Click here to load reader

Pedagogi Produktif

 • View
  259

 • Download
  22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strategi Pembelajaran Pedagogi Produktif Kemahiran Mendengar & Bertutur

Text of Pedagogi Produktif

 • 1

  1.0 Pendahuluan

  Pedagogi ialah kajian mengenai

  pengajaran, khususnya pengajaran dalam

  pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah

  sains dan seni mengenai cara mengajar di

  sekolah. Secara umumnya pedagogi merupakan

  mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin

  menjadi guru di sekolah. Sebagai satu bidang

  kajian yang luas, pedagogi melibatkkan kajian

  mengenai proses pengajaran dan pembelajaran,

  pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan

  juga interaksi guru dengan pelajar.

  Dari segi etimologinya,

  perkataan Pedagogi datangnya daripada bahasa

  Yunani paidagogos, hamba yang menghantar

  dan mengambil budak-budak pergi balik dari

  sekolah. (lihat Paideia.)

  Mereka yang

  mahu menjadi

  guru mesti tahu

  mengenai

  pedagogi.

 • 2

  Perkataan paida merujuk kepada kanak-

  kanak, yang menjadikan sebab kenapa

  sebahagian orang cenderung membezakan antara

  pedagogi (mengajar kanak-kanak) dan andragogi

  (mengajar orang dewasa). Perkataan Yunani

  untuk pedagogi, pendidikan, adalah digunakan

  dengan lebih meluas, dan seringkali kedua-duanya

  boleh ditukar guna.

  Pedagogi moden selalunya membahagikan fungsi

  pengajaran kepada tiga bidang, yakni apa yang

  dimaksudkan sebagai Taksonomi Bloom. Menurut

  Taksonomi Bloom, pengajaran boleh terbahagi

  kepada:

  Bidang Kognitif

  Berkenaan dengan aktiviti mental seperti

  kefahaman, pengetahuan dan analisa.

  Bidang Afektif

  Berkenaan dengan sikap dan sahsiah diri.

  Bidang Psikomotor

  Berkenaan dengan aktiviti fizikal seperti

  kemahiran hidup, pertukangan, dan sukan.

  Pedagogi

  Mengajar kanak-

  kanak

  Andragogi

  Mengajar orang

  dewasa

 • 3

  Ketiga-tiga bidang ini nampaknya begitu

  tersendiri sifatnya, tetapi dalam keadaan

  pengajaran dan pembelajaran semula jadi,

  pengasingan ketiga perkara ini selalunya tidak

  wujud.

  Contohnya, apabila seorang guru ingin

  mengajar seorang pelajar menulis, dia perlu

  mengajar pelajar itu cara memegang pensel

  (bidang psikomotor); bentuk huruf dan maknanya

  (bidang kognitif); dan juga harus memupuk minat

  untuk belajar menulis (bidang afektif).

  Pedagogi merupakan satu ilmu yang luas

  dan mendalam. Perbincangannya boleh dibahagi

  kepada dua bahagian yang besar iaitu:

  Perkaedahan pengajaran

  Teori pembelajaran dan pengajaran

  Pedagogi satu ilmu

  yang sangat luas.

 • 4

  Pada lazimnya, seorang bakal guru akan

  mendalami kedua-dua bidang ini sebelum menjadi

  seorang guru. Tetapi disamping itu, bakal guru

  juga harus mempelajari perkara-perkara seperti

  pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah,

  kurikulum sekolah, cara mengajar , Interaksi guru

  dengan pelajar dan sebagainya.

  Seorang guru dalam menjalankan tugasnya

  sebagai pendidik di sekolah, perlu mempunyai

  satu set ilmu tentang bagaimana cara mendidik

  murid-murid. Guru bukan hanya sekadar mahir

  dalam menyampaikan pengajaran, tetapi guru juga

  harus mampu membangunkan peribadi murid-

  murid, mengembangkan watak mereka, serta

  menajamkan pemikiran dan naluri murid-murid.

  Pedagogi merupakan ilmu yang mengkaji

  bagaimana cara untuk seorang guru membimbing

  murid-murid, bagaimana harus berhadapan

  dengan murid, apakah tugas seorang pendidik,

  dan apakah tujuan pendidikan tu diberikan kepada

  murid-murid.

  Guru bukan hanya

  mahir

  menyampaikan

  ilmu tetapi juga

  harus mampu

  membangunkan

  sahsiah murid.

 • 5

  Secara umumnya, pedagogi boleh di anggap

  sebagai ilmu pendidikan yang meniktik beratkan

  kepada pemikiran, matlamat pendidikan serta

  bagaimana guru harus membimbing dan mendidik

  murid-murid.

  Pedagogi merupakan suatu teori yang teliti,

  kritis, dan mempunyai objektif mengembangkan

  konsep-konsep mengenai hakikat proses

  pendidikan.

  Secara ringkasnya, pedagogi dapat

  disimpulkan sebagai panduan ilmu pendidikan

  untuk guru-guru menguasai kemahiran-kemahiran

  dalam merancang, melaksana dan mentaksir

  pengajaran dan pembelajaran serta bagaimana

  mahu mewujudkan suasana yang kondusif untuk

  pengajaran dan pembelajaran supaya ia lebih

  berkesan dan bermakna.

  Pedagogi satu ilmu

  yang menitik

  beratkan

  pemikiran,

  matlamat

  pendidikan &

  bagimana guru

  membimbing

  murid.

