of 24 /24
PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA ISTARSKE ŽUPANIJE OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA 2008. GODINU Ožujak, 2008.

Operativna razada Plana za 2008. godinu - Zdravi gradovi ... Anđela Počekaj kontinuirano pozivanje, koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa screening mamografije u županiji

 • Author
  lamdan

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Operativna razada Plana za 2008. godinu - Zdravi gradovi ... Anđela Počekaj kontinuirano...

 • PLAN ZA ZDRAVLJE GRAANA ISTARSKE UPANIJE

  OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA 2008. GODINU

  Oujak, 2008.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  2

  Sadraj Operativnog plana aktivnosti za 2008. godinu: 1. Opi dio.............................................................................................................3 1.1. Ciljevi...............................................................................................................3 1.2. Aktivnosti.........................................................................................................3 1.3. Odgovornost za provedbu Plana.....................................................................4 2. Plan za rano otkrivanje raka dojke u 2008.god .............................................5 2.1. Kratkoroni ciljevi i plan aktivnosti za 2008. godinu ........................................5 2.2. Financijski aspekt Plana za 2008. godinu .......................................................7 3. Plan za prevenciju kardiovaskularnih bolesti ...............................................8 3.1. Kratkoroni ciljevi i plan aktivnosti za 2008. godinu ........................................8 3.2. Financijski aspekt Plana za 2008. godinu .......................................................9 4. Plan za prevenciju ovisnosti u 2008. godini ...............................................10 4.1. Unapreenje provoenja primarne prevencije ..............................................11 4.2. Bolje provoenje sekundarne prevencije ......................................................12 4.3. Unapreenje svih slubi za lijeenje i rehabilitaciju ovisnosti i bolje provoenje programa lijeenja ......................................................................13 4.4. Financijski aspekt Plana za 2008. godinu .....................................................16 5. Plan za unapreenje socio-zdravstvene zatite starijih osoba .................17 5.1. Podizanje standarda u institucionalnoj skrbi .................................................17 5.2. Poticanje vaninstitucionalnih oblika skrbi ......................................................18 5.3. Uspostavljanje i razvijanje intersektorske koordinacije i volontarijata ...........19 5.4. Financijski aspekt Plana za 2008. godinu .....................................................21 6. Plan zatite voda u 2008.godini ....................................................................22 6.1. Provoenje administrativnih mjera zatite vodnih resursa i podizanje ............. ekoloke svijesti graana..............................................................................22 6.2. Unapreenje gospodarenja krutim otpadnim tvarima ...................................22 6.3. Unapreenje sustava javne odvodnje i proiavanja otpadnih voda...........23 6.4. Podizanje kvalitete vodoopskrbnog sustava .................................................23 6.4. Financijski aspekt Plana za 2008. godinu .....................................................24

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  3

  1. OPI DIO Operativni plan aktivnosti za 2008. godinu proizlazi iz Plana za zdravlje graana Istarske upanije koji je usvojen 2005. godine (iako se neke od aktivnosti provode i od 2003. godine) a obuhvaa period do kraja 2012. godine. U glavnom dokumentu srednjoroni ciljevi postavljeni su do kraja 2007. godine. Zbog toga nam se ove, 2008. godine, s jedne strane namee potreba osiguranja kontinuiteta u provedbi plana, to podrazumijeva osiguranje materijalnih, organizacijskih i strunih uvjeta i po mogunosti njihovo kvantitativno i kvalitativno unapreenje. S druge strane, duni smo provjeriti vlastitu uspjenost i uinkovitost na kraju srednjoronog razdoblja kako bismo vidjeli pribliavano li se i koliko ciljevima postavljenim dugorono. Istovremeno, pokret zdravih gradova tijekom cijele ove godine obiljeava 20-godinjicu postojanja i tim povodom pokree kampanju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Kako smo tijekom dosadanje provedbe Plana za zdravlje graana Istarske upanije i sami postali svjesni vlastitih nedostataka u marketinkom pristupu, cijenimo da nam kampanja Hrvatske mree moe posluiti kao dobra platforma za promociju upanijskog plana. 1.1. Sukladno navedenom opi ciljevi Operativnog plana aktivnosti za 2008. godinu jesu:

  a) Osigurati strune, materijalne i druge uvjete za provedbu Operativnog plana aktivnosti za 2008. godinu i ojaati kompetenciju tima suradnika

  b) Poveati vidljivost Plana za zdravlje graana Istarske upanije c) Izvriti evaluacija procesa i postignua u provedbi Plana za zdravlje

  graana Istarske upanije u srednjoronom periodu 1.2. Aktivnosti

  aktivnost tko kada Odravanje sastanaka radi praenja realizacije i koordinacije svih planiranih aktivnosti u 2008.

  upanijski tim zaduen za provedbu Plana za zdravlje

  Svakog 1. i 3. ponedjeljka u mjesecu

  Komunikacija s voditeljima radnih grupa

  lanovi upanijskog tima (po 2 nadlena za prioritet) s voditeljima radnih grupa

  Najmanje jednom u 2 mjeseca

  Isplata planiranih financijskih sredstava za provedbu aktivnosti iz Plana za zdravlje

  UO za zdravstvo i socijalnu skrb I i UO za proraun i financije I

  Prema Planu izvrenja prorauna

  Zajedniki sastanak s korisnicima sredstava iz Programa javnih potreba

  lanovi upanijskog tima (po 2 nadlena za prioritet) s odgovornim osobama korisnika

  Najkasnije do srpnja

  Predlaganje sporazuma o suradnji jedinicama lokalne samouprave

  upanijski tim zaduen za provedbu Plana za zdravlje

  Najmanje 3 JLS

  Odravanje uspostavljenih i razvoj novih oblika suradnje sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama

  upanijski tim zaduen za provedbu Plana za zdravlje

  Po potrebi

  Pruanje podrke privatnim i graanskim inicijativama koje mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva iz Plana za zdravlje

  upanijski tim zaduen za provedbu Plana za zdravlje

  Po sluaju

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  4

  Upotpunjavanje sastava upanijskog tima

  - politika komponenta - u prioritetu stari - u prioritetu ovisnosti

  upanijsko poglavarstvo na prijedlog upanijskog tima

  Oujak

  Ukljuivanje u edukaciju II. Faze Projekta Rukovoenje i upravljanje za zdravlje

  Svi lanovi upanijskog Tima

  Oujak Travanj Lipanj Rujan

  Sudjelovanje na strunim skupovima - Sajam zdravlja - Konferencija CDC - Motovunska kola - Europska konferencija

  zdravih gradova

  lanovi upanijskog Tima i radnih grupa

  Travanj Svibanj Lipanj-srpanj Listopad

  Sudjelovanje u medijskoj kampanji povodom 20-godinjice zdravih gradova izrada plana i provedba aktivnosti tematski po mjesecima: sijeanj zdravlje ena,

  ravnopravnost spolova veljaa zdravlje obitelji oujak zdravlje djece i mladih travanj zdravo urbano

  planiranje svibanj osobno zdravlje lipanj ekoloka osvijetenost srpanj demokracija i

  odgovornost graanstva kolovoz cjeloivotno

  obrazovanje rujan rekreacija i tjelesna

  aktivnost listopad zdravlje starijih osoba studeni osobe s invaliditetom prosinac susjedstvo i lokalna

  zajednica

  lanovi upanijskog Tima i radnih grupa i svi suradnici u provedbi plana za zdravlje

  - izrada Plana aktivnosti do 10 u mjesecu za slijedei mjesec - provedba aktivnosti tijekom cijelog mjeseca 12 mjeseci u godini

  Tiskanje i distribucija promotivnog materijala: plakati, baneri, naljepnice, bedevi .

