

  Masyado ring madalas ang kaso na ang mga bata ay nililisan ang kanilang mga tahanan na walang tinatanggap na suporta galing sa mga miyembro ng pamilya, na ang marami ay nagdaranas ng pang-pinansyal sa kahirapan, pang-kaisipan na pagkabahala at pagkakahiwalay sa iba, at sa huli sila ay nahaharap sa marami at iba’t-ibang suliranin.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Magsimula ng laganap na hakbang upang labanan ang pag-aabuso ng bata. Magtatag ng mga pasilidad tulad ng tahanan para sa mga bata, at pabutihin at harapin ang mga

  makaluma ng kapaligiran sa pag-papalaki ng bata. Pasiglahin ang suporta para sa pag-papalaki ng bata sa pamamagitan ng foster parents at iba pa. Itaguyod ang pagtatatag ng Yokohama-style na centers para sa suporta ng bata at pamilya. Isaayos ang suporta upang makatulong ng mga bata na umalis ng mga children’s homes na makamit ang

  kasarinlan. ★Mga pangunahing indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Ganap na alisin ang kamatayan na sanhi ng pang-aabuso 1 kaso bawa’t taon

  (piskal na taong 2013)

  0 cases

  Bilang ng mga bata na naghihintay na matanggap sa isang Tahanan ng mga Bata

  198 (piskal na taong

  2013) 0

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Itaguyod ang kamalayan ng publiko at

  pangkarunungang gawain na may kinalaman sa pagsugpo ng pag-aabuso ng bata, patibayin ang samahan ng mga may kaugnayang institusyon

  Palaguin ang balangkas ng pagsangguni at suporta para sa sangguniang pangbata at iba pa

  Itaguyod ang sistema ng foster parent system Mga pansamantalang serbisyo sa pag-papalaki ng bata Pagdalaw sa mga pamilya na nagangailangan ng

  suporta sa pag-papalaki ng bata Pagkalinga sa mga bata na umalis ng children’s homes

  at iba pa

  [Column] Isinagawa na ang batas ng lungsod ng Yokohama para sa pagtatanggol ng bata laban sa abuso!

  Ang batas na ito ay nagbibigay ng batayang prinsipyo upang pangalagaan ang mga bata laban sa abuso, na nililinaw ang mga pananagutan ng lungsod ng Yokohama, ng mga mamamayan nito, mga magulang at may mga kaugnayang institusyon, ihanda ang mga pangunahing bagay ng patakaran para pangalagaan ang mga bata laban sa pang-aabuso tulad ng pagpigil ng abuso, maagang matuklasan at pangangalaga ng mga bata na inabuso.

  11

 • Batayang patakaran (9) Itaguyod ang mabuting balanse ng buhay-trabaho at bumuo ng isang komunidad kung saan ang bata ay binibigyang halaga

  (1) Kasalukuyang kalagayan at mga suliranin Ang bilang ng mga kasambahayan kung saan parehong may hanapbuhay ang mga magulang ay pataas, at

  mayroong patuloy na posibilidad na ang mga kalalakihan na nagpapalaki ng mga bata ay magtrabaho ng mahahabang oras.

  Para sa pangangalakal, ang suporta sa magkahalong pangangailangan ng trabaho at pamilya, at ang pagtataguyod ng mabuting balanse ng buhay-trabaho ng mga empleyado ay kinakakikitaan ng maliit na resulta lamang kung ang pag-uusapan ay paglago ng samahan at pagsasagawa ng gawain, na ang dahilan kung bakit ang pag-ganyak na simulan ang mga ganitong hakbang ay mahirap.

  Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kasiyahan ng pag-papalaki ng anak, at habang pareho ang mga taong nag-papalaki ng mga anak at ang mga nakapaligid sa kanila ay lumikha ng masigla at mapagmahal na kapiligiran, kailangan nating bumuo ng lagay ng loob na mag-papadali ng pag-aalaga ng bata bilang isang lipunan sa kabuuan.

