8
1. Šta spada u elemente zaustavljanja vozila? 1. sigurnosni razmak između vozila 2. tragovi kočenja, zaustavljanja i usporavanja 3. put kočenja, zaustavljanja i usporavanja 2. Št je put kočenja? 1. put koji vozilo pređe od trenutka korigiranog početka maksimalno uspostavljenog usporenja pa do trenutka potpunog zaustavljanja 2. minimalni put koji vozilo mora preći od trenutka kada vozač uoči opasnost 3. put koji vozilo pređe od trenutka kada vozač počne sa aktivacijom komande uređaja za kočenje do trenutka zaustavljanja vozila 3. Koja se formula koristi za sigurnosni razmak kod kretanja vozila u nizu ili koloni? 1. S r ≥0,5 V 0 (m) 2. S r ≥0,7 V 0 (m) 3. S r ≥1,5 V 0 (m) 4. Koji se tragovi pojavljuju prilikom analize saobraćajnih nezgoda? 1. tragovi kočenja 2. tragovi usporenja 3. tragovi prevrtanja 4. tragovi blokiranja 5. tragovi zanošenja 5. Kako se definiše zaustavni put? 1. minimalni put koji vozilo mora preći u datoj situaciji od trenutka kada vozač uoči opasnost do trenutka potpunog zustavljanja 2. put koji vozilo pređe od trenutka početka maksimalno uspostavljenog usporenja do trenutka potpunog zaustavljanja 3. put koji vozilo pređe od trenutka aktivacije kočionog mehanizma do trenutka zaustavljanja 6. Koja je osnovna funkcija ABS sistema? 1. onemugučiti blokiranje točka pri kočenju i osigurati upravljivost i stabilnost vozila u procesu kočenja. 2. onemugučiti blokiranje točka pri kočenju, 3. osigurati upravljivost i stabilnost vozila u procesu

PITALICE - ESCV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ESCV

Citation preview

Page 1: PITALICE - ESCV

1.

Šta spada u elemente zaustavljanja vozila?1. sigurnosni razmak između vozila2. tragovi kočenja, zaustavljanja i usporavanja3. put kočenja, zaustavljanja i usporavanja

2.

Št je put kočenja?1. put koji vozilo pređe od trenutka korigiranog početka maksimalno

uspostavljenog usporenja pa do trenutka potpunog zaustavljanja2. minimalni put koji vozilo mora preći od trenutka kada vozač uoči opasnost3. put koji vozilo pređe od trenutka kada vozač počne sa aktivacijom komande

uređaja za kočenje do trenutka zaustavljanja vozila

3.

Koja se formula koristi za sigurnosni razmak kod kretanja vozila u nizu ili koloni?1. Sr≥0,5 V0 (m)2. Sr≥0,7 V0 (m)3. Sr≥1,5 V0 (m)

4.

Koji se tragovi pojavljuju prilikom analize saobraćajnih nezgoda?1. tragovi kočenja2. tragovi usporenja3. tragovi prevrtanja4. tragovi blokiranja5. tragovi zanošenja

5.

Kako se definiše zaustavni put?1. minimalni put koji vozilo mora preći u datoj situaciji od trenutka kada vozač

uoči opasnost do trenutka potpunog zustavljanja2. put koji vozilo pređe od trenutka početka maksimalno uspostavljenog usporenja

do trenutka potpunog zaustavljanja3. put koji vozilo pređe od trenutka aktivacije kočionog mehanizma do trenutka

zaustavljanja

6.

Koja je osnovna funkcija ABS sistema?1. onemugučiti blokiranje točka pri kočenju i osigurati upravljivost i stabilnost

vozila u procesu kočenja.2. onemugučiti blokiranje točka pri kočenju,3. osigurati upravljivost i stabilnost vozila u procesu kočenja.

7.

Koja su osnova pravila pri korištenju ABS sistema?1. Nakon uočavanja prepreke čvrsto pritisnuti papučicu kočnice;2. Ne puštati papučicu kočnice;3. Zakrenuti volan u smjeru izbjegavanja prepreke.4. naizmjenično puštati i pritiskati pedalu kočnice

8.

Koji su sastavni elementi ABS sistema?1. Glavna procesna jedinica;2. Hidraulična kontrolna jedinica;3. Elektronska kontrolna jedinica;4. Modulator pritiska u kočionom sistemu;5. Glavni cilindrični sklop;6. Senzorska jedinca na točku.7. Točak

Page 2: PITALICE - ESCV

9.U koju vrstu sigurnosti spada ABS sistem?

