PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

Embed Size (px)

Text of PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  1/69

  PEMBELAJARAN DAN

  PENGEMBANGANKURIKULUM

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  2/69

  PENGERTIAN KURUKULUM

  PROGRAM PELAJARAN

  ISI PELAJARAN

  PENGALAMAN BELAJARAN YANGDIRENCANAKAN

  PENGALAMAN DIBAWAH TANGGUNG JAWABSEKOLAH

  RENCANA TERUTULIS UNTUK DILAKSANAKAN

  Zais (1976) : Kurikulu !"#a$ai

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  3/69

  PENGERTIAN KURUKULUM

  "r (19&'): Kurikulu !"#a$ai:

  Pengetahuan yang d!"gan#a#

  M!du# $enga%a"

  A"ena Penga&a$an Penga&a$an 'e&a%a" te"'$'ng

  Ren(ana Pe$'e&a%a"an

  S#te$ P"!du)# Te)n!&!g#

  Tu%uan

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  4/69

  PENGERTIAN KURUKULUM

  D"ik#u

  Ku")u&u$ ada&ah #e*e"ang)at "en(ana dan*engatu"an $engena # dan 'ahan #e"ta (a"ayang dguna)an #e'aga *ed!$an*enye&engga"aan )egatan 'e&a%a" $enga%a" +UU

  RI n! , -./.0Ku")u&u$ d#u#un untu) $e1u%ud)an tu%uan*endd)an na#!na& dengan $e$*e"hat)antaha*an *e")e$'angan *e#e"ta dd) dan

  )e#e#uaannya dengan &ng)ungan2 )e'utuhan*e$'angunan na#!na&2 *e")e$'angan &$u*engtahuan dan te)n!&!g2 #e"ta )e#enan2 #e#uadengan %en# dan %en%ang $a#ng3$a#ng #atuan*endd)an +Pa#a& 450

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  5/69

  PENGEMBANGAN KURUKULUM

  La%asa%

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  6/69

  PENGEMBANGAN KURUKULUM

  K**%"%

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  7/69

  PENGEMBANGAN KURUKULUM

  Pri%si

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  8/69

  PENGEMBANGAN KURUKULUM

  KURIKULUM

  6ILSA6AT NILAI3NILAI PENGETAHUAN PERBUATAN

  AHLI PENDIDIKAN7

  KURIKULUM

  AHLI BIDANG

  ILMU PENDIDIK

  PEJABATPENDIDIKAN

  PENGUSAHASTAKEHOLDER

  LAIN

  PEDOMANPELAKSANAAN

  SISWATUJUAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  9/69

  -8 P"n#* 'e")enaan dengan tu%uan*endd)an Ketentuan7)e'%a)an *e$e"ntah Su"9ey *e"#e*# !"ang tua Su"9ey *andangan *a"a ah& Penga&a$an nega"a &an *ene&tan

  ,8 P"n#* 'e")enaan dengan *e$&han #*endd)an Pen%a'a"an tu%uan )e da&a$ 'entu)

  *enga&a$an 'e&a%a" yang dha"a*)an I# $e&*ut *engetahuan2 #)a*2 dan

  )ete"a$*&an D#u#un 'e"da#a")an u"utan &!g# dan

  ##te$at#

  PENGEMBANGAN KURUKULUM

  PRIN!IP+PRIN!IP K,U!U! PENGEMBANGANKURIKULUM

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  10/69

  48 P"n#* 'e")enaan dengan *e$&han *"!#e# 'e&a%a"$enga%a"-8 Ke#e&a"a#an *e$&han $et!de,8 Me$*e"hat)an *e"'edaan nd9dua&48 Pen(a*aan a#*e) )!gnt:2 a:e)t:2 #)&

  ;8 P"n#* 'e")enaan dengan *e$&han $eda-8 Kete"#edaan a&at yang #e#ua dengan #tua#,8 Peng!"gan#a#an a&at dan 'ahan48 Pengnteg"a#an )e da&a$ *"!#e#

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  11/69

  P"r"%-a%aa%

  P"%ilaia%

  P"%$"#a%$a%

  Il""%.asi

  P!&(y

  !IKLU! KURUKULUM

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  12/69

  M/DEL+M/DEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

  Ku")u&u$ Su'%e)A)ade$#

  Ku")u&u$ Hu$an#t)Ku")u&u$ Re)!n#t"u)#S!#a&

  Ku")u&u$ Te)n!&!g

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  13/69

  M*"l P"%$"#a%$a%

  a% /r$a%isasiKurikulu

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  14/69

  M*"l+M*"l P"%$"#a%$a%Kurikulu

  M!de& Ra&*h Ty&e"

  Menu"ut Ty&e" ada ; taha*an yang ha"u#d&a)u)an da&a$ *enge$'angan

  )u")u&u$2 yatu = Menentu)an tu%uan *endd)an

  Menentu)an *"!#e# *e$'e&a%a"an yang

  ha"u# d&a)u)an Menentu)an !"gan#a# )u")u&u$

  Menentu)an e9a&ua# *e$'e&a%a"an

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  15/69

  M!de& Ad$n#t"at:

  Penge$'angan )u")u&u$ $!de& n #e"ng d#e'ut dengan#t&ah da" ata# )e'a1ah +T!* d!1n0 atau &n #ta: +Lne3#ta>*"!(edu"e02 a"tnya *enge$'angan )u")u&u$ n d$u&adengan &ang)ah *e"ta$a da" *a"a *e%a'at tng)at ata#$e$'uat )e*utu#an dan )e'%a)an 'e")atan dengan*engge$'angan )u")u&u$2 t$ n #e)a&gu# #e'aga t$*enga"ah da&a$ *enge$'angan )u")u&u$8