  Kinakailangan na itaguyod ang pagbuo ng isang komunidad kung saan ang mga pamilya ay maaaring mag-palaki ng kani-kanilang mga anak ng maginhawa sa pamagitan ng pag-tanggal ng mga pisikal na hadlang sa mga pampublikong pasilidad at transportasyon, at iba pa, at pangkaisipang hadlang sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa mga tao at pagtataguyod ng lalong mabuting pang-unawa tungkol sa mga bata at pag-papalaki sa mga ito.

  (2) Mga layunin/patutunguhan ng patakaran Tumulong sa pag-gawa ng kapaligiran na pinapahintulutan na mapanatili ng mga tao ang mabuting

  balanse ng buhay-trabaho kasama ng iba’t-ibang paraan ng pagtatatrabaho. Bumuo ng isang panlipunang kapaligiran na makakatulong sa pagpapahalaga ng mga bata. Itaguyod ang pagpapaunlad ng ligtas at matiwasay na komunidad sa buong lungsod.

  ★Indeks

  Indeks Pinakabagong data Target

  (katapusan ng piskal na taong 2019)

  Porsiyento ng mga bahay-kalakal na nagtataguyod ng mabuting balanse ng buhay-trabaho ng mga empleyado

  28.1% (fiscal 2013) 40%

  (3) Mga pangunahing proyekto/ simulain Sistema ng Sertipikasyon para sa mga

  bahay-kalakal: ang Yokohama Good Balance Award Suporta para sa pasimulain sa loob ng mga

  kompanya Suporta sa pangangasiwa ng tahanan/pagpapalaki ng

  bata para sa mga pamilya na parehong nagtatrabaho ang mga magulang

  Suporta para sa mga lolo/lola na naaalaga ng apo Pagbibigay-kabatiran at pag-tuturo ng mga

  mag-aaral/mga walang-asawa Turuan ang mga magulang kung paano mapipigilan

  ang mga aksidente ng mga bata Pagbibigay ng sertipikasyon ng mga lokal na

  kondominyum na sumusuporta sa pag-papalaki ng bata

  Proyekto upang Suportahan ang mga aktibidades na Sugpuin ang mga Lokal na Krimen

  Pagtataguyod ng kaalaman tungkol sa kaligtasan ng trapiko (pagtuturo sa mga maliliit na bata tungkol sa kaligtasan ng trapiko)

  12

 • Kabanata 5 Limang taong bilang ng dami ng kalkulasyon at kasalukuyang pina-iiral na mga

  patakaran para sa pag-aalaga/edukasyon at mga lokal na serbisyo ng suporta ng bata/pag-papalaki ng bata

  (1) Pag-aalaga ng bata/ mga pasilidad na pang-edukasyon at mga serbisyo (Sa buong lungsod ng Yokohama) Batay sa batas ng suporta sa bata/pag-aalaga ng bata, isang 5-limang taon na ‘bilang ng dami ng kalkulasyon’

  (ibig sabihin na ang antas ng pangangailangan para sa paggamit ng mga serbisyo) at ang ‘kasalukuyang pinaiiral na patakaran’ (ibig sabihin na ang laki ng paghahanda upang matugunan ang bilang ng dami ng kalkulasyon at ang panahon ng pagsasagawa para dito) ay itinakda sa planong ito.

  Upang magkaroon ng mas detalyadong pangunawa ng pang-lokal na pangangailangan, ginamit namin ang piskal na taong 2013 ‘Pagsisiyasat para sukatin ang pangangailangan para sa mga serbisyo upang gawin ang plano ng mga serbisyo ng pag suporta sa bata/pagpapalaki ng bata sa lungsod ng Yokohama at kinuwentang bilang ng dami ng kalkulasyon sa antas ng purok (ward), na lilikha ng paiiraling patakaran upang matugunan itong mga bilang ng dami ng kalkulasyon.

