17
3 Čistilište istilište Svete vete Sesilije esilije u Hatja-Patja u Hatja-Patja Teška panika zahvatila je masu kostura od kako se eška panika zahvatila je masu kostura od kako se pridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u pridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi ardi Gra ra PEPELNI PEPELNIK K, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi , javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao božansku obmanu na punoj i proklinjao božansku obmanu na punoj Pijaci ijaci Otpada. tpada. Deportovan u centar eportovan u centar Svete vete Sesilije na disciplinsku esilije na disciplinsku orijentaciju, orijentaciju, Mardi ardi G Gra uspeva da prilikom prebacivanja ra uspeva da prilikom prebacivanja u u Svetog vetog Luku, izbegne užasno mesto prevaspitavanja uku, izbegne užasno mesto prevaspitavanja neiskrenih duša. neiskrenih duša. U gradu i u svim ostalim okruzima, gradu i u svim ostalim okruzima, policija vodi opsežnu potragu za opasnim policija vodi opsežnu potragu za opasnim pobunjenikom. pobunjenikom. Piva! Konobar, piće! Daj mi piva!!! Bordel! Pićaaa! Nismo mi MAJMUNI!!! SLUŠAJTE, GOSPODO,... ŽAO NAM JE!!! NEMA VIŠE ŽIVE! IDITE KUĆAMA! Vodite ovu decu odavde!!

Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

3

Čistilište istilište Svete vete Sesilijeesilije u Hatja-Patjau Hatja-Patja

Teška panika zahvatila je masu kostura od kako se eška panika zahvatila je masu kostura od kako se pridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u pridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi ardi Gra ra PEPELNIPEPELNIKK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi , javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi

i proklinjao božansku obmanu na punoj i proklinjao božansku obmanu na punoj Pijaci ijaci Otpada. tpada. Deportovan u centar eportovan u centar Svete vete Sesilije na disciplinsku esilije na disciplinsku

orijentaciju, orijentaciju, Mardi ardi GGra uspeva da prilikom prebacivanja ra uspeva da prilikom prebacivanja u u Svetog vetog Luku, izbegne užasno mesto prevaspitavanja uku, izbegne užasno mesto prevaspitavanja

neiskrenih duša. neiskrenih duša. U gradu i u svim ostalim okruzima, gradu i u svim ostalim okruzima, policija vodi opsežnu potragu za opasnim policija vodi opsežnu potragu za opasnim

pobunjenikom.pobunjenikom.

Piva!

Konobar,

piće!

Daj mi piva!!!

Bordel!

Pićaaa!

Nismo mi

MAJMUNI!!!

SLUŠAJTE, GOSPODO,...

ŽAO NAM JE!!!

NEMA VIŠE ŽIVE!

IDITE KUĆAMA!

Vodite ovu decu odavde!!

Page 2: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

4

Smatraš nas budalama?! U podrumu imaš cisterne pune do VRHA!!!

Tražim

reeeč!!!

Došlo je do

sabotaže!!!

Sve su

eksplodi-

rale!!!

Eksplodiraćetvojoj sestri

guzica!... Daj nam da

PIJEMO!!

Ako nemate više žive, mora biti

da vam je barem ostao poliok-

sietilen-nonilfenol-etar koji

sam probao juče...

Uhh...

mogu da

pogle-

dam...

Ili malo stearil

alkohola!... Gazda

uvek čuva jednu

flašicu pored kase!

Amonijum hlorid!...

Svežiji je!!

Ne! Alkil-

bromid!!

Za mene

jedan

nitrat!

DVA!

Dr@avna bezbednost!!!... Neka se niko ne pomera!!!

Page 3: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

5

Tražimo osobu po imenu Mardi

Gra Pepelnik sa mlinom za

kafu na glavi, koji je pobegao

prilikom transfera u rehabili-

tacioni centar Sveti Luka...

Ja... po

zna-

jem sve svoje

klijente, ali

ne i tog!...

Po-

navljam.

Tražimo...

...sigurno se

ovde krije... mora

da je u bekstvu.

Verovatno je oti-

šao da traži svog

poštara!

...gle!

Pogledaj tamo!!

Zdravo,

kolega po-

štaru...

izvinite

što sme-

tamo!...

Tražimo osobu po imenu

Mardi Gra Pepelnik, jednog

od tvojih poslednjih...

Pepeo...

Pepeo...

ono što ostaje kada

vatra pročišćenja sve

uništi...

...jebeni

prolazni karakter

svakog zemaljskog

oblika!...

Prolazan...

