of 25 /25
ČASOPIS PRE STREDOŠKOLSKÚ MLÁDEŢ Číslo: 4 MAREC - APRÍL 2011 ROĆNÍK: 12

Číslo: 4 MAREC - APRÍL 2011 ROĆNÍK: 12Číslo: 4 MAREC - APRÍL 2011 ROĆNÍK: 12 Ubehli ďalšie dva mesiace, ktorých aktivity sme spracovali v našom školskom časopise. Jarné

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Číslo: 4 MAREC - APRÍL 2011 ROĆNÍK: 12Číslo: 4 MAREC - APRÍL 2011 ROĆNÍK: 12 Ubehli...

 • ČASOPIS PRE STREDOŠKOLSKÚ MLÁDEŢ

  Číslo: 4 MAREC - APRÍL 2011 ROĆNÍK: 12

 • Ubehli ďalšie dva mesiace, ktorých aktivity sme spracovali v našom školskom

  časopise.

  Jarné slnko uţ začína hriať. Zima odovzdala ţezlo jari, začínajú sa predlţovať dni.

  Máme uţ letný čas. Mnohí z nás si ešte nemôţu zvyknúť na včasné vstávanie, ale čo sa

  dá robiť, jaro je uţ tu. Dostali sme tieţ krásne spracované aktivity školského internátu.

  Prečítajte si.

  Mesiac marec spájame predovšetkým s knihou. Kniha pre nás predstavuje najlepšieho

  priateľa, ktorý nás nikdy nezradí. Od marca uţ začali našim štvrtákom písomné maturitné

  skúšky. Nám ostatným ostáva len drţať palce a štvrtákom samozrejme začať sa učiť.

  Medzi krásne sviatky, ktoré oslavujú ţenu stále patrí MDŢ. Aj keď v súčasnosti panuje

  diskusia, či oslavovať alebo nie. Môj názor. Prácu ţeny si samozrejme môţeme uctiť aj bez

  osláv, ale tento sviatok má aj inú symboliku. Akú? To sa dozviete na stránkach nášho

  časopisu.

  Dňa 22. marca si pripomíname Deň vody. Čistota a zdravie vody by malo byť doménou nás

  všetkých.

  V tomto mesiaci sme si však pripomenuli aj sviatok učiteľov a vychovávateľov. Im patrí

  vďaka za to, ţe nás vzdelávajú a pracujú tak v náročnom a dôleţitom povolaní ako je

  povolanie učiteľa. Veď kto sa postará o výchovu novej vzdelanej generácie ak nie škola?

  Škola zohráva v ţivote kaţdého z nás veľmi významné postavenie a učiteľ a vychovávateľ

  v ňom hrá podstatnú úlohu. To je treba si uvedomiť.

  Mesiac apríl je zasa symbolom lesov. Predstavuje nekonečnú symbiózu človeka

  s prírodou. Predovšetkým však poukazuje na to, aby človek bol ochrancom prírody a nie jej

  ničiteľom.

  Od 11. do 15. apríla sa aj naša škola spolupodieľala na príprave a uskutočnení uţ

  V. ročníka Dní zdravia v Skalici. Tohoročné sa nieslo v duchu hesla:

  Skalica –zdravé mesto Záhoria. 15. apríla sa naša škola opäť zapojila do predaja narcisov, ktoré symbolizujú nový ţivot

  a novú jar. Liga proti rakovine si tento kvet zvolila za svoj symbol.

  18. apríla si pripomíname – Svetový deň kultúrneho dedičstva. Vznikol z podnetu

  medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

  V tomto roku si ho pripomíname ako prezentáciu pamiatok verejnosti. Cieľom je poznať

  kultúrne pamiatky a chrániť ich.

  Dňa 22. apríla si pripomíname Deň Zeme – so zameraním predovšetkým na problém

  globalizácie a ekológie.

  spracovala redakcia Dúhy.

  - 2 -

 • 8. marec - Medzinárodný deň žien

  22. marec - Medzinárodný deň vody

  25. marec - Deň zápasu za ľudské práva

  28. marec - Deň učiteľov

  1. apríl - Prvý apríl – Deň vtákov

  11. apríla - Školské kolo prvej pomoci

  11.-15. apríla –V. ročník –Dní zdravia v Skalici

  15. apríl - Deň narcisov

  18. apríl - Svetový deň kultúrneho dedičstva

  22. apríl - Veľký piatok

  23. apríl - Svetový deň kníh a autorských práv

  25. apríl - Veľkonočný pondelok

  26. apríl - Svetový deň duševného vlastníctva

  22. apríl - Deň Zeme

  29. apríl - Medzinárodný deň tanca

  - 3 -

 • Voda je základnou podmienkou všetkého ţivota. Dnes sú vodné zdroje

  vystavené zvyšujúcim sa poţiadavkám na spotrebu vody. Valné zhromaţdenie OSN v

  roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Svetový deň vody sa oslavuje počnúc

  rokom 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o ţivotnom prostredí a rozvoji, v

  špeciálnej kapitole o Ochrane kvality a zásob sladkovodných zdrojov. Členské krajiny boli

  vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili

  konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. Kaţdý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN

  poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre

  koordináciu (ACC) vodných zdrojov.

  Ciele

  Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie

  pozornosti okrem iného na:

  • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania

  pitnou vodou,

  • zvýšenie povedomia verejnosti o dôleţitosti

  zachovania a ochrany zdrojov vody.

  • zvýšenie účasti a spolupráce vlád,

  medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií

  osláv Medzinárodného dňa vody.

  Stratégie

  Na zvýšenie povedomia sa navrhujú kampane organizované vládami a ich partnermi v

  jednotlivých krajinách. Partnerstvo medzi vládami, súkromným sektorom, mimovládnymi

  organizáciami a odbornými organizáciami moţno podporiť účasťou a spoluprácou týchto

  strán na nasledujúcich aktivitách:

  • podpora masmediálnych vzdelávacích programov

  • zameranie sa na deti a mládeţ

  • výroba a rozširovanie dokumentárnych filmov

  • organizovanie konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav týkajúcich sa ochrany a

  rozvoja vodných zdrojov • podpora komunitných programov

  • zvýšenie podpory verejného i súkromného sektoru prostredníctvom spolupráce a účasti na

  oslave Svetového dňa vody.