  Pamantayan: tao

  Piskal na Taong 2015 Piskal na Taong 2016 Pagbabaha-bahagi para pagtibayin ang paghahanda (*1) Dibisyon 3 Dibisyon 2 Dibisyon 1 Dibisyon 3 Dibisyon 2 Dibisyon 1

  Edad 0 yrs 1-2 yrs 3-5 limang taong gulang 3-5 taong

  gulang 0 yrs 1-2 taong

  gulang 3-5 taong

  gulang 3-5 taong

  gulang Mga bilang ng dami ng kalkulasyon 6,029 21,058 37,019 52,813 6,330 21,969 39,144 51,813

  Bilang ng gamit ng nursery care ng mga bata na mas mababa pa sa 3 taong gulang (dami ng kalkulasyon/bilang ng preschoolers)

  29.9% Bilang ng gamit ng nursery care ng mga bata na mas mababa pa sa 3 taong gulang (dami ng kalkulasyon/bilang ng preschoolers)

  32.0%

  Kasalukuyang pinaiiral na patakaran

  Sertipikadong children centers, nursery schools, kindergartens 5,175 17,435 36,740 11,259 5,472 18,499 38,909 26,399

  +Hindi matiyak na mga kindergartens (*2) 50,947 32,461

  Community-type na serbisyo ng pag-aalaga ng mga bata (*3)/ Yokohama nursery rooms

  854 3,623 279 858 3,470 235

  Total 6,029 21,058 37,019 62,206 6,330 21,969 39,144 58,860

  Piskal na Taong 2017 Piskal na Taong 2018 Pagbabaha-bahagi para pagtibayin ang paghahanda (*1) Dibisyon 3 Dibisyon 2 Dibisyon 1 Dibisyon 3 Dibisyon 2 Dibisyon 1

  Edad 0 yrs 1-2 taong gulang 3-5 taong

  gulang 3-5taong gulang 0 yrs

  1-2 taong gulangyrs

  3-5 taong gulang

  3-5 taong gulang

  Mga bilang ng dami ng kalkulasyon 6,404 22,465 39,422 50,802 6,477 22,960 39,701 49,802

  Bilang ng gamit ng nursery care ng mga bata na mas mababa pa sa 3 taong gulang (dami ng kalkulasyon/bilang ng preschoolers)

  33.4% Bilang ng gamit ng nursery care ng mga bata na mas mababa pa sa 3 taong gulang (dami ng kalkulasyon/bilang ng preschoolers)

  34.9%

  Kasalukuyang pinaiiral na patakaran

  Sertipikadong children centers, nursery schools, kindergartens 5,612 19,125 39,222 36,476 5,751 19,751 39,535 43,620

  +Hindi matiyak na mga kindergartens *2 19,028 8,534

  Community-type na mga serbisyo ng pag-aalaga ng bata (*3)/ Yokohama nursery rooms

  792 3,340 200 726 3,209 166

  Total 6,404 22,465 39,422 55,504 6,477 22,960 39,701 52,154

  Piskal na Taong 2019 Pagbabaha-bahagi para pagtibayin ang paghahanda (*1) Dibisyon 3 Dibisyon 2 Dibisyon 1

  Edad 0 yrs 1-2 taong gulang 3-5 taong

  gulang 3-5 taong

  gulang

  Bilang ng dami ng kalkulasyon 6,551 23,456 39,979 48,797

  Bilang ng gamit ng nursery care ng mga bata na mas mababa pa sa 3 taong gulang (dami ng kalkulasyon/bilang ng preschoolers)

  36.4%

  Kasalukuyang pinaiiral na patakaran

  Sertipikadong centers ng mga bata, nursery schools, kindergartens

  5,891 20,377 39,848 40,821

  +Hindi matiyak na mga kindergartens (*2) 7,976

  Community-type na serbisyo para sa pag-aalaga ng bata (*3)/ Yokohama nursery rooms

