of 1 /1

Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...•...

Page 1: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Osnovi elektronike(Moduli ELK i EEN)

Marko Dimitrijević

Page 2: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

2

Dr Marko Dimitrijević, docentElektronski fakultet Niš, kabinet 321

[email protected]@elfak.ni.ac.rs

Page 3: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Osnovna literatura

3

• V. Litovski, Osnovi elektronike, Akademska misao, 2006, ISBN: 86-7466-227-7

• P. Petković, V. Pavlović, M. Dimitrijević, S. Đorđević, D. Mirković, Praktikum za izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Osnovi elektronike, Elektronskifakultet Niš, 2020.

• Online resursi:http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm

Page 4: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Dodatna literatura

4

• B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley, 2006.

• Razavi Electronics – YouTube

• A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York, Oxford 2004.

Page 5: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Predispitne obaveze

5

• Laboratorijske vežbe (6. vežbi) – obavezne su za potpis

• Kolokvijumi (2 kolokvijuma u toku semestra), položena oba kolokvijuma se računaju kao položeni pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku

• Predavanja i računske vežbe nisu obavezne

• Konsultacije su utorkom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 u kabinetu 322.

Page 6: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Potrebno predznanje iz elektrotehnike

6

• Pojam idealnog i realnog naponskog izvora• Pojam idealnog i realnog strujnog izvora• Kirhofovi zakoni, Omov zakon• Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator• Jednosmerni i naizmenični režim• Kontrolisani strujni i naponski izvori• Metod konturnih struja• Metod potencijala čvorova• Princip superpozicije• Tevenenova i Nortonova teorema

Page 7: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Osnovi elektronike

7

• Elektronika je imala izuzetan uticaj na razvoj ljudske civilizacije i zauzima značajno mesno u našem svakodnevnom životu.

• Elektronski uređaji su prisutni svuda – u telekomunikacijama, saobraćaju, medicini, energetici,…

• Cilj predmeta Osnovi elektronike je da se shvate osnovni koncepti i metodi elektronike – analiza i projektovanje osnovnih elektronskih kola.

Page 8: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Osnovi elektronike

8

• Osnovne električne komponente (otpornici, kondenzatori i kalemovi) su dipoli (imaju dva priključka) i najčešće su linearne –električne veličine imaju linearnu zavisnost.

• Mogućnosti primene ovih komponenti su ograničene• Elektronska kola osim osnovnih električnih komponenti sadrže i

poluprovodničke komponente – diode i tranzistore.• Pomoću poluprovodničkih komponenti moguće je realizovati

veliki broj korisnih uređaja.

Page 9: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primer elektronskog kola

9

• Jedan od najjednostavnijih kola je pojačavač.

Page 10: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primer elektronskog kola – pojačavač

10

• Električna šema sistema, pretpostavimo da je napon koji generiše mikrofon 5mV, da je otpornost zvučnika 8Ω, a potrebna snaga 10W.

Page 11: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primer elektronskog kola – pojačavač

11

• Koliki je napon potreban na zvučniku?

𝑃𝑃 =𝑉𝑉2

𝑅𝑅

𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 × 𝑅𝑅 = 10W × 8Ω = 8,94V

Page 12: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Poluprovodničke komponente

12

• Poluprovodničke komponente su izrađene od materijala koji se nazivaju poluprovodnički elementi ili jednostavnije, poluprovodnici.

• Najčešće korišćeni poluprovodnici su silicijum (Si), germanijum (Ge) i III-V elementi (galijum arsenid GaAs).

• Poluprovodnički elementi (Si, Ge) pripadaju IV grupi periodnog sistema i imaju četiri valentna elektrona.

Page 13: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Poluprovodnički elementi

13Izvor: Byjus.com

• Usled termičke ekscitacije, valentni elektroni se mogu osloboditi i doprineti električnoj provodnosti materijala.

Page 14: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Intrinsični poluprovodnik

14

• Koncentracija elektrona u poluprovodniku zavisi od temperature (T) i materijala, može se izraziti empirijskom formulom:

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 5,2 � 1015 × 𝑇𝑇 �3 2 × 𝑒𝑒−𝜀𝜀𝑔𝑔2𝑘𝑘𝑘𝑘 ≈ 1010cm−3 (Si,𝑇𝑇 = 300K)

• Veličina 𝜀𝜀𝑔𝑔 se naziva band gap i zavisi od poluprovodnika (𝜀𝜀𝑔𝑔 =1,2eV za silicijum). Bolcmanova konstanta: 𝑘𝑘 = 1,38 � 10−23 J

K

• 𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝

Page 15: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Dopirani poluprovodnik

15

• Dodavanjem elemenata III ili V grupe poluprovodniku, menjaju se njegova provodna svojstva – dopiranje.

• 𝑁𝑁𝐴𝐴,𝑁𝑁𝐷𝐷 – koncentracije akceptora, odnosno donora.