1. ABS sistem spada u aktivne sigurnosne elemente vozila tj. u aktivnu sigurnost.2. Pasivnu sigurnost

10.

Podjela sistema protiv blokiranja točkova prema broju kanala?1. Četvero-kanalne sisteme sa četiri senzora2. Tro-kanalne sisteme sa tri senzora brzine3. Dvo-kanalne sisteme sa tri senzora brzine

11.

LKAS sistem nam omogućava sljedeće aktivnosti?1. omogućava aktiviranje kočnice neovisno o papučici kočnice u cijelom

području brzine.2. obuhvata aktivnosti prevencije i zaštite određenog objekta, osobe, vozila, itd.

od nepoželjnog događaja, neovlaštene upotrebe, napada i sl.3. prati poziciju vozila na cesti u odnosu na oznake na cesti i druge relevantne

objekte i oznake i pruža vozaču upozorenja počne li vozilo izlaziti iz trake.

12.

Kako se skraćeno naziva sistem koji značajno smanjuje mogućnost naleta automobila na pješake noću ili u uslovima smanjene vidljivosti?

1. HUD sistem2. INV sistem3. DVM sistem 4. SWIN sistem

13.

Uvođenje i primjena pojedinih funkcija naprednih sistema za podršku vozaču - ADAS (npr. ACC, navigacija, LKAS) je identifikovano kao moguća zamjena za mjere koje se poduzimaju s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda a odnose se na?

1. cestovna vozila (aktivne komponente)2. cestovna vozila3. ljudsko ponašanje (vozač)4. cestovnu infrastrukturu 5. upravljanje saobraćajem6. poboljšanje konvencionalnih sistema sigurnosti cestovnih vozila.

14.

Na koji način se može značajno povećati sigurnost putovanja pri korištenju navigacijskog uređaja?

1. kriterijem izbora najkraće rute putovanja2. kriterijem izbora najsigurnije rute putovanja3. kriterijem izbora najsigurnije i najbrže rute putovanja4. kriterijem izbora saobraćajnica sa malim brzinama kretanja5. kriterijem izbora glavnih saobraćajnica (saobraćajnice više kategorije)

15.

Koji su osnovni dijelovi ESP sistema?1. Hidraulična jedinica povezana sa kontrolnom jedinicom motora;2. Senzor brzine okretanja točka;3. Senzor za otkrivanje ugla zaokretanja točka upravljača;4. Senzor rotacije i bočnog ubrzanja;5. Komunikacija sa kontrolnim modulom motora.6. Cilindrični sklop

Page 3: PITALICE - ESCV

16.

Koji su to senzori koji koristi ESP sistem?1. senzor ugla usmjeravanja vozila mjeri ugao okretanja upravljača i daje naznaku

u kojem smjeru je vozač želio ići,2. senzor brzine okretanja točkova registruje brzinu koju je odabrao vozač,3. senzor bočnog ubrzanja otkriva bočno zanošenje,4. senzor nekontrolisanog vijuganja koji je srce ESP sistema i mjeri rotacionu

brzinu, odnosno stvarno zanošenje vozila,5. senzor predpritiska mjeri pritisak u kočionom sistemu.6. Senzor na prednjem braniku

17.

Koje situacije su moguće prilikom kretanja vozila kroz zavoje?1. Neutralno stanje kretanja vozila;2. Preupravljivost;3. Podupravljivost.4. Neupravljivost

18.

Šta je podupravljivost i kada se dešava?1. Ukoliko je ugao skretanja točkova prednje osovine manji od ugla skretanja

zadnje osovine.2. Ukoliko je taj ugao skretanja točkova prednje osovine veći od ugla skretanja

zadnje osovine.

19.

Šta mjeri žirometar ?1. Uređaji za mjerenje ugaone brzine vozila oko vertikalne ose 2. Uređaji za mjerenje ugaone brzine vozila oko horizontalne ose

20.

Nacrtati algoritam upravljanja radom ESP-a?

Page 4: PITALICE - ESCV

21.

Šta predstavlja HP na pneumaticima?1. High performance- vrlo izdržljiva guma za brzine i do 270 km/h2. Ljetna guma za kišne periode3. Zimska guma

22.