  22. marec je teda jedinečnou príleţitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôleţitosť vody

  pre zachovanie ţivotného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám

  - 4 -

 • môţe pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou

  je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti. Veď voda sa nachádza všade okolo nás.

  Pokrýva aţ 70 percent zemského povrchu a má pre našu planétu a jej obyvateľov

  nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny a ţivočíchy.

  Nik nemôţe preţiť bez vody viac ako 4 dni. Ľudia potrebujú vodu v

  domácnostiach, továrňach i pri poľnohospodárskych prácach. Elektrická energia z

  vodných elektrární predstavuje lacný zdroj energie v mnohých krajinách sveta.

  Napríklad v Kanade je 66 percent výroby energie pokrývaných výrobou z vodných

  elektrární a v Nórsku je to dokonca aţ 99 percent.

  Chráňme a váţme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov nestala takým

  vzácnym artiklom, ţe sa kvôli nej povedú vojny alebo sa pre veľkú väčšinu ľudí

  stane ťaţko dostupnou komoditou. Mgr. E. Brezinová

  Uţ od školských čias mesiac marec, máme v pamäti zapísaný ako

  mesiac knihy.

  Zdrojom stretnutí s kniţkami odjakţiva nie sú len kníhkupectvá a vlastné

  domáce zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj kniţnice. I ja sama

  navštevujem kniţnicu a niekedy si poţičiam knihy od známych.

  Uţ tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari ,ale i s mesiacom

  knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníh tlače patrí medzi

  neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

  Od rozšírenia internetu je marec nielen mesiacom knihy ale práve aj mesiacom

  internetu.

  Ţiaľ čím ďalej tým viac, mladý ľudia zanedbávajú beletriu a radšej

  vyuţívajú internet alebo sa neprítomne pozerajú na televíznu obrazovku. Podľa

  môjho názoru je to krok dozadu, lebo nastáva nezvratné vzďaľovanie od kníh

  a absolútne zameriavanie pozornosti na bez hodnotné programy a vysielania.

  Teraz sa uţ teda stalo závislosťou pozerať na televízor, deň čo deň a večer čo

  večer. Je aj teda badateľné, ţe od príchodu televízorov a internetu sa zníţila

  návštevnosť kniţníc. Poklesol záujem o knihy. Celebritou a známymi sa stali

  bezvýznamné osoby, ktoré nedokázali nič okrem existencie na nejakých

  televíznych podujatiach. Čím vulgárnejšie a arogantnejšie vystupovali , tým

  boli viac uznávaný. Títo schowmani sa stali, ţiaľ vzormi. Na staré hviezdy

  a skutočné hodnoty sa pozabudlo.

  - 5 -

 • Toto povaţujem za najnegatívnejšie pôsobenie z oblasti televízie. Veď

  v dnešnej dobe sa nedá s nikým porozprávať ani o jednej dobrej knihe, lebo

  rovesníci, ale i postarší dávajú prednosť vysielaným programom. Je to z toho

  dôvodu, ţe nemusia nad tým rozmýšľať, či uvaţovať (ako by to robili nad

  knihami).Keby som mala teda vyjadriť na súčasnú situáciu v našej kultúre, tak

  by som nedokázala hovoriť pozitívne. Reality show a podobné programy bez

  nejakého obsahu alebo cieľa, sa stali bohuţiaľ, neodstrániteľnou súčasťou našej

  kultúry, kaţdodenného ţivota. Lazíciusová Pavlína, II.B

  Marec si nespájame len s príchodom jari a čoraz viac teplejších

  slnečných lúčov, ale i s mesiacom knihy. Pripomíname si to od roku 1955 a vraj

  práve preto marec, lebo práve na jar bola najmenšia návštevnosť v obchodoch.

  Naše babky a dedovia vnímali knihy inak ako teraz my, viac si ich váţili, moţno

  i preto, lebo bolo vtedy oveľa menej moţností vzdelávania sa a získavania

  informácií, ako teraz. No i tak majú knihy aj teraz v našom beţnom alebo

  študentskom ţivote veľkú cenu. I keď v beţnom ţivote sa viac stretávame

  s internetovou knihou. Pamätám si, ako mi moja babka spomínala, ţe si museli

  pred otvorením a čítaním knihy umyť ruky a kaţdú stranu opatrne prehŕňať

  suchým neposlineným prstom, kvôli dlhšiemu zachovanie knihy samotnej.

  Ku knihe sa môţeme kedykoľvek vrátiť, dotvoriť si pomocou našej fantázie

  postavy a prostredie, vybrať či chceme román, detektívku či iný ţáner.

  To čo kniha opíše, film

  nezachytí....

  Lisická Helena, II.B

  - 6 -

 • Po dlhých vianočných prázdninách vybehávali naši ţiaci nadbytočné kilogramy

  v telocvični pri spoločnom futbalovom turnaji so ţiakmi z SSOŠ Via Humana

  Skalica.

  Zaujímavým spôsobom sa ţiaci z výchovnej skupiny pani vychovávateľky

  Markovej oboznámili s ľudskými právami. K vopred pripraveným otázkam

  priraďovali na papierikoch nastrihané jednotlivé odpovede a súťaţili medzi sebou

  o najvyšší počet správnych odpovedí - bodov.

  K blíţiacemu sa valentínskemu sviatku sme pripravovali pre našich

  najmilších darčeky v podobe vlastnoručne vyrobených gélových sviečok a

  valentínsky zdobených hrnčekov.

  Kto mal záujem, mohol sa naučiť, ako sa pečie torta. Celý postup nám

  ukázala Annamária, ţiačka III. ročníka. Vzhľadom k tomu, ţe si priniesla i

  ozdoby na tortu, ktoré si sama vytvarovala, je jej šikovnosť skutočne

  obdivuhodná. Z aktivity sme si odniesli nielen uţitočné rady, ale aj kúsok torty

  na ochutnanie.

  - 7 -

 • 2. marca sme sa vybrali na návštevu školského internátu SSOŠ Via Humana.

  Ţiaci sa zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý pre nás pripravila pani

  vychovávateľka. Súťaţili štyri dvojčlenné druţstvá, ktoré postupne odpovedali na

  otázky z rôznych oblastí a v medzisúťaţnej disciplíne riešili kríţovky. Po rušnom

  zápolení napokon prvé a druhé miesto obsadili ţiaci z SSOŠ Via Humana, tretie a

  štvrté miesto zostalo ţiakom SZŠ Skalica.

