Odluka o snabdevanju vodom

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Odluka o snabdevanju vodom

 • ODLUKUo snabdevanju vodom

  I. OPSTE ODREDBE

  delatnosti snabdevanja vodom za pi6e na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad), opita i posebnaprava i obaveze vr5ioca komunalne delatnosti i korisnika usluga i nadin vr5enja nadzora u ovoj oblasti.

  e lan 2.Komunalna delatnost snabdevanja vodom za pi6e (u daljem tekstu: komunalna delatnost) je, u

  smislu ove odluke, delatnost pruZanja slede6ih komunalnih usluga: zahvatanje, predi56avanje, prerada i

  isporuka vode vodovodnom mreZom do mernog instrumenta potroSada, obuhvataju6i i merni instrument.Voda za pi6e (u daljem tekstu: voda) je, u smislu ove odluke, voda koja se koristi za pi6e, preradu

  i proizvodnju hrane i predmeta opite upotrebe, kao iostale potrebe ljudi.

  elan 3.Komunalnu delatnost iz dlana 2. stav I . ove odluke na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno

  preduzede ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica (u daljem tekstu: vrlilac komunalne delatnosti).

  ilan 4.Korisnici komunalnih usluga (u daljem tekstu: korisnici) iz Elana 2. stav l- ove odluke su fizidka

  lica, pravna lica i preduzetnici kao vlasnici, zakupci ili korisnici po drugom osnovu nekretnin4prikljudenih najavni vodovod, koji iz njega koriste vodu, uz saglasnost vr5ioca komunalne delatnosti.

  dlan 5.Javni vodovod je, u smislu ove odluke, skup uzajamno povezanih tehniiko-sanitamih objekata i

  opreme, namenjenih da stanovniStvu i privredi naselja obezbede vodu za pi6e koja ispunjava uslove upogledu zdravstvene ispravnosti

  Javni vodovod dine komunalni objekti i postrojenja kao i oprema koji sluZe za obavljanjekomunalne delatnosti.

  II. OPSTE OBAVEZE VRSIOCA KOMUNALNE DELATNOSTI

  ilan 6.Vriilac komunalne delatnosti je duZan da komunalnu delatnost obavlja kontinuirano i kvalitetno,

  u skladu sa usvojenim standardima za obavljanje te delatnosti, radi urednog zadovoljavanja potrebakorisnika, obezbedenja tehnidkog, tehnoloikog i ekonomskog jedinstva sistema i usklatlenosti njegovograzvoja, sticanja dobiti i oswarivanja drugog zakonom utvrdenog interesa.

  dlan 7.Vr5ilac komunalne delatnosti je duZan da svoj rad i poslovanje organizuje na nadin kojim se

  obezbetluj e:l. trajno inesmetano pruZanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i na nadin urealen

  zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona;2- kolidina vode kojom se obezbetluje odredeni nivo komunalnih potreba korisnika;3. zdravstvena i higijenska ispravnost vode prema propisanim standardirna i normativima;

 • 4. tadnost u pogledu isporuke vode, sigurnost korisnika u pogledu snabdevanja vodom ipouzdanost u pruZanju usluga i inforrnisanost potroSada korisnika;

  5. preduzimanie mera odrZavanja, nzvoja i zaitite komunalnih objekata, postrojenja i opreme,koji sluZe za obavljanje komunalne delatnosti;

  6. razvol i unapreilenje kvaliteta i vrste komunalnih usluga, kao i unapretlenje organizacije iefikasnosti rada;

  7. zastita Zivotne sredine:8. propisani red prvenstva u isporuci vode kada usled viSe sile, havarije, elementarne nepogode,

  epidemije isl. dotle do smanjenja postoje6ih tehnidkih kapaciteta, odnosno prestankamogu6nosti nj ihovog koriS6enja;

  9. ostvarivanje prava i obaveza korisnika kao i prava i obaveza za vr5ioca komunalne delatnostiu vr5enju delatnosti.