 • 6

  1.1 Latar Belakang Dan Konsep

  Pedagogi Produktif

  Pedagogi adalah strategi yang digunakan

  oleh guru untuk mengajar murid secara

  profesional, manakala Pedagogi Produktif adalah

  kaedah yang digunakan di dalam bilik darjah yang

  fokusnya adalah pada memberikan arahan yang

  bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran

  murid.

  Pedagogi Produktif adalah nama yang

  diberikan kepada model multidimensional latihan

  bilik darjah. Ia juga dikenali sebagai rangka kerja

  untuk pembangunan professional yang

  memfokuskan kepada latihan bilik darjah dan

  perhatian amat diberikan kepada kesaksamaan

  dalam pendidikan. Sesetengah strategi yang

  digunakan oleh guru hanya sesuai untuk teknik

  Apakah yang

  dimaksudkan

  dengan Pedagogi

  Produktif??

 • 7

  pengajaran yang tertentu sahaja dan bergantung

  kepada kumpulan atau sebagainya dan guru

  harus membuat pemilihan untuk menggunakan

  teknik yang dirasakan sesuai.

  Pedagogi produktif berbeza dengan

  pendekatan lain. Ia sangat komprehensif dan

  tidak hanya memfokuskan kepada satu aspek

  atau kaedah pengajaran sahaja.

  Pedagogi Produktif juga merupakan satu

  rangka kerja umum dimana guru boleh memilih

  dan mengembangkan strategi pengajaran dengan

  Apa yang diajar?

  Kepelbagaian gaya pendidikan

  Latar belakang murid-murid mereka.

  Pedagogi Produkrif merupakan projek tahap

  pertama dari program pembelajaran dan

  pembangunan bagi menyokong pembaharuan

  kurikulum yang mula diperkenalkan di semua

  sekolah di Queensland bermula tahun 2001.

  Pedagogi produktif berbeza

  dengan pendekatan lain.

  Ia sangat komprehensif dan

  tidak hanya memfokuskan

  kepada satu aspek atau kaedah

  pengajaran sahaja.

 • 8

  Ia merupakan strategi yang melibatkan

  sekolah dalam pembangunan profesional dalam

  pedagogi produktif dan penilaian produktif.

  Pada asasnya, pedagogi produktif

  menggunakan strategi dan konsep pembelajaran

  yang sedia ada cuma diubah kepada modul yang

  sederhana. Namun dengan berdasarkan kepada

  penilaian faktor-faktor tersebut, peningkatan

  kesedaran guru adalah yang paling penting kerana

  ia menyumbang kepada kejayaan program

  tersebut.

  Menurut Profesor Jenny Gore dari University

  Of Newcastle menyatakan bahawa pedagogi

  produktif yang menarik adalah penting untuk

  menarik minat pembelajaran murid. Beliau juga

  menyatakan pendidikan dahulu lebih menekankan

  persekitaran pembelajaran, kemahiran khusus dan

  semua sukatan pelajaran. Tetapi sebenarnya kita

  terlepas pandang tentang fokus dan cabaran

  intelektual kepada semua pelajar.

  pedagogi produktif

  yang menarik

  adalah penting

  untuk menarik

  minat

  pembelajaran

  murid

 • 9

  Peningkatan kepada kualiti intelektual

  melibatkan pengenalan kepada pengetahuan dan

  tidak hanya kepada matlamat semata-mata. Hal

  ini menggalakkan pelajar untuk berfikir aras tinggi

  dan pendekatan kepada pengetahuan di mana ia

  melibatkan penyampaian idea dan hujah yang

  bertentangan dengan pendekatan memberi. Hal

  ini bertujuan untuk memastikan pelajar belajar

  bekerja daripada sibuk bekerja. (Jenny).

  Belajar bekerja daripada

  sibuk bekerja. (Jenny).

 • 10

  1.2Ciri-Ciri Pedagogi Produktif

  Dalam pedagogi produktif, guru sentiasa

  akan dinilai sama ada guru itu mempunyai kualiti

  yang tinggi atau guru itu berkualiti sederhana atau

  berkualiti rendah. Guru yang mempunyai tahap

  yang tinggi dikatakan sangat berbeza daripada

  mereka yang mempunyai kualiti yang rendah.

  Guru-guru yang dikatakan mempunyai kualiti

  tinggi dapat dilihat daripada beberapa perkara

  seperti rasa tanggungjawab kepada murid.

  Guru bertanggungjawab bagi memastikan

  murid memahami kemahiran yang diajar dan guru

  juga bertanggungjawab untuk menarik minat murid

  untuk belajar dan memperolehi ilmu pengetahuan.

  Guru juga menggunakan pelbagai pendekatan

  berdasarkan teori atau generalisasi yang tertentu.

  Guru bertanggungjawab bagi memastikan murid memahami kemahiran yang diajar

 • 11

  Pendekatan pengajaran pedagogi produktif

  sering digunakan oleh guru yang berkualiti tinggi

  untuk mendekati murid dan memulakan proses

  pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata

  pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau

  sesuatu kemahiran.

  Selain itu, guru yang mempunyai kualiti yang

  tinggi juga seorang yang sangat berkesan dalam

  meningkatkan hasil pembelajaran murid. Guru ini

  juga dapat menggunakan pelbagai kaedah dan

  tek