26
PENGAKAP KANAK - KANAK By Asmat Sal Sabila Binti Mohd Azizi START

PENGAKAP KANAK-KANAK

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 1/26

PENGAKAP KANAK-

KANAK By Asmat Sal Sabila Binti Mohd Azizi

START

Page 2: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 2/26

PENGENALAN

Pergerakan Pengaka Kanak-kanak mer!akan salah sat!badan ber!ni"orm yang dit!b!hkan di sekolah# PengakaKanak-kanak sekolah ini mengand!ngi ahli-ahli yangber!m!r antara se!l!h hingga d!a belas tah!n#

Pergerakan Pengaka Kanak-kanak men$adi salah sat!geraker$a k!m!lan yang memberi khidmat keadasekolah dan masyarakat# %i ba&ah rogram KBSRPergerakan Pengaka Kanak-kanak telah diilih sebagaisalah sat! geraker$a kok!rik!l!m yang di&a$ibkan disem!a sekolah rendah#

Pergerakan Pengaka Kanak-kanak mer!akan sat! 'aradidikan yang boleh di$alankan di dalam dan di l!arsekolah# Akti(iti Pergerakan Pengaka Kanak-kanak daatmenyemaikan si"at-si"at keemiminan) beker$asama)tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalanganmereka#

Page 3: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 3/26

LEN*ANA KEA+L,AN

Persetiaan dan ndang-!ndang Pengaka

 Tabik dan +ormat Pengaka) ,syarat+ormat Pengaka dan *ogankataPengaka#

Prinsi R!k!negara#

Se$arah Perm!laan Pergerakan Pengakadan *erita +!tan#

La!ng Ag!ng#

Page 4: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 4/26

LEN*ANA /A0,B

LEN*ANA PENNGGANGBAS,KAL

LEN*ANA BERENANG

Setelah mendaatkan Len'anaKeahlian) 1bagi "aedahkeselamatan dirinya2 Pengaka

Kanak-kanak it! &a$ib mendaatSALA+ SAT dari Len'ana /a$ibterseb!t#

Ked!a-d!a len'ana ini bolehdiangga sebagai lambang asaskeselamatan ahli PKK# Len'anaini diakai di bahagian ataslengan sebelah kanan ba$!egaka#

Page 5: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 5/26

LEN*ANA KER,S GANGSA

KES,+ATAN%AN

KESELAMATAN

KESET,AAN

KE*EKAPAN PEN3ERTAAN

PERK+,%MATAN

Page 6: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 6/26

KESET,AAN

4# Negarak! 5 Lag! Negeri

6# Bendera Malaysia 5 Negeri

7# Lambang se$agat Pengaka 5 'ogankata Pengaka kanak-kanak

8# R!k!negara

9# Mengenali orang kenamaan

:# Persetiaan 5 !ndang-!ndang Pengaka

;# +ormat) isyarat dan salam engaka

<# Nama k!asa engan$!r = emimin

># Se$arah k!m!lan engaka kanak-kanak di sekolahnya

4?# Mengetah!i agama-agama di Malaysia

44# Nilai-nilai beribadat

Page 7: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 7/26

KE*EKAPAN

4# Asas erbarisan

6# Mengetah!i kemahiran asas !nt!k ermainan ermainan as!kan seerti

a2 Bola Seak

b2 Bola 0aring

'2 Bola Tamar

7# Meman$at tali

8# Mengg!na dan men$aga isa! ke'il

9# Mengetah!i ka&asan sendiri

:# Mengetah!i akaian seragam engaka

;# ,syarat-isyarat engaka

<# Sim!lan mengikat tali kas!t Sim!l B!k! Sila 5 Sim!l b!ngk!san

Page 8: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 8/26

KES,+ATAN 5KESELAMATAN

4# Kesihatan 5 kebersihan badan - gigi) k!k!) ramb!t) kaki) tangan 5 sistemerna"asan

6# Bilik mandi 5 tandas) temat samah) kebersihan s!mber min!man 5kera'!nan makanan

7# Memakai kas!t = seliar = $agaan

8# Bahaya menelan il = g!la-g!la

9# Bahaya bermain mata isa!

