Click here to load reader

PLAN Termer och begrepp - · PDF file2 Förord En väsentlig förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta med logistik och effektivisering av materialflöden

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN Termer och begrepp - · PDF file2 Förord En väsentlig förutsättning...

 • 1

  Logistikfreningen Plan

  LOGISTIKENS TERMER OCH BEGREPP

  Stig-Arne Mattsson, 2018

 • 2

  Frord

  En vsentlig frutsttning fr att p ett framgngsrikt stt kunna arbeta med logistik och effektivisering av materialflden r att kunna tillgodogra sig och dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter. Det kan ske genom att studera lrobcker och facklitteratur, genom att g p konferenser och seminarier eller genom att diskutera med konsulter och kolleger. Fr att ett sdant utbyte skall kunna fungera p ett bra stt r det ndvndigt med ett gemensamt sprkbruk, dvs. att man anvnder sig av ngorlunda samma terminologi och att man i rimlig utstrckning frstr alla de termer och uttryck som anvnds i logistik-sammanhang. Det r ocks en frutsttning fr att kunna etablera ett effektivt samarbete med kunder och leverantrer i frsrjningskedjor. I den hr boken frklaras termer och begrepp som r vanligt frekommande inom logistikomrdet. Sammanlagt innehller den cirka 1200 ord och frkort-ningar. Fr varje ord finns ocks dess engelsksprkiga motsvarighet. Det r den fjrde upplagan av boken. De tre tidigare kom 1991, 1997 respektive 2004. Tyvrr r terminologin p omrdet inte srskilt standardiserad och enhetlig. Ofta finns det tv eller flera ord fr samma freteelse och olika individer avser olika saker med samma begrepp. Fr att fylla bokens syfte mste drfr ord och uttryck som uppfattas som lmpliga och frsteliga av s mnga som mjligt anvndas. Fr att stadkomma detta och f en s bred frankring som mjligt medverkade ett tjugotal personer frn olika branscher i industrin vid framtag-ningen av 1997 och 2004 rs upplagor. ven representanter frn logistikinstitut-ioner vid svenska universitet och frn affrssystemleverantrer har gett input. Denna fjrde upplaga r en uppdatering och komplettering av 2004 rs upplaga. Vid sammanstllningen av boken har ett par olika principer tillmpats. I de fall det finns alternativt anvnda likvrdiga termer har den frklarande texten placerats under det alternativ som bedmts vara mest relevant. Fr vriga alternativ finns en hnvisning till detta huvudalternativ. Engelsksprkiga benmningar r vanligt frekommande fr mnga termer och begrepp, exempelvis business process reengineering, pegging och bucket system. Fr dessa har i s mnga fall som mjligt svensksprkiga termer valts. I fall dr en svensk motsvarighet skulle uppfattas som mindre knd och frstelig, exempel-vis en versttning av just-in-time, har emellertid den engelsksprkiga benm-ningen behllits. Till alla er som under de gngna ren medverkat i remissarbete eller som p andra stt gett input till boken framfrs ett stort tack. Helsingborg i Januari 2018 Stig-Arne Mattsson

 • 3

  Frord .............................................................................................. 2

  A ...................................................................................................... 4

  B .................................................................................................... 14

  C ................................................................................................... 24

  D ................................................................................................... 28

  E .................................................................................................... 35

  F .................................................................................................... 42

  G ................................................................................................... 54

  H ................................................................................................... 61

  I ..................................................................................................... 64

  J .................................................................................................... 70

  K .................................................................................................... 71

  L .................................................................................................... 86

  M ................................................................................................... 99

  N ................................................................................................. 109

  O ................................................................................................. 113

  P .................................................................................................. 123

  Q ................................................................................................. 144

  R ................................................................................................. 145

  S .................................................................................................. 151

  T .................................................................................................. 172

  U ................................................................................................. 184

  V .................................................................................................. 188

  WXYZ .......................................................................................... 194

  .................................................................................................. 196

  .................................................................................................. 197

  ................................................................................................. 198

  Stt cursern p skt bokstav och tryck p ctrl och vnster musknapp fr att hamna p en nskad sida

 • 4

  A

  ABC

  ABC r en frkortning av Activity Based Costing, dvs. ABC-kalkylering.