  660 3,079 131

  Total 6,551 23,456 39,979 48,797 *1 Sa ilalim ng bagong sistema, ang isang tao na nangangailangan ng pagkalinga ng bata ay dapat bigyan ng pahintulot kapag humihiling na matanggap na makagamit ng

  pasilidad ng pag-aalaga ng bata/edukasyon o ang paggamit ng mga serbisyo. Edad Pangangailangan ng Pag-aalaga ng bata Kategoriya ng Pahintulot

  Mga bata na tatlong taong gulang o mataas pa Wala Kategoriya 1 na pahintulot Mga bata na tatlong taong gulang o mataas pa Mayroon Kategoriya 2 na pahintulot

  Mga bata na mas mababa sa tatlong taong gulang Mayroon Kategoriya 3 na pahintulot *2 Hindi gagamitin ng mga kindergartens na ito ang bagong sistema at sa halip ay pananatilihin ang kanilang pamamahala gamit ang kasalukuyang sistema. *3 Ang mga ito ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata sa mas maliit na bilang ng mga bata na may edad na mas mababa sa tatlong taong gulang, kung ihahambing

  sa ibang karaniwang mga pasilidad na nag-aalaga ng bata. Mayroong apat na uri ng mga serbisyo: pang-pamilya na pamamaraan, hindi kalakihan na alagaan ng bata, alagaan sa loob ng lugar kung saan nagtatrabaho at ang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagdalaw sa tahanan.

  13

 • (2) Lokal na Suporta ng mga Proyekto para sa mga Bata at Pag-papalaki ng mga Bata (buong lungsod ng Yokohama)

  Pangalan ng Serbisyo Indeks (units)

  Hanay sa itaas: kalkulasyon ayon sa dami, hanay sa ibaba: pagtamo ng dami ng kinakailangan ayon sa patakaran

  Taong 2015 Taong 2016 Taong 2017 Taong 2018 Taong 2019

  Medical checkup na serbisyo para sa mga buntis

  Kabuuang bilang ng mga isinagawang check ups (taunan) (beses sa isang

  taon)

  376,340 373,175 370,042 366,941 363,852

  376,340 373,175 370,042 366,941 363,852

  “Hello Baby” na serbisyo na pagdalaw sa mga tahanan

  Bilang ng mga dalaw (porsiyento ng dalaw

  (%))

  25,229 24,921 24,625 24,295 24,100 (87.4%) (88.6%) (89.7%) (90.6%) (91.5%) 25,229 24,921 24,625 24,295 24,100

  (87.4%) (88.6%) (89.7%) (90.6%) (91.5%) Serbisyo na suportasa maikling panahon ng pag-papalaki ng bata

  Maikling Oras Kabuuang bilang ng

  gumagamit (taunan) (tao sa isang taon)

  189 207 231 258 287

  108 131 170 224 287

  Twilight stay project

  Kabuuang bilang ng gumagamit (taunan) (tao

  sa isang taon)

  3,642 4,040 4,476 4,976 5,526

  2,068 2,570 3,259 4,324 5,526

  Pansamantalang serbisyo para sa biglang pangangailangan na pag-aalaga sa mga pasilidad na nagbibigay ng buong araw na suporta sa mga ina at anak

  Kabuuang bilang ng kasambahayan na

  gumagamit (taunan) (kasambahayan sa isang

  taon)

  72 77 82 82 82

  72 77 82 82 82

  Serbisyo na pagdalaw sa tahanan para sa suporta ng pag-papalaki ng bata

  Mga pagdalaw sa tahanan

  Kabuuang bilang ng ulit na isinagawa (taunan) (beses sa isang taon)

  4,527 4,954 5,432 5,983 6,614

  4,527 4,954 5,432 5,983 6,614

  Mga Katulong

  Kabuuang bilang ng ulit na isinagawa (taunan) (beses sa isang taon)

