PERIODNI SISTEM ELEMENATA - tamara-hf.· PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija . Zajednički timovi naučnika iz Rusije i Amerike objavili su dokaze o sintezi elemenata rednih

 • View
  233

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PERIODNI SISTEM ELEMENATA - tamara-hf.· PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija . Zajednički...

 • Neorganska hemija 1 102A1

  PERIODNI SISTEM ELEMENATA

  1/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  Neorganska hemija 1 102A1

  Otkrie elemenata

  do danas otktiveno jo 11 elemenata

  2011. IUPAC potvrdio otkrie 2 nova elementa: Flerovijum (Fl, Z = 114) i Livermorijum (Lv, Z = 116)

  2/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  Zajedniki timovi naunika iz Rusije i Amerike objavili su dokaze o sintezielemenata rednih brojeva 113118.

  IUPAC je prihvatio otkria elementa 114 (Flerovijum) i elementa 116 (Livermorijum),a jo uvek nisu razmatrani dokazi o otkriu elementa 117 (ununseptium).

  Takoe, zahteva se jai dokaz pre nego to se potvrditi sinteza elemenata 113(ununtrium), 115 (ununpentium) i elementa 118 (ununoctium).

  Neorganska hemija 1 102A13/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  Kratka istorija modernog Peridnog sistema elemenata (PSE)

  Tokom XIX veka hemiari su poeli da kategorizuju elemente prema slinostinjihovih fizikih i hemijskih svojstava.

  1829. - Model trijada - Johann Dobereiner 1863. Zakon oktava - John Newlands 1869. i Lothar Meyer su nezavisno doli do

  istog zakljuka o tome kako bi trebalo grupisati elemente. Obojica su elementeporeali prema porastu atomskih masa.

  1834 - 1907

  Lothar Meyer1830 - 1895

  Neorganska hemija 1 102A14/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  Mendeljejev je 1869. godine objavio svoj prvi periodni sistem elemenata u kome jeelemente svrstao po rastuim relativnim atomskim masama i slinosti u fizikim ihemijskim svojstvima, a 1871. objavljuje novi, poboljani periodni sistem:

  1. Relativna atomska masa odreuje svojstva elementa2. Elementi poreani po porastu relativnih atomskih masa pokazuju periodinost

  fizikih i hemijskih svojstava, odnosno posle izvesnog broja dolaze ponovoelementi slinih fizikih i hemijskih svojstava

  3. Elementi koji nedostaju jo nisu otkriveni (predvideo je fizika svojstva do tadatri nepoznata elemenata - Sc, Ga, Ge)

  4. Relativne atomske mase elemenata moraju odgovarati poloaju elementa utablici

  Neorganska hemija 1 102A15/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  1913. Henry Moseley je, radei sa X-zracima, uveokoncept atomskih brojeva elemenata. Preuredio jeelemente prema porastu atomskog broja.

  Henry Moseley 1887-1915

  Uvoenje koncepta atomskog broja razreilo jeprobleme ranijih verzija PSE gde su elementi biliporeani prema porastu atomskih masa.

  Primeri:

  argon (Ar = 39,948) je tei od kalijuma (Ar = 39,102)kobalt (Ar = 58,93) je tei od nikla (Ar = 58,71)telur (Ar = 127,60) je tei od joda (Ar = 126,91)

  Mozlijev zakonKada se elementi poreaju prema porastu atomskog broja tada postoji periodini obrazac u njihovim fizikim i hemijskim svojstvima.

  Neorganska hemija 1 102A16/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  Mozlijev eksperiment katodni zraci bombarduju anodunapravljenu od elementa koji se ispituje. Anoda emitujezraenje odreene talasne duine i frekvencije. Talasnaduina (frekvencija) emitovanog karakteristinog zraenjazavisi samo od atomskog broja materijala anode:

  = const. (Z 1)2

  U PSE elementi su poreani prema porastu atomskih brojeva (Z). Svojstva elemenata su periodina funkcija njihovih atomskih brojeva.

  Neorganska hemija 1 102A17/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Kratka istorija

  Glenn T. Seaborg1912 -1999

  1944. Glenn Seaborg je, nakon uea u otkriu desetnovih elemenata, izmestio 14 elemenata u poseban redgde se i danas nalaze (zajedno sa aktinijumom).To je serija aktinoida.

  Siborg je jedina osoba po kojoj je hemijski elementnazvan za vreme njegovog ivota.

  Neorganska hemija 1 102A1

  1960-tih. pretpostavio postojanje ostrva stabilnosti

  Vie o ovome:http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140502081341.htmhttp://www.scientificamerican.com/article/superheavy-element-117-island-of-stability/

  8/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA IUPAC maj 2013.

  Neorganska hemija 1 102A19/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA

  TRENDOVI U PERIODNOM SISTEMU ELEMENATA

  Metalni/nemetalni karakter

  Elektronska konfiguracija i PSE

  Efektivno naelektrisanje jezgra

  Veliina atoma i jona

  Energija jonizacije

  Afinitet prema elektronu

  Elektronegativnost

  Taka topljenja

  Struktura i vezivanje

  Neorganska hemija 1 102A110/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA

  STRUKTURA PERIODNOG SISTEMA ELEMENATA

  Neorganska hemija 1 102A111/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA

  Metali vs nemetali vs metaloidi

  Svojstva metala: Sa nemetalima uglavnom daju jonska jedinjenja. Jedinjenja metala sa metalima se zovu legure. Veina oksida metala je bazna, reaguju sa

  vodom dajui baze. Reaguju sa kiselinama dajui soli. Grade katjone.