• 𝑁𝑁𝐴𝐴,𝑁𝑁𝐷𝐷 ≫ 𝑛𝑛𝑖𝑖

• n – tip: 𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝐷𝐷 , 𝑝𝑝 = �𝑛𝑛𝑖𝑖2

𝑁𝑁𝐷𝐷

• p – tip: 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝐴𝐴, 𝑛𝑛 = �𝑛𝑛𝑖𝑖2

𝑁𝑁𝐴𝐴

Izvor: Byjus.com

Page 16: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Kretanje nosilaca naelektrisanja

16

• Drift – kretanje nosilaca naelektrisanja pod dejstvom sila električnog polja

• Difuzija – kretanje nosilaca naelektrisanja usled difuzije (prelaska čestica iz oblasti veće koncentracije u oblast manje koncentracije)

• 𝜌𝜌 = 1𝜇𝜇𝑛𝑛�𝑛𝑛�𝑒𝑒

, 𝜌𝜌 = 1𝜇𝜇𝑝𝑝�𝑝𝑝�𝑒𝑒

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 � 𝑙𝑙𝑠𝑠

Page 17: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

PN spoj, poluprovodnička dioda

17

• Dioda je najjednostavniji poluprovodnički element

Izvor: Wikipedia.com

Page 18: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

PN spoj, poluprovodnička dioda

18

• Napon na dioni je razlika napona na anodi i katodi, 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝐾𝐾

• PN spoj može biti nepolarisan (𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0), direktno polarisan (𝑉𝑉𝑑𝑑 >0) i inverzno polarisan (𝑉𝑉𝑑𝑑 < 0).

Page 19: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Nepolarisani PN spoj

19

𝑛𝑛,𝑝𝑝

Izvor: Wikipedia.com

Page 20: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Nepolarisani PN spoj

20 Izvor: Wikipedia.com

Page 21: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Polarisani PN spoj

21

Page 22: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Inverzno polarisani PN spoj

22

Page 23: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Inverzno polarisani PN spoj

23

Vg<0

Page 24: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Direktno polarisani PN spoj

24

Page 25: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Direktno polarisani PN spoj

25

Vg>0

Page 26: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Karakteristika diode

26

Skala x100

Skal

a x

10-9

Direktna polarizacija

Inverzna polarizacijaProboj

[mA]

5-70V [V]

)1−= T

DV

SD (eIV

I

I D SI

mV26V026.0q

kVK300

T ====T

T

Page 27: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode

27

ID

E1Vdc

R

1k

D

V2=VD

V1=E

IR

R21 I

RVV

=−

0)( DD12 =+

− VIR

VV

1)(eI)( T

DV

sDD −=V

VI

?D =V

1 2

Page 28: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode

28

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x 10-3

‚VD [V]I [

mA]

RDE I

RV

=− IR(VD) ID(VD)

)1−= T

DV

SD (eIV

IM

• Grafička interpretacija problema

Page 29: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode

29

• Karakteristika diode je nelinearna• Neophodno je primeniti numerički metod za rešavanje sistema

nelinearnih jednačina ili primeniti neki model koji je jednostavniji (linearan)

• Tri modela diode: model idealne diode, model konstantnog napona i model eksponencijalne zavisnosti struje

Page 30: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode – idealna dioda

30

• Dioda vodi kada je direktno polarisana – kratak spoj, kada je inverzno polarisana ne vodi – prekid u kolu

Page 31: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode – idealna dioda

31

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x 10-3

I [m

A]

0VVV za 0 D =<= γDI

‚VD [V]

Page 32: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode – model konstantnog napona

32

• Dioda vodi kada je direktno polarisana – idealni naponski generator, kada je inverzno polarisana ne vodi – prekid u kolu

Page 33: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode – model konstantnog napona

33

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x 10-3

I [m

A]

0.55VVV za 0 D =<= γDI

VV za V D γγ ≥=DV

D1

DIODA

Vgama

0.5 V

SW

‚VD [V]

Page 34: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode – model konstantnog napona

34

• Dioda vodi kada je direktno polarisana – realni naponski generator, kada je inverzno polarisana ne vodi – prekid u kolu

R

Page 35: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Modeli diode – model konstantnog napona

35

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x 10-3

I [m

A]

0.5VVV za 0 D =<= γDI

VV za D γ>=dR

VI DD

D1

DIODA

Vgama

0.5 V

SW

Rd

100

12

Page 36: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primena dioda – usmeravanje

36

• Osobina diode da provodi samo kada je direktno polarisana se može iskoristiti za konstrukciju kola koje pretvara naizmenični napon u jednosmerni

• Ovakva kola se nazivaju usmerači napona• Postoje dve vrste usmerača – polutalasni i punotalasni

Page 37: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primena dioda – polutalasno usmeravanje

37

Page 38: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primena dioda – punotalasno usmeravanje

38

Page 39: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primena dioda – punotalasno usmeravanje

39

Page 40: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primena dioda – punotalasno usmeravanje

40

Page 41: Osnovi elektronike (Moduli ELK i EEN)leda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2020...• Kirhofovi zakoni, Omov zakon • Pojam impedanse – otpornik, kalem i kondenzator

Primena dioda – punotalasno usmeravanje

41