  Koordinatorica Tima u suradnji s Hrvatskom mreom zdravih gradova

  Sijeanj

  Priprema materijala za sudjelovanje u Ligi zdravih gradova i prijava evaluacija na nacionalnoj razini

  Svi lanovi upanijskog Tima uz suglasnost upanijskog poglavarstva

  Oujak svibanj

  Provedba procesa evaluacije Plana na upanijskoj razini

  Svi lanovi upanijskog Tima

  1.3. Odgovornost za provedbu Operativnog plana u 2008. godini - povjerena je posebno imenovanom upanijskom timu koji koordinira i usmjerava aktivnosti radnih grupa, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi te udruga izvritelja pojedinanih zadataka i/ili dijelova ovog Operativnog plana. Sa svim suradnicima u provedbi Plana Istarska upanija dogovara i potpisuje posebne sporazume kojim se odreuju meusobna prava i obveze.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  5

  2. UPANIJSKI PLAN ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE U 2008.GODINI

  Dugoroni cilj: do 2012.g. rak dojke bit e rano otkriven (u veliini do 10 mm) kod 30% novooboljelih ena 2.1. KRATKORONI CILJEVI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2008. GODINU

  I. poveati dostupnost mamografije - do kraja 2008. godine dovrit e se

  projekt preventivne mamografije za ene roene 1961. godine i obavljati za ene roene 1962. godine koje u zadnje dvije godine nisu obavile mamografski pregled uz obuhvat od oko 55%

  aktivnost tko kada

  osigurati financijska sredstva iz upanijskog prorauna za preventivnu mamografiju

  Romanita Rojni 30.12.2007.

  organizirati provoenje preventivnih mamografskih pregleda

  ravnateljica IDZ i Povjerenstvo za

  preventivnu mamografiju

  kontinuirano

  evaluirati provedbu preventivne mamografije 1961.godita (zaostaci)

  Povjerenstvo za preventivnu

  mamografiju i Zavod za javno zdravstvo

  Oujak 2008.

  uspostaviti suradnju s JLS po pitanju sufinanciranja preventivne mamografije

  Romanita Rojni, Danijela Lazari

  Zec, Anela Poekaj

  kontinuirano

  pozivanje, koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa screening mamografije u upaniji

  Zavod za javno zdravstvo Istarske

  upanije

  kontinuirano

  provesti edukaciju i motivaciju ena za skrb o zdravlju dojki - tijekom 2008.

  godine educirati oko 2500 ena i mukaraca u upaniji

  aktivnost tko kada provedba edukacije ena IDZ, ZJZ Istarske upanije,

  Liga protiv raka Pula, K GEA kontinuirano

  koordinacija provedbe Plana edukacije ena

  Ljiljana Vojni kontinuirano

  tiskanje letaka, broura Drutvo Crvenog kria I Do lipnja 2008.

  Aktivnosti putem medija (razgovori sa enama, strunjacima, aktivisticama ) i radio spotovi

  Radna grupa za edukaciju i promicanje svjesnosti ena te Povjerenstvo za preventivnu mamografiju

  kontinuirano

  Organizacija humanitarne akcije Dan narcisa

  K GEA i Liga protiv raka Kraj oujka ili poetak travnja 2008.

  Obiljeavanje Dana ruiaste vrpce

  K GEA i Liga protiv raka listopad 2008.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  6

  II. provesti edukaciju lijenika i patronanih sestara za rano otkrivanje raka dojke - tijekom 2008. godine provesti minimalno 2 teaja edukacije lijenika o ranom otkrivanju raka dojke

  aktivnost tko kada provedba Plana edukacije lijenika Danica Kuzmanovi i

  Radna grupa za trajnu edukaciju lijenika i medicinskih sestara

  kontinuirano

  III. provoditi podrku oboljelima tijekom 2008. godine skratiti vrijeme od operacije do poetka diferentne terapije s 41 na 20 dana

  aktivnost aktivnost aktivnost nastaviti rad na virtualnom umreavanju citologije s Ambulantom za dojku

  Lems Jerin i TQM tim do kraja 2008.

  nastaviti rad na virtualnom umreavanju dislociranih mamografskih jedinica u Istri s Ambulantom za dojku

  Anela Poekaj, Lems Jerin

  do kraja 2008.

  monitoring trajanja dijagnostikog postupka

  Marija Tatkovi Kontinuirano

  skraivanje vremena od operacije do poetka diferentne terapije

  TQM tim do kraja 2008.

  stvaranje preduvjeta za ugradnju port- katetera za aplikaciju terapije onkolokim bolesnicima

  TQM tim do kraja 2008.

  provedba psihijatrijsko-psiholoke podrke onkolokim bolesnicima i obiteljima

  Danica Kuzmanovi, Tomslav Peharda

  kontinuirano

  pruanje palijativne skrbi Danica Kuzmanovi, Julijana Markovi

  kontinuirano

  limfna drenaa Ljiljana Vojni kontinuirano Tablica : Indikatori za evaluaciju postignua za 2008. godinu SCREENING

  MAMOGRAFIJA EDUKACIJA I

  MOTIVACIJA ENAEDUKACIJA LIJENIKA

  1.1 Indikatori obuhvat ena

  odreenih godita

  preventivnim mamografijama

  broj ena na predavanjima

  broj teajeva edukacije lijenika

  2005. 1959.- 51% 2.883 2 2006. 1959. 56,27%

  1960. 42,77% 2.435 3

  2007. 1960.- 51,99% 1961.- 44, 06% 3.642 2

  oekivani za 2008.

  1961.- 55% 1962.- 45% 2.500 2

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  7

  FINANCIJSKI ASPEKT PLANA ZA 2008. GODINU

  RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

  izvor financiranja

  plan za 2007.

  plan za 2008.

