Pansamantalang Dayuhang Manggagawa - work. kinakailangan para sa kasunduan na ang iyong pinaglilingkuran ... Para sa kasalukuyang mga rate sa kuwartong paupahan o pangangasera,

 • View
  254

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of Pansamantalang Dayuhang Manggagawa - work. kinakailangan para sa kasunduan na ang iyong...

 • Tagalog

 • Pansamantalang Dayuhang Manggagawa

  Talaan ng Nilalaman

  Panimula 1

  Programa para sa Pansamantalang Dayuhang Manggagawa (Temporary Foreign Worker Program) 1

  Ang mga Dapat Malaman ng mga Empleyado sa Alberta 5

  Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho(Employment Standards) 5Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Pinagtatrabahuhan(Workplace Health and Safety) 10Ang Paggamit ng Isang Ahensya sa Pagtatrabaho(Employment Agency) 13Mga Impormasyon para sa mga Nagpapaupa at Nangungupahan (Landlords and Tenants) 13Kompensasyon para sa mga Manggagawa(Workers Compensation) 15Personal na Impormasyon 17

  Suporta ng Alberta para sa mga Pansamantalang Dayuhang Manggagawa 18

  Tanggapan ng Pagpapayo para sa Pansamantalang Dayuhang Manggagawa at Linya sa Pagtulong(Temporary Foreign Worker Advisory Office and Helpline) 18Serbisyo para sa Impormasyon ng Pag-iimigrante sa Alberta (Immigrate to Alberta Information Service) 20Mga Ahensyang Nagseserbisyo para sa Imigrante(Immigrant-Serving Agencies) 21

  Programa para sa Pag-nomine sa Imigrante ng Alberta (Alberta Immigrant Nominee Program) 24

  Mga Mapagkukunan ng Tulong 25

  2

 • Giya para sa mga Empleyado

  Panimula

  Bilang isang pansamantalang dayuhang manggagawa (temporary foreign worker) sa Alberta, mayroon kang kaparehong mga karapatan at mga responsibilidad katulad ng ibang mga empleyado (employee) sa pinagtatrabahuhan. Ikaw ay protektado sa ilalim ng mga pamantayan sa pagtatrabaho (employment standards) ng Alberta, ang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pinagtatrabahuhan at ang mga batas ng kompensasyon para sa mga manggagawa (workers compensation legislation).

  Ang impormasyong ito ay makatutulong sa iyo na maintindihan ang dapat asahan at kung saan makahahanap ng mga karagdagang mapagkukunan ng tulong.

  Programa para sa Pansamantalang Dayuhang Manggagawa (Temporary Foreign Worker Program)

  Ang Programa para sa Pansamantalang Dayuhang Manggagawa ng pamahalang pederal ay pinahihintulutan ang mga nahirang na mga dayuhang manggagawa sa Canada na manatili sa ipinagkaloob na tamang panahon.

  Mayroong tatlong mga departamento Ang Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Canada (Citizenship and Immigrastion Canada, CIC), Serbisyo ng Canada (Canada Service) at ang Ahensya ng mg Serbisyo para sa Hangganan ng Canada (Canada Border Services Agency, CBSA) ay magkakasamang nagsasagawa upang pamahalaan at ipagkaloob ang Programa para sa Pansamantalang Dayuhang Manggagawa.

  Serbisyo ng Canada (Service Canada) Ang Serbisyo ng Canada ay nagpo-proseso ng mga aplikasyon mula sa mga pinaglilingkuran (employer) para sa Mga Opinyon ng Merkado ng Trabaho (Labour Market Opinions, LMOs) at sinisigurado na ang lahat ng mga nararapat na pangangailangan ay natugunan. Ang LMO ay isang opinyon na ipinagkaloob ng Serbisyo ng Canada sa mga pinaglilingkuran (employer) na nagtatasa sa mga maaaring kahihinatnan ng mga kahilingan para sa (mga) dayuhang manggagawa na nasa merkado ng trabaho ng mga Canadian. Ang mga Sentro para sa Serbisyo ng Canada (Service Canada Centres) ay nagpo-proseso ng mga kahilingan ng dayuhang manggagawa (mga aplikasyon ng LMO) sa bawat lalawigan.

  1

 • Ang Seguro para sa Pagtatrabaho (Employment Insurance) ay nagkakaloob ng pansamantalang suportang kita sa mga panahon ng walang trabaho. Ang mga pansamantalang dayuhang manggagawa ay kinakailangang tumugon rin sa kaparehong mga kahilingan katulad ng mga mamamayang Canadian at mga permanenteng residente.

 • Giya para sa mga Empleyado

  Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Canada (Citizenship and Immigration Canada) Ang mga tanggapan ng CIC at ng bisa sa mga embahada ng Canadian (Canadian embassies), mga matataas na komisyon (high commissions) at mga konsulado (consulates) sa labas ng Canada ay nagpo-proseso ng mga aplikasyon para sa mga permiso sa pagtatrabaho upang malaman kung sinuman ang pahihintulutang magtrabaho sa Canada. Karamihan sa mga kaso, ang CIC ang unang nilalapitan ng mga dayuhang manggagawa na nais magtrabaho sa Canada, kahit na sa ibang mga pagkakataon, maaari silang mag-aplay ng permiso sa pagtatrabaho mula sa lugar daungan (port of entry).

