Click here to load reader

PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN · PDF fileSemester / Semester: Kursus / Course: Kelas / Class: Kod / Code: Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO) Tugasan/Task

  • View
    311

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PB/JST1 JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PENILAIAN · PDF fileSemester / Semester: Kursus / Course:...

1

PB/JST1

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN

PENILAIAN BERTERUSAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KOLEJ : CONTINUOUS ASSESSMENT MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME COLLEGE:

Jurusan / Stream: Sesi / Session:

Modul / Module: Semester / Semester:

Kursus / Course: Kelas / Class:

Kod / Code:

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO)

Tugasan/Task

Jam Pembelajaran

Pelajar/ Student Learning Time

Pemberat/ Weightage

(%)

Tarikh Mula/ Date

Set

Tarikh Penyerahan/

Date of Submission

F2F NF2F

1. Menerangkan konsep falsafah ilmu melalui satu pembentangan secara individu. (PEO 2, PLO3,CLO 1, MQF LOD 5,A3,CS3)

Pembentangan/ Presentation (individu)

0.05

2

20 M1 M4

2

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO)

Tugasan/Task

Jam Pembelajaran

Pelajar/ Student Learning Time

Pemberat/ Weightage

(%)

Tarikh Mula/ Date

Set

Tarikh Penyerahan/

Date of Submission

F2F NF2F

2. Menghuraikan konsep akidah, syariah dan akhlak berdasarkan Al-Quran dan sunnah secara berkumpulan. (PEO 2 ,PLO3,CLO 2 , MQF LOD 5,A2,TS3)

Pembentangan/ Presentation (Berkumpulan)

0.5

7

60 M1 M13

3. Menghasilkan penulisan ilmiah berkaitan konsep Tamadun Islam dan isu semasa dengan merujuk kepada rujukan terkini secara individu. (PEO 4, PLO5,CLO 3, MQF LOD 7,A3, LL2 )

Penulisan Ilmiah (individu)

0

3

20 M1 M7

3

Perincian Penilaian Berterusan/ Continuous Assessment Details

Tugasan/Task Topik/ Topic Objektif Pentaksiran/

Assesment Objectives

Domain Hasil Pembelajaran/

Learning Outcomes Domain

Aras Taksono

mi/ Taxonomy Level

Kemahiran Boleh

Pindah/ Transferable

Skills

Kriteria Pentaksiran/ Assesment

Criteria

1.Pembentangan Individu

Falsafah Ilmu

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran komunikasi lisan dengan membuat pembentangan dan menjawab soalan dengan yakin dan berkesan dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit.

MQF LOD 5 : Kemahiran Komunikasi

A3 Menilai

CS3

Rubrik

pemarkahan

2.Pembentangan Kumpulan

Ulum Syariah

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran kerja berpasukan dengan menganjurkan forum secara berkumpulan dengan sistematik dalam tempoh masa 30 minit.

MQF LOD 5 : Kemahiran Kerja Berpasukan

A2 Memberi maklum balas

TS3

Rubrik

pemarkahan

3. Penulisan Ilmiah

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran mencari, mengumpul serta

4

Tugasan/Task Topik/ Topic Objektif Pentaksiran/

Assesment Objectives

Domain Hasil Pembelajaran/

Learning Outcomes Domain

Aras Taksono

mi/ Taxonomy Level

Kemahiran Boleh

Pindah/ Transferable

Skills

Kriteria Pentaksiran/ Assesment

Criteria

Tamadun Islam

mengolah maklumat daripada sumber rujukan yang releven dengan menghasilkan penulisan ilmiah tidak kurang daripada 400 patah perkataan secara individu.

MQF LOD 7: Pembelajaran Sepanjang Hayat

A3 Menilai

LL2

Rubrik

pemarkahan

Disediakan Oleh:

Prepared By:

Disemak Oleh: Checked By:

Disahkan Oleh Endorsed By:

(Ketua Unit/ Pensyarah) Cop Rasmi:

(Ketua Jabatan)

Cop Rasmi:

(Pengarah/ Timbalan Pengarah)

Cop Rasmi:

Tarikh: Tarikh: Tarikh: Nota: Dokumen JST1ini perlu diserahkan kepada pelajar pada awal setiap semester. 1 salinan hendaklah disimpan di dalam: i. fail kursus ii. portfolio pensyarah iii. portfolio pelajar.

1

PB/MTP

MAKLUM BALAS TUGASAN PELAJAR PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

CONTINUOUS ASSESSMENT FEEDBACK MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Perincian / Details

Tugasan / Task

Pembentangan Individu Pembentangan Kumpulan Penulisan Ilmiah

Kekuatan attribut/ Attributes strength

Attribut yang boleh diperbaiki/ Attribute that can be improved

Lain-lain/ Others

Nama & Tandatangan Pemeriksa / Examiner Name & Signature

Tarikh/ Date

2

Pengesahan Pelajar/ Students confirmation

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya fahami.

