OE Pitalice - Makroekonomija i ME

 • View
  180

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...

Text of OE Pitalice - Makroekonomija i ME

 • Osnove ekonomije

  84

  Poglavlje 9. Pregled makroekonomije: od BDP-a do raspoloivog dohotka

  1. to od ponuenog predstavlja makroekonomski problem?

  a) nacionalna proizvodnja i zaposlenost b) rast ope razine cijena i odnosi s inozemstvom c) monetarna i fiskalna politika d) pod a) i b) e) pod a) i c)

  2. Makroekonomski problemi se:

  a) postavljaju kroz makroekonomske ciljeve b) prate makroekonomskim varijablama c) rjeavaju makroekonomskim politikama d) sve od navedenoga

  3. to od ponuenog nije primarno makroekonomski problem?

  a) Fluktuacije ekonomskih aktivnosti u EU b) Visoki trgovinski deficiti Hrvatske c) Relativne nadnice obrazovanih i neobrazovanih radnika u Grkoj d) Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini

  4. Makroekonomski instrumenti su:

  a) monetarna i fiskalna politika, b) politika dohotka i trgovinska politika c) ekonomska politika rasta d) sve od navedenoga e) samo pod a) i b)

  5. Makroekonomski cilj je:

  a) poveanje nacionalne proizvodnje, b) smanjenje nezaposlenosti, c) stabilnost cijena, d) uravnoteeni odnosi s inozemstvom e) sve od navedenoga

  6. Koji su od slijedeih makroekonomskih ciljeva uzajamno proturjeni:

  a) niska inflacija i niska nezaposlenost b) niska nezaposlenost i visoka stopa rasta GDP-a c) visoka stopa rasta GDP-a i ravnotea vanjska trgovine d) stabilnost cijena i ravnotea vanjske trgovine

 • Osnove ekonomije

  85

  7. Bruto domai proizvod (GDP) je:

  a) vrijednost svih proizvoda i usluga prodanih u jednoj godini b) vrijednost svih proizvoda i usluga kojima se prometuje tijekom jedne godine c) vrijednost potronih proizvoda i usluga proizvedenih tijekom jedne godine d) vrijednost svih intermedijarnim i finalnih proizvoda i usluga proizvedenih tijekom jedne godine e) vrijednost svih finalnih proizvoda i usluga proizvedenih tijekom jedne godine

  8. Prema potronom pristupu izrauna GDP-a (tijek roba i usluga) sve od navedenog se ukljuuje osim: a) osobne potronje b) bruto investicija c) dravne potronje na proizvode i usluge d) sume dravne potronje na dobra i usluge, transfernih plaanja i kamata na dravni dug

  9. Prema dohodovnom pristupu (tijek zarada) izrauna GDP-a, sve od navedenog se ukljuuje osim:

  a) naknade zaposlenima b) neto dohodak od kamata c) dobit poduzea d) porez na proizvodnju e) neto investicije poduzea

  10. Suma dohodaka od svih faktora proizvodnje stanovnika jedne zemlje u jednoj godini predstavlja:

  a) NI b) GDP c) BNP d) DI

  11. Dodana vrijednost je jednaka vrijednosti proizvodnje umanjenoj za:

  a) sve trokove proizvodnje fiksnih inputa. b) trokove rada. c) trokove investicija. d) Vrijednost prethodne faze proizvodnje.

  12. Poznato je da je osobna potronja =2000; poveanje zaliha 150; kapitalna ulaganja 200; transferna plaanja 375, dravna potronja 300; izvoz roba i usluga 175, uvoz roba 150 i uvoz usluga 75; neto dohodak od vlasnitva nad faktorima proizvodnje -15. (veliine su iskazane u mln eura) GDP iznosi: a) 2600 mln eura b) 2450 mln eura c) 2585 mln eura d) 2975 mln eura

 • Osnove ekonomije

  86

  13. GDP per capita neke zemlje iznosi 15 750 eura i raste po stopi od 3,5%. GDP per capita nakon tri godine iznosi:

  a) 16 301,25 b) 17 403,75 c) 16 871,80 d) 17 442,34 e) 17 462,31

  14. Realni GDP mjeri proizvodnju u: a) tekuim godinjim cijenama. b) najbolje procijenjenim cijenama za baznu godinu. c) prosjenim cijenama za navedeno razdoblje. d) cijenama izabrane bazne godine

  15. GNP je: a) trina vrijednost finalnih proizvoda i usluga proizvedenih unutar granica jedne zemlje u jednoj

  godini b) vrijednost finalnih i intermedijarnih dobara proizvedenih u jednoj zemlji c) vrijednost proizvoda i usluga proizvedenih faktorima proizvodnje koji su u vlasnitvu stanovnika

  jedne zemlje d) vrijednost finalnih proizvoda i svih usluga ukljuivo promet ostvaren na financijskim tritima

  unutar jedne godine u jednoj zemlji

  16. to se od slijedeega ipak ukljuuje u obraun bruto nacionalnog proizvoda (GNP-a): a) vrijednost usluge domaice b) vrijednost dokolice c) vrijednost ormara kojeg ste sami izradili d) vrijednost kupljenog kompjutera koji je doniran za djeji dom

  17. GDP i GNP su jednaki kada: a) je amortizacija 0 b) kada su indirektni porezi 0 c) kada je neto dohodak od vlasnitva nad faktorima proizvodnje jednak nuli d) kada zemlja ne izvozi svoje proizvode u inozemstvo

  18. to od slijedeega najbolje definira neto drutveni proizvod (NNP): a) C+I+G b) C+S+T+(X-M) c) GNP amortizacija d) GNP indirektni porezi

  19. to e od slijedeega ipak biti ukljueno u obraun GDP-a: a) kupovina dionica Podravke b) kupovina kue preko agencije za posredovanje c) kupovina dravnih obveznica d) informatizacija i nabavka kompjutera u Podravci

 • Osnove ekonomije

  87

  20. Koji od navedenih GDP-a ne pripada ovoj skupini: a) realni GDP b) nominalni GDP c) GDP korigiran za inflaciju d) GDP u stalnim cijenama

  21. U Republici Hrvatskoj u 2003. dolo je do porasta nominalnog GDP za 5%, dok se realni GDP nije promijenio, to ukazuje da: a) nije bilo promjena u opoj razini cijena b) da je opa razina cijena pala c) da je dolo do porasta ope razine cijena d) da je proizvodnja poveana

  22. U Republici Hrvatskoj u 2003. dolo je do porasta realnog GDP za 5%, dok se nominalni GDP promijenio za 7%, to ukazuje da: a) nije bilo promjena u opoj razini cijena b) da je opa razina cijena pala za 2% c) da je dolo do porasta ope razine cijena za 2% d) da je proizvodnja poveana za 2%

  23. Ukoliko realni GDP per capita raste, tada vjerojatno: a) realni GDP raste b) realni GDP raste bre nego broj stanovnika c) realni GDP raste sporije nego broj stanovnika d) realni GDP pada dok broj stanovnika raste

  24. Ako opa razina cijena u zemlji poraste za 4%, a realni GDP se povea za 5%, tada e nominalni GDP: a) porasti za 1% b) porasti za 9% c) pasti za 9% d) porasti za 5% e) porasti izmeu 4 i 5%

  25. Ukoliko je 2000. godine GDP deflator bio 100, a 2001. godine 107. Nominalni GDP je u 2001. godini u odnosu na prethodnu godinu porastao za 12%. Kolika je stopa rasta realnog GDP u 2001. u odnosu na 2000. godinu: a) 4% b) 12% c) 5% d) 7%

  26. Ukoliko je realni GDP 2008. godine vei nego prethodne, to je posljedica: a) porasta cijena b) porasta koliine proizvoda i usluga koji su proizvedeni u zemlji c) porasta proizvodnje i cijena d) poveanja zaposlenosti e) poveanja kvalitete proizvoda

