of 3 /3
1 Özel Akademi KBB hastanesi, Diyarbakır, Türkiye 2 KBB Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Diyarbakır, Türkiye 3 Patoloji Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Diyarbakır, Türkiye 4 KBB Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Diyarbakır, Türkiye Yazışma Adresi /Correspondence: Mehmet Akdağ, KBB Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Diyarbakır, Türkiye Email: [email protected] Geliş Tarihi / Received: 19.08.2015, Kabul Tarihi / Accepted: 07.09.2015 Copyright © Dicle Tıp Dergisi 2015, Her hakkı saklıdır / All rights reserved Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (3): 380-382 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0593 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Palatin tonsilde nadir görülen kitle: Schwannoma A rare mass of palatine tonsils: Schwannoma Baver Samancı 1 , Mehmet Akdağ 2 , Ceren Derin 3 , Seyla Bölükbaşı Samancı 4 , Hüseyin Demir 1 ABSTRACT Tonsils schwannoma are benign tumors that the main symptoms difficulty swallowing and snoring, foreign body sensation, sore throat, and slow-growing. The aim of study is to describe the case of 34 years of old female who presented with a schawannoma in her left palatine tonsil of the tumor that were surgically removed transoral- ly. There weren’t any complications like recurrence until postoperation one year. Key words: Schwannoma, palatin tonsil, antoni A, antoni B ÖZET Tonsil schwannomu; yavaş büyüyen boğazda yabancı ci- sim hissi, ağrılı yutma zorluğu ve horlama gibi ana semp- tomları olan benign tümördür. Bizim bu olgu sunumunda amacımız; 34 yaşında kadın hastada, yutma güçlüğüne neden olan sol tonsilde kitle nedeniyle opere edilen ve histopatolojik olarak literatürde çok nadir görülen tonsil schwannomunu sunmaktır. Tümör trans-oral yol diseksi- yon yöntemi ile çıkarıldı. Postoperatif bir yıl sonraki kont- rolünde komplikasyona rastlanılmadı. Anahtar kelimeler: Schwannoma, palatin tonsil, antoni A, antoni B GİRİŞ Tonsil bölgesinin ve tonsil dokusunun benign neop- lazmları nadir görülmekte olup, bu nadir tümörler içerisinde schwannomalar ise daha da az görülen nörojenik kaynaklı tümörlerdir. Schwannoma; sinir boylarındaki schwan hüc- relerinden kaynaklanan benign bir tümördür. En sık olarak kranial sinirleri barındıran kafa içindeki 8. sinir olan vestibüler sinirin schwan kılıfından kay- naklanır. Kranial sinir dışında oral yapılarda da gö- rülebilir fakat bu oldukça nadir görülen bir durum- dur. Oral yapılarda en fazla görüldüğü yer ise dildir. Tonsil schwannomu oldukça nadir olarak gö- rülüp şu ana kadar sadece 9 vaka literatür de rapor edilmiştir [1-10]. Hastalarda genelde yutma güçlüğü, boğazda kitle hissi gibi şikayetler vardır. Orofarenks muaye- nesinde unilateral tonsiller kitle tespit edilebilir. Bu yazıda amacımız; yutma güçlüğü nedeniyle palatin tonsil üzerinde kitle nedeniyle opere edilen ve histopatolojik inceleme sonucunda schwannoma tanısı alan, literatürde nadir görülen bir olgu sunu- munu sunmaktır. OLGU SUNUMU 34 yaşında kadın hasta polikliniğimize sol bademci- ğinde fark ettiği kitle şikayeti ile başvurdu. Hasta- nın son bir yıldır horlama ve yutmada ağrılı olma- yan zorlanma şikayeti mevcuttu. Hastada yakın za- manda kilo kaybı, akciğer hastalığı ve nörokutanöz hastalık gibi sistemik hastalık öyküsü yoktu. Hastanın kulak burun boğaz muayenesinde sol tonsil alt kutbundan kaynaklı düzgün yüzeyli 2,5x2 cm boyutunda orofaringeal boşluğa uzanan kitle mevcuttu. Endoskopik muayene de nazal kavite, na- sofarenks, hipofarenks ve larenks muayenesinde ek