Ne veruj u to, službeniče!!!... Ovde smo da bismo se po... po... ponovno rodili!!! Poput fe… feniksa uni- štenog va... VATROM… Veliki povratak večnom po…

ponavljanju!!!

boc!

Page 4: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

6

Vodite

ga!!!

UNI[tENJE! DEKOMPOZI-

CIJA! PRIMARNA MATERIJA!!!

UMUKNI!

I dok je Vaskrsenje

zagarantovano toj

apsurdnoj ptici koju

čak ni Bog otac nije

stvorio... nama je us-

kraćeno… nama koji

se molimo…

Košulju

i krpu!

Brzo!!

Nama koji se mo- limo ...

Smešno je... Nemam pojma šta je pio,

ali ovo mi liči na posledice udisaja

isparenja od terpentina na zemlji...

kad sam bio slikar...

A

je l’?...

Tamo, nije bilo šanse da se to pije... ali ovde, he, he...

To omogućava da se svet vidi u lepim bojama!

Tako, u 5 h, kad

ga prodavac ima,

ja uzmem plavi

kadmijum...

...ili crvenog

Fransoa I.Bolje kutlaču

voska, tako ćeš

pročistiti grlo!!!

Ti se rugaš vosku?!!

Page 5: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

7

Haron – aron – Stanica za vodiče dušatanica za vodiče duša

To što tražite

od mene je

NEMOGUĆE!

Page 6: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

8

Velika elika Haronova opservatorijaaronova opservatorija

Kako mislite da SAM

izradim tako zahtevnu

kartu sa ovom starom

kutijom za merenje?...

...potrebni su mi foto-

grafska soba, papir,

merni topografski

instrumenti, letelica da

bih iscrtao teren,...

Imaćete sve što

vam je potrebno,

gospodine Pepelniče,

osim letelice!...

Page 7: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

9

Tranzitna

milicija je

brzo shva-

tila da ste

u bekstvu...

u poteri su

za vama!

Takođe,

napravi-

ćete kartu

među ovim

zidovima,

da ne ri-

zikujete

da vas

ponovo

zarobe!

A za vašu evidenciju,

koristićete ovo...

Veliki

Haronov

teleskop!...

Pre dva veka članovi

našeg bratstva su

sastavili ovaj instru-

ment od svakojakog

otpada koji nam stiže

sa Zemlje...

Zahvaljujući njemu možemo da posma-

tramo ceo svet, pa čak i da zavirimo u

kuće onima koji ništa ne sumnjaju…

bespotrebno je reći da će uz pomoć

ovog luksuznog sekstanta vaš posao

biti pravi mačiji kašalj!...

Takođe, naši agenti su locirali

jedan toranj na velikoj

katedrali u kojoj se nalaze

zabranjeni arhivi!...

Hiljade ezoterič-

nih eseja koje su

napisali vizionari

pokajnici, i čije

bi reči mogle da

zapale narod!...

...poslaćemo tamo jedan tim, a vi ćete dobiti

sve ranije beleške koje su vam potrebne

za posao...

Kao ovaj Traktat

o geodezijskoj

suštini Plutona koji

je napisao pusti-

njak Rahab Vahrus

ARŠITOFEL!...

Ovo je jedini kartografski pokušaj

koji imamo... a ovo delo, iako je staro

400 godina, moglo bi da vam koristi...

Ovo je

odlična

polazna

osnova!

Na našu žalost, nekoliko strana od

suštinskog značaja su iščupane, i niko

ne zna šta se dogodilo sa autorom...

...zabranjena

arhiva sigur-

no skriva na

stotine ru-

kopisa poput

ovoga!!!

Možda, ali sve

je to besko-

risno. Neću to

da radim!

K... kako?!

Page 8: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

10

Ja nisam filozof kosmogonista!!!

Ja sam kartograf, a vi mi zabranjujete

da napravim osnovu za moj rad i da

proučavam

teren!!!

Karta se crta na osnovu vazdušnog posmatranja kako

bi se definisala topografija i sve njene koordinate!

...a da ne pri-

čamo o vašem

načinu prikup-

ljanja infor-

macija, kao

što je ovaj

teleskop...

...oni su nenormalni!!

...ni papir, ni pero,

ni stolicu, ni sto!!!

Ni{ta nemate!!!

...napravite spisak i po sve to

ćemo poslati ekipu na otpad!

Page 9: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

11

Haron – aron – Veliki sifon eliki sifon Čistilištaistilišta

Sto za

crtanje sa

protivte-

gom...

Busola...

metar…

Uglomer...

kompas...

stereoskop

Ovi glupavi na-

vigatori više ni ne

znaju šta da traže

za popravku svojih

ekstremiteta!

