of 32 /32
PEDAGÓGIA ÉS ANDRAGÓGIA 3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák

Pedagógia és andragógia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagógia és andragógia. 3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák. Nevelési kultúrák (LEIRMANN, 1998):. szakértői (Homo Sapiens), mérnöki (Homo Faber), profetikus, (Homo Viator) kommunikatív (Homo Dialogalis). Ki a felnőttoktató?. Mikor melyik inkább?. Dolgozók továbbképzése - - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Pedagógia és andragógia

PEDAGÓGIA ÉS ANDRAGÓGIA

3. A felnőttoktató - szerepek és kompetenciák

Page 2: Pedagógia és andragógia

Nevelési kultúrák (LEIRMANN, 1998):

szakértői (Homo Sapiens), mérnöki (Homo Faber), profetikus, (Homo Viator) kommunikatív (Homo Dialogalis)

Page 3: Pedagógia és andragógia

Andragógus

Felnőttnevelő Felnőttképző Felnőttoktató

Ki a felnőttoktató?

Page 4: Pedagógia és andragógia

Mikor melyik inkább?

Dolgozók továbbképzése - Dolgozók átképzése - Az ideiglenesen inaktívak képzése - Fiatalok szakképzése – Munkanélküliek átképzése – Munkanélküliek szocializációja – Időskorúak integrációja – Oktatási javak öncélú fogyasztása -

Page 5: Pedagógia és andragógia

A tanári professzionalizmus jegyei az OECD szerint:

Szakértelem Pedagógiai know-how A technológia értése Szervezeti kompetencia és team-munka Rugalmasság Mobilitás Nyitottság

Forrás: OECD Education Policy Anaysis Paris 1998.

Page 6: Pedagógia és andragógia

Pedagógus-andragógus szerepek

A tanítói, a tanári és a felnőttoktatói munka egylényegű mesterségként írható le

A pedagógus szerepek több kevesebb módosítással kiterjeszthetők a kultúraközvetítők szélesebb világára

A hagyományosan jól körülhatárolt, stabil pedagógus szerep-együttes és a hagyományosan nyitottabb andragógus szerep-együttes számos ponton közeledni látszik.

Page 7: Pedagógia és andragógia

Változó pedagógus-andragógus szerepek

Page 8: Pedagógia és andragógia

A szerepváltozás oka többek között a tanulási színterek gazdagodása

Page 9: Pedagógia és andragógia

OECD1998

ANGOLSZÁSZ(CBL)

McSCRIVEN1989

ZRINSZKY 1994Kozma 1977

TRENCSÉNYI 1988

SZOKOLY2003

Szakértelem  Ped-i know how  A technológia értése Szervezeti kompetencia és együttműködés Rugalmasság Mobilitás Nyitottság

Tervező  Alkotó Tudásmérő Gyakorló  Tananyag fejlesztő  Tantárgyi Ösztönző Iskolarendszer tagja Értékelő Vállalkozó Pedagógiai szakember

Kötelességek ismerete  Az iskola és az iskolai közösség ismerete Szaktudományi Oktatástervezési (insructional design) Tanulókról szóló információk gyűjtése  Feed back viselkedés  oktatási viselkedés

Nevelő egyfajta „szülői szerep”,  Szakember egy tudományágban specialista Tisztviselő

A nevelőtestület „belső”„függetlení-tett” tagja „külsősök” Páros ped.szerepek Osztályfőnök  Hármas, négyes elemű szerepkörök

Tantárgyi  Módszertani, ICT Tervezési Mérési, minőségbiztosítási  Iskolaszervező, -vezető  Innovációs (vállalkozási) Nevelési Tanácsadó Gyermek- és ifjúságvédelmi Szabadidő szervező

Page 10: Pedagógia és andragógia

A mentori szerep

A mentori kapcsolat a mentorált személy egyéni elkísérését jelenti.

A mentori szerep –az andragógus szerepekhez hasonlóan – összetett tevékenység együttes, amelyben a szerepek akár konfliktusba is kerülhetnek egymással.

A mentor legfőbb szerepe a segítés, de ez jól megkülönböztethető más segítő szerepektől (szülő, tanár, barát, idősebb testvér stb.).

A mentor az „útmutató tábla” metaforájával írható le (Mészáros 2007, Szivák 2003), azaz megmutat, ajánl egyfajta megoldási utat egy adott probléma felmerülése esetén, de dönteni és az utat végigjárni magának a segített személynek kell.

Page 11: Pedagógia és andragógia

A mentor munka céljai

a hátrányos helyzetű csoportok körében jelentkező nehézségek megismerése, felmérése, módszerek és eljárások ezek semlegesítésére,

Segítés tanácsadással (életvezetési, tanulási, munkahelyi problémák, konfliktusok)

Munka-szocializáció prevenció

Page 12: Pedagógia és andragógia

A kompetencia fogalma

Nyelvi eredete: „competo” (latin) – képes valamire

Meghatározásai: nincs egységesen elfogadott definíció

Page 13: Pedagógia és andragógia

A kompetencia köznapi jelentése:

illetékesség, jogosultság, hatáskör szakértelem, felkészültség, hozzáértés beavatottság

Kompetens az, aki illetékes …stb.

