Click here to load reader

PALESTRA wrzesień 9/ · PDF file dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (do 600 znaków), pojęcia kluczowe (również w językach angielskim

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PALESTRA wrzesień 9/ · PDF file dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach...

 • PA LE

  ST RA

  9 / 2

  01 7

  wrzesień 9/2017PALESTRAPALESTRA

  ISSN 0031-0344 indeks 36851

  W numerze między innymi:

  JACEK TRELA O niezawisłości sędziowskiej z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego i Odrodzonego Sądownictwa Polskiego

  TOMASZ TADEUSZ KONCEWICZ, ANNA PODOLSKA Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście europejskim

  KATARZYNA MRÓZ Spoof label, czyli kilka słów o granicach legalnej parodii

  SEBASTIAN ZIELIŃSKI Podstawy kryminalizacji prania pieniędzy i ich

  konsekwencje dla wykładni i stosowania art. 299 k.k.

  WITOLD JAKIMKO Pozycja prawna sądów i sędziów na gruncie

  regulacji konstytucyjnych od początku II Rzeczypospolitej do Konstytucji z 1997 r.

  w kontekście nadzoru administracyjnego nad Sądami

  KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI, ANNA MARTA TĘCZA-PACIOREK Skarga na wyrok sądu odwoławczego

  100 Lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego

 • Informacje dla autorów

  W „Palestrze” publikujemy artykuły naukowe, artykuły praktyczne, glosy, prze- glądy orzecznictwa, recenzje, sprawozdania oraz teksty informacyjne. Czasopismo sprofilowane jest na szeroko ujęte prawo sądowe, czyli materialne i procesowe prawo cywilne (w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej oraz prawo pracy) oraz materialne i procesowe prawo karne. Podejmowane są również zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego, a także historyczno-prawne, ale dotyczące szeroko ujętej adwokatury.

  Z uwagi na liczebność nadsyłanych opracowań, ich różnorodność i niejednolitość wprowadzone zostały wymogi wobec przesyłanego materiału w zakresie objętości oraz sposobu prezentacji treści, w tym konstrukcji odsyłaczy. Artykuły naukowe nie powinny przekraczać 10 stron tekstu (1 strona = 1800 znaków). Objętość glos to 5–8 stron, recenzji 2–5 stron, a sprawozdań i tekstów informacyjnych 1–3 stron.

  Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: [email protected], ewentualnie tradycyjną drogą pocztową (ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa) z wydrukiem oraz edytowalną wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD. Do arty- kułów (z pominięciem glos, recenzji, sprawozdań i tekstów informacyjnych) należy dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (do 600 znaków), pojęcia kluczowe (również w językach angielskim i polskim). Wszystkie teksty należy zaopatrzyć w krótką informację o autorze/autorach (status zawodowy i naukowy, dane adresowe, numer telefonu) oraz oświadczenie, że tekst nie został przedstawiony innej redakcji.

  Prosimy o jednolite wstawianie przypisów na dole strony, według następujących zasad. Książkę cytujemy wg wzorca: Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 10, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 112. Gdy książka posiada wielu autorów, a jest pod redakcją jednego, wskazujemy cytowanego autora oraz stronę w redagowanej książ- ce według wzorca: E. Wojnicka, Autorskie prawa osobiste, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13 – Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa, C.H. Beck 2007, s. 239. Artykuł w czasopiśmie proszę powoływać w sposób następujący: pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie lub jego skrót (np. KKP, PiP, PPiA), rok wydawniczy, numer zeszytu oraz strony – wszyst- kie elementy oddzielone przecinkiem (np. M. Filar, Pierwsze – nie mieszać, „Palestra” 2012, nr 7–8, s. 215–216). W przypadku kolejnego przywołania cytowanej wcześniej pozycji proszę wpisać pierwszą literę imienia, nazwisko, początek tytułu (kursywą) oraz strony (np. M. Filar, Pierwsze, s. 215). Gdy cytujemy tę samą pozycję, co w przy- pisie poprzednim proszę wpisać słowo „Tamże” oraz numer strony (Tamże, s. 216). W przypadku publikacji elektronicznych proszę podać – oprócz autora i tytułu – ad- res strony internetowej oraz – w nawiasie kwadratowym – datę dostępu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.palestra.pl).

  Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddawane są recenzjom. W przypadku artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Wynik recenzji wpływa na decyzję o skierowaniu tekstu do druku.

