Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  1/26

  PENATALAKSANAAN BAYI BARU

  LAHIR DALAM ISLAM

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  2/26

  Anak adalah karunia Allah yang tiadaterhingga bagi e!ua keluarga"Keberadaannya angat dinantikan karena

  akan !en#adi $eneru e#arah !anuia%

  dan !en#adi alah atu $enguat ikatanberu!ah tangga"Banyak $aangan ua!i itri yang belu!

  dikaruniai anak angat berhara$ agar

  egera !enda$atkannya"Ini !enun#ukkan de!ikian $enting

  kehadiran anak bagi e!ua u!at !anuia"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  3/26

  Aga!a Ila! telah !e!berikan$erhatian yang angat detail tentanganak% e#ak $r&e k&ne$i% keha!ilan%kelahiran% a!$ai $endidikan ketikaanak lahir dan !aa tu!buh ke!banghingga de'aa"Se!ua !enda$atkan $erhatian dan

  tuntunan yang teliti"Ini !enun#ukkan de!ikian $enting!en#aga% !era'at% erta !endidikanak e#ak a'al"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  4/26

   Tuntunan Menya!but KelahiranBayi

  Mend&akan

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  5/26

  ()* Mend&akan BayiMe!&h&n Keberkahan untuk BayiMe!&h&n $erlindungan dari g&daan yetan +ika bayi yang dilahirkan $ere!$uan% bia!e!ba,a d&a-◦

   . / 01/ 2 3 45 6/ 78 9  0 : ; 3 45  9 ? 9 @3 C 9 F 9 G/ 79   0J/ / . 3 >  O 3 459   +ika bayi yang lahir lakilaki% bia !e!ba,ad&a-◦  . / 01/ 2 3 45 6/ 78 9  0 : ; 3 45   O 3 459  

  Ya Allah% aku !e!&h&n $erlindunganke$adaMu untuknya dan untukketurunannya dari etan yang terkutuk"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  6/26

  (* AdVan dan IWa!ahSang ayah egera !engadVani di

  telinga kanan dan!engiWa!ahkan di telinga kiri

  $ada anaknya yang baru lahir"Pe!berian adVan dan iWa!ah

  baru lahir ini alah atu

  tu#uannya agar kali!at yang$erta!a kali didengar ang bayiadalah kali!at thayyibah dan

  di#auhkan dari egala gangguanetan an terkutuk"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  7/26

  Hik!ah DiyariatkannyaAdVan

  Su$aya yang $erta!a !engetuk $endengaran !anuia%adalah kali!atkali!at adVan yang !engandungkebearan dan keagungan Allah SXT"Sedangkan kali!at ahadat yang terkandung dalan laaV

  adVan ebagai kali!at $erta!a yang !e!aukkan &rangkedala! Ila! !eru$akan talWin baginya ketika $erta!akali ia !auk ke ala! dunia ebagai!ana ia #uga akanditalWinkan dengan kali!at tb ketika akan !eninggaldunia"

  Hik!ah lainnya% larinya yaitan ketika !endengar eruanadVan" Di!ana ia enantiaa !engintai bayi ketika lahirdan !en#adi $enda!$ingnya ketika !enghada$i u#ianyang Allah kehendaki dan takdirkan"Seruan ke$ada Allah dan aga!a Ila! !endahului a#akan

  yaitan"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  8/26

  (Z* Tahnik Yang di!akud dengan tahnik adalah !engunyahkur!a a!$ai lu!at hingga bia ditelan%

  ke!udian !enyua$kan kur!a le!but terebut ke!ulut bayi" A$abila tidak dida$atkan kur!a% !aka

  diganti dengan !akanan !ani lain yang biadigunakan untuk !entahnik"Para ula!a bere$akat bah'a itihbab (dienangi*

  !elakukan tahnik $ada hari kelahiran anak"

  A$abila didatangkan bayi yang baru lahir kehada$an Raulullah a'% !aka beliau !end&akanbarakah ke$adanya dan !entahniknya (HR"I!a! Bukhari n&" [\]^ dan I!a! Muli! n&")\_*"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  9/26

   Tu#uan tahnik adalah $eria$an agar bayi

  nantinya !udah untuk !eraakan !aninyaair uu ibu dan #uga agar !ulut bayi kuatehingga !a!$u !enghia$ air uu ibunya"`ara !entahnik bayi adalah dengan

  !eletakkan edikit buah kur!a di ata #aritelun#uk dan di!aukkan ke !ulut bayi ertadengan $erlahanlahan digerakkan ke kanandan kiri"

  Ini dilakukan agar kur!a tadi bia !enyentuheluruh !ulut bayi hingga terkena r&nggatekaknya"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  10/26

  (\* AWiWahMenurut bahaa kata aWiWah berarti!e!&t&ng" Dina!akan aWiWah% karena

  di$&t&ngnya leher binatang"Ada yang !engatakan bah'a aWiWah

  adalah na!a bagi he'an yang die!belih%dina!akan de!ikian karena lehernyadi$&t&ng"Ada $ula yang !engatakan bah'a aWiWah

  itu aalnya ialah - ra!but yang terda$at$ada ke$ala i bayi ketika ia keluar darirahi! ibu% ra!but ini diebut aWiWah%karena ia !eti di,ukur"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  11/26

  Huku! aWiWah adalah unnah (!uakkad* euai$enda$at I!a! Malik% $enduduk Madinah% I!a!