  Lang)ah )edua ada&ah $e$'entu) #uatu t$ *anta*e&a)#ana atau )!$# untu) $enge$'ang)an )u")u&u$yang ddu)ung !&eh 'e'e"a*a angg!ta yang te"d" 'e'e"a*aah& yatu ah& *endd)an2 )u")u&u$2 d#*&n &$u2 t!)!h$a#ya"a)at2 t$ *e&a)#ana *endd)an dan *ha) duna )e"%a8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  16/69

  M!de& G"a## R!!t#P"!#e# *engge$'angan )u")u&u$ n d$u&a da" gaga#angu"u3gu"u #e'aga *e&a)#ana *endd)an d#e)!&ah8 Ada'e'e"a*a yang ha"u# d*e"hat)an *enge$'angan)u")u&u$ !&eh $!de& g"a## "!!t#2 danta"aya =-0 gu"u ha"u# $e$&) )e$a$*uan yang *"!:e#!na&2,0 gu"u ha"u# te"&'at *enuh da&a$ *e"'a)an )u")u&u$ dan*enye&e#an $a#a&ah )u")u&u$240 gu"u ha"u# te"&'at &ang#ung da&a$ *e"u$u#an tu%uan2*e$&han 'ahan dan *enentuan e9a&ua#2

  ;0 #e"ng 'e"te$unya )e&!$*!) da&a$ *e$'aha#an)u")u&u$ a)an 'e"da$*a) *ada *e$aha$an gu"u dana)an $engha#h)an )!n#en#u# tu%uan2 *"ng#* $au*un"en(ana3"en(ana8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  17/69

  M!de& De$!n#t"a#M!de& *enge$'angan )u")u&u$ n #e$u&a$e"u*a)an n!9a# )u")u&u$ da&a$ #)a&a )e(& yang)e$udan dguna)an da&a$ #)a&a yang &e'h &ua#8 T!t!

  Ruh$at d)) +Se$t2 Stan&ey2 dan Sh!"e#0 ada dua'entu) *enge$'angan $!de& n8 Pe"ta$a2 )e&!$*!)gu"u da" #atu #e)!&ah atau 'e'e"a*a #e)!&ah yangd!"gan#a# dan dtun%u) untu) $e&a)u)an u% (!'aKedua2 da" 'e'e"a*a yang $e"a#a )u"ang *ua#

  te"hada* )u")u&u$ yang #udah ada2 )e$udan gu"u3gu"u te"#e'ut $e&a)u)an e)#*e"$en2 u% (!'a2 dan*enge$'angan #e(a"a $a$and"8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  18/69

  M!de& M&&e"3Se&&e"

  M!de& *enge$'angan )u")u&u$M&&e"3Se&&e" te"d" da" 'e'e"a*a)!$*!nen2 yatu =

  K&a"?)a# O"enta# Ku")u&u$

  Penge$'angan Tu%uan

  Ident?)a# M!de& Menga%a"

  I$*&e$enta#

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  19/69

  M!de& Ta'[email protected]#M!de& n $e"u*a)an $!d?)a# da" $!de& Ty&e"2$!d?)a# te"#e'ut te"uta$a *ene)anannya *ada*e$u#atan *e"hatan gu"u8 Te!" Ta'a $e$*e"(aya

  'ah1a gu"u $e"u*a)an :a)t!" uta$a da&a$ u#aha*enge$'angan )u")u&u$8 Lang)ah3&ang)ahnyaada&ah #e'aga 'e")ut =-0 $engada)an unt3unt e)#*e"$en 'e"#a$a dengangu"u3gu"u

  ,0 $engu% unt e)#*e"$en40 $engada)an "e9# dan )!n#!&da#;0 *enge$'angan )e#e&u"uhan )e"ang)a )u")u&u$

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  20/69

  /r$a%isasi Kurikulu

  O"gan#a# )u")u&u$ $e"u*a)an *!&a ataude#an 'ahan )u")u&u$ yang tu%uannya untu)$e$*e"$udah ##1a da&a$ $e$*e&a%a" 'ahan*e&a%a"an #e"ta $e$*e"$udah ##1a da&a$$e&a)u)an )egatan 'e&a%a"2 #ehngga tu%uan*e$'e&a%a"an da*at d(a*a #e(a"a e:e)t:8

  Ada 'e'e"a*a :a)t!" yang ha"u#d*e"t$'ang)an da&a$ !"gan#a# )u")u&u$

  danta"anya 'e")atan dengan "uang &ng)u*+#(!*e02 u"utan 'ahan +#uen(e02 )!ntnuta#2)e#e$'angan2 )ete"*aduan +nteg"ated08

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  21/69

  /r$a%isasi Kurikulu

  a8 Ku")u&u$ Be"da#a")an Mata Pe&a%a"an

  -0 Mata Pe&a%a"an Te"*#ahMata *e&a%a"an yang te"*#ah3*#ah +#e*a"ated #u'%e(t(u""(u&u$0 'e"tu%uan aga" gene"a# $uda $engena& ha#&3ha#& )e'udayaan dan *enghetahuan u$at $anu#a yang

  te&ah d)u$*u&)an #e(a"a 'e"a'ad3a'ad aga" $e"e)a ta)*e"&u $en(a" dan $ene$u)an )e$'a& dengan a*a yangte&ah d*e"!&eh da" gene"a# te"dahu&u +S8Na#ut!n2 -./0

  ,0 Mata Pe&a%a"an Ga'unganKu")u&u$ da&a$ 'entu) n #e'aga u*aya *engga'ungan da"

  $ata3$ata *e&a%a"an yang te"*#ah3*#ah dengan $a)#uduntu) $engu"ang )e)u"angan yang te"da*at da&a$ 'entu)$ata *e&a%a"an8 Tu%uan *engga'ungan $ata *e&a%a"an n yatuuntu) $e$*e")aya 1a1a#an ##1a d'e"'aga d#*&n &$u8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  22/69