  1. Dostupnost mamografije 420.000 662.000ukupno 1.1. 400.000 632.000Istarska upanija 150.000 150.000Grad Pula 60.000Grad Pore 200.000Grad Labin 80.000

  1.1. Screening mamografije

  Grad Rovinj 250.000 142.0001.2. Screening mamografije - Nacionalni program Istarska upanija 20.000 30.0002. Edukacija i motivacija ena za skrb o zdravlju dojki 78.000 90.3002.1. Edukacija ena o samopregledu dojke, predavanja, radionice, tiskanje letaka, broura Istarska upanija 78.000 90.3003. Senzibilizacija i edukacija lijenika i patronanih sestara 20.000 7.2003.1. Edukacija lijenika i patronanih sestara, ambulanta za bolesti dojke Istarska upanija 20.000 7.2004. Podrka oboljelima 35.500 32.5004.1. Limfna drenaa Istarska upanija 25.000 22.5004.2. Psiholoko savjetovalite Istarska upanija 10.500 10.000

  UKUPNO 1.+2.+3.+4: 553.500 792.000

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  8

  3. PLAN ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U 2008. GODINI

  3.1. KRATKORONI CILJEVI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2008. GODINU

  I. edukacija o rizinim imbenicima -

  1.2 Aktivnost 1.3 Nosioci 1.4 Vrijeme edukacija o rizinim imbenicima za nastanak kardiovaskularnih bolesti kroz medije i tribine za graanstvo

  lijenici, patronaa i med. sestre (PZZ, ZZJZI i OB Pula)

  kontinuirano i obiljeavanjem znaajnih datuma (Dan nepuenja, Dan srca, Dan pjeaenja i Dan hrane)

  predavanja u srednjim kolama po Istarskoj upaniji

  ZZJZI kontinuirano

  iznalaenje sredstava za tiskanje broure Zdravim nainom ivota do zdravog srca ?

  Upravni odjel za zdr. i soc skrb ZZJZI

  do lipnja 2008.

  distribucija broure Zdravim nainom ivota do zdravog srca

  ZZJZI do listopad 2008.

  II. bolja ponuda preventivnih programa - otvaranje kole nepuenja u Poreu u sklopu Istarskih domova zdravlja

  1.5 Aktivnost 1.6 Nosioci 1.7 Vrijeme osigurati sredstva za preventivne programe

  Istarska upanija, JLS sijeanj 2008.

  nastavak rada kole nepuenja u Puli

  Istarski domovi zdravlja kontinuirano

  poetak rada kole nepuenja u Poreu

  Istarski domovi zdravlja Oujak 2008.

  sportska rekreacija i promocija amaterskog sporta

  sportske udruge i klubovi tijekom 2008.

  nastavak rada kole pravilne prehrane u sklopu Istarskih domova zdravlja - Pula

  Istarski domovi zdravlja

  nastavak rada na promociji pjeaenja i rekreacije u prirodi

  KRUPP, ZZJZI kontinuirano

  Nastavak rada Dijabetike udruge Istarske upanije Pula

  Voditeljica udruge I suradnici

  kontinuirano

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  9

  III. rano otkrivanje visokog tlaka - do kraja 2008. godine obaviti pilot-projekat ranog otkrivanja tlaka i procijene rizinih imbenika osoba koje podlijeu zdravstvenom nadzoru u ambulantama HES ova na podruju Istarske upanije

  1.8 Aktivnosti 1.9 Nosioci 1.10 Vrijeme Pokrenuti pilot-projekt ranog otkrivanja tlaka i procijene rizinih imbenika osoba koje podlijeu zdravstvenom nadzoru u ambulantama HES ova na podruju Istarske upanije

  ZZJZI tijekom 2008.

  Proiriti predavanja i radionice sa mjerenjem tlaka u nekoj radnoj ustanovi organizaciji?

  ZZJZI tijekom 2008.

  FINANCIJSKI ASPEKT PLANA ZA 2008. GODINU

  KARDIOVASKULARNE BOLESTI izvor financiranja

  plan za 2007.

  plan za 2008.

  1. Edukacija o rizinim imbenicima 30.000 45.0001.1. Edukacije, promocije pravilne prehrane Istarska upanija 0 15.0001.2. Kontrola i unapreenje kvalitete prehrane u predkolskim ustanovama Istarska upanija 30.000 30.0002. Preventivni programi 135.000 172.400

  Istarska upanija 50.000 47.4002.1. Organizirano pjeaenje i rekreacija Grad Pula 15.000

  Istarska upanija 20.000 20.0002.2. kole zdrave i pravilne prehrane Grad Pula 25.000

  Istarska upanija 40.000 30.0002.3. kole odvikavanja od puenja Grad Pula 35.0002.4. Nastavak rada na prevenciji KVB u okviru Hrvatske zdravstvene ankete Istarska upanija 25.000 03. Rano otkrivanje visokog krvnog tlaka 0 37.6003.1. Procjena rizinih imbenika na nastanak KV bolesti Istarska upanija 0 37.600

  UKUPNO (1.+2.+3.): 165.000 255.000

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  10

  Prevencija i lijeenje ovisnosti predstavlja jedan od upanijskih zdravstvenih prioriteta u odnosu na kojeg se planiraju aktivnosti u Planu za zdravlje Istarske upanije. Pojavnost ovisnosti se kontinuirano i sustavno zahvaa na tri razine preventivnog djelovanja: -primarna prevencija (usmjeravanje na programe kojima se zdrava populacija nastoji zadrati zdravom, jaanje zatitnih i smanjivanje rizinih faktora za pojavu ovisnosti); - sekundarna prevencija (rana identifikacija rizika i rizinih ponaanja sa ciljem rane intervencije i zahvaanja pojedinaca na niskoj razini rizika); -tercijarna prevencija (lijeenje ovisnika o opojnim drogama i razvijanje resocijalizacijskih programa da bi se osigurala to dulja ili trajna apstinencija). Organiziranim i kontinuiranim djelovanjem Tima za prevenciju i lijeenje ovisnosti u Istarskoj upaniji - kao visoko rizinoj, turistikoj, tranzitnoj regiji djeluje se na realizaciju slijedeih ciljeva:

  - Stavljanje u kontrolu pojavnosti ovisnosti i izbjegavanje naglih, velikih i skokovitih

  - ekspanzija smanjenjem potranje (sveobuhvatnim, uinkovitim preventivnim programima) i smanjenje pojavnosti ovisnosti. Suradnja sa represivnim slubama koje djeluju na smanjenje ponude (efikasne represivne mjere u odnosu na narko mafiju i u odnosu na uope nepotivanje zakonskih propisa koji tite mlade u zajednici);

  - stagnacija i smanjivanje problema pojavnosti ovisnosti implementacijom, kontinuiranom realizacijom, evaluacijom i modifikacijom sveobuhvatnih i uinkovitih preventivnih programa.

  Rad na problemu pojavnosti ovisnosti izuzetno je sloen iz bar dva razloga:

  - ovisnosti su ozbiljan javnozdravstveni problem te je za suzbijanje ovisnosti potrebna sustavna i kontinuirana skrb svih drutvenih struktura u zajednici/regiji pa i ire;

  - ustanove koje se bave pruanjem sustavne strune skrbi i prevencijom ovisnosti malobrojne su u odnosu na veliinu problema i raspon aktivnosti koje je vano poticati i kontinuirano realizirati da bi se pojavnost ovisnosti drala u kontroli i/ili suzbijala.

