of 26 /26
PENGAKAP KANAK - KANAK By Asmat Sal Sabila Binti Mohd Azizi START

PENGAKAP KANAK-KANAK

Embed Size (px)

Text of PENGAKAP KANAK-KANAK

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  1/26

  PENGAKAP KANAK-

  KANAKBy Asmat Sal Sabila Binti Mohd Azizi

  START

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/%23action%3Fjump=nextslidehttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/%23action%3Fjump=nextslidehttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/%23action%3Fjump=nextslide
 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  2/26

  PENGENALAN

  Pergerakan Pengaka Kanak-kanak mer!akan salah sat!badan ber!ni"orm yang dit!b!hkan di sekolah# PengakaKanak-kanak sekolah ini mengand!ngi ahli-ahli yangber!m!r antara se!l!h hingga d!a belas tah!n#

  Pergerakan Pengaka Kanak-kanak men$adi salah sat!geraker$a k!m!lan yang memberi khidmat keadasekolah dan masyarakat# %i ba&ah rogram KBSRPergerakan Pengaka Kanak-kanak telah diilih sebagaisalah sat! geraker$a kok!rik!l!m yang di&a$ibkan disem!a sekolah rendah#

  Pergerakan Pengaka Kanak-kanak mer!akan sat! 'aradidikan yang boleh di$alankan di dalam dan di l!arsekolah# Akti(iti Pergerakan Pengaka Kanak-kanak daatmenyemaikan si"at-si"at keemiminan) beker$asama)tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalanganmereka#

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  3/26

  LEN*ANA KEA+L,AN

  Persetiaan dan ndang-!ndang Pengaka

  Tabik dan +ormat Pengaka) ,syarat+ormat Pengaka dan *ogankataPengaka#

  Prinsi R!k!negara#

  Se$arah Perm!laan Pergerakan Pengakadan *erita +!tan#

  La!ng Ag!ng#

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  4/26

  LEN*ANA /A0,B

  LEN*ANA PENNGGANGBAS,KAL

  LEN*ANA BERENANG

  Setelah mendaatkan Len'anaKeahlian) 1bagi "aedahkeselamatan dirinya2 Pengaka

  Kanak-kanak it! &a$ib mendaatSALA+ SAT dari Len'ana /a$ibterseb!t#

  Ked!a-d!a len'ana ini bolehdiangga sebagai lambang asaskeselamatan ahli PKK# Len'anaini diakai di bahagian ataslengan sebelah kanan ba$!egaka#

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  5/26

  LEN*ANA KER,S GANGSA

  KES,+ATAN%AN

  KESELAMATAN

  KESET,AAN

  KE*EKAPAN PEN3ERTAAN

  PERK+,%MATAN

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  6/26

  KESET,AAN

  4# Negarak! 5 Lag! Negeri

  6# Bendera Malaysia 5 Negeri

  7# Lambang se$agat Pengaka 5 'ogankata Pengaka kanak-kanak

  8# R!k!negara

  9# Mengenali orang kenamaan

  :# Persetiaan 5 !ndang-!ndang Pengaka

  ;# +ormat) isyarat dan salam engaka

  # Se$arah k!m!lan engaka kanak-kanak di sekolahnya

  4?# Mengetah!i agama-agama di Malaysia

  44# Nilai-nilai beribadat

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  7/26

  KE*EKAPAN

  4# Asas erbarisan

  6# Mengetah!i kemahiran asas !nt!k ermainan ermainan as!kan seerti

  a2 Bola Seak

  b2 Bola 0aring

  '2 Bola Tamar

  7# Meman$at tali

  8# Mengg!na dan men$aga isa! ke'il

  9# Mengetah!i ka&asan sendiri

  :# Mengetah!i akaian seragam engaka

  ;# ,syarat-isyarat engaka

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  8/26

  KES,+ATAN 5KESELAMATAN

  4# Kesihatan 5 kebersihan badan - gigi) k!k!) ramb!t) kaki) tangan 5 sistemerna"asan

  6# Bilik mandi 5 tandas) temat samah) kebersihan s!mber min!man 5kera'!nan makanan

  7# Memakai kas!t = seliar = $agaan

  8# Bahaya menelan il = g!la-g!la

  9# Bahaya bermain mata isa!