  '8 Ku")u&u$ Te"*aduKu")u&u$ n $e$'e")an )e#e$*atan )e*ada *a"a ##1a untu)'e&a%a" #e(a"a )e&!$*!) $au*un #e(a"a nd9du2 &e'h$e$'e"daya)an $a#ya"a)at #e'aga #u$'e" 'e&a%a"2 #e"ta

  da*at $e&'at)an ##1a da&a$ $enge$'angan *"!g"a$*e$'e&a%a"an8

  -0 Ku")u&u$ IntKu")u&u$ nt $e"u*a)an 'agan da" )u")u&u$ te"*adu+nteg"ated (u""(u&u$08 T!*)3t!*) yang da*at dang)at da&a$

  )u")u&u$ n #e&a&u 'e")atan dengan 'e'e"a*a d#*&n &$u dan&ng)ungan8 Be'e"a*a )a"a)te"#t) )u")u&u$ n ada&ah=+a0 )u")u&u$ d"en(ana)an #e(a"a 'e")e&an%utan +(!ntnue0+'0 # )u")u&u$ yang d)e$'ang)an $e"u*a)an "ang)aan da"*enga&a$an yang #a&ng 'e")atan

  +(0 # )u")u&u$ #e&a&u $enga$'& ata# da#a" $a#a&ah $au*un*"!'&e$a yang dhada*+d0 # )u")u&u$ (end"ung $enga$'& atau $engang)at#u#tan# yang 'e"#:at *"'ad $au*un #!#a&8+e0 # )u")u&u$ n &e'h d:!)u#)an 'e"&a)u untu) #e$ua ##1a8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  23/69

  ,0 S!(a& 6un(t!n# dan Pe"##tent Stuat!n#S!#a& :un(t!n )u")u&u$ n dda#a")an ata#

  ana# )egatan3)egatan $anu#a da&a$$a#ya"a)at8

  Kegatan3)egatan yang d&a)u)an $anu#a#e'aga nd9du dan #e'aga angg!ta

  $a#ya"a)at $#a&nya $e$e&ha"a dan$en%aga )ea$anan $a#ya"a)at2*e"&ndungan dan *e&e#ta"an hdu* dan &an3&an8Pe"##tent &:e #tuat!n# )u")u&u$ yang

  $engang)at #tua# yang dhada* $au#ada&a$ hdu*nya2$a#a &a&u2 #aat n dan$a#a $endatang8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  24/69

  40 E)*e"en(e atau A(t9ty Cu""(u&u$Ku")u&u$ n (ende"ung $enguta$a)an )egatan3

  )egatan atau *enga&a$an3*enga&a$an ##1a da&a$"ang)a $e$'entu) )e$a$*uan yang te"nteg"a#dengan &ng)ungan $au*un dengan *!ten# ##1a8 Adae$*at t*e *e$'e&a%a"an *"!ye) yang da*atd)e$'ang)an da&a$ a(t9ty (u""(u&&u$ d anta"anya =

  a0 (!nt"u(t!n !n ("eat9e *"!%e(t ada&ah *e$'e&a%a"anyang 'e"tu%uan untu) $enge$'ang)an de3de atau$e"eaa#)an #uatu de da&a$ #uatu 'entu) te"tentu$#a&nya $e$'uat *ayung2 $enu gaga#an atau #u"atdan &an3&an8

  '0 a**"e(at!n !n en%!ye$ent *"!%e(t ada&ah*e$'e&a%a"an yang 'e"tu%uan untu) $en)$at*enga&a$an3*enga&a$an da&a$ 'entu) a*"e#a# ataue#tet# +e#tet)a02 $#a&nya $enya)#)an *e"$anan

  d"a$a8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  25/69

  (0 the *"!'&e$ *"!%e(t ada&ah*e$'e&a%a"an yang 'e"tu%uan untu)

  $e$e(ah)an2 $a#a&ah yang 'e"#:atnte&e)tua& teta* ada #u'#tan# te"da*at)ete"a$*&an +9!)a#!na&02 $#a&nya'aga$ana (a"a *enanggu&ang *enye'a"an

  u 'u"ung8d0 the d"&& !: #*e(?( *"!%e(t ada&ah*e$'e&a%a"an yang 'e"tu%uan untu)$e$*e"!&eh 'e'e"a*a te$ atau tng)atan)ete"a$*&an2 $#a&nya 'aga$ana$eng!*"a#)an )a$e"a dgta&2 'aga$ana(a"a $enu

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  26/69

  KURIKULUM TINGKAT !ATUAN

  PENDIDIKANa0 Ku")u&u$ ada&ah #e*e"ang)at "en(ana

  dan *engatu"an $engena tu%uan2 #2dan 'ahan *e&a%a"an #e"ta (a"a yangdguna)an #e'aga *ed!$an*enye&engga"aan )egatan*e$'e&a%a"an untu) $en(a*a tu%uan*endd)an te"tentu8

  '0 Ku")u&u$ Tng)at Satuan Pendd)an+KTSP0 ada&ah )u")u&u$ !*e"a#!na&yang d#u#un dan d&a)#ana)an !&eh

  $a#ng3$a#ng #atuan *endd)an8(0 KTSP te"d" ata# tu%uan *endd)an

  tng)at #atuan *endd)an2 #t"u)tu" dan$uatan )u")u&u$ tng)at #atuan*endd)an2 )a&ende" *endd)an2 dan#&a'u#8

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  27/69

  d0 Da&a$ *enyu#unan KTSP $engguna)anPanduan KTSP yang d#u#un !&eh BSNP8

  e0 Tu%uan *anduan KTSP untu) $en%ada(uan 'ag #atuan *endd)anSD7MI7SDLB2 SMP7MT#7SMPLB2SMA7MA7SMALB2 dan SMK7MA da&a$*enyu#unan dan *enge$'angan)u")u&u$ yang a)an d&a)#ana)an *adatng)at #atuan *endd)an yang

  'e"#ang)utan

  KURIKULUM TINGKAT !ATUAN

  PENDIDIKAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  28/69

  PRINSIP3PRINSIP PENGEMBANGAN KTS

  1. Berpusat pada potensi,perkembangan,

  kebutuhan dan kepentingan peserta didik danlingkungannya.