  U Planu za zdravlje graana Istarske upanije - za prioritet prevencija i lijeenje ovisnosti postavljene su slijedee strateke odrednice:

  UPANIJSKI PLAN

  ZA PREVENCIJU OVISNOSTI U 2008.GODINI

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  11

  4.1. unapreenje provoenja primarne prevencije Kratkoroni cilj za 2008. nastavak upanijskog projekta Zajednice koje brinu (sastajanje i rad timova za epidemiologiju, programe i evaluaciju) te pripreme za implementaciju preventivnih programa temeljem rada 5 upanijskih radnih grupa po prioritetima:

  I. savjetovalita Istre, II. unapreenje roditeljstva,

  III. prevencije zlouporabe alkohola kod mladih, IV. suradnja vrtia/kola roditelja/obitelji, V. PATHS (socio-emocionalno uenje djece ranog kolskog uzrasta).

  PRIMARNA PREVENCIJA 2008. aktivnost tko kada Pripreme za implementaciju preventivnih programa u I (osnova tiskane edicije po radnim grupama te odabir lokaliteta na kojima e se opisani programi realizirati).

  Projekt ZKB, upanijski tim za zdravlje,CPP.

  Tijekom 2008.

  Sastajanje Timova za evaluaciju, programe i epidemiologiju u okviru projekta ZKB po predvienoj dinamici.

  Prof. Bai sa suradnicama, koordinatori lokaliteta, voditelji radnih grupa

  Tijekom 2008.

  Tiskanje edicije tima za unapreenje roditeljstva te odabir lokaliteta na kojima e se programi implementirati.

  Radna grupa za unapreenje roditeljstva.

  Do prosinca 2008.

  Podrka realizaciji postojeih programa za poticanje uspjenog roditeljstva

  Radna grupa za unapreenje roditeljstva, Tim za zdravlje I

  Tijekom 2008.

  Sastajanje i rad preostala 3 tima po prioritetima te pripremanje pisanih materijala za tiskanje edicija ti Metoda: radioniki tip rada za timove uz imenovanog voditelja sa podruje I te strunog savjetnika iz projekta ZKB jekom 2009.

  upanijske radne grupe- prevencija zlouporabe alkohola, -suradnja vrtia/kola roditelja/obitelji, -PATHS.

  Tijekom 2008.

  Podrka uinkovitim programima prilikom natjecanja za upanijska sredstva u 2008. za 2009. Metoda: struni sastanci predstavnika Odjela za zdravstvo I, ZKB, Tima za evaluaciju i programe.

  Projekt Zajednice koje brinu (ZKB), Odjel za zdravstvo I, upanijski tim za zdravlje

  Listopad 2008.

  Kampanja Bjei Via

  Kabinet upana

  Tijekom 2008.

  Poticanje kvalitetno ispunjenog slobodnog vremena djece i mladih (potpora programima u zajednici kojima se doprinosi organiziranom slobodnom vremenu djece i mladih). Podrka kampanjama, brourama, letcima koji informiraju djecu i roditelje o slobodnim aktivnostima i vanosti kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena. Metoda: radionice, akcije u JLS

  ZKB , upanijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, upanijski tim za zdravlje

  Kontinuirano do kraja 2008.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  12

  4.2. bolje provoenje sekundarne prevencije Kratkoroni cilj za 2008. godinu rad upanijskog Obiteljskog centra i podrka svim gradskim savjetovalitima u JLS Istre koji zadovoljavaju i osiguravaju osnovne standarde za rad savjetovalita. SEKUNDARNA PREVENCIJA 2008.

  aktivnost tko kada

  Tiskanje edicije Savjetovalini centri Istre sa opisom osnovnih standarda za rad savjetovalita u Istarskoj upaniji.

  Radna grupa za savjetovalita.

  Do lipnja 2008.

  Aktivnosti upanijskog Obiteljskog centra u Puli

  upanijski Obiteljski centar, I, Grad Pula

  Tijekom 2008.

  Savjetovalite za djecu, mlade, brak i obitelj Pore

  Zdravi grad Pore, I, Grad Pore

  Tijekom 2008.

  Savjetovalita Zdravi grad Labin

  Zdravi grad Labin, I, grad Labin

  Tijekom 2008.

  Savjetovalite Pazin Centar za socijalnu skrb Pazin, I, grad Pazin

  Tijekom 2008.

  Umnoiti i distribuirati edukativno- informativni letak Savjetnik za roditelje Je li vae dijete rizino za razvoj ovisnosti sa popisom institucija u I koje pruaju strunu pomo i podrku eksperimentatorima, ovisnicima i obiteljima ( letak je nastao u suradnji Povjerenstva PP I i Zdravog grada Porea te ga je potrebno razmotriti radi provjere podataka i mogue potrebe za modifikacijom i umnoiti za podruje I)

  Povjerenstvo PP, upanijski tim za zdravlje, Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti I, Zdravi grad Pore

  Tijekom 2008.

  Poticati dosljednu primjenu zakonskih propisa u vezi sa zabranom prodaje alkoholnih pia i duhana maloljetnicima. (Kampanje u JLS).

  upanijsko povjerenstvo za prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti.

  Kontinuirano tijekom 2008.

  Poticati i stimulirati savjetovalini rad u zdravstvu, socijalnoj skrbi, prosvjeti i u savjetovalitima JLS-e te meusobno povezivanje i suradnju navedenih institucija radi to sve obuhvatnije prevencije poremeaja u ponaanju na ranoj razini rizika

  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb I,ZZJZ, upanijski tim za zdravlje, CPP

  Kontinuirano u 2007.

  Poticati i stimulirati programe koji jaaju vrnjaku pomo u osnovnim i srednjim kolama , programi Vrnjak-pomaga

  Odjel za zdravstvo I, JLS-e, projekt ZKB.

  Kontinuirano u 2008.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  13

  4.3. unapreenje svih slubi za lijeenje i rehabilitaciju ovisnosti i bolje provoenje programa lijeenja

  Kratkoroni cilj za 2008. godinu

  - Nastaviti adaptaciju i opremanje prostora za rad te kadrovski ekipirati Slubu za prevenciju ovisnosti ZZJZ I

  - Organizacijski objediniti sve slube koje se bave vanbolnikim lijeenjem ovisnika u Slubu za prevenciju ovisnosti ZZJZ I (kao i ispostave u Poreu i Rovinju).

  TERCIJARNA PREVENCIJA 2008.

  Aktivnost Tko Kada Provoditi programe vanbolnikog lijeenja i rehabilitacije ovisnika

  Sluba za prevenciju ovisnosti ZZJZI, Fond "Zdravi grad" Pore

  Kontinuirano do lipnja 2008., a nakon toga samo u Slubi za prevenciju ovisnosti

  Organizacijski objediniti sve Slube koje se bave vanbolnikim lijeenjem u Slubu za prevenciju ovisnosti ZZJZ I

  Ministarstvo zdravstva Istarska upanija Zavod za javno zdravstvo

  Do lipnja 2008. godine

  Stvoriti preduvjete za uspostavu registra evidentiranih heroinskih ovisnika iz Istre i prikupljanje izvjea iz zdravstvenih institucija Istre

  Sluba za prevenciju ovisnosti ZZJZI

  Kontinuirano u 2008.

