Momir Ubiparip - Lecenje Vodom

 • View
  166

 • Download
  21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Momir Ubiparip - Lecenje Vodom

Text of Momir Ubiparip - Lecenje Vodom

 • LEENJE VODOM, SNEGOM, ROSOM, LEDOM, PAROM

  Izabrao i priredio: Momir Ubiparip

  I izdanje

  Izdava: ARUNA Beograd

  Lektura i korektura: Dojna Lapadat

  Distribucija i plasman: ARUNA

  064/15-77-045; 064/19548-56

  tampa: tamparija "Jovan", Beograd

  Tiraz: 500 primeraka

  Bez dozvole autora i izdavaa, zabranjeno je korienje materijala kako u celini, tako i u delovima

  CIP -KaTaJiora3aijHJa y ny6jiHKarj[HJH HapojjHa 6H6jiHOTeKa Cp6HJe, Eeorpajj

  615.31:546212

  LEENJE vodom, snegom, rosom, ledom, parom / izabrao i pripremio Momir Ubiparip. - (1. izd.) - Beograd: M. Ubiparip, 2003 (Beograd : Jovan). -102 str.; 17 cm

  Tira500. ISBN: 86403399-5-7 1. Y6HnapHn, MOMHP a) Bofla - JleKOBHTocr COBISS. SR-ID108285452

 • LEENJE VODOM SNEGOM ROSOM LEDOM PAROM

  Izabrao i priredio: Momir Ubiparip

  Beograd septembar 2003.

 • SADRAJ

  LEKO VITE I PROCISCUJUCE PROCEDURE SA KORIENJEMRAZLIITIH VRSTA VODA 15

  TRLJANJE 15 UMOTAVANJE 17 OBLOZI (LOKALNA UMOTAVANJA) 23 OBLOZI ZA GLAVU I VRAT 27 OBLOZI ZA GORNJI DEO TRUPA 28 OBLOZI ZA RUKE 33 OBLOZI ZA NOGE 34 APLIKACIJE 36

  PROCEDURE VODENE MASAE 38 VODENA MASAA 38 INHALACIJE 41 OZDRAVLJUJUE, PROCISCUJUCE LEKOVITE I KOZMETIKE PROCEDURE 44 ALTERNATTVNA PARNA KUPATILA 47 PARNE KUPKE 49

  LEKOVITE IPROIUJUE PROCEDURE SA KORIENJEM PENE 55 ISCEUUJUCEI PROCISCUJUCE OSOBINE LEDA I SNEGA 59

 • TERAPIJA LEDOM 59 TERAPIJA SNEGOM 68 "TENI LED", ILI UDO OTOPLJENE VODE 70 ISCEUUJUCE OSOBINE ROSE 74 TERAPIJA ROSOM 75 VODA BEZ VODE 77 PRAKTINO LEENJE 87

 • Uvod

  "Sok ivota", "prirodni lekar", "Boja blagodet", tako veli-aju vodu koja daje ivot svemu ivom, nalazi se unutar nas, ulazi sa svakim naim gutljajem, sa svakim udahom, okruuje nas nenim dodirom pare, kapljicama kie, strujama isce-ljujue vlage, snenim prekrivaem kao krzno, vodu, bez koje mi nismo ni "tamo ni ovamo". Sve je to zagonetna i tajan-stvena voda - isceliteljka, arobnica, iva i svima dostupna.

  Prvobitna tena voda u prirodi preuzima druga agregatna stanja, druge oblike postojanja, a u znalakim rukama i pri odreenom dejstvu na nju, poinje da poseduje neverovatna, neobina, arobna dejstva koja omoguavaju daje u praksi iroko koristimo u lekovitim, higijenskim i kozmetikim procedurama.

  Skrivene mogunosti vode, tzv. tajne sile, ovek, pri odreenim uslovima moe da otkrije, probudi i primeni u svoju korist, ne stupajui pri tom u konflikt sa Prirodom.