  2. Beragam dan terpadu

  3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu

  pengetahuan,teknologi dan seni.4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

  5. Menyeluruh dan berkesinambungan

  . Bela!ar sepan!ang hayat

  ". #eimbang antara kepentingan nasional dankepentingan daerah.

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  29/69

  ACUAN OPERASIONAL PENYUSUNAN KTSP

  -8 Penng)atan $an dan ta)1a #e"ta

  ah&a) $u&a,8 Penng)atan *!ten#2 )e(e"da#an2 dan

  $nat #e#ua dengan tng)at*e")e$'angan dan )e$a$*uan*e#e"ta dd)

  48 Ke"aga$an *!ten# dan )a"a)te" dae"ahdan &ng)ungan

  ;8 Tuntutan *e$'angunan dae"ah danna#!na&

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  30/69

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  31/69

  KOMPONEN KTSP

  A8 TUJUAN PENDIDIKAN TINGKAT SATUANPENDIDIKAN

  B8 STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUMTINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

  C8 KALENDER PENDIDIKAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  32/69

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  33/69

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  St"u)tu" KTSP *ada %en%ang *endd)anda#a" dan $enengah te"tuang da&a$Standa" I#2 yg d)e$'ang)an da")e&!$*!) $ata *e&a%a"an #''8

  Aga$a dan ah&a) $u&aKe1a"ganega"aan dan )e*"'adan

  I&$u Pengetahuan dan Te)n!&!g

  E#tet)aJa#$an2 !&ah"aga dan )e#ehatan

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  34/69

  Muatan KTSP $e&*ut #e%u$&ah $ata *e&a%a"anyg )e&ua#an dan )eda&a$annya $e"u*a)an'e'an 'e&a%a" 'ag *e#e"ta dd) *ada #atuan*endd)an8 D #a$*ng tu $ate" $uatan &!)a&dan )egatan *enge$'angan d" te"$a#u) )e

  da&a$ # )u")u&u$8-8 Mata *e&a%a"an

  ,8 Muatan &!)a&

  48 Kegatan Penge$'angan d"

  ;8 Pengatu"an 'e'an 'e&a%a"

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  35/69

  -8 Mata Pe&a%a"an2 'e#e"ta a&!)a# 1a)tu untu)

  $a#ng3$a#ng tng)at #atuan *endd)ante"te"a *ada #t"u)tu" )u")u&u$ yang te"(antu$da&a$ Standa" I#

  ,8 Muatan &!)a&

  Me"u*a)an $ata *e&a%a"an2 #ehngga #atuan*endd)an ha"u# $enge$'ang)an Standa"K!$*eten# dan K!$*eten# da#a" untu)#eta* %en# $uatan &!)a& yang

  d#e&engga"a)an8 Satuan *endd)an da*at $enye&engga"a)an

  #atu $ata *e&a%a"an $uatan &!)a& #eta*#e$e#te"8 In 'e"a"t 'ah1a da&a$ #atutahun2 #atuan *endd)an da*at$enye&engga"a)an dua $ata *e&a%a"an

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  36/69

  48 Kegatan Penge$'angan D"

  Kegatan *enge$'angan d" ada&ah )egatanyang 'e"tu%uan $e$'e")an )e#e$*atan)e*ada *e#e"ta dd) untu) $enge$'ang)andan $enge#)*"e#)an d" #e#ua dengan

  )e'utuhan2 'a)at2 $nat2 #eta* *e#e"ta dd)#e#ua dengan )!nd# #e)!&ah8

  Kegatan *enge$'angan d" d:a#&ta#dan7atau d'$'ng !&eh )!n#e&!"2 gu"u2 atau

  tenaga )e*endd)an yang da*at d&a)u)anda&a$ 'entu) )egatan e)#t"a)u")u&e"8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  37/69

  Kegatan *enge$'angan d" da*at d&a)u)ananta"a &an $e&a&u )egatan *e&ayanan)!n#e&ng yang 'e")enaan dengan $a#a&ahd" *"'ad dan )ehdu*an #!#a&2 'e&a%a"2 dan*enge$'angan )a"e" *e#e"ta dd) #e"ta

  )egatan )e*"a$u)aan2 )e*e$$*nan2 dan)e&!$*!) &$ah "e$a%a8

  Penge$'angan d" 'u)an $e"u*a)an $ata*e&a%a"an8 Pen&aan )egatan *enge$'angan

  d" d&a)u)an #e(a"a )ua&tat:2 tda))uanttat: #e*e"t *ada $ata *e&a%a"an8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  S S

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  38/69

  ;8 Pengatu"an Be'an Be&a%a" Be'an 'e&a%a" da&a$ ##te$ *a)et dguna)an

  !&eh tng)at #atuan *endd)an SD7MI7SDLB2SMP7MT#7SMPLB 'a) )ateg!" #tanda" $au*un$and"2 SMA7MA7SMALB7SMK7MAK )ateg!"