  Nastaviti adaptaciju i opremanje prostora za rad te kadrovski ekipirati Slubu za prevenciju ovisnosti

  Grad Pula, Zavod za javno zdravstvo

  Kontinuirano u 2008.

  Provoditi metadonski i subotex program lijeenja ovisnika

  Lijenici u PZZ Istre Kontinuirano u 2008.

  Komunicirati i suraivati sa lijenicima PZZ Istre kod provoenja metadonskog i subotex programa

  Sluba za prevenciju ovisnosti sa ispostavama u Poreu i Rovinju

  Kontinuirano u 2008.

  Organizirati strune sastanke za lijenike i medicinske sestre u PZZ o supstitucijskim programima

  Zavod za javno zdravstvo I - Sluba za Prevenciju ovisnosti, predstavnik MUP-a u suradnji sa HZZJZ

  Kontinuirano u 2008.

  Provedba programa resocijalizacije ovisnika

  Istarska upanija, Udruge Uzpiro-cro, Institut i Gradska radionica, Centri za socijalnu skrb i Zavodi za Zapoljavanje

  Kontinuirano u 2008.

  Poticati samoorganiziranje lijeenih ovisnika i obitelji (uenje zidnog slikarstva u prostorijama Slube, formiranje Kluba lijeenih ovisnika)

  Sluba za prevenciju ovisnosti ZZJZI, Gradska radionica Pula

  Kontinuirano u 2008.

  Provoditi bolniki detoks ovisnika Opa bolnica Pula i Psihijatrijska bolnica Rab

  u 2008.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  14

  Tablica : Indikatori za evaluaciju postignua

  Strateka smjernica 1.

  Strateka smjernica 2.

  Strateka smjernica 3.

  Indikatori

  opis

  Unapreenje provoenja primarne

  prevencije

  Bolje provoenje sekundarne prevencije

  Unapreenje svih slubi za lijeenje i

  rehabilitaciju ovisnosti

  Polazni - 2004.

  Ne postojanje jedinstvenog upanijskog plana i programa primarne prevencije poremeaja u ponaanju i potreba za utvrivanje osnovnih standarda preventivnog djelovanja na razini upanije. Postoje: pojedinani programi pojedinih gradova te kolski preventivni programi; -kampanja BJEI.

  Potreba za podrkom savjetovalinom radu usmjerenom graanima Istre (sekundarana prevencija na ranoj razini rizika). Savjetovalita nisu definirana kao prioritet za unapreenje zdravlja graana Istre. Postoji: Savjetovalita koja djeluju samo sporadino i nepovezano na razini Istre u skladu sa prioritetima i mogunosti JLS.

  Organizacijski, kadrovski i prostorni problemi institucije za prihvat i lijeenje ovisnika, naroito Centra u Puli, nepovezanost i neujednaena doktrina nabrojenih institucija. Nedostaje terapijska zajednica za ovisnice, te institucije ili udruge koje brinu za resocijalizaciju lijeenih ovisnika (naroito pomo kod zapoljavanja i dokolovanja). Unapreenjem svih slubi za lijeenje ovisnika, poveati udio heroinskih ovisnika u programe lijeenja od 57,2% na 60%. Postoje: 2 Centra za prevenciju i lijeenje ovisnosti u Puli i Poreu, te ambulanta za ovisnike u Rovinju i Labinu.

  Ostvareni 2007.

  Provodi se kontinuirana evaluacija i modifikacija postojeih programa u 5 radnih grupa: 1.savjetovalita, 2.kvalitetnog roditeljstva, 3.prevencije zlouporabe alkohola kod mladih, 4.suradnja vrtia/kola roditelja/obitelji 5.PATHS. Realizira se priprema za implementaciju uinkovitih preventivnih programa na razini I te u JLS u kojima za to postoje uvjeti. -U zavrnoj fazi pripreme 5 upanijskih edicija sa standardima djelovanja na 5 prioritetnih podruja preventivnog djelovanja

  -Edicija o Savjetovalinim centrima Istre u zavrnoj fazi pripreme pred tiskanje (tiskanje tijekom prvih 6. mj. 2008.). -Osnovan upanijski Obiteljski centar u Puli.

  Ureen dodatni prostor za rad Slube za prevenciju ovisnosti u Puli. Nastavlja se smanjivanje broja ukupno novoevidentiranih, kao i novoevidentiranih heroinskih ovisnika u Istri. Zbog smanjenja interesa za rehabilitaciju u komunama u T.Z. Susret ima dovoljno mjesta za iovu za ovisnice o heroinu iz Istre. Na nivou Republike Hrvatske prihvaen projekt resocijalizacije lijeenih ovisnika (nakon komune, zatvora i lijeenje u Centrima).

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  15

  Strateka smjernica 1.

  Strateka smjernica 2.

  Strateka smjernica 3.

  Oekivani 2008.

  Nastavak upanijskog projekta Zajednice koje brinu (sastajanje timova za epidemiologiju, programe i evaluaciju) te pripreme za implementaciju preventivnih programa temeljem rada 5 upanijskih radnih grupa. Priprema i tiskanje edicija radnih grupa u skladu sa dinamikom svake pojedine radne grupe.

  Rad upanijskog Obiteljskog centra i podrka svim gradskim savjetovalitima u JLS Istre koji osiguravaju osnovne standarde za rad.

  Nastaviti sa postignutom razinom obuhvata u lijeenju ovisnika Istre te poticanje programa resocijalizacije apstinenata.

  Oekivani u 2012.

  -Implementiran sveobuhvatni program primarne prevencije na razini I koji se kontinuirano realizira, evaluira i modificira. -Postoji upanijski Centar prevencijske prakse koji osigurava struno praenje, implementaciju, realizaciju i modifikaciju programa. NAPOMENA: Oekivani ishod na ovoj razini formuliran je tijekom 2008. na temelju uvida u dinamiku realizacije aktivnosti u okviru I. strateke odrednice.

  -Osigurana struna podrka rizinoj djeci i mladima te nefunkcionalnim obiteljima u savjetovalitima svih JLS-e koje posjeduju resurse za njihovo osnivanje te u okviru upanijskog Obiteljskog centra. NAPOMENA: Oekivani ishod na ovoj razini formuliran je tijekom 2008. na temelju uvida u dinamiku realizacije aktivnosti u okviru II. strateke odrednice.

  Nastaviti s trendom smanjivanja broja novih ovisnika u istarskoj upaniji do 2012. godine (petogodinju stopu incidencije smanjiti za 10%). Osigurati optimalni rad slubi u Istri za vanbolniko lijeenje ovisnika. Suradnja kod provoenja resocijalizacije (Slube za lijeenje ovisnika, Centri za soc. skrb, Zavod za zapoljavanje, Udruge).

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  16

  FINANCIJSKI ASPEKT PLANA ZA 2008. GODINU

  PREVENCIJA I LIJEENJE OVISNOSTI O DROGAMA

  izvor financiranja

  plan za 2007.

  plan za 2008.