  :# Mengenali enyakit k!lit yang ber$angkit

  ;# Bahaya bermain bahan let!an

  # Perat!ran lal!lintas

  4?# Sebab !tama kemalangan $alanraya

  44# Peti ertolongan 'emas

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  9/26

  PEN3ERTAAN4# Mengetah!i 'ara erk!m!han keada man!sia) t!mb!han 5 hai&an

  Akti(iti 1S!dahkan 6 saha$a2

  a2 Menanam okok b!nga di as!

  b2 Meny!b!r okok

  '2 memb!at batas

  d2 Membant! = memlihara okok

  6# *ara-'ara memelihara hai&an

  7# Memba'a b!k! memelihara binatang = hai&an

  8# Men$adi ahli er!stakaan

  9# Memb!at rekaan

  :# Menyembah drama = lakonan 5 tarian

  ;# Berlakon

  # Memb!at b!k! aka! simanan

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  10/26

  PERK+,%MATAN

  4# Membant! ib!baa di r!mah

  6# Mela&at ke r!mah orang t!a) kanak-kanak danlain-lain

  7# Ber'erita melal!i lisan = l!kisan

  8# Memainkan eranan melaksanakan !ndang-!ndang samah di sekolah

  9# Khidmat kemasyarakatan

  :# B!k! Log khidmat s!karela

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  11/26

  LENCANA

  KEGEMARANSetelah l!l!s Len'ana Keris Gangsa) ahli engaka kanak-kanak erl! mendaatkan 6 dari Len'ana Kegemaran di ba&[email protected]

  LENCANAPELADANG KECIL

  LENCANA

  PEMBACA BUKU

  LENCANA

  PELUKIS

  LENCANA

  PENGHIBURLENCANA AHLI

  KRAF TANGANLENCANA AHLI

  KOLEKSI HOBI

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  12/26

  LEN*ANA KEGEMARAN

  KESET,AAN

  KES,+ATAN 5KESELAMATAN

  PERK+,%MATAN

  KE*EKAPAN

  PEN3ERTAAN

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  13/26

  KESET,AAN

  1L#KEGEMARAN2Lag! Negarak! dan Lag! NegeriBendera Malaysia dan Negeri

  Lambang Pengaka Malaysia

  Nama orang kenamaan

  Persetiaan dan !ndang-!ndang Pengaka

  Nama Penolong Pes!r!h$aya kanak-kanak dan

  Pes!r!h$aya %aerah

  Se$arah ringkas erkembangan engaka dan tokohengaka daerah

  R!k!n-r!k!n sembahyang

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  14/26

  KES,+ATAN 5

  KESELAMATANKebersihanK!lit mele'!r

  aedah senaman dan t!$!an

  *ara erna"asan B-P

  +id!ng berdarah

  Pera&atan enyakit-enyakit k!lit yang m!dah ber$angkit

  Men'!'i dan membal!t l!ka) dan lain-lain

  Bahaya engg!naan alat elektrik

  Bahayanya mengg!nakan !bat-!bat tana nasihat doktor

  Mengetah!i keg!naan isi kand!ngan eti ertolongan

  'emas

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  15/26

  KE*EKAPANAsas erbarisan

  Sim!lan @ B!k! sila) b!nga geti dan sim!l sentak

  Mengetah!i memasang) menaik) mengibar dan men!r!nkanbendera

  Kemahiran asas ermainan as!kan 1a2 Bola keran$ang 1b2 So"bal

  a2 Bola Keran$anG

  b2 So"bal

  Mengetah!i 'ara mengekalkan zikal seerti meman$at tali ATAmeng!m!l se$arah keharmonian kel!arga

  Renang dan erat!ran keselamatan air ATA bert!gas denganberbasikal @

  - Mengeos s!rat

  - Ke Balai Polis

  - Ke Klinik = Balai Bomba = Balai Pengh!l!

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  16/26

  PEN3ERTAAN

  Mengetah!i si"at b!r!ng yang hid! di !daradan di darat

  Mengetah!i keerl!an t!mb!han

  Makanan bersih dan keselamatan

  Bidang erh!b!ngan Sains kom!ter ATABoleh meng!'a = menyeb!t bahasa asing

  Mengetah!i engg!naan tele"on a&am =ersendirian

  Menambah simanan &ang

  Menyertai tarian = nasyid

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  17/26

  PERK+,%MATANMeng!m!lkan akaian lama

  Mengetah!i 'ara erh!b!ngan 1ilih 7 saha$a2

  a2 Tele"on

  b2 Akhbar

  '2 T#C# = Radio

  d2 ,syarat ke!lan asaNama orang kenamaan

  e2 P!k!lan gendang

  "2 Kent!ng

  g2 Ti!an &isel

  h2 Semahore

  Syarahan = 'eramah !ndangan

  %oa keselamatan

  Menyiman ak!an erbelan$aan

  Mengetah!i 'ara memberi ertolongan keada seseorang di air

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  18/26

  LEN*ANA

  PERK+,%MATANSetelah l!l!s Len'ana Keris Perak) ahli engaka kanak-kanakerl! mendaatkan 6 Len'ana Perkhidmatan serta 6 dariLen'ana Pengetah!an di ba&[email protected]

