23
Nr . LUNA PERIOADA TEMA SCOPUL ACTIVITĂŢII 1. SEPTEMBRIE 9.09.2014 – 10.09.2014 16.09.2014 – 17.09.2014 23.09.2014 – 24.09.2014 “Evaluare iniţială” “Acesta sunt eu!” “Universul meu” Scopul: Familiarizarea cu părţile componente ale corpului uman, respectarea condiţiilor de viaţă şi a igienei personale. Protecţia vieţii şi a sănătăţii. Cunoştinţele elementare despre shelet şi muşchi. Educarea dorinţei de a-şi menţine corpul şi hainele în curăţenie, a priceperii de a-şi face baie. Educarea acurateţei, a deprinderilor cultural – igienice. Scopul: Educarea dragostei şi interesului faţă de academie, a respectului faţă de pedagogi, profesia de învăţător. Formarea

Planificarea MEDIUL INCONJURATOR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDIUL INCONJURATOR

Citation preview

Page 1: Planificarea MEDIUL INCONJURATOR

Nr. LUNA PERIOADA TEMA SCOPUL ACTIVITĂŢII

1. SEPTEMBRIE

9.09.2014 – 10.09.2014

16.09.2014 – 17.09.2014

23.09.2014 – 24.09.2014

“Evaluare iniţială”

“Acesta sunt eu!”

“Universul meu”

Scopul: Familiarizarea cu părţile componente ale

corpului uman, respectarea condiţiilor de viaţă şi a

igienei personale. Protecţia vieţii şi a sănătăţii.

Cunoştinţele elementare despre shelet şi muşchi.

Educarea dorinţei de a-şi menţine corpul şi hainele în

curăţenie, a priceperii de a-şi face baie. Educarea

acurateţei, a deprinderilor cultural – igienice.

Scopul: Educarea dragostei şi interesului faţă de

academie, a respectului faţă de pedagogi, profesia de

învăţător. Formarea reprezentărilor despre familie,

relaţiile dintre membrii familiei, relaţiile de rudenie,

activităţile specifice copilului din familie, educarea

respectului reciproc, dragostea faţă unul de altul, a

dorinţei de se îngreji unul pe altul.

30.09.2014 – 1.10.2014 “ E toamnă pe meleagurile noastre ”

Scopul: Formarea reprezentărilor despre fenomenele

naturii caracteristice anotimpului toamna şi legătura

dintre om şi natură.

Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte noi: rouă, vînt,

ploaie, vijelie, furtună, brumă.

Scopul: familiarizarea elevilor cu speciile de flori,

denumirea acestora; caracteristicile părţilor

Page 2: Planificarea MEDIUL INCONJURATOR
Page 3: Planificarea MEDIUL INCONJURATOR

Academia Internaţională pentru copii “FasTracKids”

PLANIFICARE ANUALĂ

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

AN ŞCOLAR 2015-2015

Grupa pregătitoare

Educator:Ursu Irina

„Fiecare copil pe care îl educăm este un cetăţean pe care îl câştigăm.“

Victor Hugo

Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele lui aspecte, constituie un prilej permanent

de influenţare asupra personalităţii acestora. Mai întâi de toate, mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu

Page 4: Planificarea MEDIUL INCONJURATOR

în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte, Astfel, din contactul cu obiectele şi

jucăriile sale, cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul se interesează

de denumirea, calităţile sau provenienţa lor. Adulţii în familie, cât şi educatoarele la grădiniţă, trebuie să satisfacă aceste

interese. Prin răspunsul dat se transmit atât cunoştinţele solicitate de copil, cât şi cuvintele cu privire la atitudinea pe care

trebuie să o aibă copilul faţă de fiecare lucru sau fiinţă. Cu alte cuvinte, concomitent cu transmiterea de cunoştinţe, se

formează copilului o atitudine corespunzătoare, un anumit mod de comportare.

Răspunzând la întrebările preşcolarilor, educatoarea trebuie să le explice fenomenele respective în raport cu

capacitatea lor de înţelegere. Astfel, orizontul de cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă

că plantele şi animalele au nevoie de anumite condiţii de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de

om; sau că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele.