  1,713 1,875 2,056 2,262 2,500

  1,713 1,875 2,056 2,262 2,500

  Serbisyo na pagdalaw sa tahanan bilang suporta sa pagiging isang magulang

  Mga pagdalaw sa tahanan

  Kabuuang bilang ng ulit na isinagawa (taunan) (beses sa isang taon)

  3,313 3,624 3,978 4,378 4,837

  3,313 3,624 3,978 4,378 4,837

  Mga Katulong

  Kabuuang bilang ng ulit na isinagawa (taunan)

  (beses sa isang taon)

  5,432 5,941 6,517 7,177 7,932

  5,432 5,941 6,517 7,177 7,932

  Mga bata na nagangailangan ng suporta (isang bahagi ng lokal na pagtutulungan na pasimulain upang makamit ang kaalaman upang mapigilan ang pang-aabuso ng bata)

  Bilang ng mga review meetings para sa mga

  indibidwal na kaso (taunan)

  (mga kaso sa isang taon)

  951 1,039 1,135 1,251 1,380

  951 1,039 1,135 1,251 1,380

  Serbisyo sa pag-aalaga para sa mga bata’ng may sakit

  Bilang ng mga lugar na nagsasagawa (mga lugar)

  27 27 27 27 27 19 21 23 25 27

  Serbisyo ukol sa pagtulong at pag-bibigay ng impormasyon tungkol sa nursery (Nursery concierge)

  Bilang ng mga lugar na nagsasagawa (mga lugar)

  18 18 18 18 18

  18 18 18 18 18

  Suporta para sa mga gumagamit ng lokal centers na nag-papalaki ng bata

  Bilang ng mga lugar na nagsasagawa (mga lugar)

  23 23 23 23 23

  18 19 20 21 23

  Pinahabang oras ng serbisyo (pang-gabing extension)

  Bilang ng gumagamit (tao sa isang buwan)

  11,402 14,350 16,729 19,037 21,278 11,402 14,350 16,729 19,037 21,278

  Mga after-school kids’ club (ibang paaralan), after-school children’s club

  Mataas na grado

  Bilang ng gumagamit (tao)

  16,902 17,928 17,734 17,402 17,129 12,979 14,423 15,294 16,122 17,129

  Mababang grado

  Bilang ng gumagamit (tao)

  5,657 5,675 6,560 7,039 7,334

  4,340 4,574 5,661 6,512 7,334

  14

 • Pangalan ng serbisyo Indeks (units)

  Hanay sa itaas: kalkulasyon ayon sa dami, Hanay sa ilalim: pagtamo ng dami ng kinakailangan ayon sa patakaran

  Taong 2015 Taong 2016 Taong 2017 Taong 2018 Taong 2019 Mga lokal na support centers para sa pag-aalaga ng bata, mga lugar sa komunidad kung saan maaaring magmiting ang mga magulang at mga bata at mga support centers ng nursery schools na nag-papalaki ng mga bata

  Kabuuang bilang ng gumagamit (buwanan) (tao sa isang

  buwan)

  57,045 60,488 63,918 67,353 70,784

  52,498 56,028 60,536 64,904 70,784

  Pang-samantalang pag-aalaga ng mga bata sa mga kindergartens

  Paggamit ng Unang Pangkat

  Kabuuang bilang ng gumagamit

  (taunan) (tao sa isang taon)

  554,519 561,438 568,348 575,266 582,178

  554,519 561,438 568,348 575,266 582,178

  Paggamit ng Pangalawang Pangkat

  Kabuuang bilang ng gumagamit

  (taunan) (tao sa isang taon)