Palatin tonsilde nadir görülen kitle: Schwannoma

Embed Size (px)

Text of Palatin tonsilde nadir görülen kitle: Schwannoma

 • 1 zel Akademi KBB hastanesi, Diyarbakr, Trkiye 2 KBB Dicle niversitesi Tp Fakltesi KBB AD Diyarbakr, Trkiye

  3 Patoloji Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Diyarbakr, Trkiye 4 KBB Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Diyarbakr, Trkiye

  Yazma Adresi /Correspondence: Mehmet Akda, KBB Dicle niversitesi Tp Fakltesi KBB AD Diyarbakr, Trkiye Email: [email protected]

  Geli Tarihi / Received: 19.08.2015, Kabul Tarihi / Accepted: 07.09.2015Copyright Dicle Tp Dergisi 2015, Her hakk sakldr / All rights reserved

  Dicle Tp Dergisi / 2015; 42 (3): 380-382Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0593

  OLGU SUNUMU / CASE REPORT

  Palatin tonsilde nadir grlen kitle: Schwannoma

  A rare mass of palatine tonsils: Schwannoma

  Baver Samanc1, Mehmet Akda2, Ceren Derin3, Seyla Blkba Samanc4, Hseyin Demir1

  ABSTRACT

  Tonsils schwannoma are benign tumors that the main symptoms difficulty swallowing and snoring, foreign body sensation, sore throat, and slow-growing. The aim of study is to describe the case of 34 years of old female who presented with a schawannoma in her left palatine tonsil of the tumor that were surgically removed transoral-ly. There werent any complications like recurrence until postoperation one year.

  Key words: Schwannoma, palatin tonsil, antoni A, antoni B

  ZET

  Tonsil schwannomu; yava byyen boazda yabanc ci-sim hissi, arl yutma zorluu ve horlama gibi ana semp-tomlar olan benign tmrdr. Bizim bu olgu sunumunda amacmz; 34 yanda kadn hastada, yutma glne neden olan sol tonsilde kitle nedeniyle opere edilen ve histopatolojik olarak literatrde ok nadir grlen tonsil schwannomunu sunmaktr. Tmr trans-oral yol diseksi-yon yntemi ile karld. Postoperatif bir yl sonraki kont-rolnde komplikasyona rastlanlmad.

  Anahtar kelimeler: Schwannoma, palatin tonsil, antoni A, antoni B

  GR

  Tonsil blgesinin ve tonsil dokusunun benign neop-lazmlar nadir grlmekte olup, bu nadir tmrler ierisinde schwannomalar ise daha da az grlen nrojenik kaynakl tmrlerdir.

  Schwannoma; sinir boylarndaki schwan hc-relerinden kaynaklanan benign bir tmrdr. En sk olarak kranial sinirleri barndran kafa iindeki 8. sinir olan vestibler sinirin schwan klfndan kay-naklanr. Kranial sinir dnda oral yaplarda da g-rlebilir fakat bu olduka nadir grlen bir durum-dur. Oral yaplarda en fazla grld yer ise dildir.

  Tonsil schwannomu olduka nadir olarak g-rlp u ana kadar sadece 9 vaka literatr de rapor edilmitir [1-10].

  Hastalarda genelde yutma gl, boazda kitle hissi gibi ikayetler vardr. Orofarenks muaye-nesinde unilateral tonsiller kitle tespit edilebilir.

  Bu yazda amacmz; yutma gl nedeniyle palatin tonsil zerinde kitle nedeniyle opere edilen ve histopatolojik inceleme sonucunda schwannoma tans alan, literatrde nadir grlen bir olgu sunu-munu sunmaktr.