  Kreatívnu, veselú aktivitu s názvom Partička pripravil na 9.3. 2011 ŢSO,

  moderovala Anička s Lenkou a účinkovali Natálka, Tristan, Andrejka, Lenka,

  Janka a Majka. Prítomní ţiaci sa veľmi dobre bavili, aktéri boli plní nápadov,

  jednotlivé scénky sa vydarili, herecké vlohy a schopnosť improvizácie sa prejavili v

  plnej miere. Všetci účinkujúci zoţali u obecenstva úspech a boli obdarovaní

  malými darčekmi za aktívnu účasť.

  17.3. sa v ŠI konal karneval. Ţiaci a ţiačky predviedli svoju kreativitu a

  umeleckú zručnosť pri príprave svojich kostýmov i svoje rečnícke schopnosti pri

  - 8 -

 • predstavovaní masiek. Vzájomne si pri ich príprave pomáhali a podporovali sa.

  Počas prestávok cez diskotéku sme ţrebovali tombolu a odmenili cenami sedem

  najlepších ...

  Účastníci karnevalu Výherkyňa 1. miesta

  Vyberáme z tomboly Naši DJ-i

  24.3.2011 prijala naše pozvanie pani Mgr. Sedláková, pracovníčka CPPP a P

  v Holíči, ktorú sme poţiadali, aby našim ţiakom poradila ako sa majú učiť, aby

  výsledky boli čo najlepšie a vynaloţená námaha čo najefektívnejšie zuţitkovaná.

  Ţiaci dostali veľa uţitočných informácií, ktoré im pomôţu pri získaní potrebných

  vedomostí a dobrých známok v škole.

  PhDr. Iveta Repáňová vedúca vychovávateľka

  - 9 -

 • 1. Vieš, že človek, ktorý sa zdá duševne silný, je v skutočnosti citlivý a slabý?

  2. Vieš, že tí ktorí trávia svoj čas tým, že chránia ostatných, potrebujú najviac, aby ich niekto chránil? 3. Vieš, že tri veci, ktoré je najťažšie povedať, sú: mám ťa rád, prepáč mi, pomôž mi? 4.Vieš, že ľudia, ktorí sa obliekajú do červeného, sú najviac sebaistí? 5. Vieš, že ľudia, ktorí sa obliekajú do žltého, sú najviac spokojní so svojím vzhľadom? 6. Vieš, že ľudia, ktorí sa obliekajú do čierneho, nechcú byť videní a potrebujú pomoc a porozumenie? 7. Vieš, že keď niekomu pomôžeš, rovnaká pomoc sa ti vráti? 8. Vieš, že ak žiadaš o niečo čestné, tvoje želania sa splnia? Môžeš spôsobiť, že tvoje sny sa stanú skutočnosťou, ako láska, byť zdravý, bohatý. Ak o to žiadaš a skutočne tomu veríš, budeš prekvapený, čo všetko môžeš urobiť!

  Naučil som sa: ... že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, než som ja.... ... že keď je človek zamilovaný, je to na ňom vidieť.... ... že byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu... ... že človek nikdy nemôže odmietnuť darček od dieťaťa... ... že nezáleží, akým váženým je človek v živote. Každý potrebuje priateľa, s ktorým dokáže robiť i hlúposti... ... že všetci niekedy potrebujeme držať v dlani niečiu ruku a srdce, ktoré nám rozumie... ... že malá prechádzka s otcom okolo bloku za letného večera, keď je človek malý, učiní veľké zázraky v okamihu, keď človek dospeje .. ... že peniaze nerobia postavenie medzi ľuďmi a že to láska, nie čas hojí všetky rany...... ... že práve malé denné udalosti robia život veľkolepým... ... že pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva niekto, kto potrebuje byť ocenený a milovaný.... - 10 -

 • ... že ignorovanie skutočnosti nemení skutočnosť ako takú... ... že najľahšia cesta vyrásť ako osobnosť je obklopiť sa ľuďmi šikovnejšími, ako som ja... ... že každý, koho stretneš si zaslúži byť pozdravený úsmevom.... ...že šance nie sú nikdy stratené ... a tú, ktorú človek prepasie, dostane niekto iný.... ... že by si človek prial povedať mamine ešte raz, ako ju má rád predtým ako odišla... ... že úsmev je najlacnejší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad...

  Dňa 2.3. 2011 sa konala dopravno-

  preventívna akcia Okresného riaditeľstva polície

  Skalica. Akcia bola zameraná nielen na policajnú

  kontrolu, ale aj na kontrolu autolekárničiek. Pre

  vodičov bol okrem iného pripravený aj minitest

  o poskytovaní prvej pomoci. Akcie sa zúčastnili

  členky Územného spolku SČK – Mgr. M.

  Ambrúsová a A. Rubliková a členky Mládeţe

  SČK pri SZŠ Skalica – L. Mikulíková, T.

  Mišíková, L. Valúšková, K. Kovarovičová.

  Z kontrolovaných áut boli všetky vybavené

  autolekárničkami. Z toho 3 boli preexpirované 1-3

  mesiace. Celkovo však môţeme konštatovať, ţe

  vodiči k vybaveniu autolekárničiek pristupovali

  zodpovedne.

  Skúsenosti vodičov s výučbou PP- vodiči

  teoreticky správne vysvetlili poskytnutie PP, 14

  vodičov sa dopustilo niektorých nepresností ako napr. nesprávnosť počtu

  kompresií, ale tieţ niektorí nevedeli ako by zastavili veľké krvácanie. Na záver

  môţem povedať, ţe akcia mala úspech, vodiči boli ústretoví . Verím, ţe ďalšie

  akcie dopadnú tak isto, ak nie lepšie.