  1. Unapreenje provoenja primarne prevencije 558.000 752.8001.1. Centar za prevencijsku praksu Pazin Istarska upanija 36.000 01.2. Projekt "Zajednice koje brinu kao modeli prevencije poremeaja u ponaanju djece i mladih" Istarska upanija 100.000 150.0001.3. Medijska kampanja "Bjei-Via" Istarska upanija 310.000 310.0001.4. Programi vrnjake pomoi Istarska upanija 20.000 0

  Istarska upanija 41.000 45.6001.5. Programi primarne prevencije za osnovnokolsku i srednjokolsku dob, njihove roditelje; profesionalno ojaavanje kola; kvalitetno ispunjeno slobodno vrijeme djece i mladih Grad Pula 20.0001.6. Programi primarne prevencije za djecu predkolske dobi, odgajatelje i roditelje Istarska upanija 6.000 26.0001.7. Otvoreni telefon Istarska upanija 15.000 15.000

  Istarska upanija 30.000 126.2001.8. Potpore roditeljstvu, teajevi Grad Pula 60.0002. Unapreenje provoenja sekundarne prevencije 40.000 380.000

  Istarska upanija 15.000 10.0002.1. Savjetovalini rad (za djecu, mlade, brak i obitelj) Grad Pula 110.000

  Istarska upanija 25.000 60.0002.2. Programi vrnjake pomoi; pr.modifikacije ponaanja putem igre Grad Pula 10.0002.3. upanijski obiteljski centar Istarska upanija 300.0003. Unapreenje slubi za lijeenje i rehabilitaciju ovisnosti i bolje provoenje programa lijeenja 612.600 1.202.000

  Istarska upanija 400.000 400.0003.1. Sluba za prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije Grad Pula 450.0003.2. Centar za prevenciju i vanbolniko lijeenje ovisnosti Pore Istarska upanija 40.000 40.0003.3. Savjetovalite za osobe s problemom ovisnosti (Labin, Rovinj) Istarska upanija 25.000 0

  Istarska upanija 42.600 107.0003.4. Programi rehabilitacije, resocijalizacije ovisnika Grad Pula 45.0003.5. Metadonski program lijeenja ovisnika Istarska upanija 90.000 90.000

  Istarska upanija 15.000 25.0003.6. Suzbijanje alkoholizma; klubovi Grad Pula 45.000UKUPNO (1.+2.+3.) : 1.210.600 2.289.800

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  17

  5. UPANIJSKI PLAN ZA UNAPREENJE SOCIO ZDRAVSTVENE ZATITE STARIJIH OSOBA

  - kratkoroni ciljevi i plan aktivnosti za 2008. godinu

  5.1. podizanje standarda u institucionalnoj skrbi Cilj u 2008. godini: izraditi projektnu dokumentaciju za 2 nova doma za starije i nemone osobe

  aktivnost tko kada U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMONE OSOBE KOJIMA JE OSNIVA ISTARSKA UPANIJA Provedba Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemone osobe (plae i materijalni trokovi).

  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, Poglavarstvo I, UO za zdravstvo i socijalnu skrb I, UO za proraun i financije I, 4 ustanove

  Do 10. u mjesecu za tekui mjesec

  Pruanje usluga iznad minimalnog standarda: - u dnevnim centrima u Puli i Labinu - okupacijske radionice (Pula, Buzet) - dodatne mjere zdravstvene zatite

  - domovi Pula i Raa - domovi Pula i Buzet - svi domovi, lijenici

  kontinuirano

  Ureenje prostora i nabava nove opreme: - lift za VIII. kat, telefonska centrala, namjetaj za korisnike, raunalna i uredska oprema, kombio vozilo, oprema za caffe bar - zavretak rekonstrukcije dijela stare zgradnje zbog ugradnje dizala, ortopedski kreveti, pokretna kada, parafinski kotao, magnet za fiz.terapiju, raunalna oprema, klima ureaji, garderobni ormari, hladnjak za skladite, vaga - Raunalna i uredska oprema; oprema za stacionar, kotao za kotlovnicu, valjak za peglanje, stroj za pranje sua, stroj za pranje rublja - parnokonvencijska pe, oprema za kuhinju, garderobni ormari za kuhinjsko osoblje

  Minist. Zdravstva i soc. skrbi, Istarska upanija i - Dom za starije i nemone osobe "Alfredo tigli" Pula - Dom za starije i nemone osobe "Domenico Pergolis" Rovinj - Dom za starije i nemone osobe Novigrad - Dom za starije i nemone osobe Raa

  2008.

  Izrada prijedloga za rjeavanje statusa objekta Doma D. Pergolis Rovinj u Zagrebakoj ulici

  Dom D. Pergolis Rovinj, Grad Rovinj, Istarska upanija

  lipanj

  Izrada prijedloga modela skrbi o osobama oboljelim od demencije

  Ravnatelji domova za starije i nemone osobe, UO za zdravstvo i socijalnu skrb I

  rujan

  DOMOVI KOJIMA SU OSNIVAI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Izrada projektne dokumentacije za dom u Pazinu

  Grad Pazin rujan

  Inicijativa za izgradnju doma u Umagu Grad Umag 2008.

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  18

  Utvrivanje lokacije, rjeavanje imovinsko pravnih odnosa nad zemljitem, izrada projektne dokumentacije za izgradnju doma u Puli

  Grad Pula, I, Dom za starije i nemone osobe A. tigli Pula

  2008.

  Inicijativa za izgradnju doma u Labinu Grad Labin 2008. DRUGE USTANOVE KOJE DIJELOM ZBRINJAVAJU I STARIJE I NEMONE OSOBE Dovretak opremanja objekata domova za psihiki oboljele osobe Vila Maria u Puli i u Brkau

  Uprava doma, Istarska upanija, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, Grad Pula,

  lipanj

  UO Upravni odjel

  5.2. poticanje vaninstitucionalnih oblika skrbi cilj u 2008. godinu: evaluacija pilot projekta Halo niste sami

  aktivnost tko kada POMO U KUI KORISNIKA Pruanje pomoi i podrke osobama starije ivotne dobi putem deurnog telefona (Projekt Halo niste sami)

  Dom za starije i nemone osobe Alfredo tigli Pula

  Do 31.12.2008.

  Hospicij - pomo starim, nemonim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama, posebno u zadnjem stadiju bolesti kod kue (70+20+180)

  Dom Pore d.o.o. kontinuirano

  Koordinacija slubi ukljuenih u pruanje usluge zdravstvene njege u kui bolesnika za osobe starije dobi

  Istarski domovi zdravlja -Radni tim Zdravstvena njega u kui bolesnika

  POSJETE STARIJIM OSOBAMA U KUI I DOBROSUSJEDSKA POMO Obilazak bolesnih i nemonih lanova kod kue, u bolnicama i domovima, pruanje pomoi i poklon paketa.