  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania re- dakcyjnego, zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem opublikowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację w Internecie. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

 • wrzesień

  P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j

  9/ 2017

  Rok LXII nr 718

  PALESTRAPALESTRA

  Naczelna Rada AdwokackaNaczelna Rada Adwokacka

 • Wydaje NaczelNa Rada adWokacka

  WaRszaWa

  Redaktor Naczelny: Czesław Jaworski zastępca Redaktora Naczelnego: Adam Redzik

  kolegium:

  Opracowanie okładki: Artur Tabaka Fot. ze zbiorów Sądu Najwyższego

  Redaktor techniczny: Hanna Bernaszuk

  Adres Redakcji: 00-202 Warszawa, ul. Świętojerska 16, lok. 33 tel./fax 22 831 27 78, 22 505 25 34, 22 505 25 35

  e-mail: [email protected] Internet: www.palestra.pl

  Wykonanie: Agencja Wydawnicza MakPrint, www.makprint.pl

  Ark. wyd.: 12,3. Nakład: 17 250 egz. ISSN 0031-0344, indeks 36851

  Wersją podstawową czasopisma jest wydanie papierowe.

  „Palestra” znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Stanislav Balík, Zbigniew Banaszczyk, Andrzej Bąkowski, Antoni Bojańczyk, Lech Gardocki, Jacek Giezek,

  Maciej Gutowski (przewodniczący), Piotr Kardas (wiceprzewodniczący),

  Jan Kuklewicz, Erik Luna, Maciej Łaszczuk (wiceprzewodniczący),

  Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Mączyński, Frank Meyer, Marek Antoni Nowicki, Lech K. Paprzycki,

  Mychajło Petriw, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Pietrzykowski, Adam Redzik, Stanisław Rymar,

  Philippe Sands, Piotr Sendecki, Tomasz Siemiątkowski, Tomasz Sójka, Ewa Stawicka, Stephen C. Thaman,

  Andrzej Tomaszek, Paweł Wiliński, Witold Wołodkiewicz, Józef Wójcikiewicz, Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Stanisław Zabłocki, Robert Zawłocki, Piotr Zientarski

 • SSpis treści

  Jacek Trela, adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (Warszawa) O niezawisłości sędziowskiej z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego i Odrodzonego Są- downictwa Polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Tomasz Tadeusz Koncewicz, adwokat, dr hab., prof. UG, Princeton University (Gdańsk–Prin- ceton, USA),

  Anna Podolska, adwokat, dr (Gdańsk) Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście europejskim 9

  Krzysztof Wróblewski, adwokat, dr (Wrocław), Anna Marta Tęcza-Paciorek, sędzia SR, dr (Wałbrzych)

  Skarga na wyrok sądu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dariusz Michta, radca prawny, dr (Będzin)

  Zaświadczenie o doręczeniu wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty per awizo . . . . . . . . 39 Katarzyna Mróz, adwokat (Piastów)

  Spoof label, czyli kilka słów o granicach legalnej parodii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sebastian Zieliński, apl. adw., doktorant UwB (Warszawa–Białystok)

  Podstawy kryminalizacji prania brudnych pieniędzy i ich konsekwencje dla wykładni i stosowania art. 299 k.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Witold Jakimko, dr (Prisztina, Kosowo) Pozycja prawna sądów i sędziów na gruncie regulacji konstytucyjnych od początku II Rzeczypospolitej do Konstytucji z 1997 r. w kontekście nadzoru administracyjnego nad sądami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Praktyczne zagadnienia prawne Mateusz Grochowski, dr, UWr, INP PAN, Yale Law School (Wrocław–New Haven)

  „Postanowienia określające główne świadczenia stron” (art. 3851 § 1 k.c.): kryteria kwa- lifikacji w orzecznictwie Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  Glosy Kamil Siwek, doktorant UAM (Poznań)

  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2016 r., II AKa 265/15 [o stosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary za zbrodnie zagrożone kumulatywnie karą pozbawienia wolności i grzywny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  Magdalena Rzewuska, dr, UWM (Olsztyn) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 września 2015 r., II CNP 60/14 [o braku podstaw do stosowania art. 60 § 3 k.r.o. w stosunku do małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

 • PALESTRASpis treści

  Tomasz Iwanicki, adwokat, doktorant UwB (Białystok) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2007 r., III CZP 130/06 [o przyznaniu zwrotu kosztów postępowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  Najnowsze orzecznictwo Micha

Search related