  Mgr. Milena Ambrúsová SZŠ Skalica

  - 11 -

 • 20 najväčších omylov, ktoré ohrozujú naše zdravie

  - Sú veci, ktorým by sme skutočne veriť nemali, inak to môže skončiť zle. Toto je 20 najrozšírenejších omylov, ktoré ohrozujú naše zdravie... Cigarety light sú menej škodlivé. Hlúposť! Ľudia, ktorí fajčia light cigarety fajčia častejšie a silnejšie vdychujú - tak môžu jedy do pľúc prenikať hlbšie. Aj ľahké cigarety obsahujú zmes viac než sedemdesiatich jedov. Opaľovanie v soláriu je zdravšie. Hlúposť! Umelé slniečko je rovnako škodlivé ako to pravé. Sila

  žiarenia solárií je pritom trikrát intenzívnejšia než obedné slnko priamo na rovníku. Najzdravšie je sedieť vzpriamene. Hlúposť! Ľudská chrbtica tomu vôbec nie je prispôsobená. Najprirodzenejší uhol medzi hornou a dolnou polovicou tela je 135 stupňov - t. j. v polosede. Jesť mäso je nezdravé. Hlúposť! Mäso je skvelým zdrojom bielkovín a vitamínov rady B. Mäso by sme ale nemali jesť denne a nekupovať žiadne extrémne lacné - často obsahuje škodlivé látky a zvyšky hormónov a liekov. Niektoré choroby je možné liečiť močom. Hlúposť! Čo telo nepotrebuje, to vylučuje. V moči sú zhromaždené baktérie a škodlivé látky, ktorých sa chce telo zbaviť. Liečivý účinok nikdy nebol dokázaný. Vitamín C chráni pred rakovinou. Hlúposť! Žiadny dôkaz neexistuje. Z príliš vysokých dávok vitamínov C môžeme naopak ochorieť. Ak sa budem vyhýbať stresu, infarkt mi nehrozí. Hlúposť! Trochu stresu naopak prospieva. Inak náš krvný obeh "zlenivie" a tým sa zvyšuje nebezpečenstvo, že priberieme. Hlavnou príčinou infarktu nie je stres, ale vysoký krvný tlak, nadváha a málo pohybu. Čítanie pri tlmenom svetle škodí očiam. Hlúposť! Žiadne dôkazy neexistujú. Oči sa len viac namáhajú. Pokiaľ po cvičení nebolia svaly, necvičili ste poriadne. Hlúposť! Bolesť môže byť naopak varovným signálom preťažených svalov alebo poškodených väzov. Navyše - ľudské telo spaľuje tuk najefektívnejšie pri mierne zrýchlenom pulze (t.j. iba pri miernej námahe). Káva je nezdravá. Hlúposť! Pokojne môžeme vypiť až päť šálok kávy denne. Kofeín podporuje prekrvenie a povzbudzuje. - 12 -

 • Konzumovanie zemiakov spôsobuje priberanie. Hlúposť! Keď budete pri varení používať čerstvé zemiaky, ktoré obsahujú až 80% vody a v 100 gramoch majú len 70 kalórií, nemôžete pribrať. Priberá sa konzumáciou tukov, ktorými sa fritujú hranolky, krokety a chipsy. Umelé sladidlá nám pomáhajú schudnúť. Hlúposť! Táto náhrada cukru je naopak tak sladká, že si na ňu chuťové nervy zvyknú. Chuť na sladké tak extrémne narastie. Infarkt spoznáte podľa bolesti. Hlúposť! Viac než polovica obetí nemá vôbec žiadne symptómy. Baktérie sú pre organizmus škodlivé. Hlúposť! Bez nich by sme nemohli vôbec žiť. Pomáhajú nám pri trávení, chránia naše telo. Žuvačka bez cukru je skvelý vynález. Hlúposť! Ich nadmerné užívanie (rovnako ako cukríkov bez cukru) vedie k narušeniu metabolizmu, chronickej hnačke, bolestiam brucha a drastickému úbytku na váhe. Na vine je sorbitol, ktorý sa nachádza v týchto výrobkoch. Hladovkou rýchlo schudnem. Hlúposť! Náš organizmus je veľmi učenlivý - keď mu zoberiete zdroj energie, začne využívať tukové rezervy. Ako náhle ale prísun energie obnovíte, ihneď začne ukladať nové rezervy a omnoho rýchlejšie – aby mal z čoho čerpať, keby sa hladovka znovu opakovala. Najlepšia diéta je len jesť ovocie a zeleninu. Hlúposť! Ovocie, rovnako ako ovocné džúsy, obsahuje veľa cukrov (jablčný džús má viac kalórii ako kola). Zelenina toľko cukrov nemá, ale... Napríklad papriky sú plné vitamínov, prílišná konzumácia ale znižuje zrážanlivosť krvi a dráždi žalúdok. Alkohol je zdraviu škodlivý. Hlúposť! Mierne, pravidelné pitie alkoholu je naopak skvelou prevenciou kardiovaskulárnych chorôb. Dve pivá denne (alebo 2dl vína, či jeden "panák" tvrdého alkoholu) srdcu a cievam veľmi prospievajú. U ľudí, ktorí pravidelne pijú malé dávky alkoholu, je riziko srdcových chorôb o 31% nižšie než u abstinentov. Pri krvácaní z nosa by sa mala zakloniť hlava. Hlúposť! Potom tečie krv do pažeráka. Omnoho lepšie je vložiť do nosnej dierky kúsok vaty, prstami ho stlačiť k sebe a predkloniť hlavu. Pokiaľ hltám umelé vitamínové doplnky, nemusím jesť ovocie a zeleninu. Hlúposť! Nedávny americký výskum potvrdil - tieto tabletky sú úplne na nič! Lekári z Harvardu dávali denne 9 a pol roka umelé vitamíny C, E a beta karoten 8171 vybraným osobám. Jediný účinok: Niektoré mali od beta karoténu pokazený žalúdok. spracované z internetu - 13 -

  http://adc.zoznam.sk/adclick.cgi?cid=17328&mid=30578&gid=888&idx=39360&adz=10612735&click_url_def=

 • pri príleţitosti Svetového dňa zdravia

  11. – 15. apríla 2011

  V tomto týţdni sa uskutočnil uţ piaty ročník. Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie. Uţ klasicky sme mali ukáţky s prvej pomoci pre verejnosť.