  U ovoj knjizi sakupljeni su mnogobrojni saveti i recepti zvanine i narodne medicine, uzeti iz razliite literature, nap-rednih pismenih i usmenih izvora u leenju najrasprostra-njenijih bolesti. Saznaete o fantastinim osobinama vode koje se koriste u neobinoj vodoterapiji: o korienju "hladne pare" u lekarskoj praksi: vlanim trljanjima, umotavanjima, oblozima, aplikacijama, vodenoj masai, inhalaciji, hidro-izolaciji: o ozdravljenju, lekovitim i kozmetikim procedu-rama parom; lekovitim procedurama korienjem pene; o terapiji ledom i snegom, kao i elienju pomou vode, snega, pare; o lekovitim udima "tenog leda" (svea otopljena

 • voda); o lekovitim osobinama rose, rosoterapiji spoljasnje i unutarnje primene; o leenju vodom i ne dotiui je.

  Nadamo se da e vam ova knjiga pomoi da uvrstite veru u isceljujue sile Vode - prirodnog Lekara, arsenal sredstava koji je svima dostupan.

  Oblici aktivirane vode koje se koriste u vodoterapiji:

  KISNICA - prirodna destilisana voda. Sadri minimalnu koliinu soli i organskih primesa, ispunjena je suncem, atmo-sferskim elektricitetom i drugim prirodnim energetskim potocima. Nju organizam odlino usvaja u vlanim proce-durama, a unutranjom upotrebom pomae da se hrana usvaja i da dopre do svih organa i elija. Ona odrava vlanost tela u ravnotei. Naalost, zbog savremene ekoloke situacije stanovnici veih gradova danas ne treba daje koriste ni za spoljanju, a posebno ne za unutarnju primenu.

  NAPUNJENA VODA. Voda napunjena energijom i iscelju-juom informacijom moe da se proizvodi od minerala, tenosti, biljaka, organskih ili neorganskih materija, raznih objekata vetakog ili prirodnog porekla, kao i od ivih organizama.

  AROBNA I SVETA VODA - voda nad kojom se ita molitva ili vre specijalne arolije sa ciljem da joj se daju odreene osobine.

  VODA ZA KRTENJE Voda za krtenje je voda sakupljena posle ponoi sa 18. na 19. januar, uoi praznika Jovana Krstitelja.

 • Za proienje stambenog prostora (kao i sveta voda) i voda za krtenje se prska po uglovima sobe, na predmete i nametaj, ukoliko elimo da sa njih otklonimo "slojeve" starih negativnih energija. Zatim se malo vode sipa u staklenu posudu, ne zatvara se i ostavlja u prostoriji.

  PROKUVANA VODA. Pozitivna osobina prokuvane vode je to to u samoj vodi "brie seanja" (uglavnom patogena), unitava mikroorganizme i negativna poljakako u vodi, tako i na predmetima i proizvodima koji se podvrgavaju kljuanju. Ovi kvaliteti se iroko koriste u domainstvu, kulinarstvu i medicini.

  DEGAZIRANA VODA. Voda, izjkoje se na razne naine (vakuumiranjem, kuvanjem i dr.) odstranjuje gas. Takvu vodu elije 3-4 puta aktivnije upijaju, ona vlazi organizam i snabdeva ga hranljivim materijama.

  MEANA VODA. To je voda dobijena meanjem vrue (prokuvane) i hladne vode (ili leda) u proporciji koja je po temperaturi pogodna za pie ili vodene procedure.

  DESTTLOVANA VODA - voda dobijena isparavanjem ili proputanjem kroz glinenu pregradu ili upljikav kamen, a takoe prirodna kinica ili otopljena voda sa veoma malim sadrajem soli (ne vie od 0.01 mg/l) i sa veoma "lakim" mole-kulima. Takva voda proiena od negativne informacije se moe napuniti pozitivnom energijom ili informacijom, to je ini isceljujuom i spremnom za korienje u raznim proce-durama (trljanje, oblozi).

 • STRUKTURISANA VODA je voda koja ima odreen i harmonian raspored molekula vode. Takvu vodu organizam lako usvaja, pa nije potrebna dodatna energija za usvajanje. U strukturisanu vodu se ubraja i 'Voda iz sopstvene posude'4 ili, jednostavnije reeno, urin.

  OTOPLJENA VODA "Snena voda". Dobija se otapanjem snega; isto je to i destilovana "iva" voda.

  "Sleena voda" je voda dobijena otapanjem leda koji se stvara zamrzavanjem vode na prirodnim povrinama ili u posudama (u zamrzivau, na mrazu). Kvalitet takve vode je loiji od "snene", jer je ona liena sunanog punjenja, manje je "iva".

