Click here to load reader

Odder Vestby, Etape 3 – Høghus 32 · 2016-11-29 · Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 3 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 32 Juli 2011 R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Odder Vestby, Etape 3 – Høghus 32 · 2016-11-29 · Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder...

 • Odder Vestby, Etape 3 – Høghus 32

  Geoteknisk rapport nr. 1

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 32 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\H32.doc

  Odder Vestby, Etape 3 – Høghus 32 UNDERSØGELSENS KONKLUSION Grontmij har i maj 2011 udført en geoteknisk undersøgelse på grunden Høghus 32 i forbindel-se med Odder kommunes salg af grunden. Ved undersøgelsen er der udført 1 geoteknisk bo-ring til 3 meters dybde under nuværende terræn i den nordlige del af grunden. Den geotekni-ske boring er udført lodret og prøver af den opborede jord er udtaget for hver halve meter. Funderingsegnede aflejringer træffes ca. 0,4 m under terræn i boringen.

  Den mest hensigtsmæssige metode til funde-ring af parcelhusbyggeri uden kælder på grun-den er en normal direkte fundering 0,9 m under fremtidigt terræn. Normal direkte fundering er den mest udbredte form for fundering af parcelhusbyggeri i Dan-mark. Fundamentet udstøbes i åbne, 0,9 m dy-be fundamentsrender på funderingsfaste aflej-ringer og gulve udføres som let armeret ter-rændæk. Et eksempel på direkte fundering ses i figur 1. For at undgå skadelige revner i betonen, anbe-faler vi, at der lægges armering i fundamenter-ne.

  Figur 1 Eksempel på normal direkte fundering

  Udgravningsarbejder forventes at kunne udføres uden større grundvandsgener Der skal udføres geotekniske kontroller i forbindelse med udgravning af fundamentsrender, samt i forbindelse med eventuelt indbygning af sand. Der er udtaget en blandeprøve fra den terrænnære jord til kemisk analyser. Analysen viser at jorden fra blandeprøven er ren. Vi er naturligvis til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne under-søgelse, samt i forbindelse med supplerende undersøgelser på grunden. Bilag: 15 Boreprofil H32 A Signaturforklaring B Analyseresultat Tegninger: 02 Situationsplan

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 2 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 32 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\H32.doc

  GEOLOGI OG VANDSPEJLSFORHOLD I den udførte boring træffes øverst et muldlag med en tykkelse på 0,4 m. Herunder træffes 0,4 m smeltevandsler hvorunder der træffes smeltevandssand til boringens bund 3 m under ter-ræn. Det må påregnes, at der kan forekomme områder med lokalt andre muldtykkelser på grunden. Der er etableret pejlerør i den udførte boring. Umiddelbart efter endt borearbejde er boringen pejlet. Boringen var tør på pejletidspunktet. Ler som træffes tæt under terræn som i boringen, kan erfaringsmæssigt give anledning til se-kundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder. Leraflejringerne er ikke selv-drænende. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold henvises til det optegnede boreprofil, bilag 15. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A. Boringens placering fremgår af tegning 02.

  FUNDERINGSFORHOLD

  Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en direkte fundering i normal frostsikker dybde. Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, vil kunne udføres som et let ar-meret terrændæk på normal vis. Under forudsætning af en maksimal regningsmæssig belastning på 135 kN/m2 (svarende til 40 kN/m for et lodret og centralt belastet 0,3 m bredt stribefundament), vurderes overside af bæ-redygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve ved den udførte boring at være beliggende som angivet i skema 1.

  Boring Terrænkote OSBL AFRN GVS Aflejringer i m DVR90 m u.t. m DVR90 m u.t. m DVR90 m u.t. m DVR90 OSBL

  H32 + 62,3 0,4 + 61,9 0,4 + 61,9 - Tør Smeltevandsler Skema 1 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL) og afrømningsniveau for gulve (AFRN). Muld må forventes at kunne variere regelløst henover grunden. M u.t. er meter under terræn. Fundamenter skal føres til OSBL, dog minimum i frostsikker dybde, som er 0,9 m under frem-tidig terræn. For fritliggende, uopvarmede fundamenter skal benyttes en frostsikker dybde på 1,2 m.