  Tak ako vţdy prebehli rôzne zaujímavé akcie. Ako napríklad Vernisáţ výstavy výtvarných prác ţiakov. Vyšetrenie hustoty kostí denzinometrom, orientačné meranie

  fyziologických hodnôt, prezentácia zdravotných poisťovní, predaj výrobkov DSS Zelený

  dom a Chránenej dielne Mikádo, ukáţky poskytovania prvej pomoci SZŠ, ukáţky poţiarnej

  techniky a vybavenia, ochutnávky zdravej výţivy, Únia nevidiacich a slabozrakých

  Slovenska, zdravé varenie, poradňa pre fajčiarov, sociálne poradenstvo, maľovanie na tvár,

  doplnky výţivy, predaj kníh s tematikou zdravého spôsobu ţivotu.

  Mgr. A. Kučerová

  Medzinárodný deň ţien (často označovaný skratkou MDŢ) je sviatok ţien a boja za

  ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná kaţdoročne 8. marca. Nápad oslavovať Medzinárodný

  deň ţien vznikol na Medzinárodnej konferencii ţenskej v roku 1910, ktorá sa konala

  v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku

  40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto

  bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým

  pracovným podmienkam.

  Pred prvou sv. vojnou vytýčili ţeny predovšetkým tieto poţiadavky:

  - hlasovacie právo - osemhodinový pracovný čas - zlepšenie špeciálneho zákonodarstva

  Bez ohľadu na minulosť je tento sviatok moţnosťou oceniť naše matky,

  partnerky, priateľky za všetko čo pre nás robia. Jedni tento sviatok povaţujú za

  pozostatok bývalého reţimu a úspešne ho bojkotujú a tí druhí ho oslavujú. Moţno aj

  preto ţe majú aspoň dôvod si naše zdravie vypiť, iní to berú ako tradície z bývalého

  reţimu, iní pretoţe Deň matiek ani zďaleka nezahŕňa všetky ţeny, pretoţe nie kaţdá

  ţena môţe byť matkou.

  Ak na jednej strane sa hovorí, ţe komunistický reţim zneuţil sviatok MDŢ na

  svoje ideologické ciele, tak je potrebné si spomenúť, ţe aj na Dni matiek je čierna

  škvrna. Tú druhú májovú nedeľu, keď sa oslavuje Deň matiek, si totiţ vybrali pre

  sviatok v 30. rokoch nemecký nacisti, pretoţe sa im tieţ ideologicky hodil. Dnes o tom vie

  len málokto. Niektorý muţi sa v minulosti stavali a stavajú sa aj dnes k tomuto sviatku

  odmietavo z toho dôvodu, ţe nemajú nejaký muţský medzinárodný deň. Ale museli

  kedy bojovať za volebné právo, za právo na vzdelanie, za účasť vo verejnom ţivote, za

  ekonomickú nezávislosť...

  - 14 - L. Valúšková 2. B

 • Celoslovenskú kampaň zameranú na šírenie úcty ku kaţdému počatému, ešte

  nenarodenému dieťaťu podporili svojou aktivitou aj ţiačky Strednej zdravotníckej

  školy Skalica.

  Bielu stuţku, ktorá sa stala symbolom rešpektovania práva na ţivot od počatia,

  pripínali dievčatá - dobrovoľníčky v „Deň počatého dieťaťa“ občanom v uliciach Skalice

  v piatok 25. marca 2011. Práve 25. marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný

  „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú niekedy nenarodeným deťom odopierané. Rovnako

  kresťania na celom svete si pripomínajú v tento deň počatie Jeţiša Krista.

  Kaţdý z nás má v ţivote určené svoje priority, ciele, hodnoty. Niekedy bývajú troška

  pomýlené, či uţ našou vinou, slobodným rozhodovaním alebo vplyvom prostredia. Veľkú

  hodnotu prikladáme matérii, peniazom, a veciam bez skutočnej vnútornej hodnoty. Radi sa

  necháme obdarovať. Zvyčajne nikto z nás nemá problém prijať hmotný dar. Ale nezabúdame

  na to, ţe ţivot je dar najväčší? Sme ochotní prijať ho, prípadne podporiť tých, ktorí to práve

  potrebujú?

  Oceňujeme, ţe ste si nechali pripnúť bielu stuţku na vašu hruď a jej nosením ste tak

  vyjadrili svoj kladný postoj k ochrane kaţdého počatého dieťaťa.

  Mgr. Zuzana Macková

  - 15 -

 • Sú ako práve sťahovavé vtáky

  a ako presne padajúca hviezda.

  Ujdeme z polí ako divé maky

  a oni, váţni, s dlaňou plnou lásky

  naveky v nás hniezdia.

  Váţená pani riaditeľka, drahý pedagogický zbor, milé pani vychovávateľky,

  dovoľte mi v tento pre vás krásny deň povedať pár slov.

  28. marec je sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom

  učiteľa národov – Jána Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou

  činnosťou sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným

  z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy

  a sociálneho postavenia. Zastával myšlienku názorného vyučovania, ţiadal vo

  vyučovacom procese priblíţiť sa viac k ţiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej

  dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj poţiadavku prirodzenej

  výchovy pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole

  a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o tom, ţe dobrá škola robí človeka lepším.

  V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek

  tomu, ţe preţívame dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleţí vám na tom, aby ste

  pripravili do ţivota vzdelaných schopných mladých ľudí. Vašu prácu, si ale mladí vedia

  oceniť, aţ keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý ste vy k ním mali.

  Spomenú si na pohladenie pani učiteľky v materskej škole, ktorá suplovala ich mamu.

  Spomenú si na pani učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a písať a otvorila im tak

  cestu k poznávaniu. Spomenú si na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorý na nich boli

  prísni, a pomohli im vniknúť do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov,

  nádhery literatúry.

  Uznávame, ţe sme pripravili svojim učiteľom radostné, ale i sťaţené chvíle

  a chápeme, ţe vaša práca nekončí zvonením. Vytvárame si obraz o vašom poslaní a vašej

  zodpovednej práci. A je treba zdôrazniť, ţe len s vami sme sa stali lepšími, múdrejšími.

  Vy ste nám otvorili oči pri hľadaní budúcnosti. Bez vás by sme neboli tým, kým

  sme, a nerobili by sme to, čo práve robíme. Stávame sa vzdelanejšími, za to vám všetkým

  patrí úprimná vďaka.

  Váţené pani vychovávateľky, takisto si ceníme vašu obetavú prácu. Aj vám sme

  vďačný za veľa. Aj vy ste sa postarali o to, akí teraz sme. Mnohokrát ste nám nahradili

  rodičov, alebo našich priateľov. Poradili ste nám a veľa krát aj pomohli v ťaţkých

  rozhodovaniach a neľahkých chvíľach. Takisto sme s vami zaţili aj veľa krásnych chvíľ.