  #tanda" Be'an 'e&a%a" da&a$ ##te$ )"edt #e$e#te"

  +SKS0 da*at dguna)an !&eh SMP7MT#7SMPLB)ateg!" $and"2 dan !&eh

  SMA7MA7SMALB7SMK7MAK )ateg!" #tanda"8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  39/69

  Be'an 'e&a%a" da&a$ SKS dguna)an !&eh

  SMA7MA7SMALB7SMK7MAK )ateg!" $and"8Ja$ *e$'e&a%a"an untu) #eta* $ata *e&a%a"an*ada ##te$ *a)et da&!)a#)an #'g$ana te"te"ada&a$ #t"u)tu" )u")u&u$8 Satuan *endd)and$ung)n)an $ena$'ah $a)#$u$ e$*at %a$*e$'e&a%a"an *e" $nggu #e(a"a )e#e&u"uhan8

  Pe$an:aatan %a$ *e$'e&a%a"an ta$'ahan$e$*e"t$'ang)an )e'utuhan *e#e"ta dd)da&a$ $en(a*a )!$*eten#2 d#a$*ngd$an:aat)an untu) $ata *e&a%a"an &an yangdangga* *entng dan tda) te"da*at d da&a$

  #t"u)tu" )u")u&u$ yang te"(antu$ d da&a$Standa" I#8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  40/69

  A&!)a# 1a)tu untu) *enuga#an te"#t"u)tu"

  dan )egatan $and" tda) te"#t"u)tu"da&a$ ##te$ *a)et untu) SD7MI7SDLB F 3;F2

  SMP7MT#7SMPLB F 3

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  41/69

  A&!)a# 1a)tu untu) tata* $u)a2

  *enuga#an #t"u)tu"2 dan )egatan$and" td) te"#t"u)tu" untu) SMT7MT#dan SMA7MA7SMK7MAK yg$engguna)an ##te$ SKS $eng)ut

  atu"an #''8 Satu SKS *ada SMP7MT# te"d" ata# = ;F

  $ent tata* $u)a2 ,F $ent )egatante"#t"u)tu" dan )egatan $and" td)te"#t"u)tu"8

  Satu SKS *ada SMA7MA7SMK7MAK te"d"ata# = ;< $ent tata* $u)a2 ,< $ent)egatan te"#t"u)tu" dan )egatan $and"td) te"#t"u)tu"8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  42/69

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  43/69

  Pe&a*!"an ha#& 'e&a%a" +"a*!"t0 *e#e"ta

  dd) d#e"ah)an *ada #atuan*endd)an dengan $e$*e"hat)an"a$'u3"a$'u yang d#u#un !&ehd"e)t!"at te)n# te")at8

  8 Kena)an )e&a#2 dan Ke&u&u#an

  Kena)an )e&a# d&a)#ana)an *ada #eta*a)h" tahun a%a"an8 K"te"a )ena)an

  )e&a# datu" !&eh $a#ng3$a#ngd"e)t!"at te)n# te")at8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  44/69

  Se#ua dengan )etentuan PP -.7,FF< *a#a& 5,

  Ayat +-02 *e#e"ta dd) dnyata)an &u&u# da"#atuan *endd)an *ada *endd)an da#a" dan$enengah #ete&ah=

  Menye&e#a)an #e&u"uh *"!g"a$ *e$'e&a%a"an

  Me$*e"!&eh n&a $n$a& 'a) *ada *en&aan

  a)h" untu) #e&u"uh $ata *e&a%a"an )e&!$*!)$ata *e&a%a"an aga$a dan ah&a) $u&a2)e1a"ganega"aan dan )e*"'adan2 e#tet)a2dan )e&!$*!) $ata *e&a%a"an

  %a#$an2!&ah"aga2 dan )e#ehatan

  Lu&u# u%an #e)!&ah7$ad"a#ah untu) )e&!$*!)$ata *e&a%a"an IPTEK dan

  Lu&u# U%an Na#!na&8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  45/69

  58 Pen%u"u#an

  Pen%u"u#an d&a)u)an *ada )e&a# I danII d SMA7MA8

  K"te"a *en%u"u#an datu" !&eh

  d"e)t!"at te)n# te")at8 Pen%u"u#an *ada SMK7MAK dda#a")an

  *ada #*e)t"u$ *endd)an )e%u"uanyang datu" !&eh d"e)t!"at Pe$'naan

  Se)!&ah Menengah Ke%u"uan

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  46/69

  /8Pendd)an Ke(a)a*an Hdu*

  a8Ku")u&u$ untu) SD7MI7SDLB2SMP7MT#7SMPLB2 SMA7MA7SMALB2SMK7MAK d*t $e$a#u)an *endd)an)e(a)a*an hdu*2 yg $en(a)u*

  )e(a)a*an *"'ad2 #!#a&2 a)ade$)dan7atau )e(a)a*an 9!)a#!na&8

  '8Da*at $e"u*a)an 'agan da"

  *endd)an #e$ua $ata *e&a%a"an(8 Da*at d*e"!&eh da" *e#e"ta dd) da"

  #atuan *endd)an y'# dan atau da"#atuan *endd)an :!"$a& &an dan7atau

  n!n:!"$a&8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  47/69

  .8 Pendd)an Be"'a## Keunggu&an L!)a& danG&!'a&

  a8Ku")u&u$ untu)# e$ua #atuan *endd)anda*at $e$a#u)an *endd)an 'e"'a##)eunggu&an &!)a& dan g&!'a&8

  '8Pendd)an 'e"'a## )eunggu&an &!)a& dang&!'a& da*at $e"u*a)an 'agan da" #e$ua$ata *e&a%a"an8

  (8Pendd)an 'e"'a## )eunggu&an &!)a& da*at

  d*e"!&eh *e#e"ta dd) da" #atuan*endd)an :!"$a& &an dan7atau n!n:!"$a&yg #udah $e$*e"!&eh a)"edta#8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  48/69

  -F8 Ka&ende" Pendd)an

  Satuan *endd)an d*t $enyu#un )a&ende"*endd)an #e#ua dng )e'utuhan dae"ah2)a"a)te"#t) #e)!&ah2 )e'utuhan *e#e"ta

  dd) dan $a#ya"a)at2 dengan$e$*e"hat)an )a&ende" *endd)an#e'aga$ana te"(antu$ da&a$ Standa" I#8

  STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

  PENGEMBANGAN SILABUS

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  49/69

  PENGEMBANGAN SILABUS

  A8 Penge"tan S&a'u# S&a'u# ada&ah "en(ana *e$'e&a%a"an

  *ada #uatu dan7atau )e&!$*!) $ata*e&a%a"an7te$a te"tentu yang$en(a)u* #tanda" )!$*eten# dan