I declare that I understand the feedback given by the lecturer.

Catatan (tarikh

perjumpaan susulan,

jika perlu)/ Note

(follow-up session if

necessary)

Tandatangan Pelajar/ Students Signature

Tarikh/ Date

Nota: Borang maklum balas ini perlu diserahkan kepada pelajar pada awal semester. Pelajar dikehendaki menyerahkan borang

maklum balas ini kepada pensyarah setiap kali selesai melaksanakan setiap tugasan penilaian berterusan.

1

PB/JST2

SPESIFIKASI TUGASAN PROGRAM MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TASK SPESIFICATIONS MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MATRICULATION PROGRAMME

Jurusan/ Stream: Sesi / Session:

Modul/ Module: Semester / Semester

Kursus/ Course: Pendidikan Islam Kelas / Class:

Kod/ Code: WI 001

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Learning Outcome (CLO):

Pelajar dapat menerangkan konsep falsafah ilmu melalui satu pembentangan secara individu.

Jenis Pentaksiran/ Type of Assessment:

Pembentangan Individu

Topik/ Topic: Falsafah Ilmu

Objektif Pentaksiran/ Assesment Objectives:

Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran komunikasi lisan dengan membuat pembentangan dan menjawab soalan dengan yakin dan berkesan dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit.

Jam Pembelajaran Pelajar/ Student Learning Time:

F2F NF2F Pemberat/ Weightage (%): 20

0.05 2

Tarikh Mula/ Date Set:

Minggu 1 Tarikh Penyerahan/ Date of Submission:

Minggu 4

Domain Hasil Pembelajaran/ Learning Outcomes Domain:

MQF LOD 5

Aras Taksonomi/ Taxonomy Level:

A 3

Kriteria Pentaksiran/ Assesment Criteria

Rubrik pemarkahan/ Scoring rubric (Lampiran/Attachment)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS

Tugasan 1 ( Pembentangan )

1. Tugasan ini merupakan tugasan individu.

2. Pelajar dinasihatkan supaya sentiasa berbincang dengan pensyarah bagi memastikan tugasan dapat dilaksanakan dengan tepat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

3. Pembentangan akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pensyarah.

2

4. Pelajar perlu membuat sedikit persiapan minda berkaitan tajuk yang telah ditetapkan sebelum melaksanakan pembentangan.

5. Pembentangan hendaklah menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya.

6. Setiap pelajar perlu membuat pembentangan dalam masa yang telah ditetapkan ( 3-5 minit ) sahaja.

7. Kegagalan membuat pembentangan pada tarikh yang telah ditetapkan akan menyebabkan pemotongan markah.

Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Nilai-Nilai Berikut:

1. Kefahaman yang baik dan jelas tentang tugasan yang diberi.

2. Maklumat yang tepat, betul dan lengkap seperti yang dikehendaki.

3. Mengikut format komunikasi lisan formal yang ditetapkan.

4. Menunjukkan penggunaan bahasa yang standard dan laras bahasa yang sesuai dalam pembentangan.

5. Pembentangan harus mencerminkan penguasaan ilmu dalam tajuk yang telah ditugaskan.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pemarkahan yang dilampirkan.

Disediakan Oleh:

Prepared By:

Disemak Oleh: Checked By:

.

(Ketua Unit/ Pensyarah) Cop Rasmi:

(Ketua Jabatan)

Cop Rasmi:

Tarikh: Tarikh:

Disahkan Oleh Endorsed By:

(Pengarah/ Timbalan Pengarah)

Cop Rasmi:

Tarikh:

11

Lampiran/Attachment

RUBRIK TUGASAN

Rubrik iCGPA: Panduan Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Atribut 5.1- Komunikasi lisan

Subatribut 1 2 3 4 5

Kejelasan Idea

Tidak boleh

menyampaikan idea

dan memerlukan

banyak

penambahbaikan..

Boleh menyampaikan

idea dan memerlukan

penambahbaikan lanjut.

Boleh menyampaikan

idea dengan jelas

namun memerlukan

sedikit penambahbaikan.

Boleh menyampaikan

idea dengan jelas.

Boleh menyampaikan

idea dengan sangat

jelas.

Keyakinan Idea

Tidak boleh

menyampaikan idea

dengan yakin dan

menyakinkan.

Boleh menyampaikan

idea dengan yakin dan

menyakinkan namun

memerlukan

penambahbaikan lanjut.

Boleh menyampaikan

idea dengan yakin dan

menyakinkan namun

memerlukan sedikit

penambahbaikan.

Boleh menyampaikan

idea dengan yakin dan

menyakinkan.

Boleh menyampaikan

idea dengan sangat

yakin dan

menyakinkan.

Kefahaman dan

menjawab soalan

Tidak memahami dan

tidak dapat menjawab

soalan.

Boleh memahami dan

menjawab soalan tetapi

kura