  SREBRNA VODA Za dobijanje srebrne vode, koriste se razne metode. Najrasprostranjeniji od njih:

  Hladan-pasivni - uvodu se odreeno vreme sputaju sreb-rni predmeti (krst, kaika, novi, srebrni pesak) ili se voda proputa kroz srebrne filtere pod pritiskom (do 3 atm.)

  Vru-pasivni - u vodu se sputa vrue srebro. Elektroliza - u vodu se sputaju dve elektrode specijalnog

  aparata za elektorlizu.

  SILICIJUMSKA VODA. U posudu sa vodom sputaju se komadii silicijuma, poeljno tamne boje, koji se dre uvodi najmanje 7 sati. U kontaktu sa silicijumom, voda se isti od bolesnih mikroorganizama i mnogih hemijskih osobina (npr. za leenje konih, eludano-crevnih bolesti, kamena u ui i bubrezima, opadanje tonusa organizma i dr.). Posuda mora biti od providnog stakla - silicijum se dri u vodi na svetlosti 6-7 dana (ne na suncu i ne u tami) i uz prirodnu razmenu vaz-

 • duha (nezaklopljena tegla) i na temperaturi od 40 C Dobijena voda se moe preliti u flae, zatvoriti i uvati due vreme - ona zadrava dobijene osobine i ne kvari se.

  Takva voda spreava virus gripa, brzo zaustavlja krvarenja, smiruje zubobolju, leci anginu i kijavicu, pomae u leenju tuberkuloze i ateroskleroze. Ova silicijumska "otopina" pomae pri oboljenjima eluca, smanjuje sadraj eera u krvi kod dijabetiara, poboljava rad bubrega, jetre, meta-bolizam, omoguava rast kose (treba je utrljati u kosu i masirati glavu), zaceljuje rane. Paradentoza se pri ispiranju usta i masiranju desni silicijumskom "otopinom" 5-6 dana znaajno smanjuje, a pri duoj primeni potpuno izlei. Danas lekari i biolozi direktno povezuju bolesti kao to su dijabetes, hepatitis, hipertenziju, dizenteriju, kataraktu, artritis, ir na elucu, rak i reumatizam ili sa snienjem sadraja silicijuma u krvi, tkivu i organima, ili sa poremeajem razmene jedinjenja silicijuma.

  Zapaeno je da se u prostorijama, u kojima stoji tegla sa silucijumskom vodom, proiava vazduh!

  Za dobijanje silicijumske vode nije pogodan svaki sili-cijum. Odgovara samo sivkasti. Ni u kom sluaju nije dobar crvenkastobraonkasti, u kome mogu da se sadre za organi-zam tetne primese (mutagenih) metala - berilijum, olovo.

  NAMAGNETISANA VODA. Voda se proputa kroz magnetni prsten ili kroz specijalnu magnetnu spravu.

  Spoljanja primena namagnetisane vode (trljanje, oblozi) nema neeljenih pojava, ne naruava mikromagnetni balans tenosti u organizmu, dobro magnetno stimulie i balansira mikrotokove u energetskim kanalima organizma kroz bioloki aktivne take na koi.

 • ELEKTROHEMIJSKI AKTIVIRANA VODA ("iva" i "mrtva"). Elektroliza obine vode (kojasadri so) omoguava da se dobiju dve vrste: anodna (kisela ili "mrtva") i katodna (alkalna ili "iva" - po terminologiji istone medicine - to je voda sa parametrima Jin i Jang). Takva elektroliza vode se sprovodi pomou specijalnog pribora sa elektrodama i dielektrinim pregradama. Uzimanje "ive" (katolita) i "mrtve" (anolita) vode regulie se u zavisnosti od svrhe: "mrtva" ubija bakterije i unitava proces deljenja elija, a "iva" aktivira regenerativne procese u organizmu na elijskom nivou. Iz toga proizilazi da treba naznaiti shemu unutranje i spoljanje upotrebe ovih vrsta vode. Veoma oprezno se treba odnositi prema uzimanju "mrtve" vode, unutra - samo uz saglasnost iskusnog specijaliste. Upotreba "ive" vode nije toliko osetljiva, ali takoe zahteva panju.

  Pod uticajem "iv