  Savez udruga antifaistikih boraca I

  kontinuirano

  Organizacija pomoi u kui, akcije kontrole krvnog tlaka i eera u krvi, preventivni pregledi i savjetovanje

  Zajednica udruga umirovljenika I

  kontinuirano

  Obilazak bolesnik i potrebitih, savjeti, susreti i druenja (375 korisnika)

  Udruga umirovljenika unutarnjih poslova

  Tijekom cijele godine

  RADIONICE, PREDAVANJA, SAVJETOVALITA I SLINE USLUGE NAMIJENJENE STARIJIM OSOBAMA Uilite za treu ivotnu dob: teajevi iz informatike i stranih jezika, psiholoke radionice (150 korisnika)

  - informatike radionice - strani jezici - psiholoke radionice

  Puko otvoreno uilite Ante Babi Umag

  -2 X tjedno -2 X tjedno -ponedjeljkom

  Sportsko-rekreativne radionice (75 korisnica i 5 korisnika)

  Zdravstveno rekreativno portski klub Breza

  3 X tjedno + 8 nastupa

  Prevencija, rano otkrivanje i lijeenje osteoporoze: a) akcije ultrazvune dezintometrije b) edukacija stanovnitva putem predavanja, web-stranice c) savjetovalita

  Hrvatska liga protiv reumatizma

  a) svibanj i studeni b) 10 X god c) svake srijede

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  19

  Zatita i promicanje prava umirovljenika i starijih osoba - zdravstvena predavanja

  Sindikat umirovljenika upan. povjerenstvo

  2008

  Kroz aktivnosti do kvalitetnijeg ivota starijih osoba (300 lanova)

  - Nona, otvori Internet! - Zdravstveno prosvjeivanje - Aktivnosti socijalizacije - Izdavanje publikacije

  Udruga klub 50+ Veli Vrh

  -Proljee/jesen -Kontinuirano -2Xmjeseno -studeni

  FINANCIJSKA I MATERIJALNA POMO Pomo kod sahrane lanova Fonda solidarnosti boraca NOR-a i civilnim invalidima II. Svjetskog rata

  Savez udruga antifaistikih boraca I uz sufinanciranje iz Prorauna I

  Po sluaju

  5.3. uspostavljanje i razvijanje intersektorske koordinacije i volontarijata cilj u 2008.: putem medijske kampanje, koordinativnih sastanaka i drugih oblika savjetodavno-informativnog rada potaknuti kvalitetniju ponudu usluga za starije osobe

  aktivnost tko kada EPIDEMIOLOKA PRAENJA I ISTRAIVANJA VEZANA UZ STARENJE Monitoring i evaluacija zdravstvenih potreba, funkcionalne onesposobljenosti i usluga za starije osobe u Istarskoj upaniji te predlaganje odgovarajuih zdravstvenih mjera

  Zavod za javno zdravstvo I Centar za gerontologiju

  kontinuirano

  Promocija knjige Strategije uspjenog starenja

  Drutvo psihologa Istre listopad

  Priprema strunih lanaka i prisustvovanje godinjoj konferenciji Drutva socijalnih radnika u Puli

  Svi suradnici u planu koji se bave zatitom starijih osoba

  rujan

  INTERSEKTORSKA KOORDINACIJA Smjetaj u dom za starije i nemone osobe osnivanje intersektorske koordinacije u skrbi za stare i nemone osobe

  Radna grupa za izradu kriterija za odobravanje institucionalnog smjetaja

  Kraj 2008.

  VOLONTARIJAT Edukacija volontera za rad sa starijim osobama u institucijama i izvan njih (10-15 radno-okupacionih terapeuta i 10-15 volontera)

  Udruga Suncokret Pula U dva navrata po dvije dvodnevne radionice

  Zatita i promicanje prava umirovljenika i starijih osoba - teaj kune njege i pomoi - pruanje kune njege i pomoi - teaj za djeje volontere

  Sindikat umirovljenika upanijsko povjerenstvo

  2008.

  Senzibilizacija, edukacija i koordinacija volontera za skrb o starijima

  Dom za starije i nemone osobe Buzet

  2 X mjeseno po 4 sata

  Teajevi za volontere dobrosusjedske pomoi

  Udruga klub 50+ Veli Vrh Travanj-svibanj, Listopad-studen

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  20

  JAANJE KAPACITETA LOKALNE ZAJEDNICE ZA SKRB O STARIJIM OSOBAMA Odravanje skupa povodnom Dana starijih osoba

  Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo I i UO za zdravstvo i socijalnu skrb I

  listopad

  Edukacija medicinskog i volontera za pruanje palijativne skrbi

  Liga protiv raka

  Sudjelovanje u obiljeavanju 20 -godinjice zdravih gradova u Hrvatskoj tijekom mjeseca posveenog Zdravlju starijih

  sve subjekti koji sudjeluju u skrbi za starije osobe

  listopad

  Odravanje koordinativnih sastanaka s korisnicima sredstava iz Programa javnih potreba u podruju skrbi za starije osobe

  Svibanj Rujan

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  21

  FINANCIJSKI ASPEKT PLANA ZA 2008. GODINU SOCIO-ZDRAVSTVENA ZATITA STARIJIH OSOBA

  izvor financiranja

  plan za 2007.

  plan za 2008.

  1. Institucionalna skrb 35.502.000 37.876.000ukupno 1.1. 33.492.000 36.104.000Istarska upanija 17.013.000 19.625.000

  1.1. Domovi za starije i nemone osobe u vlasnitvu I - Odluka Vlade o minimalnim financijskim standardima za decen.financiranje Vlastiti prihodi 16.479.000 16.479.000

  ukupno 1.2. 1.490.000 420.000Istarska upanija 170.000

  1.2. Domovi za starije i nemone osobe u vlasnitvu I - iznad financijskog standarda decentralizacije (poveanje broja i vrsta usluga, dodatna ulaganja u prostor i opremu, dodatne mjere zdravstvene zatite, izrada kriterija za prioritetni smjetaj)

  jedinice lokalne samouprave i ostalo 250.000

  1.3. Sufinanciranje izgradnje novih domova za starije osobe u vlasnitvu gradova (Pazin, Pula) Istarska upanija 500.000 1.000.0001.4. Sufinanciranje izgradnje doma za psihiki bolesne odrasle osobe Vila Maria u Puli i objekta za radno-okupacijske i proizvodne aktivnosti u Brkau Istarska upanija 20.000 147.000

  Istarska upanija 160.0001.5. Dodatne mjere zdravstvene zatite u domovima za psihiki bolesne odrasle osobe Grad Pula 45.000

  2. Vaninstitucionalna skrb 1.068.740 1.232.652

  Istarska upanija 408.244 469.6522.1.Pomo u kui korisnika (svakodnevne aktivnosti, zdravstvena njega, hospicij, telefonski kontakti,dostava knjiga)

  jedinice lokalne samouprave 60.000

  2.2. Posjete starijim osobama u kui i dobrosusjedska pomo Istarska upanija 80.000 26.0002.3. Radionice, predavanja, savjetovalita i sline usluge namijenjene starijim osobama Istarska upanija 55.000 37.0002.4. Novane pomoi (Fond solidarnosti, uesnici NOR-a, civilni invalidi II. svjetskog rata) Istarska upanija 525.496 640.000

  3. Intersektorska koordinacija i volontarijat 109.960 243.5803.1. Epidemioloka praenja i istraivanja specifinih strategija vezanih uz starenje Istarska upanija 60.000 40.0003.2. Jaanje kapaciteta lokalne zajednice za skrb o starijim osobama Istarska upanija 49.960 203.580

  UKUPNO (1.+2.+3): 36.680.700 39.352.232

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  22

  Aktivnosti u domeni zatite voda su uglavnom dugorone i realiziraju se kroz nekoliko godina pa se iste ponavljaju i stoga poklapaju s srednjoronim ciljevima do kraja 2007. godine (Plan za zdravlje graana I). 6.1. Provoenje administrativnih mjera zatite radnih resursa i podizanje

  ekoloke svijesti graana.