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 3 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 32 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\H32.doc

  Direkte fundering

  Byggeri på grunden Høghus 32 kan gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 og DKNA som er henholdsvis europæisk norm for geoteknik og nationalt anneks indehol-dende danske tilføjelser, til samme norm. Geoteknisk kategori 2 omfatter sædvanlige kon-struktionstyper og funderinger uden usædvanlige eller særligt vanskelige belastnings- eller jordbundsforhold.1 Der kan påregnes en regningsmæssig bæreevne i smeltevandssandet i størrelsen Rd/A ≥ 135 kN/m2. Den oplyste bæreevne svarer til en karakteristisk friktionsvinkel på 30°. Der forudsæt-tes ingen særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Fundamenter udføres med en langsgående revnefordelende armering, svarende til 2 Y14 i top og bund. Der anvendes beton 12 MN.

  For korrekt dimensionerede og veludførte fundamenter forventes der ikke at ville optræde sætninger udover de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som er anført i EN1997-1, Anneks H. Dette i øvrigt under forudsætning af ensartede belastnings-fordelinger. Terræn skal gives fald bort fra bygninger. De trufne leraflejringer er ikke selvdrænende. Af-hængigt af fremtidige belægninger og terrænforløb skal det overvejes, hvor og hvordan der eventuelt skal etableres dræn og afvanding af terræn. Vedrørende eventuelle drænarrange-menter henvises til SBI-anvisning nr. 181 ’Fundering af mindre byggeri’. SBI-anvisning nr. 181 afløses af SBI- anvisning nr. 231 med samme titel, per august 2011.

  Gulve

  Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, kan etableres direkte som ter-rændæk i niveauer som anført i skema 1. Der ilægges revnefordelende armering i samtlige gulve med flisebelægninger.

  Som eventuelt erstatningsfyld anvendes sandmaterialer, der udlægges og komprimeres effek-tivt i tynde lag. Komprimeringen skal udføres svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proc-tor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %).

  Der indbygges kapillarbrydende lag under alle terrændæk. FUNDAMENTSARBEJDERNES UDFØRELSE OG KONTROL Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede fla-der undgås. Specielt i forbindelse med tilstrømmende vand må det forventes, at leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede. Der forventes generelt ingen problemer med hensyn til grundvandet, og eventuelt tilstrøm-mende vand kan fjernes ved simpel lænsning. Der skal foretages kontrol af fundamentsudgravninger, i henhold til EN1997-1, afsnit 4, som omhandler geoteknisk tilsyn. 1 DS/EN 1997-1:2007, afsnit 2

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 4 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 32 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\H32.doc

  Hvor indbygget sandfyld overstiger en tykkelse af 0,6 m skal der udføres komprimeringskon-trol. MILJØ Parcellen er ikke omfattet af Odder Kommunes områdeklassificering. Der er udtaget en blandeprøve af jorden fra 0-0,5 m u. t. Blandeprøven er udformet af 5 del-prøver, hvoraf den ene er udtaget i toppen af boringen. Blandeprøven er indsendt til kemisk analyse hos Højvang Miljølaboratorium A/S i Dianalund. Den udtagne blandeprøve er indsendt til kemisk analyse for indhold af totalkulbrinter ved GC-FID, indhold af udvalgte PAH’er ved GC-MS og indhold af tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink ved ICP. Resultatet af de kemiske analyser viser at der i blandeprøven ikke er konstateret indhold af de analyserede forureningskomponenter over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (vedr. analyse-resultatet se prøve nr. BL.H32 i den vedlagte analyserapport). Udgivelsesdato : 18. juli 2011 Sag nr. : 24.0980.84 Udarbejdet : Agnethe Stubtoft Kærgaard, direkte tlf.: 8228 1405 e-mail: [email protected] Kontrolleret : Lene Nørgaard Andersen Godkendt : Lene Nørgaard Andersen

 • 62

  61

  60

  59

  58

  57

  56

  55

  54

  53

  Ko

  te

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Dyb

  de

  Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m)

  Ge

  olo

  gi

  Prø

  ve

  Nr.