  PEMBA*A PETAA+L, PASKAN

  PERMA,NANPENGEMBARA

  PE*,NTA ALAMSEMLA0A%,

  A+L, SA,NSPEMEL,+ARA

  ALAM SEK,TARA+L,

  DLA+RAGA

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  19/26

  LEN*ANA

  PERK+,%MATANSetelah l!l!s Len'ana Keris Perak) ahli engaka kanak-kanak erl!mendaatkan 6 Len'ana Pengetah!n serta 6 dari Len'ana Perkhidmatan diba&[email protected]

  PEKER0A AMPENGRS

  RMA+

  PERTDLDNGAN

  *EMAS

  PEN3ELAMAT

  N3A/A

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  20/26

  LEN*ANA KER,S EMAS

  KESET,AAN

  PERK+,%MATAN

  KESELAMATAN5 KES,+ATAN

  PEN3ERTAAN

  KE*EKAPAN

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  21/26

  KESET,AAN

  Lag! PatriotikMengenali 0ata Negar Malaysia dan Negeri =meliat benderaMengetah!i nama orang kenamaan

  Nama Pes!r!h$aya Negeri dan Ket!aPes!r!h$aya Pengaka NegaraMengamalkan r!k!n agamaSamb!tan +ari Ke!teraanSamb!tan +ari Pengaka Sed!nia =

  Malaysia) = +ari ,b! = Baa) +ari G!r! =Kanak-kanak dan lain-lain

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  22/26

  KESELAMATAN 5KES,+ATAN

  Perat!ran hid! sihat 5 bahagiaSakit selsema

  Mendaatkan bant!an ke'emasanMengetah!i keg!naan isi kand!nganPeti Pertolongan *emas dan $enis-$enisbal!tan

  Mengikat And!h*ara-'ara keselamatan di air*ara-'ara bela$ar berenangKoleksi makl!mat media

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  23/26

  PEN3ERTAANMengetah!i si"at ikan

  Mengetah!i si"at t!mb!hanPilih Salah Sat!a2 B!at seb!ah kotak !nt!k alat-alat Pertolongan *emas %anlain-lainb2 Memb!at Pat!ng'2 Memb!at layang-layang

  d2 Mengetah!i memerbaiki sat! $enis ermainan berbateriMengetah!i Pemeliharaan Kese$ahteraan Alam Sekitar) sosialdan zikal 1Pilih mana-mana d!a saha$a2a2 Memb!at Mini zoo serangga'2 Menyediakan ak!ari!n = Terrari!m'2 Mela&at ke m!zi!m = zoo = !sat sains

  Menyanyi dengan iringan m!zik mengik!t rentak 1Pilih d!aSaha$a2a2 Lag!-lag! berirama Tradisib2 Lag!-lag! Rakyat'2 Lag!-lag! Aslid2 Lag!-lag! Pengaka Tradisie2 Lag!-lag! Pengaka Antarabangsa

  Berlakon babak 'eritaKoreogra"kanTarian Keb!dayaan

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  24/26

  KE*EKAPAN

  Asas erbarisan*ara memasang) menaik) mengibar)men!r!n dan meliat benderaKemahiran asas ermainan as!kana2 Seak Ragaata!b2 Bola BalingSeni memertahankan diri

  Kesegaran zikalLatihan asas ala komandoSim!lan-sim!lanMendirikan dan men!r!nkan khemah

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  25/26

  PERK+,%MATAN

  Membersihkan ka&asanMembant! ib!baa = kel!argaMembant! rakan sebaya

  Mel!kis = memb!at model eta kasarmen!n$!kkan temat-tematkem!dahan a&amProgram malam PengakaMembant! Pek ber'!tiMeng!r!skan kegiatan erkhidmatanLen'ana Keris Gangsa dan Perak

 • 7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

  26/26

  RAMB PENGAKAP KANAK-KANAK

  Pengaka Kanak Kanak yang telah

  mendaat Len'ana Keris Emas 5 :Len'ana Keandaian 16 Len'anaKegemaran) 6 Len'ana Pengetah!an

  5 6 Len'ana Perkhidmatan2 LA3AK!nt!k memakai Ramb! PengakaKanak Kanak dengan syaratPengaka Kanak Kanak [email protected]

  Pemegang Len'ana Keris Emasselama 7 b!lanBerkelak!an baik

  Mem!nyai si"at keiminan yangbaik dan boleh di'ontohi