  OLGU SUNUMU

  34 yanda kadn hasta polikliniimize sol bademci-inde fark ettii kitle ikayeti ile bavurdu. Hasta-nn son bir yldr horlama ve yutmada arl olma-yan zorlanma ikayeti mevcuttu. Hastada yakn za-manda kilo kayb, akcier hastal ve nrokutanz hastalk gibi sistemik hastalk yks yoktu.

  Hastann kulak burun boaz muayenesinde sol tonsil alt kutbundan kaynakl dzgn yzeyli 2,5x2 cm boyutunda orofaringeal bolua uzanan kitle mevcuttu. Endoskopik muayene de nazal kavite, na-sofarenks, hipofarenks ve larenks muayenesinde ek

 • M. Akda ve ark. Palatin tonsilde Schwannoma 381

  Dicle Tp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 42, No 3, 380-382

  patoloji gzlenmedi. Yaplan boyun muayenesinde lenfadenopati palpe edilmedi. Ayrca hastann yap-lan nrolojik muayenesi ise normaldi. Kitle; tonsil dnda komu yaplara itilme yapmayp izole kitle olduu iin ek radyolojik tetkik istenmedi. Takibin-de hastaya tan ve tedavi amacyla sol tonsildeki kitlenin eksizyonu planland. Genel anestezi altnda trans-oral yolla sol tonsil alt kutbundaki kitle di-seksiyon yntemi ile karld ve rnek patolojiye gnderildi.

  Kitle; makroskobik olarak yaklak 2.5x1.7x0.7 cm boyutlarnda olup d yz dzgn yzeyli, poli-poid, kesit yz solid ve sar renkte idi.

  Resim 1. ok katl yass epitel altnda lokalize multinod-ler tmr dokusu (H&EX 50)

  Resim 2. Antony A, Antony B alanlar ve ve Verokay ci-simcikleri (H&EX100)

  Histopatolojik incelemede; ok katl yass epitel altnda iyi snrl, kapsll, multinodler grnm-de tmr dokusu izlendi (Resim 1). Kesitsel incele-

  mede karakteristik Antony A, Antony B ve Verokay cisimcikleri mevcuttu (Resim 2). Tmr hcreleri isi dalgal nkleuslu schwanian karakterli olup, palizatlanma gstermekteydi (Resim 3,4). Stroma-da hyalinize damar yaplar izlenip mitoz ve nekroz izlenmedi.0lgunun patolojik raporu Schwannoma olarak rapor edildi.

  Resim 3. Palizatlanmalar yapan schwanian karakterli t-mr hcreleri (H&EX100)

  Resim 4. Schwannomu oluturan karakteristik isi dalgal nkleuslu tmr hcreleri (H&EX400)

  TARTIMA

  Schwannoma ektodermal schwan hcrelerinden k-ken alan, yava byyen ve genellikle tek benign tmrlerdir [10,11]. Schwannomalarn %25-%48 i ba boyun blgesinde oluur [10,12]. Schwanno-malarda malign dnm neurofibramatsis type 1 ile ilikili olarak rapor edilmitir; fakat bu sporadik olarak olduka nadir bir durumdur [10]. Oral kavi-

 • M. Akda ve ark. Palatin tonsilde Schwannoma382

  Dicle Tp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 42, No 3, 380-382

  tede sadece %1 olarak oluur ve literatrde imdiye kadar palatin tonsil schwannoma ile ilgili sadece do-kuz vaka olgu sunumu olarak bildirilmitir [1-10].

  Makroskopik olarak schwannomalar genellikle kapsll lezyonlardr. Histolojik olarak ise Antoni A ve Antoni B alanlar ile karaekterizedir ve genellik-le iki yap da bulunur. Ayrca Antoni A hcrelerinde Verocay body olarak adlandrlan ekirdeksi yaplar mevcuttur.

  Tonsil zerinde kitle; yutmann faringeal fazn-da kitle etkisiyle nromskler relaksasyon fazn etkileyerek disfaji ikayetini oluturabilir. Ayrca schwannomalar periferik sinir duyusal veya motor liflerin nral klflarndaki schwan hcrelerinden kaynakland iin nral disfaji oluturabilir [13-15].