Mora da

je ozbiljno

sakaćenje

u pitanju!...

Ovo je sve što

smo uspeli da nađemo...

Radićete sa tim!...

Nepotrebno je!

Odbi-

jam!!!

Page 10: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

12

Naše strpljenje ima granica, gospodine

Pepelniče! Podsećam vas da je reč o vašoj

duši!

Sarađujte ili ćemo vas

ponovo vratiti na stazu klasičnog

iskupljenja za koje svi ovde

znaju da nudi samo večni

ciklus ponavljanja!!!

Dobro razmislite!

Istina za vas kao

i za nas...

ili večna

ćelija u tamni-

cama Svetog

Luke!

Hej!Pepelni~e!

Page 11: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

13

Ne prepoznaješ me?...

Meni je

stvarno

drago što te

ponovo vidim...

To si ti, bedni~e! Onaj koji je bacio moju du{u u bunar?!!

Kako se usu\uje[ da mi se obra}a[?!!Stani

Pepelniče!!

Saslušaj me!!

Ja sam čuvar duše

67... i ja sam član

BRATSTVA!!!

Tražili su od mene

da bacim tvoju boči-

cu u bunar kako ona

ne bi pala u ruke

izaslanicama iz

Svete Sesilije!!!

...da bismo bili sigurni da

ćeš biti na našoj strani,

morali smo da radimo u

senci i ne uvek časno...

ali mi nismo

tvoji nepri-

jatelji!

To

ćemo tek

da vidi-

mo...

Nemaš izbora, Pepelni-

če, jer za tvoju misiju

svakako će ti biti po-

trebna naša pomoć!

Spusti me na

zemlju i hajde da

jedemo... sve ću ti

lepo objasniti!

Ah...

Pepe

lniče

...

kak

av s

i hao

s

ostav

io za

sobom...

Stvarno mi je

drago... časna reč!

Ehej, vozači!

Pogledajte k

oga

sam našao kod

teleskopa!!

Revolucionara Mardi Gra Pepelnika!!!

Nema

šanse!

Brzo!

Jednu

stoli-

cu!!!

Page 12: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

14

Hajde,

Pepelniče!

Sedi!!

Hajde d

a

preza

loga-

jimo, prija-

telji moji!

Pepelniče, dobrodošao u ”1000 oka-

janih grehova”!… Najbolji bistro u

celoj Haronovoj floti!... I čestita-

mo na haosu koji si napravio dole!

HA, HA, HA!!

Zaboga!

Odakle vadite

sve to?...

HIK!

Dodaj

mi taj sir od

jutros!!...

He... He… Biti na korak od

smrti je jedina prednost

čuvara duše!... Tako imamo

priliku da zgrabimo

sve što prati

osobe koje

umru za

trpezom…

Kao ova flaša Svetog Žilijena iz 1947!

Donesi ovamo flašu

Šato-Nefa od sinoć,

dobro će ići uz sir!...

Ne!

Mali

morg-

on iz

56-te!

Dobro…

Živeli!

Ajde!... U zdravlje našim

leševima i dobrom bogu koji

ih je stvorio!!!HA,

HAAAH!!

Sveti Žilijen iz ‘47...

to nije crno vino!...

Hmm...

Slušajte... veoma

ljubazno od vas

što želite da pode-

lite sve ovo blago

sa mnom, ali...

Ovo

nema

ukusa!

Ne, Pepelniče...

niste shvatili!

...i

hleba...

Kada pijemo ove re-

likvije, to je za naša

srca da se prisete,

a ne da se naše kosti

nalivaju!...

Page 13: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

15

Pogledajte ovo vino zagasito

crvene boje, tamnog opalnog

sjaja, prožeto blagom setom...

Budi sećanja na jake mirise koje

ispuštaju sušeno voće, šljive,

biber i cimet...

To je staro vino... mirisno,

opojno, s ukusom divljači...

Začinjeno mirisom

sladića i bibera... divno

flaširano sećanje, na

brda i zemlju....

...koje uz trunku karan-

filića i lešnika dovodi do

eksplozije čula, i daje

nam konačan buket od...

...od...

Hajde...

hajde...

Bolje mi objasni-

te gde smo i šta

radite ovde...

Page 14: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

16

Potrudiću se da budem kratak, gospodine

Pepelniče. Smrt nas je otrgla sa

Zemlje, ali još uvek se nalazimo u

sunčevom sistemu, koji je prikazan

pomoću ovih sireva na stolu...

ovde je Pluton, de-

seta i poslednja planeta

pre dubokog svemira,

i njegov satelit Haron

na kome se nalazi naša

stanica za vodi-

če duša.