  )!$*eten# da#a"2 $ate"*!)!)7*e$'e&a%a"an2 )egatan*e$'e&a%a"an2 nd)at!" *en(a*aan)!$*eten#2 *en&aan2 a&!)a# 1a)tu2dan #u$'e" 'e&a%a"8

  PENGEMBANGAN SILABUS

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  50/69

  B8 P"n#* Penge$'angan S&a'u#

  -8 ILMIAH2yatu )e#e&u"uhan $ate" dan )egatanyg $en%ad $uatan d&$ #&a'u# ha"u# 'ena" danda*at d*e"tanggung%a1a')an #e(a"a )e&$uan8

  ,8 RELEAN2 yatu (a)u*an2 )eda&a$an2 tng)at)e#u)a"an dan u"utan *enya%an $ate" da&a$

  #&a'u# #e#ua dengan tng)at *e")e$'angan?#)2 nte&e)tua&2 #!#a&2 e$!#!na&2 dan #*"tua&*e#e"ta dd)8

  48 SISTEMATIS 2 yatu )!$*!nen3)!$*!nen#&a'u# #a&ng 'e"hu'ungan #e(a"a :ung#!na&

  da&a$ $en(a*a )!$*eten#8;8 KONSISTEN2 yatu adanya hu'ungan yg)!n##ten +a%eg2taat a#a#0 anta"a )!$*eten#da#a"2 nd)at!"2 $ate" *!)!)2 )egatan 'e&a%a"2#u$'e" 'e&a%a"2 dan ##te$ *en&aan8

  PENGEMBANGAN SILABUS

  PENGEMBANGAN SILABUS

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  51/69

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  52/69

  (8 Unt Wa)tu S&a'u#

  -8S&a'u# $ata *e&a%a"an d#u#un 'e"da#a")an#e&u"uh a&!)a# 1a)tu yang d#eda)an untu)$ata *e&a%a"an #e&a$a *enye&engga"aan*endd)an d tng)at #atuan *endd)an8

  ,8Penyu#unan d&a'u# $e$*e"hat)an a&!)a# 1a)tuyang d#eda)an *e" #e$e#te"2 *e" tahun2 dana&!)a# 1a)tu $ata *e&a%a"an &an yang#e)e&!$*!)8

  48I$*&e$enta# *e$'e&a%a"an *e" #e$e#te"$engguna)an *engga&an #&a'u# #e#ua denganStanda" K!$*eten# dan K!$*eten# Da#a" untu)$ata *e&a%a"an dng a&!)a# 1a)tu yg te"#eda*ada #t"u)tu" )u")u&u$8 Khu#u# untu) SMK7MAK

  $engguna)an *engga&an #&a'u# 'e"da#a")an

  PENGEMBANGAN SILABUS

  PENGEMBANGAN SILABUS

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  53/69

  D8Penge$'ang S&a'u#

  Penge$'angan #&a'u# da*at d&a)u)an !&eh *a"a gu"u#e(a"a $and" atau )e&!$*!) da&a$ #e'uah#e)!&ah7$ada"#ah atau 'e'e"a*a #e)!&ah7$ad"a#ah2)e&!$*!) Mu#ya1a"ah Gu"u Mata Pe&a%a"an +MGMP02 atauPu#at Kegatan Gu"u +PKG02 dan Dna# Pendd)an8

  D#u#un #e(a"a $and" !&eh gu"u a*a'&a gu"u yang'e"#ang)utan $a$*u $engena& )a"a)te"#t) *e#e"tadd)2 )!nd# #e)!&ah7$ad"a#ah dan &ng)ungannya8

  A*a'&a gu"u $ata *e&a%a"an )a"ena #e#uatu ha& 'e&u$da*at $e&a)#ana)an *enge$'angan #&a'u# #e(a"a$and"2 $a)a *ha) #e)!&ah da*at $engu#aha)an

  untu) $e$'entu) )e&!$*!) gu"u $ata *e&a%a"an untu)$enge$'ang)an #&a'u# yang a)an dguna)an !&eh#e)!&ah7$ad"a#ah t#'8

  PENGEMBANGAN SILABUS

  PENGEMBANGAN SILABUS

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  54/69

  DI SD7MI #e$ua gu"u )e&a#2 da" )e&a# I #a$*adengan )e&a# I2 $enyu#un #&a'u# #e(a"a'e"#a$a8

  D SMP7MT# untu) $ata *e&a%a"an IPA dan IPSte"*adu d#u#un #e(a"a 'e"#a$a !&eh gu"ute")at

  Se)!&ah yang 'e&u$ $a$*u $enge$'ang)an#&a'u# #e(a"a $and"2 #e'a)nya 'e"ga'ungdengan #e)!&ah7$ad"a#ah &an $e&a&u :!"u$MGMP7PKG untu) 'e"#a$a3#a$a$enge$'ang)an #&a'u# yang a)an dguna)an

  !e&h #e)!&ah7$ad"a#ah da&a$ &ng)u* MGP7PKG#ete$*at8

  Dna# *endd)an #ete$*at da*at $en:a#&ta#*enyu#unan #&a'u# dengan $e$'entu)#e'uah t$ yang te"d" da" *a"a gu"u

  'e"*enga&a$an d 'dangnya $a#ng3$a#ng8

  PENGEMBANGAN SILABUS

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  55/69

  -8Meng)a% SK dan KD d&$ Standa" I#

  dengan $e$*e"hat)an =a8 U"utan 'e"da#a")an h"a") )!n#e* d#*&n &$u

  dan7atau tng)at )e#u&tan $ate"2 tda) ha"u##e&a&u #e#ua dengan u"utan yang ada d SI

  '8 Kete")atan anta" SK dan KD d&$ $ata *e&a%a"an(8 Kete")atan SK dan KD anta" $ata *e&a%a"an8