  Aktivnost Tko kada Izrada Programa mjera zatite izvorita:

  za sve I odnosno IA zonu izvorita

  za IB, II, III i IV zonu

  pravna osoba koja ima koncesiju za crpljenje IVS d.o.o. Buzet

  listopad 2008. studeni 2008.

  Usvajanje Programa mjera zatite izvorita

  Poglavarstvo I kraj 2008.

  Praenje kakvoe sirovih voda izvorita

  ZZJZI I Hrvatske vode vodovodi mediji

  kontinuirano

  Podizanje ekoloke svijesti o ouvanju okolia

  I JLS NGO zelene kole

  kontinuirano

  6.2. Unapreenje gospodarenja krutim otpadnim tvarima

  Aktivnost Tko kada u 50 % postojeih legalnih odlagalita provesti sanaciju i rekonstrukcije Napomena: Sanacija i rekonstrukcija odlagalita provoditi e se istovremeno sa rokom konanosti poslova do 2012. godine.

  JLS komunalna poduzea (6) FZOEU*

  kraj 2008.

  sanacija "divljih odlagalita" definirana elaboratom a nalaze se u II i III zoni sanitarne zatite izvorita - 50 % elaboratom evidentiranih

  I JLS komunalna poduzea (7) FZOEU*

  kontinuirano (prema sredstvima JLS i FZOEU)

  UPANIJSKI PLAN

  ZATITE VODA U 2008.GODINI

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  23

  izrada projektne dokumentacije za upanijski centar za gospodarenje otpadom "Katijun" (Studija utjecaja na okoli, PUO, lokacijska dozvola)

  KP"Katijun"

  kraj svibnja 2008.

  unapreenje sustava odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada u skladu s Planom gospodarenja otpadom Istarske upanije

  I JLS komunalna poduzea

  kontinuirano

  * FZOEU - Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost __________________________________________________________________ 6.3. Unapreenje sustava javne odvodnje i proiavanja otpadnih voda

  Aktivnost Tko kada izrada projektne dokumentacije (geodetski radovi, idejni projekt za lokacijsku dozvolu, glavni i izvedbeni projekt) sustava javne odvodnje prema Programu poduzea IVS d.o.o. Buzet za 25 naselja (Ro - Stanica Ro, Prhati, Rudani, Topit, Kaerga, Marenegla - Paladini, Vrh, Grdoselo, Dragu, Butoniga - Cesari - Baii, Butoniga - ajkovii - Tonii, Podmeja, Cerje, Grimalda, Brajkovii - Trvi , Crklada - Grubii - Ferenci - Filipi, Marana, Ritoin Brig, Rapavel, Nedeina, Strmac, Lindar, Loborika, Zareje i Roko Polje).

  IVS d.o.o. Buzet

  srpanj 2008.

  izgradnje i rekonstrukcija kanalizacijske mree i ureaja za proiavanje otpadnih voda izvan onih ukljuenih u program IVS-Istarski vodozatitni sustav d.o.o. Buzet (na temelju pripremljene dokumentacije JLS)

  JLS

  kontinuirano prema osiguranim financijskim sredstvima

  6.4. Podizanje kvalitete vodoopskrbnog sustava

  Aktivnost Tko kada izrada projektne dokumentacije za objedinjavanje vodoopskrbnih sustava

  I Hrvatske vode JLS vodovodi

  kraj 2008.

  zamjena zastarjelih dijelova vodoopskrbne mree

  I JLS Hrvatske vode vodovodi

  kontinuirano

  praenje zdravstvene ispravnosti vode za pie

  ZZJZ I I Hrvatske vode vodovodi

  kontinuirano

  upoznavanje javnosti sa stanjem zdravstvene ispravnosti vode za pie

  ZZJZI I vodovodi mediji

  kontinuirano

 • Plan za zdravlje graana Istarske upanije Operativna razrada za 2008. godinu

  24

  FINANCIJSKI ASPEKT PLANA ZA 2008. GODINU

  VODA ZA PIE izvor financiranjaplan 2007. plan 2008.

  1. Provoenje administrativnih mjera zatite vodnih resursa i podizanje ekoloke svijesti o ouvanju okolia

  382.977 507.977

  Hrvatske vode iz naknada graana za zatitu voda

  Istarska upanija

  1.1.Izrada Programa mjera zatite izvorita za IB, II, III i IV zonu

  IVS - posebna naknada graana (1,00 kn po m3)

  0 800.000

  1.2. Praenje kakvoe "sirovih" voda izvorita Istarska upanija 332.977 332.9771.3. Podizanje ekoloke svijesti o ouvanju okolia Istarska upanija 50.000 175.000

  2. Unapreenje gospodarenja krutim otpadnim tvarima 2.698.053 3.074.859

  Istarska upanija 500.000 970.0002.1. Projektna dokumentacija za upanijski centar za gospodarenje otpadom Katijun FZOEU* 2.198.053 1.100.000

  Istarska upanija 0 265.1302.2. EU projekt "UNDERGROUND ISTRIA" EU 0 739.729

  3. Unapreenje sustava javne odvodnje i proiavanja otpadnih voda 1.525.000 6.300.0003.1. Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave (izgradnja i rekonstrukcija kanalaizacijske mree i ureaja za proiavanje otpadnih voda izvan onih ukljuenih u program IVS d.o.o. Buzet Istarska upanija 1.525.000 1.300.000

  Hrvatske vode iz naknada graana za zatitu voda

  0 2.500.0003.2. Izrada projektne dokumentacije (geodetski radovi, idejni projekt za lokacijsku dozvolu, glavni i izvedbeni projekt) sustava javne odvodnje prema Programu poduzea IVS d.o.o. Buzet za 25 naselja

  IVS - posebna naknada graana (1,00 kn po m3)

  0 2.500.000

  4. Podizanje kvalitete vodoopskrbnog sustava 903.000 783.000

  Istarska upanija 473.000 473.0004.1. Program praenja vode za pie Grad Pula 130.000 130.000

  4.2. Nadzor i laboratorijske usluge - voda za pie Istarska upanija 100.000 180.0004.3. Kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave za zamjenu zastarjelih i gradnju novih dijelova vodoopskrbne mree Istarska upanija 200.000 0

  UKUPNO (1.+2.+3.+4.): 5.509.030 10.665.836*FZOEU - Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost *IVS - Istarski vodozatitini sustav