  dlan 8.Vr5ilac komunalne delatnosti odgovoran je za pravilnu primenu svih standarda, propisa i

  tehnidkih mera kojima se postiZe propisani kvalitet vode.Voda izjavnog vodovoda mora odgovarati standardima i propisima za vodu za piie.

  ilan 9.VrSilac komunalne delatnosti duZan je da u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan

  nadin obavesti korisnike o planiranim ili odekivanim smetnjama iprekidima koji 6e nastati ili mogunastati u pruZanju kornunalnih usluga, najkasnije 24 sata pre odekivanog prekida u pruZanju tih usluga.

  elan 10.U sludaju nastupanja neplaniranih ili neodekivanih poremeiaja ili prekida u pruZanju komunalnih

  usluga, odnosno obavljanju komunalne delatnosti, vr5ilac komunalne delatnostije duZan da odmah o tomeobavesti sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadleLan za inspekcijsko-nadzome poslove (u daljemtekstu: nadleZni sekretarijat) i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje uzroka poreme6aja.

  Ukoliko vr5ilac komunalne delatnosti to ne udini u roku koji odredi nadleZni sekretarijat, nadleinisekretarijat ima pravo da preduzme mere za hitnu za5titu komunalnih objekata i druge imovine koja jeugroZena na teret vr5ioca komunalne delatnosti.

  dhn lt.Po prijemu obave5tenja o neplaniranom prekidu isporuke, odnosno po utvrdivanju poreme6aja ili

  prekida u pruZanju komunalnih usluga, nadleini sekretarijatje duZan da:l) odredi red prvenstva i nadin pruZanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usled prekida

  nastala opasnost po Zivot i rad gradana ili rad pravnih i fizidkih lica, ili bi nastala znadajna,odnosno nenadoknadiva Steta;

  2) preduzme mere za hitnu za5titu komunalnih objekata i druge imovine kojaje ugroZena;3) utvrdi razloge l eventualnu odgovornost za poremeiaj, odnosno prekid vr5enja delatnosti i

  udinjenu stetu.VrSilac komunalne delatnosti duZan je da po nalogu nadleZnog sekretarijata vr5i vanredne poslove

  u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti kadaje to neophodno za zadovoljavanje potreba korisnika, uzobezbetlenje sredstava za te poslove.

  dlan 12.VrSilac komunalne delatnosti duZan je da uspostavi lako dostupne i besplatne kontakt linije za

  pomo6 korisnicima u vezi s prikljudenjem na distributivnu mreZu i kvalitetom i kori56enjem komunalnihusluga.

  III. USLOVI I NA.IN OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI

  l. Prikljuiak na javni vodovod

  ilan 13.

 • Svaki objekat koj i sc snabdeva vodom iz javnog vodovoda, mora imati svoj zascban prikljudak.

  Prikljudak podinjc od spoja sa ulidnom vodovodnom cevi, a zavriava se u skloniitu za vodomeriza vodomera, a ispred drugog zatvarada.

  Ukoliko nc posloji drugi zatvarad. prikljudak se zavriava kod prvog spoja iza vodomera, koji nijeudaljen viSe od l0 cm od vodomera.

  Ukoliko se objekal sastoji od stambcnog i poslovnog dela, prikljudkorn je mogude obezbeditivodu za srrabdevanje slarnbcnog dela i snabdevanje svakog poslovnog prostora zasebno. a ukolikotehnidki kapacitcti na mestu prikljudenja dozvoljavaju i za protivpoZarnu zaStitu.

  Izuzetno, na osnovu pismcne saglasnosti korisnika dijije objckat ve6 prikljuden najavni vodovodi zainteresovanog fizidkog ili pravnog lica - vlasnika drugog objekta, ukoliko za to postoje tchniiki ilirazlozi ekonomidnosti, vriilac komunalne delatnosli moie dozvoliti da se putent.jednog prikljuinog vodasnabdevaju vodonr dva ili vi5e objekata.