  Syaci dan ahabatahabatnya% I!a! Ah!ad% IhaW%Abu Taur dan kebanyakan ula!a ahli Wih (uWaha*"Dalil aWiWah ini dari Sa!urah bin +undab dia berkata -

  Raulullah a' berabda -Se!ua anak bayi tergadaikan dengan aWiWahnyayang $ada hari ketu#uh die!belih he'an (ka!bing*%diberi na!a dan di,ukur ra!butnya (HR AbuDa'ud% Tir!idVi% Naai% Ibnu Ma#ah% Ah!ad*" +u!lah ka!bing aWiWah bayi bia dilihat dari hadit

  Aiyah ra% bah'a Raulullah a' telah berabda -Bayi lakilaki diaWiWahi dengan dua ka!bing yanga!a dan bayi $ere!$uan atu ka!bing (HRAh!ad Tir!idVi% Ibnu Ma#ah*"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  12/26

  ([* Me!beri Na!a yangBaikSalah atu ke'a#iban &rang tua

  adalah !e!beri na!a yang baikuntuk anaknya" Na!a anak

  !eru$akan d&a dan hara$an dari&rang tua" Me!beri na!a tidakb&leh e!barangan% dengan

  na!ana!a yang ekedar indahatau unik% na!un haru!engandung !akna yang baik"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  13/26

  HAK ANAK

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  14/26

  1. Hak mendapatkan nama yangbaik 

  Na!a anak adalah $enting%karena na!a da$at

  !enun#ukkan identita keluarga%banga% bahkan aWidah"A!a akarya +a$aSelain itu na!a #uga akanber$engaruh $ada k&ne$ diriee&rang"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  15/26

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  16/26

  Na!a baik“Sammuu bi ismii……”(Muttafaq ‘alaih)

  “Sammu bi asmaa il anbiya’ (HR.

  Bukhori)Mengandung !akna kebaikan

  e,ara $&iti !enurut

  $andangan ila!

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  17/26

  Nama-nama rang!halihAl Mughirah bin Syubah radhiyallahu

  ‘anhu !eri'ayatkan dari Nabishallallahu ‘alaihi wasallam%

  bah'aanya beliau berabda- . : >  O 9 w : 9  / |/70 9 w / :} 9 G/ 69  : p ~  9  @ 5 : 7•9 . : >  3/

  “Sesungguhnya mereka (umat-umatterdahulu) menamakan dengan

  nama para nabi mereka dan orang-orang shalih sebelum mereka.” (HRMu"lim)

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  18/26

  SYAKIRIN €S SAKIRINSARIUNAhiyah% Aiyah% Aiyah

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  19/26

  Pe,inta Burung

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  20/26

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  21/26

   Ta!u - Lu,u ekali anaknya% na!anya ia$a‚Bu Ali - #$ B$R%&"

   Ta!u - Maih turunan Arab ru$anyaƒ

  Bu Ali - Bukanƒ karena #$hir $a leB$Ran ha %&"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  22/26

   Ta!u - Mau dkaih na!a ia$a bu anaknya‚N&na ̀ andra - #$#$ '$RN H*#!$*$.+,amu - Turunan BraVil‚N&na `andra - Bukanƒ

  #$gi #$gi '$RNa Hbungan*#a$ !$!a tetang*$"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  23/26

  Ny Dina - anak aya na!anya $#$ N$N/&'$"

   Ta!u - Aduh ,antiknyaƒ a$a ada artinya‚Ny Dina - $#ha!dulillah bia $ per"ali-N$N/I tanggung '$nt&r"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  24/26

   Ta!u - Ibu udah $unya anak‚

  Bu hadi - udah Ta!u - Sia$a Na!anya -Bu Hadi - 0%$#&/&.+

   Ta!u - Xahƒ Beta'i ali% a$a adake$an#angannya #uga‚

  Bu Hadi - Ada N&nƒ #a+AL ekalIlangung #aDI"

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  25/26

  RI`KY „ NINAR…BERT „ MILLYRENATA €ANDY

  PANDU „ TATI

  BASUKI K…MARIYAH

 • 8/18/2019 Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

  26/26

  (]* Men,ukur Ra!but BayiPada hari ketu#uh kelahiran bayi%diunnahkan untuk !e!&t&ng

  ra!but i bayi" Hal ini

  ebagai!ana yang di,&nt&hkan&leh Raululah SAX ketika,u,unya Haan dan Huain lahir"

  Raulullah a' !e!erintahkanuntuk !e!&t&ng ra!but dan!eni!bangnya ukuran $erak%ke!udian diedekahkan ke$ada ki i ki