  Preto vám z celého srdca ďakujeme. Dovoľte, aby som vám v mene všetkých študentov

  popriala pevné zdravie, šťastie a spokojnosť. Ešte raz, ďakujeme za vašu prácu.

  L. Mikulíková 2. B

  - 16 -

 • Trnavský samosprávny kraj si

  kaţdoročne pripomína Deň učiteľov

  slávnostným oceňovaním pedagogických

  i nepedagogickým pracovníkov, ktoré sa

  uskutočnilo 29. marca 2011 v Zrkadlovej

  sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Predseda TTSK Tibor Mikuš, spolu

  s podpredsedami J. Kvardom, Z. Čambalom

  a hlavným kontrolórom kraja Ľ. Daučom,

  ocenil dovedna 24 pedagógov Pamätnou

  medailou predsedu TTSK a ďalším 45

  odovzdal Pamätný list predsedu TTSK.

  Ocenili pedagógov, ktorých celoţivotné

  dielo a pozoruhodné výsledky v práci

  s mládeţou si zaslúţia verejné uznanie a vďaku. Túţba po uznaní, túţba po ocenení drobnej kaţdodennej

  práce, ktorú nie je moţné vykonávať bez lásky a zanietenia, je ukrytá v hĺbke srdca kaţdého učiteľa.

  „Prácu pedagógov vnímam ako niečo výnimočné. Sú to ľudia, ktorí uchovávajú a šíria

  informácie a mali by sa stať morálnymi autoritami pre mladé generácie. Pozerám sa na nich

  ako na ľudí, ktorí nevykonávajú len svoje povolanie, ale realizujú poslanie,“ povedal po

  slávnosti T. Mikuš a dodal: „Myslím si, že úroveň školstva je na dobrej úrovni, dokonca na

  niektorých školách na vynikajúcej. Ich študenti pod vedením pedagógov dosahujú výsledky

  na medzinárodných súťažiach. Viac sa musíme snažiť v oblasti infraštruktúry školstva. Celá

  spoločnosť však musí urobiť viac, aby si verejne uctila prácu učiteľov.“

  Za všetkých prítomných poďakoval Miroslav Ryška, podľa ktorého si pedagógovia váţia ocenenie, ktoré

  sa im za ich prácu dostalo.

  Pamätná medaila predsedu TTSK za celoţivotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo

  výchovno-vzdelávacom procese bola udelená 24 pedagógom pôsobiacim na území kraja. Zo

  záhorského regiónu ju získal učiteľ Obchodnej akadémie v Senici Ing. Anton Oţvoldík za

  celoţivotné zásluhy pri výchove niekoľkých generácií ekonómov a pri príleţitosti ţivotného jubilea

  70-tich rokov a Ing. Ľudmila Mičová, riaditeľka Strednej odbornej školy Holíč za pedagogickú

  a riadiacu činnosť a za výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacom procese.

  Pamätný list predsedu TTSK za mimoriadne výsledky a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní

  mladej generácie bol udelený 47 pedagógom. Zo Senického a Skalického okresu ocenenie udelili Mgr.

  Dagmar Blaţekovej (Gymnázium L. Novomeského Senica), Mgr. Mária Mastihubovej (OA Senica), Mgr.

  Dagmar Čupkovej (SOŠ Senica), Jánovi Kučekovi (majster odborného výcviku SOŠ Senica), Ing. Ive

  Hnátovej (Gymnázium F. V. Sasinka Skalica), Mgr. Milene Ambrúsovej (Stredná zdravotnícka škola Skalica), Jánovi Vajayovi (hlavný majster odborného výcviku Strednej odbornej školy Holíč), Ing.

  Mariánovi Špačkovi (Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely) a Ing. Ţanete Sirkovej zo Strednej

  odbornej školy strojníckej v Skalici.

  www.zahorak.sk - 17 -

  http://www.zahorak.sk/

 • V tento deň si uţ po 15 krát pripomíname Deň narcisov. Ţltý narcis sa stal

  symbolom tohto dňa, ktorý zároveň symbolizuje boj proti rakovine. Liga proti rakovine

  pod vedením MUDr. E. Siratskej osvetou a zároveň propagáciou boja proti rakovine,

  pomáha a poučuje ľudí o prevencii a liečbe tejto civilizačnej chorobe.

  Ešte stále je medzi nami veľa ľudí povaţujúcich rakovinu za niečo tajomné, a

  ktorá môţe na nás náhle zaútočiť. Zväčša to vnímame ako nepriazeň osudu,

  ohradzujeme sa , prečo práve ja som dostal tú hroznú chorobu. Mnohí však radšej volia

  mlčanlivosť, nechcú ani spomenúť slovo „rakovina“. Táto pštrosia politika však narobí

  len veľa zla.

  Dnes sa uţ o rôznych druhoch rakovinových nádorov vie vďaka vedeckému

  pokroku veľa, ale verejnosť má o nich stále málo informácií. Prečo je tomu tak ? Jednou

  z príčin môţe byť aj to, ţe mnohí odborníci z oblasti medicíny nechcú ľudí zaťaţovať

  výkladom o niečom, čo sa ťaţko vysvetľuje. Najmä tých, ktorí často nemajú ani

  základné vedomosti o skladbe ľudského tela a o jeho biologických vlastnostiach. S tým

  však nemoţno súhlasiť. Sme presvedčení, ţe o rakovine treba mať čo najviac informácií

  aby sa toto ochorenie stalo menej tajomné a obávané.

  Aj tohto roku sme sa my, študenti so SZŠ zúčastnili tejto akcie. Pomáhali sme

  predávať drobné, malé narcise, ktoré majú symbolizovať jar a nový ţivot, ale aj boj

  proti rakovine. Hlavným cieľom LPR SR je zníţiť na národnej úrovni bremeno

  rakoviny s účasťou celej verejnosti. Preto sme radi, ţe sme sa mohli zúčastniť tejto

  akcie a tak pomôcť dobrej myšlienke.