  Ahensya ng mga Serbisyo para sa Hangganan ng Canadian (Canada Border Services Agency) Ang mga opisyales ng mga Serbisyo ng Hangganan (Border Services) ay pinipili ang mga dayuhang manggagawa sa tawiran ng hangganan at mga paliparan bago mag-isyu ng mga permiso para sa pagtatrabaho at payagang makapasok sa Canada. Nasa opisyal ng Serbisyo ng Hangganan ang huling pagpapasya kung sino ang maaaring makapasok sa Canada. Maaaring tanggihan ang pagpasok ng isang dayuhang manggagawa kung naniniwala silang hindi natugunan ng dayuhang manggagawa ang mga kahilingan ng Batas para sa Imigrasyon at Proteksyon ng Refugee (Immigration and Refugee Protection Act).

  Ang Pangkalahatang Impormasyon

  Mga termino at mga kondisyon ng isang permiso sa pagtatrabaho Kailangan mong sundin ang lahat ng mga termino at mga kondisyon ng iyong permiso sa pagtatrabaho. Ang isang permiso sa pagtatrabaho ay tumutukoy sa iyong pinaglilingkuran (employer), kung saan ka nagtatrabaho at ang uri ng iyong trabaho. Isinasaad rin dito kung gaano katagal ang bisa ng iyong permiso sa pagtatrabaho.

  Ang pagpapalit ng mga kondisyon sa isang permiso sa pagtatrabaho Bilang isang pansamantalang dayuhang manggagawa, maaari mong ipagpatuloy pa ang iyong pananatili, ang palitan ang mga kondisyon ng iyong pananatili, ang uri ng pansamantalang estado, o itama ang mga

  3

 • Pansamantalang Dayuhang Manggagawa

  problema ng iyong estado. Napakahalagang mag-aplay para sa iyong pagpapanibago (renewal) bago pa mapaso ang iyong kasalukuyang dokumentasyon. Makakakuha ng mga aplikasyon mula sa www.cic.gc.ca, o sa pagtawag sa 1-888-242-2100.

  TerminasyonKung hindi mo natugunan ang mga inaasahan ng pinaglilingkuran (employer) na siyang nakabalangkas sa kontrata ng trabaho, may karapatan ang iyong pinaglilingkuran na tapusin ang iyong pagtatrabaho. Alinman sa mga ito, siguradong pagkakalooban ka ng mensahe ng terminasyon (notice of termination), o babayaran sa halip na mensahe.

  Seguro para sa Pagtatrabaho (Employment Insurance)Ang Seguro para sa Pagtatrabaho ay nagkakaloob ng pansamantalang suportang kita sa mga panahon ng walang trabaho. Ang mga pansamantalang dayuhang manggagawa ay kinakailangang tumugon rin sa kaparehong mga kahilingan katulad ng mga mamamayang Canadian at mga permanenteng residente.

  Para sa mga karagdagang impormasyon sa Programa ng Seguro para sa Pagtatrabaho (Employment Insurance Program), bumisita sa www.servicecanada.gc.ca, o tumawag sa libreng linya sa 1-800-206-7218.

  Ang paghahanap ng panibagong pagtatrabahuhanMaaari mong piliin anumang oras ang maghanap ng panibagong paglilingkuran (employer). Gayunpaman, kailangang kumuha ng LMO ang iyong bagong paglilingkuran at kakailanganin mo ring mag-aplay ng isang panibagong permiso sa pagtatrabaho na nagsasaad ng iyong bagong paglilingkuran, lokasyon at/o deskripsyon ng trabaho.

  Ang pagpapabalik sa isang pansamantalang dayuhang manggagawa sa kaniyang bansa

  Ikaw ay may karapatang manatili sa Canada sa buong termino ng iyong permiso sa pagtatrabaho. Ang isang pinaglilingkuran (employer) o ahensya sa pagtatrabaho (employment agency) ay hindi ka maaaring puwersahing bumalik sa iyong bansa kung natapos na ang iyong kontrata sa kasalukuyang trabaho ngunit hindi pa nagtatapos ang iyong permiso sa pagtatrabaho, o kung naisipan mong maghanap ng ibang paglilingkuran.

  4

 • Giya para sa mga Empleyado

  Ang pagre-report ng mga paglabag Labag sa batas para sa isang pinaglilingkuran (employer) ang mang-api at manakot na ikaw ay pababalikin sa iyong bansa huwag lamang isusumbong ang mga paglabag nito. Ang isang pinaglilingkuran (employer) o ahensya sa pagtatrabaho (employment agency) na gumawa nito ay maaaring managot sa ilalim ng Batas Pang-kriminal (Criminal Code). Upang mag-report ng ganitong uri ng pang-aabuso, tumawag sa Linya ng Pagtulong para sa Pansamantalang Dayuhang Manggagawa (Temporary Foreign Worker Helpline) sa 1-877-944-9955.

  Ang paggamit ng isang kinatawanKung nadesisyunan mong gumamit ng isang kinatawan upang tulungan ka sa iyong aplikasyon para sa isang permiso sa pagtatrabaho (work permit), ikaw pa rin ang may responsibilidad para sa kawastuhan ng mga impormasyong isinasaad dito. Upang makakuha ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga kinatawan, bisitahin ang www.cic.gc.ca tumawag sa 1-888-242-2100.

  Serbisyo ng Canada (Service Canada) www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/index.shtml

  Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Canada (Citizenship and Immigration Canada, CIC) www.cic.gc.ca | 1-888-242-2100

  Ang mga Dapat Malaman ng mga