PALTAROKO m. veiklos II tikslas. Siekti kiekvieno mokinio ir gimnazijos pa¥¾angos. U¥¾daviniai:

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PALTAROKO m. veiklos II tikslas. Siekti kiekvieno mokinio ir gimnazijos pa¥¾angos....

ANALIZ
bendradarbiavimas su katalikiškomis mokyklomis,
projektin veikla, respublikini konferencij
Pasiekti aukšti lietuvi kalba ir literatra, angl
kalbos, IT, istorijos, matematikos brandos
egzamin rezultatai.
išsiaiškinant ir tenkinant j poreikius, taikant
skatinamsias priemones, takojo aukštus
rezultatus dalykinse olimpiadose, konkursuose,
viktorinose mieste ir respublikoje.
patirtimi, diferencijuojant ir individualizuojant
mokiniams.
Silpnosios puss
apmstyti savo tapatum, todl vangiai
sitraukia projektin, krybin veikl.
Mokiniams sunku pasinaudoti grtamja
informacija, pamatuoti asmenin paang,
kontroliuoti savo mokymsi dl
dalinantis informacija.
švietim.
siekiant, kad kiekvienas mokinys pagal savo
gebjimus patirt skm.
tobulinimas, dalyvavimas diagnostinio ini
informuoti tvus apie vaiko mokymosi skm.
Grsms
brandos egzaminus, o ne mokym mokytis
Auga mokini, turini neigiam
mokini tvai išvyksta dirbti usien,
vaikus globoja seneliai, giminaiiai, kurie
nepakankamai geba atsakingai rpintis
ugdymosi pasiekimus, elges, mokymosi
mokinius.
4
PATVIRTINTA
sakymu Nr. V-29
Veiksmingo, kokybiško ugdymo(si) utikrinimas
ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS
I tikslas. Ugdyti mokinio gebjim, nusiteikim bti ir veikti, vadovaujantis sismonintomis
morals nuostatomis, kurti pozityvius, tolerantiškus, demokratiškus, atsakingus santykius su
kitais.
Udaviniai:
II tikslas. Siekti kiekvieno mokinio ir gimnazijos paangos.
Udaviniai:
2.1. Gerinti pamokos vadyb, stiprinant mokytojo ir mokinio dialog, siekiant, kad mokinio ini ir
gebjim vertinimas skatint individuali paang.
2.2. Siekti mokini ugdymo/si poreikio tenkinimo, darbo su gabiaisiais mokiniais tobulinimo,
bendradarbiaujant pradini klasi, dalyk mokytojams, specialistams bei mokini tvams.
2.3. Motyvuoti mokinius, panaudojant naujsias ugdymo technologijas, dirbant netradicinse
ugdymo erdvse, siejant dalykines inias su gyvenimo praktika.
5
I. TIKSLAS. Ugdyti mokinio gebjim ir nusiteikim bti ir veikti, vadovaujantis
sismonintomis morals nuostatomis, kurti pozityvius, tolerantiškus, demokratiškus,
atsakingus santykius su kitais.
Nr. Priemon Rezultatas Vykdymo
ne maiau kaip 2 tv susirinkimus
G.Gailinien
sportinink iškovojimais
numatytos veiklos tobulinimo
painimo kompetencij, saviugd
konflikt sprendim bei mikroklimato
formavim leis išvengti konfliktini
saugumas gimnazijoje
varysis savo gamtos iniomis
6
jausmas
Aukltoj
mokytojams, mokiniams,
prisidedant malda, asmeniniu dvasiniu
labiausiai skaitantys mokiniai, sudarytas
krybinius darbus
kaip pltoti lyderio savybes ir stiprins
vertybines nuostatas bendraudami vieni
Vertimo konkursas „Kalba
atveria visus kelius“
kalb, tobulins gimtosios kalbos
vertjai – dviej kalb inovai.
Lapkritis -
sausis
I.Savickien,
L.Tartilait,
papuoš mokyklos teritorijos medius bei
gimnazij
Gruodis
J.Pkait,
N.Garuckien,
D.Kuosien
ugdymas.
socialins akcijos, konkursai,
Sausis-gruodis
E.Dilien
I.Buinien
D.Pšitulskien
klasi valandls 3-8 ir I-II gimnazijos
klasi mokiniams, gimnazijos
metus)
Sausis-gruodis
G.Gailinien
E.Dilien
numatytos veiklos tobulinimo
asmenins paangos, gebjim
Ugdysis pasididiavimas savo tautos
kl. ir I – IV gimn. kl.
mokiniams, mokytojams,
socialini gdi stiprinimas; tarnysts
asmens painimo bei vertinimo. Gilinsis
krikšionišksias vertybes, kurs ir
palaikys teigiamus tarpusavio santykius.
mokiniams giliau painti save ir kit
asmen. Susipains su skelbiamomis
krikšioniškomis vertybmis, kurs ir
palaikys teigiamus tarpusavio santykius.
mokini.
Balandis
E.Dilien
patriotiškumo, pilietiškumo, moralinio
brandumo kompetencijas, ugdysis
tarpdalykin bendradarbiavim, ugdys
Balandis
konkursas ,,K aš
mediag, giliau suvoks gimnazijos
gimnazij, ugdysis savo pilietin
mokytojos
1.2.24 Vasaros „Biblin stovykla“ Aktyvi ir vairiapus veikla 2 – 4 kl.
mokiniams; gilesnis krikšionišk-
bendramogišk vertybi ugdymas;
Krikšionio kompetencijos ugdymas –
gyvenime
Balandis-gegu
men sryš.