  Afle

  jrin

  g

  Ald

  er

  Tlf. 82 28 14 00, Fax 82 28 14 01Kokbjerg 5, 6000 Kolding

  Boremetode :

  Boreprofil

  Sag :

  Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

  Udarb. af : SuD Kontrol : ASK Godkendt : LNM Dato : Bilag : S. 1 / 1

  DVR90 +62,3

  1

  Tør 2011.05.23

  10 20 30 W (%)

  W

  W

  100 200 300 Cv,Cvr (kN/m²)

  Cv

  Cv

  Cvr

  Cvr

  H32PRU 2011.05.23

  X : 569864 (m) Y : 6204401 (m)

  JBM

  Tørboring uden foring

  15

  24.0980.84 Odder, Vestby, etape 3

  MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re

  LER, st. sandet, siltet, gulbrunt, kfr. Sm Gc

  SAND, mellem, sorteret, sv. gruset, gulbrunt, kfr. Sm Gc

  SAND, mellem, sorteret, lerstriber, lyst gulbrunt, kfr.

  Sm Gc

  SAND, fint, sorteret, lyst gulbrunt, kfr. Sm Gc

  SAND, fint, sorteret, lerstriber, gulbrunt, kfr. Sm Gc

  LER, st. sandet, siltet, gulbrunt, kfr. Sm Gc

  217

  218

  219

  220

  221

  222

  223

  BR

  egis

  ter

  - P

  ST

  GD

  K 2

  .0 -

  08/0

  6/2

  011 1

  0:1

  6:3

  3

 • Biko

  mponenter

  kfr.

  khl.

  plr.

  gytjeh.

  muldstr.

  org

  aniskh.

  rodgn.

  rodtr.

  skalh.

  tłrv

  eh.

  Gytjeholdig

  Kalkfri

  Kalkholdig

  Muldstriber

  Org

  aniskholdig

  Pla

  nterester

  Rodgange

  Rodtræ

  vler

  Skalh

  oldin

  g

  Tłrv

  eholdig

  sli.

  stk.

  Enkelte

  Øvrige fork

  ortelser

  enk.

  ho

  m.

  indh.

  inho

  m.

  Ho

  mogent

  part.

  st.

  sv.

  Partier

  Slirer

  Sty

  kker

  Stæ

  rk(t)

  Svag(t)

  klp.

  m.

  misf.

  om

  dan.

  o.t.

  Klu

  mper

  Med

  Misfarv

  et

  Om

  dannet

  Over terræ

  nk.

  Indhold

  Inho

  mogent

  Korn

  9 8 7 6

  Prłvetype

  1 2 3 4 5 6 7

  Kote (m)

  Prłvenr.

  Terræ

  nkote

  Jordartssignatur

  med pejledato

  Vandspejl

  Filter

  Laggræ

  nse

  Inta

  kt prł

  ve

  iht. o

  versigt

  Lab.fors

  łg

  0 1 2 3

  Dybde

  Pejlerłr

  Bore

  profil

  ST

  EN

  GR

  US

  SA

  ND

  SIL

  T

  LE

  R

  KA

  LK /

  KRID

  T

  MO

  NE

  SA

  ND

  MO

  NE

  LE

  R

  Sig

  naturforklaring og definitio

  nerp

  oseprł

  ve

  Stor o

  mrłrt

  poseprł

  ve

  Lille o

  mrłrt

  Geote

  knisk profilD

  VR90 +9.0

  2010.1

  1.0

  2

  Bilag

  A

  Gro

  ntmij - G

  eote

  knik

  Jord

  artssig

  natur på bore

  profil

  FY

  LD

  MU

  LD

  RV

  RV

  EG

  YTJE

  GY

  TJE

  SK

  ALLE

  R

  PL

  AN

  TE

  RE

  ST

  ER

  blo

  kke

  forv

  entes in

  dhold af ste

  n og

  I m

  oræ

  nale aflejrin

  ger

  må der

  Sy

  mboler på situationspla

  n

  prł

  veopta

  gnin

  gBoring

  med

  Sy

  mboler på bore

  profil

  Vandin

  dhold,

  ww

  Inta

  kt vin

  gestyrk

  e, c

  Omrłrt vin

  gestyrk

  e, cv

  vr

  Cvr

  Cv

  prł

  veopta

  gnin

  gBoring uden

  Vin

  gefors

  łg

  Re:

