OUG 23 / 2008, privind pescuitul si acvacultura

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of OUG 23 / 2008, privind pescuitul si acvacultura

 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 5 martie 2008 (actualizata) privind pescuitul si acvacultura (actualizata pana la data de 11 decembrie 2011*) EMITENT: GUVERNUL Data intrarii in vigoare: 10 Martie 2008 Avnd n vedere necesitatea adoptrii rapide a unui cadru juridic n conformitate cu reglementrile Uniunii E uropene, necesar administrrii sectorului pescresc, prin conservare a i exploatarea durabil a resurselor piscicole n conformitate cu politica comunitar n domeniul pescuitului, se impune adopt area prezentului act normativ n regim de urgen , n vederea: - cre terii absorb iei fondurilor europene alocate sectorului pescresc prin Fondul european pentru pescuit; - restructurrii institu ionale a sectorului pescresc; - finalizrii urgente a privatizrii fermelor p iscicole, n vederea absorb iei fondurilor europene; - reducerii birocra iei; - reducerii presiunii financiare exercitate asu pra organiza iilor de pescari; - eficientizrii administrrii i exploatrii durabile a resurselor acvatice vii; - sprijinirii organiza iilor de productori i a fermelor piscicole, n temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen . CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonan de urgen reglementeaz protec ia, conservarea, administrarea i exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultur, procesarea i comercializarea produselor obinute din pescuit i acvacultur, cnd aceste activit i se realizeaz: ------------ Partea introductiv a alin. (1) al art. 1 a fos t modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. a) pe teritoriul Romniei; b) n apele de sub jurisdic ia na ional a Romniei de ctre nave sub pavilion romn sau sub pavilionul altor st ate. (2) Prezenta ordonan de urgen stabile te msurile privind: a) organizarea i administrarea sectorului pescresc; b) protec ia, conservarea i exploatarea resurselor acvatice vii;

  Top Prima pagina

 • ------------ Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. c) politica structural; d) administrarea capacit ii flotei de pescuit; e) acvacultura; f) prelucrarea i procesarea produselor ob inute din pescuit i acvacultur; ------------ Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. g) organizarea pie ei produselor pescre ti; h) cercetarea tiin ific n domeniul pescresc; i) controlul i respectarea legisla iei n domeniu; j) rela iile interna ionale n domeniul pescuitului i acvaculturii; ------------ Lit. j) a alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. k) rspunderi i sanc iuni. l) privatizarea n domeniul piscicol. ------------ Lit. l) a alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) Prezenta ordonan de urgen reprezint cadrul general de reglementare, pe baza cruia se emite legisla ia secundar pentru sectorul pescresc. (4) Punerea n aplicare a msurilor prevzute l a alin. (2) se realizeaz de ctre Agen ia Na ional pentru Pescuit i Acvacultur, institu ie public de interes na ional, organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic, finan at integral de la bugetul de stat, care func ioneaz n subordinea autorit ii publice centrale care rspunde de pescuit i acvacultur, cu sediul n municipiul Bucure ti, ale crei structur, organizare i func ionare se aprob prin hotrre a Guvernului. ------------ Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 a l art. I din

 • LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ART. 2 n sensul prezentei ordonan e de urgen , termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnifica ii: 1. acvacultur - cre terea sau cultivarea de vie uitoare acvatice cu tehnici destinate mririi peste capacit atea natural a mediului a produc iei de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice; 2. amenajare piscicol - unitatea de baz a acv aculturii, reprezentat de: a) hele teu - bazin piscicol realizat n sptur sau umplu tur, nconjurat total ori par ial de diguri, prevzut cu canale de alimentare, de evacuare i perimetrale, dotat cu construc ii hidrotehnice i instala ii de alimentare, re inere i evacuare a apei; b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea u nei vi cu un baraj, prevzut cu instala ii hidrotehnice pentru re inerea i deversarea/evacuarea apei; c) sta ie de reproducere artificial; d) vivier flotabil - instala ie plutitoare, alctuit dintr-un cadru poliedric cu pere i din plas, destinat cre terii pe tilor sau altor vie uitoare acvatice; e) lacuri de acumulare n care se practic acva cultura; f) alte instala ii destinate acvaculturii; ------------ Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 3. habitate piscicole naturale: a) Dunrea teritorial, Delta i lunca inundabil a Dunrii; b) complexul lagunar Razelm-Sinoe i lacurile litorale; c) praiele, rurile i lacurile de munte, colinare, de es i zonele lor inundabile, precum i bra ele moarte ale rurilor; d) bl ile i lacurile naturale lipsite de instala ii hidrotehnice pentru alimentarea, re inerea i evacuarea apei; e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundab ile la viituri; f) re eaua de canale magistrale din sistemele hidroamelio rative, de naviga ie i hidroenergetice i ramifica iile acestora; g) apele maritime interioare, marea teritorial , zona contigu, zona economic exclusiv ale Romniei; ------------ Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ------------

 • Pct. 4 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 5. captur total admisibil (TAC) - cantitatea de pe te sau de alte vie uitoare acvatice, apar innd unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimat n kilograme sau n numr de exemplare, care se poate extrage anual fr a afecta capacitat ea de regenerare natural; 6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave ex primat n GT i puterea acesteia exprimat n kW, iar pentru anumit e tipuri de activitate de pescuit, suma i/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave; 7. captur - cantitatea de pe te sau de alte vie uitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele pisc icole naturale, exprimat n kilograme sau n numr de exemplare; ------------ Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 8. centru de prim vnzare - locul unde se efec tueaz prima vnzare a produselor ob inute din pescuit; ------------ Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 9. cot - partea din captura total admisibil din fiecare specie ori grup de specii, care se aloc persoanelo r fizice sau juridice autorizate s desf oare activit i de pescuit comercial; ------------ Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 10. efort de pescuit - produsul capacit ii i al activit ii unei nave/ambarca iuni pescre ti; cnd este vorba de un grup de nave/ambarca iuni - suma tuturor eforturilor de pescuit ale tutu ror navelor/ambarca iunilor ce apar in grupului; 11. exploatare durabil - exploatarea resurselo r acvatice vii prin metode i procedee care s asigure productivitatea i biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habi tatelor piscicole naturale;

 • ------------ Pct. 11 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 12. Fi ierul navelor i ambarca iunilor de pescuit - documentul n care sunt nregistrate toate navele i ambarca iunile de pescuit care activeaz la pescuitul comercial n habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorul ui, tipul de activitate i tehnica de pescuit, zona de pescuit i proprietarul; ------------ Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 13. inspector piscicol - persoana cu drept de i nspec ie i control privind respectarea legisla iei n domeniul pescuitului, acvaculturii, procesrii i comercializrii pe telui, din cadrul Ageniei Na ionale pentru Pescuit i Acvacultur; ------------ Pct. 13 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bord ul navelor/ambarca iunilor de pescuit, n care sunt nregistrate zilni c datele privind efortul de pescuit i capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii; 15. nav de pescuit - orice nav sau ambarca iune echipat pentru pescuit comercial; 16. nav auxiliar de pescuit - orice nav sau amb