Koje su posljedice istrošenosti pneumatika?1. Istrošenost ramena pneumatika2. Smanjenje vijeka trajanja gazne površine3. Stvaranje viška toplote koja umanjuje vijek trajanja4. Smanjuje ekonomičnost potrošnje goriva5. Postizanje većeg koeficijenta trenja6. Postizanje veće brzine

23.

Šta označava slovna oznaka „R“ na pneumatiku?1. Označava maksimalno operečenje pneumatika2. Radijalni pneumatik3. Najveću dozvoljenu brzinu za taj pneumatik

24.

Šta označava LI (Load Index)?1. Šifru maksimalnog pritiska u pneumatiku2. Šifru najvećeg dozvoljenog opterećenja gume pri maksimalnoj brzini za tu

gumu3. Šifru maksimalne brzine gume

25.

Najznačajniji načini označavanja guma?1. Američki sistem označavanja2. Kanadski sistem označavanja3. Japanski sistem označavanja4. Evropski sistem označavanja

26.

Šta se postiže ASR-om?1. Poboljšavaju se uslovi prijenosa snage 2. Održava se kotrljanje točka3. Poboljšavase vozna sposobnost u uslovima kada je pogonska sila na točkovim

manja od athezione4. Omogučuje se lakše kočenje5. Krači je put kočenja6. Automaski se podešava raspodjela momenta u svim uslovima bez

proklizavanja7. Daje informacije vozaču o postizanju dinamičkih graničnih uslova prijanjanja

27.

Koja je svrha ASR-a?1. Da u potpunosti zamjeni ulogu vozača2. Smanji potrebu vozača da djeluje na ponašanje vozila smanjenjem gasa i

korekcijom upravljačem3. Sistem nema nekakvu posebnu ulogu

28.

Koje su komponente ASR-a?1. Senzor brzine2. Senzor detekcije3. Modulatorska jedinica stabilnosti vozila4. Indikatorska lampica5. Lampica ABS sistema6. Indikator sistema za kočenje

Page 5: PITALICE - ESCV

29.

Čije senzore koristi ASR pri svom radu?1. Koristi senzore ABS-a2. Koristi senzore za detekciju 3. Koristi senzore integrirane u kolovoz

30.

Sa kojim sistemima je povezan ASR?1. ABS2. LKAS3. CVRS4. ESP5. GIS6. GPS

31.

Koje su osnovne funkcije pnemumatika motornog vozila?

1. prenos upravljanja2. sposobnost amortizacije3. sposobnost nošenja4. smanjenje potrošnje goriva5. prenos snage (pogonskog i kočionog momenta)6. sposobnost održavanja na podlozi, tj. Stabilnost7. povećanje udobnosti vožnje

32.

Koji su spoljašnji elementi pneumatika?

1. karkasa2. gazeći sloj ili protektor3. bok pneumatika4. čelično ojačanje5. stopa pneumatkika6. rame pneumatika7. šare gazećeg sloj

33.

Koje su prednosti radijalnih pneumatika u udnosu na dijagonalne?

1 duži vijek protektora pa time i cijelog pneumatika2 manja buka na neravnom kolovozu3 veća stabilnost vozila4 mala vjerovatnoća iznenadnog pražnjenja pri oštećenjima5 ušteda energije (goriva6 bolji prijenos vučne sile 7 pri manjim, gradskim brzinama ne kotrljaju se kruto

34.

Koje tri osnovne vrste šara razlikujemo?

1. dvosmjerna šara2. simetrična šara3. kružna šara4. asimetrična šara5. usmjerena šara6. neusmjerena šara

Page 6: PITALICE - ESCV

35.

Šta je akvaplaning (hidroplaning)?

1. Akvaplaning (hidroplaning) je pojava koja se događa kada usljed padavina i vode na površini kolovoza vozilo ne može da slijedi željenu trajektoriju kretanja.

2. Akvaplaning (hidroplaning) je pojava koja se događa kada vozilo svojom težinom ne može da istisne vodu na putu ispod gume.

3. Akvaplaning (hidroplaning) je pojava koja se događa kada usljed padavina i kliskog kolovoza dolazi do prevrtanja vozila.

NEDOSTAJU JOŠ EGRGONOMSKI PARAMETRI – AMRA OSMANOVIĆ, MIRZETA I MERSIHA