  Zabranjeno je da korisnik bez saglasnosti vrSioca komunalne delatnosli dozvoli da se objekatdrugog fizidkog ili plavnog lica prikljudi na njegovu unutrainju vodovodnu inslalaciju ili prikljudni vod.

  Uredaji i instalacijc za snabdevanje vodom i obezbedenje pritiska (hidrofor, bazen, regulatoripritiska" kao i unulrainja hidrantska mreZa i sl.) deo su unutra5nje instalacije korisnika, bez obzira gde susme5teni i njihovo odr2avarrje vr5i korisnik ili grupa korisnika o svom tro5ku.

  ilan 14.Korisnik postaje potroSad vode (u daljem tekstu: potro5ad) kada od vr5ioca komunalne delatnosti

  dobije pismenu saglasnost za prikljudenje na .iavni vodovod, uz prethodnu kontrolu prikljudenja naunutrainje instalacije i 1o u sludajevima kada se u jednu vodomcrnu 5ah1u postavlja viSe od dva vodornera.

  ilan 15.Potroinja vode meri se vodomerom. a samo izuzcttto po proceni ili drugom kriterijumu.Potroinja vodc ditavog objekta meri se jednim vodomeron na prikljudku za taj objekat.Izuzeci od stava l. i2. ovog dlana mogu se dozvoliti samo u opravdanim sludajevima ipo

  odredbama ovc odluke.Vriilac komunalne delatnosti 6e odobriti ugradnju individualnog vodomera ukoliko su ispunjeni

  svi uslovi propisani aktom kojim se uretluju uslovi i postupak za ugradnju individualnih vodomera.Akt ko-iim se uretluju uslovi i postupak za ugradnju individualnih vodomera donosi vrSilac

  komunalne delalnosti.Kod svih kategorija polroiada ukoliko posto.le tehnidke mogu6nosti, mogu se ugraditi individualni

  vodomeri.U novoizgradenim stambenim objektima sa vi5e stanova, a koji se snabdevaju vodom preko

  zajednidkog glavnog vodomera, obavezna je ugradnja individualnog vodomeraU objcktima koji su prikljudeni najavni vodovod, individualni vodomeri mogu se ugraditi ukoliko

  svi potro5adi u tom objektu prihvate ugradnju.Izuzetno od stava 6. ovog dlana, u opravdanim sludajevima (odsustvo vlasnika, nereSetti

  imovinsko - pravni odnosi, nedostatak novianih sredstava i sl.) individualni vodomeri 6e se ugraditi samokod dela potroiada, koji se snabdevaju vodom preko zajednidkog glavnog vodomera, ali ne manje od 75%od ukupnog broja potroiada.

  TroSkove ugradnje individualnog vodomcra snosi potroiad, odnosno investitor.lndividualni vodomer predstavlja opremu potro5ada, kojije duZan da istu odrZava.

  dlan 16.Sve vrste radova na javnom vodovodu i prikljudcima izvodi iskljudivo vriilac komunalne

  delatnosti-Vrsilac komunalne delatnosti moZe radove iz stava l. ovog dlana ustupiti drugom izvodadu u

  skladu sa odredbanra Zakona o javim nabavkama.Postavljanje vodomera, kao isvaku naknadnu radnju u cilju zamene - overe merila, demontaZe i

  montaZe radi otklanjanja kvara, kontrole potro5nje vode i sl., vrii vriilac komunalne delatnosti.Postavljanje individualnih vodomera i zamenu vr5i vrSilac komunalne delatnosti, na tro5ak

  DotroSada.

 • Vr5ilac komunalne delatnosti moZe da anga2uje treia lica za postavljanje individualnih vodomerau skladu sa odredbama Zakona o javim nabavkama.

  Kontrolu izvr5enih radova iz stava 5. ovog dlana kao i aktiviranje merila vrSi vr5ilac komunalnedelatnosti, na trosak potrosada.

  dlan