Înţelegerea treptată, pe baza cunoştinţelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a interdependenţei dintre ele,

acauzelor care le-au provocat contribuie din plin la însuşirea de către copii a unor elemente ştiinţifice

despre natură.

Observarea sistematică a naturii de către copii, sub îndrumarea educatoarei contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor

lor, la înţelegerea adecvată a fenomenelor naturii, la dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi limbajului. Observând

natura, copiii pot, de asemenea, sub îndrumarea adultului să sesizeze frumuseţile ei şi să o îndrăgească. În felul acesta li se

educă simţul estetic, sentimentul de admiraţie, de dragoste şi mândrie pentru bogăţiile şi frumuseţile naturii patriei noastre.

De asemenea, mediul înconjurător oferă copiilor şi alte posibilităţi de cunoaştere. Este vorba de cunoaşterea muncii

oamenilor, a diferitelor meserii, a rezultatelor activităţii umane în diferite domenii. Prin însuşirea de noi cunoştinţe despre

aceste aspecte ale vieţii sociale, copiii îşi lărgesc orizontul, îşi dezvoltă interesul pentru cunoaşterea activităţii omului, li se

educă dragostea şi respectul faţă de om şi de rezultatele muncii lui.

Page 5: Planificarea MEDIUL INCONJURATOR

Pentru dezvoltarea cunoştinţelor,deprinderilor practice şi atitudinii ecologoce la preşcolari ne-am propus să

desfăşurăm 2 activităţi de cunoaştere a mediului şi educaţie ecologică săptămânal şi atingerea următoarelor obiective :

Obiective cadru:

Dezvoltarea reprezentărilor elementare despre interacţiunea dintre om şi natură;

Dezvoltarea interesului de a cunoaște natura și omul, dezvoltarea abilităţilor de explorare, aplicând elemente de observare și experimentare; Formarea conduitei moral-afective faţă de natură, axată pe cultura ecologică, a conduitei adecvate în mediul ambiant.

Obiective de referinţă: Să precizeze aspectele distinctive ale omului ca organism viu (înfăţişare, ambianţă, relaţii, conduită, stare)

Să relateze despre trebuinţele omului, despre modalităţile adecvate de satisfacere a acestora

Să distingă interacţiunea omului cu mediul natural

Să explice noţiunea de natură şi să reproducă componentele mediului natural.

Să examineze și să caracterizeze grupurile de obiecte vii şi nerte din natura înconjurătoare

Să identifice cele patru anotimpuri şi fenomenele specifice acestora

Să specifice particularităţile de adaptare ale unor grupuri de animale şi plante la mediul de trai, la schimbările

sezoniere, la succesiunea zi-noapte

Să experimenteze și să evalueze influenţa factorilor ecologici, abiotici şi biotici asupra organismelor vii

Să manifeste atitudine grijulie participativă în natură

La finele anului de studiu copilul va avea :

Cunoştinţe

Page 6: Planificarea MEDIUL INCONJURATOR

Numele şi prenumele părinţilor, îndeletnicirea lor, adresa domiciliului.

Denumirea ţării, a localităţii (satul, oraşul natal); locul de muncă al părinţilor, buneilor.

Mijloacele de locomoţie şi de transport comun, maşinile cu destinaţie specială, regulile elementare de circulaţie.

Momentele importante din istoria neamului (obiceiuri, ritualuri, sărbători etc.).

Importanţa naturii în viaţa omului, rolul omului în transformările şi protecţia naturii.

Natura vie şi natura inertă.

Schimbările sezoniere în natură, manifestarea lor; unele animale, plante tipice mediului local; factorii necesari pentru

creşterea şi dezvoltarea plantelor, animalelor; existenţa relaţiilor biotice între plante şi animale.

Consecinţele poluării mediului ambiant; unele măsuri pentru combaterea şi preîntîmpinarea poluării.

Competenţe

Orientarea în localitatea dată.

Identificarea, deosebirea animalelor, plantelor.

Ocrotirea, îngrijirea animalelor, plantelor.

Efectuarea unor lucrări în natură, ajutarea adulţilor la muncă.

Atitudini

Exprimarea atitudinii grijulii faţă de floră, faună, valorile general-umane.

Manifestarea dragostei faţă de plaiul natal, faţă de ţară; a curiozităţii, responsabilităţii