  Pg:

  Sg:

  Al:

  Gc:

  Ig:

  Is:

  Te:

  PI:

  Recent

  Postglacial

  Allerł

  d

  Glacial

  Interglacial

  Intersta

  dial

  Tertiæ

  r

  Pliocæ

  n

  Mi:

  Ol:

  Eo:

  PI:

  Sl:

  Da:

  Eocæ

  n

  Sela

  ndie

  n

  Danie

  n

  Dannelses

  miljł

  Br:

  Fe:

  Fl:

  Gl:

  Ma:

  Ne:

  Sk:

  Sm:

  Vi:

  Vu:

  Bra

  kvand

  Fers

  kvand

  Flydejord

  Gletscher

  Marin

  Nedskyl

  Skre

  djord

  Sm

  eltevand

  Vin

  daflejret

  Vulkansk

  Fint

  Melle

  mkorn

  et

  Gro

  vkorn

  et

  Kornstłrrelser

  Melle

  m

  Groft

  Fin

  korn

  et

  Geolo

  giske bete

  gnelser og fork

  ortelser

  Alder

  Senglacial

  Miocæ

  n

  Oligocæ

  n

  Palæ

  ocæ

  n

  Udfłrelse

  Rev. 28. ju

  ni 2011

  Der foreta

  ges nivelle

  ment til terræ

  n ved bore

  punktern

  e i kotesyste

  m

  DV

  R90 (D

  ansk Vertikal Refere

  nce).

  "Vejlednin

  g i In

  geniłrg

  eolo

  gisk prł

  vebeskrivelse".

  Beskrivelse og geolo

  gisk klassificering i la

  boratoriet udfłres i henhold til

  Bore

  arb

  ejde udfłres i henhold til "F

  elthåndbogen", d

  gf-bulletin 14.

 • Rekvirent Grontmij a/s Identifikation Sagsnavn: Odder, Vestby, etape 3

  Kokbjerg 5 Sags nr.: 24.0980.84

  6000 Kolding Sagsbeh.: DUB

  Udt.dato: 16-05-2011

  Prøvetager: CTM

  Prøver modtaget den: 16-05-2011 Rapport dato:

  Analyse påbegyndt den: 17-05-2011 Rapport nr.:

  Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 18 Bilag:

  Lab. nr. 112006511 112006512 112006513 112006514 112006515

  Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord

  Emballage m/r m/r m/r m/r m/r

  Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent

  Prøve ID BL.H24 BL.H26 BL.H28 BL.H30 BL.H32

  Dybde

  Parameter

  Tørstof, TS 93 92 92 92 91 % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 %

  Kulbrinter >C5-C10

 • H32

  32

  34

  Sag Sag nr.

  Tegn. nr.Mål

  DatoGodkendtKontrol

  Emne

  Udarb./Tegn.

  Telefon:

  Telefax:

  Skibhusvej 52A

  5000 Odense C

  82 20 35 00

  82 20 35 01

  ' 2011 Grontmij

  LNM

  ASK

  24.0980.84ASK/InN

  27.06.2011

  Odder Vestby, Etape 3

  ' 2011 Grontmij

  Hł ghus

  1:500 02Situationsplan, Hłghus 32

 • www.grontmij.dk

  Grontmij A/S Skibhusvej 52A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 CVR-nr. 48233511

  f_H32H32-ksH32bilag A lightbilagaV8Saved Views34ISO34TOPOESTVESTSYDNORD

  H32_analyseH32bagside