  LANGKA, LANGKA, PENGEMBANGAN!ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  56/69

  ,8 Mengdent?)a# Mate" P!)!)7Pe$'e&a%a"an2 yg

  $enun%ang SK dan KD dng $e$*e"t$'ang)an=a8 P!ten# *e#e"ta dd)

  '8 Re&e9an# dengan )a"a)te"#t) dae"ah

  (8 Tng)at *e")e$'angan ?#)2 nte&e)tua&2e$!#!na&2 #!#a&2 dan #*"tua& *e#e"ta dd)

  d8 Ke'e"$an:aatan 'ag *e#e"ta dd)

  e8 St"u)tu" )e&$uan

  :8 A)tua&ta#2 )eda&a$an2 dan )e&ua#an $ate"*e$'e&a%a"an

  g8 Re&e9an# dng )e'utuhan *e#e"ta dd) dantuntutan &ng)ungan

  h8 A&!)a# 1a)tu8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  57/69

  48Menge$'ang)an Kegatan

  Pe$'e&a%a"an Kegatan *e$'e&a%a"an d"an(ang untu)

  $e$'e")an *enga&a$an 'e&a%a" yang $e&'at)an*"!#e# $enta& dan ?#) $e&a&u nte"a)#anta"a*e#e"ta dd)2 *e#e"ta dd) dengan gu"u2

  &ng)ungan2 dan #u$'e" 'e&a%a" &annya da&a$"ang)a *en(a*aan )!$*eten# da#a"8 Penga&a$an 'e&a%a" yang d$a)#ud da*at

  te"1u%ud $e&a&u *enggunaan *ende)atan*e$'e&a%a"an yang 'e"9a"a# dan 'e"*u#at *ada

  *e#e"ta dd)8 Penga&a$an 'e&a%a" $e$uat)e(a)a*an hdu* yang *e"&u d)ua#a *e#e"tadd)8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  58/69

  Ha&3ha& yang ha"u# d*e"hat)an da&a$$enge$'ang)an )egatan *e$'e&a%a"an ada&ah#''8

  Kegatan *e$'e&a%a"an d#u#un untu) $e$'e")an'antuan )e*ada *a"a *endd)2 )hu#u#nya gu"u2 aga"da*at $e&a)#ana)an *"!#e# *e$'e&a%a"an #e(a"a*"!:e#!na&8

  Kegatan *e$'e&a%a"an $e$uat "ang)aan )egatanyang ha"u# d&a)u)an !&eh *e#e"ta dd) #e(a"a 'e"utanuntu) $en(a*a )!$*eten# da#a"8

  Penentuan u"utan )egatan *e$'e&a%a"an ha"u# #e#uadengan h"a") )!n#e* $ate" *e$'e&a%a"an

  Ru$u#an *e"nyataan da&a$ )egatan *e$'e&a%a"an$n$a& $engandung dua un#u" *en(" yang$en(e"$n)an *enge&!&aan *enga&a$an 'e&a%a" *e#e"tadd)2 yatu )egatan *e#e"ta dd) dan $ate"8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  59/69

  ;8Me"u$u#)an Ind)at!"Ke'e"ha#&an Ind)at!" $e"u*a)an *enanda *en(a*aan

  )!$*eten# da#a" yang dtanda !&eh *e"u'ahan*e"&a)u yang da*at du)u" yang $en(a)u*

  #)a*2 *engetahuan2 dan )ete"a$*&an8 Ind)at!" d)e$'ang)an #e#ua dng )a"a)te"#t)*e#e"ta dd)2 $ata *e&a%a"an2 #atuan*endd)an2 *!ten# dae"ah dan d"u$u#)anda&a$ )ata )e"%a !*e"a#!na& yg te"u)u"dan7atau da*at d!'#e"9a#8 Ind)at!" dguna)an

  #'g da#a" untu) $enyu#un a&at *en&aan8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  60/69

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  61/69

  Ha&3ha& yg ha"u# d*e"hat)an da&a$

  *en&aan= Pen&an da"ah)an untu) $engu)u" *en(a*aan

  )!$*eten# Pen&aan $engguna)an a(uan )"te"a S#te$ yang d"en(ana)an ada&ah ##te$

  *en&aan yang 'e")e&an%utan8A"tnya #e$uand)at!" dtagh2 )e$udan ha#&nya dana#untu) $enentu)an )!$*eten# da#a" yang te&ahd$&) dan yang 'e&u$2 #e"ta untu) $engetahu)e#u&tan *e#e"ta dd)8

  Ha#& *en&aan dana# untu) $enentu)antnda) &an%ut

  S#te$ *en&aan ha"u# d#e#ua)an dengan*enga&a$an 'e&a%a" yang dte$*uh da&a$*"!#e# *e$'e&a%a"an8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  62/69

  8Menentu)an A&!)a# Wa)tu

  Penentuan a&!)a# 1a)tu *ada #eta* KDdda#a")an *ada %u$&ah $nggu e:e)t: dana&!)a# 1a)tu $ata *e&a%a"an *e"$nggudng $e$*e"t$'ang)an %u$&ah KD2

  )e&ua#an2 )eda&a$an2 tng)at )e#u&tan2dan tng)at )e*entngan KD8

  A&!)a# 1a)tu yg d(antu$)an d&$ #&a'u#$e"u*a)an *e")"aan 1a)tu yg d'utuh)an

  !&eh *e#e"ta dd) untu) $engua#a)!$*eten# da#a"8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  63/69

  58Menentu)an Su$'e" Be&a%a" Su$'e" 'e&a%a" ada&ah "u%u)an2 !'%e)

  dan7atau 'ahan yg dguna)an untu))egatan *e$'e&a%a"an yang 'e"u*a $eda

  (eta) dan e&e)t"!n)2 na"a#u$'e"2 #e"ta&ng)ungan ?#)2 a&a$2 #!#a&2 dan 'udaya8

  Penentuan #u$'e" 'e&a%a" dda#a")an*ada SK dan KD #e"ta $ate" *!)!)2

  )egatan *e$'e&a%a"an2 dan nd)at!"*en(a*aan )!$*eten#8

  !ILABU!