 • Osnove ekonomije

  88

  27. Ukoliko je nominalni GDP per capita 8 800 i deflator 110, realni GDP je: a) 8800 b) 88 c) 70 d) 80 e) 1428

  28. U 2004. godini nominalni GDP bio je 27 752 milijuna eura, a realni 25 752 milijuna eura, koliki je GDP deflator? a) 92,8 b) 107,76 c) 7,76 d) 92,23

  29. Na poetku godine kupili ste na burzi dionice Adris grupe i platili ih 370 000,00 kuna, a na kraju godine, te iste dionice prodali ste za 450 000,00 kuna. Ova transakcija e se biljeiti u GDP-u te godine s vrijednosti od: a) 450 000,00 kn b) 80 000,00 kn c) 370 000,00 kn d) Postotka provizije brokera zaraunate pri kupovini i prodaji dionica e) Nita od navedenog jer financijske transakcije ne ulaze u GDP

  30. to od ponuenoga predstavlja GDP zatvorene nacionalne ekonomije? a) Y = C + I + G + NX b) S = I - G c) I = Y - C + G-NX d) Y = C + I + G

  31. to od ponuenoga predstavlja GDP otvorene nacionalne ekonomije? a) Y = C + I + T + NX b) Y=C+I+G+NX c) I = Y - C + G-NX d) Y = C + I + G

  32. Prema podacima danima u tablici realni GDP u 2007. godini je

  Cijena stolica u kn

  Koliina stolica u 000

  Cijena knjiga u kn

  Koliina knjiga u 000

  2007. 500 10000 120 2000 2009. 511 15000 125 2200

  a) 5240 mln kn b) 7940 mln kn c) 7764 mln kn d) 5360 mln kn

 • Osnove ekonomije

  89

  33. Prema podacima danima u tablici nominalni GDP u 2009. godini je:

  Cijena stolica u kn

  Koliina stolica u 000

  Cijena knjiga u kn

  Koliina knjiga u 000

  2007. 500 10000 120 2000 2009. 511 15000 125 2200

  a) 5240 mln. kn b) 7940 mln. kn c) 7764 mln. kn d) 5360 mln. kn

  34. GNP u trinim cijenama iznosi 300 milijuna eura, amortizacija je 30 milijuna eura, a indirektni porezi 20 milijuna eura, dok je neto dohodak od vlasnitva nad faktorima proizvodnje 80 milijuna eura, koliki je nacionalni dohodak? a) 330 b) 250 c) 270 d) 350

  35. U 2008. realni BDP nacionalne ekonomije iznosio je 825 mlrd. eura a broj stanovnika bio je 2,2 milijuna. U 2006. realni BDP bio je 862 mlrd. eura, dok je u zemlji ivjelo 2,0 milijuna stanovnika. Kolika je aproksimativna stopa rasta realnog BDP po glavi stanovnika? a) 10,4 % b) 14,9 % c) 4,5 % d) -10 %

  36. Dravna potronja je: a) ukljuena u GDP b) nije ukljuena u GDP c) ukljuena je u GDP ako je potronju izvrila sredinja drava d) ukljuena je u GDP ukoliko je to potronja sredinje drave i lokalnih razina e) nije ukljuena u GDP jer se prikazuje u proraunu koji nije dio GDP-a

  37. Neto izvoz predstavlja: a) izvoz roba uvoz roba b) izvoz roba-uvoz roba uveano za transferna plaanja c) dohodak inozemnih kompanija u zemlji dohodak nacionalnih kompanija ostvaren u inozemstvu d) izvoz roba i usluga-uvoz roba i usluga

  38. Izdatke na trajna potrona dobra ukljuujemo u GDP kao: a) osobnu potronju b) investicijsku potronju c) dravnu potronju d) uvoz

 • Osnove ekonomije

  90

  39. Hrvatska ima 4,5 milijuna stanovnika i GDP od 22 milijarde eura. Ukoliko se u slijedeoj godini broj stanovnika i GDP povea za 2%, GDP per capita: a) porasti e za 2% b) smanjiti e se za 2% c) ostat e nepromijenjen d) biti e vei od 5000 eura

  40. GDP u 2008. iznosi 120 milijuna eura a 2007.