Page 14: Pedagógia és andragógia

A kvalifikáció és a kompetencia összehasonlítása

Kvalifikáció

statikus kívülről

(intézményekben) megszerezhető szakképzettség

Kompetencia

dinamikus egyéni (bennünk

kialakuló) cselekvőképesség

Page 15: Pedagógia és andragógia

A kompetencia munkaerőpiaci jelentése

Teljesítőképes tudás Az adottságok és készségek alkalmazási

képessége és szándéka

Page 16: Pedagógia és andragógia

Kulcskompetenciák 1.verzió (Mertens, 1989)

Problémamegoldó képesség és kreativitás

Tanulási és gondolkodási képesség Indoklási és értékelési képesség Kooperációs és kommunikációs

képesség A felelősségvállalás képessége Önállóság és teljesítőképesség

Page 17: Pedagógia és andragógia

Kulcskompetenciák 2. verzió (EU-dokumentumok)

Az egész életen át tartó tanulást elősegítő készségek:

Alapkészségek (írás, olvasás, számolás) Kommunikációs készségek Problémamegoldó készségek Csapatmunkára való készség Kreatív gondolkodás Számítógépes ismeret Folyamatos tanulás készsége

Page 18: Pedagógia és andragógia

Az Európai Képzési Alapítvány Tanácsadói Fóruma 8-kategóriás modellje

Elemi kompetenciák: írás, olvasás, beszéd, kommunikáció, számolás

Életvezetési és önfejlesztési készségek Kulcskompetenciák Szociális és állampolgári készségek,

kompetenciák Munkavállaláshoz kötődő készségek,

kompetenciák Vállalkozói készségek Menedzsmentkészségek Általános készségek

Page 19: Pedagógia és andragógia

A személyiség kompetenciarendszere (Nagy József nyomán)

SZEMÉLYES KOMPETENCIA

KOGNITÍV KOMPETENCIA

SZOCIÁLIS KOMPETENCIA

SPECIÁLIS KOMPETENCIÁK

Page 20: Pedagógia és andragógia

Felnőttoktatói kompetenciák

speciális kompetencia:

andragógiai szempontból releváns, azaz a felnőttek hatékony tanításához elengedhetetlen speciális képességek, szokások, minták, készségek és ismeretek rendszere.

Page 21: Pedagógia és andragógia

A felnőttképzők hagyományos kompetenciaterületei Szakértői tudás Képesség meghatározott

(munka)folyamatok megismertetésére, tervezésére és kivitelezésére

A résztvevők alapos ismerete (megismerésének képessége)

Képesség „jövőkép” kialakítására (tanulási elképzelés)

Képesség a résztvevők együttműködési és tanulási szándékának motiválásra

Page 22: Pedagógia és andragógia

A felnőttképzők újszerű, speciális kompetenciái

Képesség a felnőtt tanulási környezetének megteremtésére – motivációra

Képesség a felnőtt önirányításához szükséges mértékű támogatás megadására

Tanácsadási képesség Részvételt (kooperációt) elősegítő

módszerek alkalmazásának képessége A bevonás képessége

Page 23: Pedagógia és andragógia

Felnőttoktatóval szembeni elvárások a jelenlévő hallgatók szerint (1)

??? ???

Page 24: Pedagógia és andragógia

Felnőttoktatóval szembeni elvárások a jelenlévő hallgatók szerint (2)

??? ???

Page 25: Pedagógia és andragógia

A felnőttoktatóval szembeni hallgatói elvárások – összegezve:

Általános emberi – etikai elvárások Szaktudásbeli elvárások Pedagógiai-andragógiai (módszerbeli,

bánásmódbeli) elvárások

Page 26: Pedagógia és andragógia

A STEP 21 MODELLmint átfogó, egységes értékelési keretrendszer(Saját modell)

Page 27: Pedagógia és andragógia

Diagnosztizálható-eugyanazon szempontok segítségével a pedagógusi és a felnőttoktatói tevékenység?

PÉLDÁK

Page 28: Pedagógia és andragógia

Sikeres Továbbtanulás/ munkavállalás

Önálló ismeretszerzésre,

önfejlesztésrevaló képesség

Nyilvános (külső)megmérettetésenvaló megfelelés

Képességeknekmegfelelő tanulói/

hallgatóiteljesítmény

Kimutatható kompetencia- és

teljesítmény-növekedés

A tantervi/ képzési minimum

tudása

Pozitív tanulói/hallgatói

viszonyulás

A PED/ANDReredményességének

tényezői

Page 29: Pedagógia és andragógia

Igazodás a jó/legjobb

gyakorlatokhoz

Pedagógiailag indokolt eljárásbeli,

módszerbeliváltoztatás

Váratlan helyzetek

kommunikációsszintű kezelése

Fejlesztő visszajelzések

megfelelőidőzítése

A tanulók aktuális teljesítő-

képességénekfigyelembe vétele

Az osztály- (csoport)klíma, tanulási kultúra

figyelembevétele

A tanítás (osztálytermi/ külső)

feltételrendszerénekfigyelembevétele

A PED/ANDRrugalmasságának

tényezői

Page 30: Pedagógia és andragógia

Ráfordításokkal arányoshozzáadott érték

Az erőforrások tényleges kihasználása

Megfelelőidőgazdálkodás

Adekvátinformációtechnika

Alkalmas módszer

Optimális tanulásszervezési eljárás

Tanítási - tanulási kedv nyitottság

A PED/ANDRhatékonyságának

tényezői

Page 31: Pedagógia és andragógia

Példa a hatékonyság értékelési szempontjainak értelmezésére (Ifjúságsegítő terület)

HatékonyságHatékonyság

Optimális tanulásszervezési eljárásOptimális tanulásszervezési eljárás

Pl.: TerepgyakorlatPl.: Terepgyakorlat

Pl.: Sajátélményű animáció (mászófal segítségével) Pl.: Sajátélményű animáció (mászófal segítségével)

Page 32: Pedagógia és andragógia

Monoriné Papp Sarolta [email protected]

Köszönöm a figyelmet!