:# Mengenali enyakit k!lit yang ber$angkit

;# Bahaya bermain bahan let!an

<# Mendaat bant!an ertolongan

># Perat!ran lal!lintas

4?# Sebab !tama kemalangan $alanraya

44# Peti ertolongan 'emas

Page 9: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 9/26

PEN3ERTAAN4# Mengetah!i 'ara erk!m!han keada man!sia) t!mb!han 5 hai&an

Akti(iti 1S!dahkan 6 saha$a2

a2 Menanam okok b!nga di as!

b2 Meny!b!r okok

'2 memb!at batas

d2 Membant! = memlihara okok

6# *ara-'ara memelihara hai&an

7# Memba'a b!k! memelihara binatang = hai&an

8# Men$adi ahli er!stakaan

9# Memb!at rekaan

:# Menyembah drama = lakonan 5 tarian

;# Berlakon

<# Menematkan koleksi

># Memb!at b!k! aka! simanan

Page 10: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 10/26

PERK+,%MATAN

4# Membant! ib!baa di r!mah

6# Mela&at ke r!mah orang t!a) kanak-kanak danlain-lain

7# Ber'erita melal!i lisan = l!kisan

8# Memainkan eranan melaksanakan !ndang-!ndang samah di sekolah

9# Khidmat kemasyarakatan

:# B!k! Log khidmat s!karela

 

Page 11: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 11/26

LENCANA

KEGEMARANSetelah l!l!s Len'ana Keris Gangsa) ahli engaka kanak-kanak erl! mendaatkan 6 dari Len'ana Kegemaran di ba&ah@

 LENCANA

PELADANG KECIL

LENCANA

PEMBACA BUKU

LENCANA

PELUKIS

LENCANA

PENGHIBURLENCANA AHLI

KRAF TANGANLENCANA AHLI

KOLEKSI HOBI

Page 12: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 12/26

LEN*ANA KEGEMARAN

KESET,AAN

KES,+ATAN 5KESELAMATAN

PERK+,%MATAN

KE*EKAPAN

PEN3ERTAAN

Page 13: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 13/26

KESET,AAN

1L#KEGEMARAN2Lag! Negarak! dan Lag! Negeri

Bendera Malaysia dan Negeri

Lambang Pengaka Malaysia

Nama orang kenamaan

Persetiaan dan !ndang-!ndang Pengaka

Nama Penolong Pes!r!h$aya kanak-kanak dan

Pes!r!h$aya %aerah

Se$arah ringkas erkembangan engaka dan tokohengaka daerah

R!k!n-r!k!n sembahyang

Page 14: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 14/26

KES,+ATAN 5

KESELAMATANKebersihan

K!lit mele'!r

aedah senaman dan t!$!an

*ara erna"asan B-P

+id!ng berdarah

Pera&atan enyakit-enyakit k!lit yang m!dah ber$angkit

Men'!'i dan membal!t l!ka) dan lain-lain

Bahaya engg!naan alat elektrik

Bahayanya mengg!nakan !bat-!bat tana nasihat doktor

Mengetah!i keg!naan isi kand!ngan eti ertolongan

'emas

Page 15: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 15/26

KE*EKAPANAsas erbarisan

Sim!lan @ B!k! sila) b!nga geti dan sim!l sentak

Mengetah!i memasang) menaik) mengibar dan men!r!nkanbendera

Kemahiran asas ermainan as!kan 1a2 Bola keran$ang 1b2 So"bal

a2 Bola Keran$anG

b2 So"bal

Mengetah!i 'ara mengekalkan zikal seerti meman$at tali ATAmeng!m!l se$arah keharmonian kel!arga

Renang dan erat!ran keselamatan air ATA bert!gas denganberbasikal @

- Mengeos s!rat

- Ke Balai Polis

- Ke Klinik = Balai Bomba = Balai Pengh!l!

Page 16: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 16/26

PEN3ERTAAN

Mengetah!i si"at b!r!ng yang hid! di !daradan di darat

Mengetah!i keerl!an t!mb!han

Makanan bersih dan keselamatan

Bidang erh!b!ngan Sains kom!ter ATABoleh meng!'a = menyeb!t bahasa asing

Mengetah!i engg!naan tele"on a&am =ersendirian

Menambah simanan &ang

Menyertai tarian = nasyid

Page 17: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 17/26

PERK+,%MATANMeng!m!lkan akaian lama

Mengetah!i 'ara erh!b!ngan 1ilih 7 saha$a2

a2 Tele"on

b2 Akhbar

'2 T#C# = Radio

d2 ,syarat ke!lan asaNama orang kenamaan

e2 P!k!lan gendang

"2 Kent!ng

g2 Ti!an &isel

h2 Semahore

Syarahan = 'eramah !ndangan

%oa keselamatan

Menyiman ak!an erbelan$aan

Mengetah!i 'ara memberi ertolongan keada seseorang di air

Page 18: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 18/26

LEN*ANA

PERK+,%MATANSetelah l!l!s Len'ana Keris Perak) ahli engaka kanak-kanakerl! mendaatkan 6 Len'ana Perkhidmatan serta 6 dariLen'ana Pengetah!an di ba&ah@