  ABC-analys (ABC-analysis)

  ABC-analys r en vanlig alternativ benmning fr volymvrdeana-lys. Benmningen hrrr frn att man ofta delar in ett artikelsorti-ment i tre olika volymvrdeklasser; A, B och C.

  ABC-kalkylering (Activity based costing)

  ABC-kalkylering r en kalkylmetodik som innebr att omkostnader summeras per grupper av aktiviteter och drefter frdelas p kost-nadsbrare med hjlp av s kallade kostnadsdrivare. Kostnadsdri-varna fr varje grupp av aktiviteter vljs s att kostnadsbrarna belastas i proportion till den resursfrbrukning som de frorsakar.

  ABC-klassificering (ABC-classification)

  ABC-klassificering r en vanlig alternativ benmning p volymvr-deklassificering, dvs. klassificering av ett artikelsortiment efter volymvrden.

  ABM

  ABM r en frkortning fr Activity Based Management, dvs. eko-nomistyrning baserat p ABC-kalkylering.

  ASN

  ASN r en frkortning fr Advance Shipment Notice, dvs. fravise-ring.

  Ackumulerad ledtid (Cumulative lead time)

  Med ackumulerad ledtid menas summa ledtid fr nivvis p varandra fljande artiklar i en produktstruktur. Ledtiden berknas frn den ledtidsmssigt lngsta strukturkedjan, dvs. strukturnt-verkets kritiska linje. En alternativ benmning fr termen r kom-binerad ledtid.

  Adaptiv styrning (Adaptive control)

  Ett styrsystems frmga att sjlv automatiskt justera sina egna parametrar via mtning av olika pverkande variabler kallas adap-tiv styrning.

 • 5

  Adaptiv utjmning (Adaptive smoothing) Adaptiv utjmning r en prognosmetod liknande exponentiell utjmning. Metoden innebr att prognossystemet sjlv knner av uppkomna prognosfel och automatiskt frsker anpassa sig till frndrade efterfrgemnster genom justering av utjmningskon-stanten vid berkning av nya prognosvrden.

  Administrativ ordersrkostnad (Administrative ordering cost)

  Med administrativ ordersrkostnad menas de srkostnader fr orderbehandling som har med administration och administrativa aktiviteter att gra. Som exempel kan nmnas kostnader fr be-handling av orderfrslag, val av leverantr, leverantrsfrhand-lingar, registrering och inplanering av order, leveransbevakning, kvantitets- och kvalitetskontroll samt inleveransrapportering. Den administrativa ordersrkostnaden utgr en del av den totala or-dersrkostnaden och pverkar bland annat berkningen av eko-nomisk orderkvantitet.

  ADR

  ADR r en europeisk verenskommelse om internationell trans-port av farligt gods p vg. Det r en frkortning av accord euro-pen rlatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

  Adresserade behov (Pegged requirements)

  Adresserade behov r en alternativ benmning fr peggade be-hov.

  AFFO

  AFFO r en vanlig frkortning fr administrations- och frslj-ningsomkostnader.

  Affrsprocess (Business process)

  En affrsprocess kan definieras som en ordnad fljd av aktiviteter med syfte att skapa vrde fr kund genom att omvandla en input till en output. Affrsprocesser karakteriseras av att ha en definie-rad brjan och ett slut, ha kunder, vara repetitiva och att ofta korsa funktionella avdelningsgrnser i fretaget.

  Agility

  Agility r den engelsksprkiga benmningen p begreppet total-flexibilitet.

 • 6

  AGV AGV r en frkortning fr Automated Guided Vehicle, dvs. en slingstyrd eller laserstyrd truck.

  Aktiveringsgrad (Activation rate)

  Aktiveringsgrad r ett mtt p utnyttjning av en resurs. Aktive-ringsgraden r lika med utnyttjad tid i frhllande till tillgnglig tid, dr utnyttjad tid r lika med tillgnglig tid minus vntan p belgg-ning och tillgnglig tid lika med bruttotid fr produktion minus kapacitetsbortfall. Med aktiveringsgrad uttrycks slunda utnyttj-ning i frhllande till nettotillgnglig kapacitet. Utnyttjningsgraden fr en produktionsresurs r lika med aktiveringsgraden gnger tillgnglighetsgraden.

  Aktivt lager (Active inventory)

  Med aktivt lager menas det lager av rmaterial, kpkompon