  Schwannomalarda genel olarak tedavi; evre doku salam braklarak kitle eksizyonundan ibaret-tir [1,10]. Komplet cerrahi eksizyon tedavi seene-idir. Geni eksizyon gerekli olmayabilir. Nitekim Anl ve ark.da [1] sadece diseksiyon yntemi ile kitle eksizyonu yapmlardr. Gamma veya proton radyasyon n da tmrn bymesini durduran al-ternatif tedavi seenekleri ierisinde olmasna kar-n schwannomalar bazen radyasyona diren gster-dikleri iin cerrahi daha deerli seenektir. Prognoz ise cerrahiden sonra genel olarak iyidir. Rekrrens; nadir de olsa cerrahiden sonra grlebilir [1]. Bizim vakamzda orofarinkse doru uzanan benign gr-nml kitle; tonsillektomi yaplmadan diseksiyon yntemi ile karld. Postoperatif kanama gibi her-hangi bir major veya minr komplikasyon gelime-den hasta ifa ile taburcu edildi. Ayrca hasta yakla-k 1 yldr takipte olup nks veya rekrrens olarak herhangi bir komplikasyon gzlenmedi.

  Sonu olarak yutma gl, boazda kitle hissi gibi silik ikayetleride ve tonsil zerinde kitle

  yapan nedenler arasnda ayrc tan olarak schwan-noma dnlmelidir ve tedavi olarak cerrahi eksiz-yon yeterli bir seenek olarak saylabilir.

  KAYNAKLAR

  1. Anil HT, Gowda BV, Lakshmi S, et al: Schawannoma of platine tonsil. J Laryngol otol 2005;119:570-572.

  2. Bildirici K, Cakli H, Keik C, et al: Schwannoma of platine tonsil. Otlaryngol Head Neck Surg 2002;126:693-694.

  3. Lall GS, Walsh RM, Rowlands DC, et al: Schawannoma of tonsil. J Laryngol Otol 1999;113:585-586.

  4. Truong An Pham, Yi Zhao1 and Elizabeth Sigston. Schwan-noma of the Palatine Tonsil: A Rare Entity in an Eight Year Old Girl. J Clin Exp Oncol 2013;2:2.

  5. Zhou B, Zhang YF, Jiang F: Schavannoma of tonsil: A case report. Chin Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;10:39.

  6. Dai L, Zhu HH, Huang WS: Schawannoma of tonsil: A case report. J Clin Otolariyngol 2003;17:77.

  7. Guo L, Sun FQ, Q XZ: Schwannoma of tonsil: A case report. J Clin Otorhinolarygol 2000;14: 278.

  8. Xu YC, Li YT: Malingnant epithelium schwannoma of ton-sil: A case report. Sichuan J Cancer Control 1998;11:34.

  9. Wu SH, Meng QW, Jiang YZ. Malignant schwannoma of tonsil: a case report. Chongqing Med J 1992;21:46.

  10. Lee BJ, Wang sg, Lee JC, et al. Schwannoma of tonsil. Ear nose throat J 2007;86:354-355.

  11. Akdag M. Effects of Radiofrequency in a Rare Fibroma of the Tonsil. International Journal of Basic and Clinical Stud-ies. 2013;2:118-121.

  12. Gl A, Haksever M, Gl M, et al. Nazal Schwannom: Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi 2012;20:90-93.

  13. Mishellany A, Woda A, Labas R, Peyron MA. The chal-lenge of mastication: preparing a bolus suitable for degluti-tion. Dysphagia 2006;21:8794.

  14. Cook IJ, Kahrilas PJ. AGA technical review on manage-ment of oropharyngeal dysphagia. Gastroenterology 1999;116:455-478.

  15. Akdag M, Kinis V, Ozkurt FE et al. Cranial mass as a rare cause of dysphagia. International Journal of Basic and Clin-ical Studies. 2012;1:87-92.