PEMBA*A PETAA+L, PASKAN

PERMA,NANPENGEMBARA

PE*,NTA ALAMSEMLA0A%,

A+L, SA,NSPEMEL,+ARA

ALAM SEK,TARA+L,

DLA+RAGA

Page 19: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 19/26

LEN*ANA

PERK+,%MATANSetelah l!l!s Len'ana Keris Perak) ahli engaka kanak-kanak erl!mendaatkan 6 Len'ana Pengetah!n serta 6 dari Len'ana Perkhidmatan diba&ah@

PEKER0A AMPENGRS

RMA+

PERTDLDNGAN

*EMAS

PEN3ELAMAT

N3A/A

Page 20: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 20/26

LEN*ANA KER,S EMAS

KESET,AAN

PERK+,%MATAN

KESELAMATAN5 KES,+ATAN

PEN3ERTAAN

KE*EKAPAN

Page 21: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 21/26

KESET,AAN

Lag! PatriotikMengenali 0ata Negar Malaysia dan Negeri =meliat benderaMengetah!i nama orang kenamaan

Nama Pes!r!h$aya Negeri dan Ket!aPes!r!h$aya Pengaka NegaraMengamalkan r!k!n agamaSamb!tan +ari Ke!teraanSamb!tan +ari Pengaka Sed!nia =

Malaysia) = +ari ,b! = Baa) +ari G!r! =Kanak-kanak dan lain-lain

Page 22: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 22/26

KESELAMATAN 5KES,+ATAN

Perat!ran hid! sihat 5 bahagiaSakit selsema

Mendaatkan bant!an ke'emasanMengetah!i keg!naan isi kand!nganPeti Pertolongan *emas dan $enis-$enisbal!tan

Mengikat And!h*ara-'ara keselamatan di air*ara-'ara bela$ar berenangKoleksi makl!mat media

Page 23: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 23/26

PEN3ERTAANMengetah!i si"at ikan

Mengetah!i si"at t!mb!hanPilih Salah Sat!a2 B!at seb!ah kotak !nt!k alat-alat Pertolongan *emas %anlain-lainb2 Memb!at Pat!ng'2 Memb!at layang-layang

d2 Mengetah!i memerbaiki sat! $enis ermainan berbateriMengetah!i Pemeliharaan Kese$ahteraan Alam Sekitar) sosialdan zikal 1Pilih mana-mana d!a saha$a2a2 Memb!at Mini zoo serangga'2 Menyediakan ak!ari!n = Terrari!m'2 Mela&at ke m!zi!m = zoo = !sat sains

Menyanyi dengan iringan m!zik mengik!t rentak 1Pilih d!aSaha$a2a2 Lag!-lag! berirama Tradisib2 Lag!-lag! Rakyat'2 Lag!-lag! Aslid2 Lag!-lag! Pengaka Tradisie2 Lag!-lag! Pengaka Antarabangsa

Berlakon babak 'eritaKoreogra"kanTarian Keb!dayaan

Page 24: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 24/26

KE*EKAPAN

Asas erbarisan*ara memasang) menaik) mengibar)men!r!n dan meliat benderaKemahiran asas ermainan as!kana2 Seak Ragaata!b2 Bola BalingSeni memertahankan diri

Kesegaran zikalLatihan asas ala komandoSim!lan-sim!lanMendirikan dan men!r!nkan khemah

Page 25: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 25/26

PERK+,%MATAN

Membersihkan ka&asanMembant! ib!baa = kel!argaMembant! rakan sebaya

Mel!kis = memb!at model eta kasarmen!n$!kkan temat-tematkem!dahan a&amProgram malam PengakaMembant! Pek ber'!tiMeng!r!skan kegiatan erkhidmatanLen'ana Keris Gangsa dan Perak

Page 26: PENGAKAP KANAK-KANAK

7/23/2019 PENGAKAP KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/pengakap-kanak-kanak 26/26

RAMB PENGAKAP KANAK-KANAK 

Pengaka Kanak Kanak yang telah

mendaat Len'ana Keris Emas 5 :Len'ana Keandaian 16 Len'anaKegemaran) 6 Len'ana Pengetah!an

5 6 Len'ana Perkhidmatan2 LA3AK!nt!k memakai Ramb! PengakaKanak Kanak dengan syaratPengaka Kanak Kanak it!@

Pemegang Len'ana Keris Emasselama 7 b!lanBerkelak!an baik

Mem!nyai si"at keiminan yangbaik dan boleh di'ontohi