  DESATORO PROTI ONKOLOGICKÝM OCHORENIAM

  1. Nefajčite!!!! 7. Dodrţujte pravidla ochrany pred rakovinnými látkami

  2.Vyhýbajte sa obezite. 8. Ţeny od 25. roku by mali chodiť na skrining krčka

  3.Vykonávajte denne telesnú činnosť. maternice.

  4.Jedzte denne ovocie a zeleninu. 9. Ţeny po 50. roku by mali ísť na skríning prsníka.

  5. Ak pijete alkohol, zníţte dávky 10. Muţi a ţeny od 50. roku by sa mali zúčastňovať

  na dva nápoje denne. aj skríningu hrubého čreva a konečníka.

  6. Nevystavujte sa nadmernému slneniu.

  A. Oravcová 3. A

  Maturity nám už začínajú

  Od 15.- 16. marca už začali naši študenti písomnú formu maturitných skúšok. Najprv zo slovenského jazyka a literatúry. Táto skúška pozostávala

  z internej a externej časti. Anglický jazyk a nemecký jazyk mal súčasťou

  písomnej skúšky aj nahrávky na počúvanie. Ďalšie pokračovanie maturitných

  skúšok je v máji praktickou skúškou.

  - 18 -

 • Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme.

  Bolo to totiţ práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA

  ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a

  zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu

  Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

  Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na

  americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo

  iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so

  sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príleţitosti

  Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane

  vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionáone a národné ústredia na celej

  zemeguli. Dnes vo svete mocnejú názory, aby bol kaţdý deň pre ľudstvo Dňom

  Zeme.

  Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme

  sa uţ od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY

  NETWORK so sídlom v Seatle, USA. Na začiatku roku 2000 dosiahol

  výsledok snáh centra 3200 prihlásených organizácií a skupín zo 166 krajín

  vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami.

  Mgr. E. Mrvová

  - 19 -

 • Veľká noc sa blíţi, prútik sa mi kríţi.

  Stuţka sa uţ chystá, neunikne ţiadna dievčina bystrá.

  Vajce sa uţ maľujú, chlapci sa uţ radujú.

  Korbáčikom vyšibú kaţdú mladú dievčinu.

  Dostanú mašličku, alebo sladkosť maličkú.

  Moţno aj pohárik, ale potom pozor na stabilitu. Meštianková Kristína, I.B

  Nová jar prichádza kaţdoročne, pravidelne, ale nie vţdy a všade rovnako. Neraz

  musí vybojovať tuhý boj s odchádzajúcou zimou. No keď zvíťazí, rozospieva sa v miliónoch

  pukov, kvetov a vo vtáčom speve. Roztápa snehy a naplní vodou korytá potokov i riek. Len

  čo oschne pole, oráč poţenie koníka, zaprie sa do pluhu, aby vyoral prvú brázdu oproti

  vychádzajúcemu slniečku, lebo tak kázal odveký zákon. Vysoko nad zemou zaznieva

  škovránčia pieseň a do brázd padá zrno - základ nového chleba.

  V jarnom období sa zvyky a obyčaje koncentrovali do troch skupín, ktoré mali

  pozitívne ovplyvniť očakávanie zmeny v prírode. V slovenskom zvykosloví to bolo

  predovšetkým vynášanie Moreny a prinášanie ozdobnej ratolesti – nového leta. V ďalšej

  skupine boli zvyky veľkonočného týţdňa, ktoré mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred

  začiatkom jarných prác. Do tretej skupiny zaraďujeme zvyky jurského cyklu, smerujúce k

  letnému obdobiu, ktoré mali chrániť rastliny, ovplyvniť ich rast a zabezpečiť dobrú úrodu.

  Vynášanie Moreny Od stredoveku nosili po slovenských dedinách figurínu ţeny, zriedkavejšie muţa, ktorú nakoniec hodili do vody, alebo spálili. Verili, ţe tak vyţenú z obce choroby,

  smrť, urýchlia odchod zimy. Najstarší doklad o tomto zvyku na území Slovenska je zo 16.

  storočia. Z prvej štvrtiny minulého storočia pochádza aj zápis o vynášaní Moreny z obecnej

  kroniky obce Medzibrod pri Banskej Bystrici, kde ho zapísal miestny farár Ignác Hrdina:

  „Obyčajne na Smrtnú nedeľu.“ Na moste z nej posťahujú šaty a hodia ju do rieky . Žrď potom

  ozdobia červenými stuhami a dvoma fľašami pálenky a v sprievode mládencov ju zanesú k

  richtárovi a zablahoželajú mu novú jar. Richtár ich odmenil šiškami.“ Pri vynášaní dievčatá

  na Liptove spievali: Morena naša, kdes' prebývala? V dedinskom dome, v novej stodole. Za

  dievčatami s Morenou kráčali chlapci, ktorí na kratšej ţrdi niesli figurínu chlapa - Dedka,

  oblečeného do otrhaných šiat a spievali: Dedko náš, dedko, požral si nám všetko, nič si nám

  nenechal, tak si sa dobre mal. Skutočnosť, ţe richtár ako reprezentant obce po obrade mládeţ

  pohostil, dokazuje, aký veľký význam obradu dávnejšie pripisovali, a ţe ho súčasne chápali

  ako rituálny úkon v prospech celku.

  - 20 -

 • Obrad vynášania zimy a prinášania leta mal v jednotlivých oblastiach Slovenska širokú

  variačnú paletu.

  V niektorých severnejších oblastiach stredného Slovenska celý obrad

  pozostával z nosenia Moreny. Vo väčšej časti stredného Slovenska bola obom fázam

  venovaná rovnaká pozornosť. Vynášanie Moreny sa robilo na Smrtnú nedeľu a nové leto sa

  prinášalo na Kvetnú nedeľu. Dievčatá, ktoré vynášali Morenu, dostávali vajíčka, ktoré neskôr

  zdobili pre svojich kúpačov.

  A uţ je tu pani Jar,

  ja bahniatka natrhám!

  Tie bahniatka dám mame,

  veď ju radi s otcom máme.

  Lucia Holá I. B Jar

  Lastovičky prileteli,

  včielky pekne bzučia,

  potok nám spieva o jari,

  všetky stromy pučia.

  Trávička je zelená,

  slnko stále hreje.

  O jari si spievame,

  veď nič krajšie nie je.

  Prišla jar

  Unavená pani zima, zložila sa k spánku ,

  na jej miesto nastúpila jar, v sprievode vánku .

  Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky ,

  rozhodila kvety na zem , pod kríčky fialky .

  Zaobliekla lesy , háje, vtákom dala nôty.

  Tešíme sa , že si prišla milá , krásna pani.

  Teplo , radosť doniesla si,

  vitaj medzi nami.

  - 21 -

 • Dňa 11. apríla 2011 prebehlo školské kolo súťaţe v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci

  u nás na škole. Tohto roku je to uţ 13 ročník súťaţe v poskytovaní prvej pomoci.

  Takţe si myslím, ţe celkom dobre sa nám darí. Keďţe som uţ štvrtáčka a školskej súťaţe a

  medzinárodnej súťaţe som sa zúčastnila uţ niekoľkokrát, verím, ţe sa bude pokračovať aj

  v ďalších ročníkoch.

  Súťaţiace druţstvá pozostávali z druhých, tretích a štvrtých ročníkov

  2. A – D.Marková 2. B - L. Valúšková

  A. Majtánová P. Hájková

  M. Kolínková T. Mišíková

  3. A - A. Slezáková 4.A - D. Uher

  N. Obalová L. Adásková

  M. Ralbovská M. Gaţová

  Priebeh súťaţe: Začiatok ráno o 9 hodine. Slávnostný príhovor mala p. riaditeľka PhDr.. E. Potúčková.

  S organizáciou súťaţe nás oboznámila Mgr. M. Ambrúsová, ktorá zároveň celú súťaţ

  pripravovala.

  Po 9. hodine sme začali písať test, ktorý pozostával z 27 otázok. Potom nasledovala

  kardiopulmonálna resucitácia, ktorú musel vykonať kaţdý samostatne.

  Nakoniec bola prečítaná kaţdej jednej skupine modelová situácia. Presné hodnotenie za

  jednotlivé zásahy nám vyhodnotila paní profesorka. Súťaţ bola napínavá a zaujímavá

  Mali sme celkom dobre zamaskovaných figurantov, takţe si myslím, ţe sa to páčilo.

  Figuranti boli z 3. A triedy. Patrí im tieţ poďakovanie.

  Vyhodnotenie: 1. miesto – 4. A

  2. miesto – 3. A

  3. miesto - 2. B

  4. miesto - 2. A

  Všetkým blahoţeláme a najlepší nás budú reprezentovať na medzinárodnej súťaţi v Brne

  a Jihlave. Uţ teraz im drţíme palce.

  M. Gaţová 4. A

  - 22 -

 • OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

  Slovenská republika - Česká republika

  Odborná príprava základných jednotiek Červeného kríţa 2007 - 2013 V tomto roku v duchu Stratégie 2020 sa v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce

  Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 uskutočňuje odborná príprava Zahraničných

  jednotiek SČK a CO Senica a oblastného spolku ČK Brno. Dňa 15. 4. 2011 absolvovali členovia

  Záchranných jednotiek SČK Senica a hlavného cezhraničného partnera ČK oblastního spolku Brno

  teoretickú prípravu a dňa 16. 4. 2011 verejnú prezentáciu praktických zručností.

  Tohto tak veľmi prínosného projektu sa zúčastnila PhDr. E. Potúčková a Mgr. M Ambrúsová a tieţ

  ţiaci našej školy v roli figurantov. Vytvorené modelové situácie dokázali perfektne a profesionálne

  zahrať. Príslušne namaskovala jednotlivé poranenia Mgr. M. Ambrúsová a zároveň ich pripravila

  a naučila ako zahrať dané zranenia. Celkove bolo päť stanovíšť, na ktorých si vyskúšali odborné zásahy

  pri rôznych situáciách členovia záchranných jednotiek. Simulované poranenia vyzerali veľmi sugestívne

  a červenokríţski záchranári mali plné ruky práce aby poskytli základnú prvú pomoc hneď v prvých

  minútach. Všetky výkony boli starostlivo hodnotené inštruktormi pp a rozhodcami. V závere boli

  vyhodnotené správne praktické postupy poskytnutia prvej pomoci.

  Ďalšie stretnutie oboch partnerov sa uskutoční v dňoch 17.6. – 18.6. 2011 v Brne.

  Uvedený projekt prispieva k zvýšeniu kvality odbornej prípravy záchranných jednotiek a tieţ vytvára

  priaznivé podmienky pre spoluprácu cezhraničných regiónov v záchranárskych aktivitách.. A čo je pre

  našu školu veľký prínos? Naši ţiaci mali moţnosť vidieť ako prebieha záchranná akcia v jednotlivých

  situáciách.

  Mgr. M. Ambrúsová

  Ukáţky záchranárskych zásahov počas praktického výkonu

  - 23 -

 • 1. Úvodník..........................................................................................................................2 2. Kalendárium...................................................................................................................3 3. 22. marec – Svetový deň vody......................................................................................4 4. Marec – mesiac knihy...............................................................................................5 – 6 5. Udialo sa v školskom internáte.................................................................................7 - 9 6. Čo ešte nevieš, alebo vieš? Kontrola autolekárničiek..........................................10 – 11 7. 20 omylov, ktoré ohrozujú zdravie.......................................................................12 - 13 8. Dni zdravia., . MDŢ......................................................................................................14 9. Deň počatého dieťaťa....................................................................................................15 10. Deň učiteľov..................................................................................................................16 11. Trnavský ţupan udelil cenu pedagógom.......................................................................17 12. 15. apríl – Deň narcisov.................................................................................................18 13. 22. apríl – Deň Zeme....................................................................................................19 14. Veľká noc......................................................................................................................20 15. Jar je tu..........................................................................................................................21 16. Odborná príprava záchranných jednotiek ČK..............................................................22 17. Školské kolo v poskytovaní pp.....................................................................................23 18. Obsah............................................................................................................................24

  Časopis vydáva:

  Stredná zdravotnícka škola v Skalici, M- SČK

  Šéfredaktor:

  L. Cibulová

  Ilustrácie:

  V. Valachovičová

  Redakčná rada:

  Mgr. M. Ambrúsová, Mgr. M. Mrvová, PeadDr. Z. Smetanová, V. Valachovičová, L. Antálková,

  Mgr. E. Brezinová, L. Valúšková, N. Obalová, M. Niţňanská, PhDr. I. Repáňová– vychovávateľka