Visus metus
Lietuvi k.
2.1. UDAVINYS. Gerinti pamokos vadyb, stiprinant mokytojo ir mokinio dialog, siekiant, kad
mokinio ini ir gebjim vertinimas skatint individuali paang.
10
vieta, atsakingi
asmenys, partneriai
gimn. kl. mokiniams
Integruota istorijos-dails pamoka
ir badauja?“ I gimn. kl. mokiniams
Integruota istorijos-muzikos pamoka
Integruota gamtos ir matematikos
5 klasi mokiniams
u rankos vedei?“ I gimn. kl mokiniams
Tikybos netradicin pamoka
bendrauti su Dievu? Kryiaus kelio stoi
apmstymas“ 7 kl. mokiniams
klasje
Fellow Student“ (Dalyvauja „Vyturio“
Bus pleiama gerosios
Rus k. pamoka ,, mogaus
mokiniams
mokiniams
Spalis
J.Balinien
Gruodis
J.Balinien
Gruodis
K.Rankelyt
2.3.4. ,,Išmokimo stebjimas“,
3.1.1.,,Atskir mokini paanga“
galimybs, bdai, priemons“
Beveik visi pradini
paangos ir pasiekim vertinimo
kalbos, matematikos, istorijos, biologijos,
mokiniams
specialistais mokytojams
Mokytojai susipains su
mokiniams, j tvams ir mokytojams
Galimyb (si)vertinti
mokini pasiekimus,
utikrinti geresn
ugdymo proceso
grtamj ryš,
analizuoti individuali
mokiniams
mokiniams;
III gimn. kl. mokiniams
vokiei) mokjimo lygio nustatymas
kalbos projektas ECO-WISE
kl. mokiniai, K. Paltaroko gimnazijos 6
kl. mokiniai ir II gimn. kl. mokiniai
Skatinamas mokytojo ir
*,,Paangos pamatavimo ir fiksavimo
formos, bdai, skatinantys mokini
aptarimas su vaiko pagalbos
psichologini sunkum veikimo
Mokinio ini ir
tobulinimo, bendradarbiaujant pradini klasi, dalyk mokytojams, specialistams bei mokini
tvams.
vieta, atsakingi
asmenys, partneriai
1.2.2.,,Mokymosi pasiekim lkesiai“,
„Chemin technologija ir ininerija:
produkt krimas ir gamyba“
mokiniai mokysis ir
gilins chemijos teorines
ir praktines inias
stebjimas
(si)vertinus mokini
E.Dilien,
V.Dumbrien,
R.Kazakeviien,
student praktinje pamokoje paskaitoje
mokiniai mokysis ir
gilins biologijos ir
chemijos teorines ir
istorijos metodinms grupms parengti
98% pradini klasi
kno kultros mokytoj metodinms
mokini.
paruošimas
normatyv laikymas
aukltoj ir dalyk mokytojams.
aptarimas. Tyrimas neformaliojo
ugdymosi poreikiams tenkinti
adaptacijos gimnazijoje ypatumai
parengimas ir išleidimas
gimnazijoje
Mokiniai kels
mokymosi motyvacij,
sivertins savo
gimnazijos, miesto, rajono, respublikos
fizikos, chemijos, biologijos, angl,
chemik mokykloje „Painimas“ ,
projektas „Tavo vilgsnis“
paroiai“, „Gyvybs medis“,
netradicinse ugdymo erdvse, siejant dalykines inias su gyvenimo praktika.
Nr. Priemon Rezultatas Vykdymo laikas,
vieta, atsakingi
asmenys, partneriai
konkursas „ iema iš geometrini
Sudarytos galimybs
mokini krybiškumo,
savarankiškumo pltotei,
projektas Budapešte ir Turkijoje
atliek tvarkymo centr . Paskaita
„Atliek tvarkymas“. Lektorius Ulys
mokinams
klasi mokiniams
katalikiška gimnazija
jzuit gimnazijoje
atlikimo ir vertinimo metodikos
mokiniams
visomis kalbomis“
klasi mokiniams
akirat netradicinje
Pagerjs katalikiškj
gimn. kl. mokini
saule“, skirta Tarptautinei vaik gynimo
dienai paminti.
teises bet ir pareigas.
18
V.Semišinas
kompetencij ugdymas“
* ,, Šiuolaikinis mokymas“
atskleisti matematikos
kl., bendradarbiaujant su Panevio
G.Petkeviaits- Bits viešja biblioteka
klass mokiniams Panevio J.Miltinio
dramos teatre - M.Zalyts dramos
,,Margarita“ perira ir aptarimas
Panevio J.Miltinio dramos teatre –
spektaklio ,,Anos Frank dienoraštis“
Mokytojui ir tvams
„Panevys – Lietuvos kultros sostin.
2.3.26 Gimnazijos informacinio centro Apie 98 proc. mokytoj Visus metus
19
asociacijos projekto „Aukštosios kultros
impulsai mokykloms (AKIM)“ veikloje
Tikslingas ir nuoseklus
vaik bibliotekose.