  Svojstva nemetala: Sa metalima daju uglavnom jonska jedinjenja

  (gradei anjone). Sa drugim nemetalima daju iskljuivo

  kovalentna jedinjenja. Njihovi oksidi i hidridi su ili gasovi ili tenosti ili

  vrsta jedinjenja niske take topljenja. Oksidi nemetala su kiseli, sa vodom daju

  kiseline, sa bazama daju soli.Svojstva metaloida Imaju svojstva koja se nalaze izmeu

  svojstva metala i nemetala. Na primer elementarni Si izgleda kao metal ali ne moe da se kuje i loe provodi toplotu i elektricitet.

  Neki metaloidi (pogotovo Si) su poluprovodnici.

  Neorganska hemija 1 102A112/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA

  Trend u metalnom/nemetalnom karakteru

  Opadanje metalnog karaktera

  Por

  ast m

  etal

  nog

  kara

  kter

  a

  Neorganska hemija 1 102A113/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Kratko obnavljanje - kvantni brojevi

  Svaki elektron u atomu (koji se uvek nalazi u nekoj orbitali tog atoma) je potpunoopisan sa etiri kvantna broja:

  1. Glavni kvantni broj (n) govori o veliini orbitale i energiji elektrona u toj orbitali.n = 1, 2, 3, ...

  2. Azimutalni (sporedni) kvantni broj (l) definie oblik orbitale i kodvieelektronskih atoma utie na energiju elektrona (orbitale). Energijaelektrona je potpuno odreena kvantnim brojevima n i l.l od 0 do (n 1) za svaku vrednost n

  3. Magnetni kvantni broj (ml) definie orijentaciju orbitale u prostoru. Ne odreujeenergiju elektrona (orbitale).ml = l, ... 0, ...+l

  4. Spinski kvantni broj definie spin elektrona.Ima samo dve vrednosti (1/2, + 1/2)

  Neorganska hemija 1 102A114/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Neorganska hemija 1 102A1

  Elektronska konfiguracija i PSE

  15/43

 • Grupa 2

  Grupa 13

  PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Neorganska hemija 1102A

  Elektronska konfiguracija i PSE

  Svi pripadnici iste grupe imaju istu elektronsku konfiguraciju velentne ljuske,samo se glavni kvantni broj menja. Zato elementi koji pripadaju istoj grupi imajuveoma slina hemijska svojstva.

  16/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Elektronska konfiguracija i PSE

  U periodnom sistemu postoji podela na s, p, d i f elemente u zavisnosti od togau kojem se podnivou nalaze valentni elektroni.

  Neorganska hemija 1 102A117/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Neorganska hemija 1 102A1

  Elektronska konfiguracija i PSE - anomalije

  18/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Elektronska konfiguracija i PSE - anomalije

  Kada su razliiti podnivoi blizutada energija koja je potrebna zasparivanje spinova dvaelektrona u istoj orbitali moe bitivea od energetske razlike dvapodnivoa te dolazi do anomalijau elektronskoj konfiguracijielemenata.

  Neorganska hemija 1 102A1

  Aufbau principHundovo praviloPaulijev princip iskljuenja

  19/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Koliku privlanu silu jezgra osea svaki elektron?

  Pojednostavljen kombinovani efekat potcenjuje vrednost efektivnog naelektrisanja jezgra stoga to postojiverovatnoa prodiranja valentnih elektrona ka jezgru. Detaljniji prorauni su pokazali da efektivnonaelektrisanje jezgra koje oseaju valentni elektroni Mg iznosi 3,3+.

  Rastojanje od jezgra

  Rad

  ijaln

  a el

  ektro

  nska

  gus

  tina

  Valentni (3s2) elektroni

  Unutranji [Ne] elektroni (10) Kombinovani efekat

  Efektivna nuklearna ara koju oseaju valentni

  elektroni Mg

  Mg

  Efektivno naelektrisanje jezgra

  Za atom vodonika odgovor je prilino jasan elektron osea privlanu silu (1+)jezgra koja zavisi samo od rastojanja izmeu elektrona i jezgra.

  Osim jezgro-elektron privlanih sila postoje i elektron-elektron odbojne sile. Da biodredili koliko je jako svaki elektron vezan za jezgro moramo uzeti u obzir i oveodbojne sile. Za precizna izraunavanja potrebna su nam elektron-elektronrastojanja!

  Kakva je situacija kod vieelektronskih atoma?

  Neorganska hemija 1 102A120/43

 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA - Trendovi

  Efektivno naelektrisanje jezgra - Zeff

  Naelektrisanje jezgra koje oseaju valentni elektroni Zeff. - se moe proceniti primenom veoma jednostavnih Slaterovih pravila.

  Zeff = Z SZ atomski (redni) broj; S Slaterova konstanta (konstanta zaklanjanja)

  Prvo se elektroni grupiu i svaka grupa odvoji zagradama(1s)(2s2p)(3s3p)(3d)(4s4p)(4d)(4f)(5s5p)...

  1. Svi elektroni nadesno od posmatrane grupe ne smanjuju naelektrisanje jezgra.2. Elektroni iz iste grupe smanjuju naelektrisanje jezgra za 0,35.3. Svaki elektron iz n-1 nivoa smanjuje naelektrisanje jezgra za s i p elektrone za

  vrednost 0,85.4. Svaki elektron iz nivoa n-2 smanjuje nelektrisanj