  555,575 591,043 626,504 661,971 697,435

  555,575 591,043 626,504 661,971 697,435

  Mga nursery schools (pangsamantalang pag-aalaga ng bata), Yokohama nursery rooms (pangsamantalang pag-aalaga ng bata), Pangsamantalang pag-aalaga para sa mga sanggol, Pangsamantalang pag-aalaga ng bata sa mga meeting spaces sa komunidad na maaaring gamitin ng mga magulang, Yokohama Child-rearing Support System, 24 oras na pangsamantalang biglaang pangangailangan ng pag-aalaga ng bata, Pag-aalaga sa oras ng bakasyon (pangsamantalang pag-aalaga ng bata)

  Kabuuang bilang ng mga gumagamit

  (taunan) (tao sa isang taon)

  365,351 408,861 452,358 495,860 539,359

  365,351 408,861 452,358 495,860 539,359

  Kabanata 6 Balangkas para sa Pagsasagawa ng Plano (Pagpapalakad ng PDCA Cycle) Upang patuloy na maisakatuparan ang iba’t-ibang patakaran sa pagsuporta ng bata/pag-papalaki ng bata,

  kinakailangang gumawa ng balangkas para sa pagsasakatuparan ng mga ito, at ang pagpapalakad ng PDCA Cycle.

  Ang Yokohama Child/ Child-rearing Committee ay gagawa ng kapasiyahan sa pagunlad ng plano matapos itong pagisipan ng maingat kahit na ang planong ito ay nagawa na, at ang pagsasagawa ng plano habang malawakang nakikipag-palitan ng mga opinyon sa mga mamamayan at mga may kaugnayang panig.

  PLANO (Paggawa ng plano)

  Gumawa ng plano batay sa mga talakayang ginawa sa Yokohama City Child/ Child-rearing Committee

  Magtakda ng mga layunin

  GAWA (Pagsasagawa ng plano)

  Pagsasagawa ng mga plano sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-tulungan sa iba’t-ibang panig

  KILOS (Pagpapalaki/pagpapalawak ng mga proyekto,

  pagwawasto ng plano) Masusing pagsisiyasat ng mga proyekto

  samantalang nasa proseso ng pagsasa-ayos ng laang-gugulin (budget)

  Pagwawasto ng bilang ng mga kalkulasyon at ang pagtamo ng patakaran sa loob ng tatlong taon ng plano

  SIYASAT (Pagsusuri at pagpapasiya tungkol sa

  pagunlad ng proyekto) Taunang pagsusuri ng pagunlad ng mga

  proyekto ng Committee ng Bata/Pag-papalaki ng Bata sa lungsod ng Yokohama

  15

 • Tungkol sa pangalawang pamagat na “Bawa’t Bata at Bawa’t Isa ay Gumaganap ng Mahalagang Tungkulin! Ang Yokohama Waku-waku Plan”

  Habang naka sentro sa paniniwala na ‘para sa kapakanan ng mga bata/kabataan’, ang planong ito ay

  nagsasaalang-alang ng hindi lamang ng tungkol sa mga bata/kabataan kundi pati na rin ang mga magulang at mga nasa gulang na sa komunidad na sumusuporta at sumusubaybay sa pag-laki ng mga bata na gumaganap ng kasing-halaga na mga tungkulin.

  Samakatuwid, ang pamagat ay naghahatid ng pagasa sa Yokohama na maging isang lugar kung saan ang mga bata ay masayang namumuhay sa araw-araw na may mataas na pangarap para sa kanilang kinabukasan, kung saan ang mga magulang at bawa’t-isa, kasama na ang mga bata at mga nasa gulang na ay makaramdam ng kasiglahan

  (waku-waku) sa kanilang buhay.

  Plano na mga Serbisyo para sa Suporta ng Bata/Pag-papalaki ng Bata sa Lungsod ng Yokohama [Pinaikling Salin]

  Tagalog Date of issue: March 2015 Yokohama City Child and Youth Bureau Project and Coordination Division 1-1 Minato-cho Naka-ku Yokohama City 231-0017 Telephone#: 045-671-4281 FAX: 045-663-1925 Email: [email protected] Website: Search Yokohama City New system

  [URL] http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/