  LANGKA,+LANGKA, PENGEMBANGAN

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  64/69

  G8Penge$'angan S&a'u#

  Be")e&an%utan Da&a$ $&e$enta#nya2 #&a'u# d%a'a")an da&a$

  "en(ana *e&a)#anaan *e$'e&a%a"an2 d&a)#na)an2de9a&ua#2 dan dtnda)&an%ut !&eh $a#ng3$a#ng gu"u8

  S&a'u# ha"u# d)a% dan d)e$'ang)an #e(a"a'e")e&an%utan dengan $e$*e"hat)an $a#u)anha#& e9a&ua# ha#& 'e&a%a"2 e9a&ua# *"!#e#

  +*e&a)#anaan *e$'e&a%a"an02 dan e9a&ua#"en(ana *e$'e&a%a"an8

  !ILABU!

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  65/69

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

  A8 Ana# K!nte)#-8 Ana# *!ten# dan )e)uatan7)e&e$ahan yg

  ada d #e)!&ah2 *e#e"ta dd)2 *endd) dantenaga )e*endd)an2 #a"ana *"a#a"ana2 'aya2dan *"!g"a$3*"!g"a$ yg ada d #e)!&ah8

  ,8 Ana# *e&uang dan tantangan yg ada d$a#ya"a)at dan &ng)ungan #e)ta"2 )!$te#e)!&ah7$ad"a#ah2 de1an *endd)an2 dna#*endd)an2 a#!#a# *"!:e#2 duna ndu#t" danduna )e"%a2 #u$'e" daya a&a$ dan #!#a&

  'udaya848 Mengdent?)a# Standa" I# dan Standa"

  K!$*eten# Lu&u#an #'g a(uan d&$*enyu#unan KTSP

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  66/69

  B8 Me)an#$e Penyu#unan-8 T$ Penyu#un

  Ku")u&u$ *endd)an da#a" dan $enengahd)e$'ang)an #e#ua dng "e&e9an#nya !&eh#eta* )e&!$*!) atau #atuan *endd)an dan

  )!$te #e)!&ah7$ad"a#ah d'a1ah )!!"dna#dan #u*e"9# dna# *endd)an atau )ant!"De*a"te$en Aga$a )a'u*aten7K!ta untu)*endd)an da#a" dan P"!*n# untu)*endd)an $enengah8

  T$ *enyu#un KTSP SD2SMP2SMA dan SMKte"d" ata# gu"u2 )!n#e&!"2 )e*a&a #e)!&ah2)!$te #e)!&ah2 dan na"a #u$'e"2 dng )e*a&a#e)!&ah #'g )etua $e"ang)a* angg!ta2 dand#u*e"9# !&eh dna# )a'u*aten7)!ta dan*"!*n# yg 'e"tanggung%a1a' d 'dang

  *endd)an8

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  67/69

  T$ *enyu#un KTSP MI2MT#2MA dan MAK te"d"ata# gu"u2)!n#e&!"2 )e*a&a $ad"a#ah2 )!$te$ad"a#ah2 dan na"a #u$'e" dng )e*a&a $ad"a#ah#e'aga )etua $e"ang)a* angg!ta2 dan d#u*e"9#!&eh de*a"te$en yg $enangan u"u#an*e$e"ntahan d 'dang aga$a8

  T$ *enyu#un KTSP *endd)an )hu#u#+SDLB2SMPLB2dan SMSLB0 te"d" ata# gu"u2)!n#e&!"2 )e*a&a #e)!&ah2 )!$te #e)!&ah2 dan na"a

  #u$'e" dng )e*a&a #e)!&ah #'g )etua $e"ang)a*angg!ta2 dan d#u*e"9# !&eh dna# *"!9n# yg'e"tanggung %a1a' d 'dang *endd)an8

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  68/69

  ,8 Kegatan Penyu#unan KTSP $e"u*a)an 'agan da"

  )egatan *e"en(anaan #e)!&ah7$ad"a#ah8Kegatan n d*t 'e"'entu) "a*at )e"%a dan7atau&!)a)a"ya #e)!&ah7$ad"a#ah dan7atau)e&!$*!) #e)!&ah7$ad"a#ah yg

  d#e&engga"a)an d&$ %ang)a 1a)tu #e'e&u$tahun *e&a%a"an 'a"u8Taha* )egatan *enyu#unan KTSP #e(a"a ga"#

  'e#a" $e&*ut= *enya*an dan *enyu#unand"a:2 "e9u dan "e9#2 #e"ta ?naa#8 Lang)ah

  yg &e'h "n( da" $a#ng3$a#ng )egatandatu" dan d#e&engga"a)an !&eh t$ *enyu#un8

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

 • 7/25/2019 PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

  69/69

  48 Pe$'e"&a)uan

  D!)u$en KTSP SD2SMP2SMA dan SMK dnyata)an'e"&a)u !&eh )e*a&a #e)!&ah #e"ta d)etahu !&eh)!$te #e)!&ah dan dna# )a'u*aten7)!ta yg'e"tanggung%a1a' d 'dang *endd)an8

  D!)u$en KTSP MI2MT#2MA2 dan MAK dnyata)an

  'e"&a)u !&eh )e*a&a $ad"a#ah #e"ta d)etahu!&eh )!$te $ad"a#ah dan !&eh de*a"te$en yg$enangan u"u#an *e$e"ntahan d 'dangaga$a8

  D!)u$en KTSP SDLB2SMPLB2 dan SMALBdnyata)an 'e"&a)u !&eh )e*a&a #e)!&ah #e"tad)etahu !&eh )!$te #e)!&ah dan dna# *"!9n#yang 'e"tanggung%a1a' d 'dang *endd)an8

  PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP