pirmasis pasaulinis karas

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstybių veiksmai pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui (1918 m)

Text of pirmasis pasaulinis karas

Slide 1

Valstybi veiksmai pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui(1918 m)Darb atliko : Kauno ,,Sauls gimnazijos 1 F klass mokinEmilija Dryait1Turinys Tikslas

Susipainti su 1918 m. vykiais, vykusiais pasaulyje po Pirmojo Pasaulinio karo. Prisiminti Lietuvos svarbiausi vyki datas.

Pirmasis Pasaulinis karasvykiai Lietuvojevykiai pasaulyjePasaulio ekonomikaJAV ekonomika

Pirmasis pasaulinis karas (arba Didysis karas, Didkaris) vienas i pasaulini kar, vyks 1914m. rugpjio 1 d.ir pasibaigs 1918 m. lapkriio 11 d. Tai karas nuuds vir 12 milijon moni, pakeits ekonomik ir vis pasaul.Pirmasis pasaulinis karas

vykiai Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo

1918 m. kovo 23 d. - Vokietija pripino Lietuvos nepriklausomyb

1918 m. vasario 16 d. parengtas Nepriklausomybs aktas1918 m. lapkriio mnes - Vokietijai kapituliavus, Lietuva isi - kovojo savarankikum.1918 m. lapkriio 2 d. - Lietuvoje buvo priimta laikinoji Konsti - tucija.* Kapituliuoti pasiduoti prieui, sudti ginklus 4

1918 m. lapkriio 11 d. Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras sudar pirmj Lietuvos RespublikosVyriausyb.altinis i Lietuvos tarybos sudarytos vyriausybs kreipimosi Lietuvos pilieius,,Nuo ios dienos mes patys imsime Lietuv valdyti. Valstybs Taryba r-pinsis lygiai visais Lietuvos pilieiais, neskirdama nei kalbos, nei tikybos, nei lyties. Dabar ji jau kuria savj valdi, kuri sudarys valstybs staigas ir su-tvarkys krato savivaldyb.

Sausio 8 d. JAV prezidentas Woodrow Wilson paskelb savo Keturiolikos punkt program pasaulio sutvarkymui po Pirmojo pasaulinio karoVasario 24 d. Estija paskelbia nepriklausomyb nuo Rusijos.Kovo 25 d. paskelbiama Baltarusijos nepriklausomyb.Gegus 26 d. kuriama Gruzijos demokratin respublika.Spalio 3 d. - Lenkija paskelbia nepriklausomyb;Spalio 28 d. nuo Austrijos-Vengrijos atsiskiria ekoslovakijaLapkriio 3 d. Lenkija paskelbia nepriklausomyb nuo Rusijos.Svarbiausi vykiai Pasaulyje po Pirmojo pasaulinio karo Kovo 3 d. Bresto taika. Pasirayta Vokietijos ir Rusijos sutartisEkonomika pasaulyje po Pirmojo pasaulinio karo

Po pirmojo pasaulinio karo vyko reikmingi ekonominiai pokyiai. Europa i karo ijo labai nusilpusi . Prie moni auk prisidjo dideli materialiniai nuostoliai. Valstybi finans bkl katastrofika: karui finansuoti prispausdinta pinig , klesti infliacija , prasiskolinta usieniui . Karui pasibaigus , Europos pinig kursas , palyginti su doleriu , krinta , ir europieiai , kadaise buv pasaulio bankininkais , tampa skolininkais.

* Infliacija - kain lygio kilimas, dl kurio krinta piniginio vieneto perkamoji galia

Europos valstybs turi kit sunkum : po karo musios vl eksportuoti savo gami- nius , pamato, kad j viet jau um rimti , kare maai tenukentj konkurentai: Japonija , JAV . Taip pat smarkiai dl valstiei mobi- lizacijos armij, smuko ir ems kis . * Mobilizacija - atsargos karo prievolinink aukimas tikrj karin tarnyb;

EU

Kol Eurpoje smuko ems kis ir kartu ekonomika, JAV smar-kiai praturtjo i karini tiekim ir ne tik imo-kjo skolas Vakar Europos alims, bet ir skolino joms didiules sumas, tapdama j svarbiausia kreditore.

JAV ekonomika po Pirmojo pasaulinio karo JAV

Taigi , karas labai sumaino Europos tak pasaulyje. JAV Pirmasis pasaulinis karas padidino amerikietik preki paklaus , kadangi Europos pramon gamino beveik vien ginklus ir karin amunicij . JAV buvo imtasi priemoni masinei preki gamybai ir pardavimui pagerinti. Tuo metu JAV buvo viena turtingiausi valstybi pasaulyje.10

Karas pakeits pasaul Taigi, Pirmasis Pasaulinis karas, dar kitaip vadinamas Didiuoju karu, ne tik praud milijonus monius, bet ir leido iaugti JAV, Japonijos ekonomikai, paspartino valstybi atsiskyrim...,,Jei mes nepabaigsime karo, karas pabaigs mus H.G. Wells

altiniai http://lt.wikipedia.orghttp://mokslai.lt/referatai/referatas/1-pasaulio-padetis-po-pirmojo-pasaulinio-karo-puslapis1.htmlNaujj ami istorija. Vadovlis IX klasei

Ai u dmes