Nakon prelaska u

ovaj svet, na Plutonu se

gomilaju svi pokojnici koje

preuzimamo iz Saturnove

ili Marsove orbite koje

su posrednički

limbo...

Tokom tog poslednjeg puto-

vanja, magnetna polja velikih

planeta oderu meso sa tela

svih bića...

tako očišćena, mi ih šaljemo

na površinu Plutona. Duša ne

čuva ni jedno sećanje na

to putovanje.

Međutim,

treba da vam ka-

žem nešto...

Iako smo u toku sa svim što se

dešava dole, niko sa Plutona ne

sumnja u naše postojanje...

Međutim, ovaj relativni ”spokoj” i

sve prednosti koje imamo, ne štite nas

od besmislenih zakona koji vladaju

zemljom suza.

U jučeraš-

njem Šinonu,

osetio sam

ljubičice!

Ovo je prvi put da sam

dobio direktan odgovor

na moja pitanja!

...a upravo me

je bratstvo

zadužilo za

jedan zada-

tak koji me

obavezuje

da letim nad

Plutonom!!

Da li bi

neko mogao

da me odve-

de?

Ja

idem sa

tobom...

Dobro, u zdravlju

ostajte...

Treba da uhvatim jednog pokoj-

nika koji kruži oko Neptuna!... Vidimo

se kasnije!

Page 15: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

17

Žao mi je, ali ne možemo...

Kad bi neko

odozdo sa-

znao za naše

postoja-

nje...

Ne možemo ni

da zamislimo

kakve bi to

posledice iza-

zvalo po us-

tanovljeni

poredak

u svetu

mrtvih...

Ali i

živih!

Vidim

!

Zaš

to jednostavno ne priznate da ni sa kim ne želite da delite sve pogodnosti va-ših skrivenih

mesta!!

Ali, svako je

slobodan da izabere

da živi u svojim iluzijama!!

Trebalo je s

am

da

odem čamcem!!!

Čekaj, Pepelniče!

I da za

bo-

ravim na o

ve

budale!

NE IDI!!!

Ne znaš čak ni da upravljaš ovom skalamerijom!!!

Briga m

e!

Do đavola s

a vašim sirom

i Svetim

Žilijenom!!

Ukrali ste mi

dušu i ostavili sa-

mog!!! TO JE sve čega

se sećam od vašeg

toplog dočeka!!!

Pepelni~e! Slušaj me! Ako tražiš savezni-ka, možda sam ja taj!!!

Mućni

malo ti

m

mlin

om...

Ne zaboravi

da sam i ja u

bratstvu!

Znam šta su tražiliod tebe!!!

Nećeš moći

to da uradiš sam!!!

Page 16: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

18

Prekini s

a

cirkusom! B

riga

tebe

za

moju

sudb

inu!!!

Ti si rođeni pr

evarant i

tražiš

nešto drugo!!!

Pepelniče!

Slušaj me!!!

Rado ću ti taksirati

do Plutona...

Čak i dalje...

...za po-

godbu!

Pogod-

bu?!

Da! Jedno-

stavno je!!...

Odvešću te gde B

og

želi, ako mi dozvoliš da

diskretno zavirim u tvoj

teleskop kako bih pratio

nove dolaske!

I uz to, imam jednu

novost koju je

bratstvo zaboravilo

da ti saopšti!...

Bez prave kafe,

garantujem ti da nećeš

videti ništa kroz taj

teleskop!... Da!

Samo onaj ko

je pio taj crni

Nektar može videti

jasno i daleko!!!

Pepelniče..

. Da li

stvarno veruješ

da će saopštiti

istinu ovog sveta

jednom zvekanu

poput tebe?!..

.

Oni žele

tvoje znanje!

Udružimo se! Vide-

ćeš da sam sa svojim

prometom sakupio

kafe više nego što

to iko može da za-

misli, Pepelniče...

Page 17: Čistilište Svete Sesilije - darkwoodprodavnica.rs filepridošlica, preimenovan po poštanskom kalendaru u Mardi Gra PEPELNIK, javno suprotstavio svojoj posmrtnoj sudbi i proklinjao

19

Onda?

Onda

NIŠTA! Od mene se traži da

verujem barabi koja

je u bunar bacila

moju dušu...

I ne mogu

ništa oko

toga da

učinim...

Ali, upozo-

ravam te!

Ako pokušaš

ponovo da me

nasamariš...

prijaviću te

bratstvu i ostatku

doline suza!!!

Razu-meš!

Razu-

mem!