Click here to load reader

Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 9 · PDF file Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 2 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 9 Juli 2011 R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 9 · PDF file Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder...

 • Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 9

  Geoteknisk rapport nr. 1

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 9 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O9.doc

  Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 9 UNDERSØGELSENS KONKLUSION Grontmij har i maj 2011 udført en geoteknisk undersøgelse på grunden Overskov 9 i forbindel- se med Odder kommunes salg af grunden. Ved undersøgelsen er der på grunden udført 1 geoteknisk boring til 5 meters dybde under nuværende terræn. Den geotekniske boring er ud- ført lodret og prøver af den opborede jord er udtaget for hver halve meter. Funderingsegnede aflejringer træffes ca. 1,1 m under terræn i boringen. Den undersøgte grund er let skrånende. Den mest hensigtsmæssige metode til fundering af parcelhusbyggeri uden kælder på Over- skov 9 er en sandpudefundering eller eventuelt en kombination mellem en normal direkte fun- dering og en sandpudefundering, afhængig af det ikke bæredygtige lags variation over parcel- len. Sandpudefundering forekommer hvor funderingsfaste aflejringer liggere dybere end 0,9 m. Her graves til oversiden af de funderingsfaste aflejringer hvorefter der opbygges en pude af komprimeret sand. Betonfundamentet støbes i den indbyg- gede sand. Et eksempel på sandpude- fundering ses på figur 1

  Figur 1 Eksempel på sandpudefundering. Normal direkte fundering er den mest udbredte form for fundering af parcelhusbyggeri i Danmark. Fundamentet udstøbes i åbne, 0,9 m dybe fun- damentsrender på funderingsfaste aflejringer og gulve udføres som let armeret terrændæk. Et ek- sempel på direkte fundering ses på figur 2. For at undgå skadelige revner i betonen anbefaler vi at der lægges armering i fundamenterne. Udgravningsarbejder forventes at kunne udføres uden større grundvandsgener.

  Figur 2 Eksempel på normal direkte fundering Der er udtaget en blandeprøve fra den terrænnære jord til kemisk analyser. Analysen viser at jorden fra blandeprøven er ren.

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 2 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 9 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O9.doc

  Der skal udføres geotekniske kontroller i forbindelse med udgravning af fundamentsrender, samt i forbindelse med indbygning af sand. Når der foreligger et konkret projekt for parcellen, anbefales det at der udføres supplerende undersøgelser. Vi er naturligvis til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne under- søgelse, samt i forbindelse med supplerende undersøgelser på grunden. Bilag: 26 Boreprofil O9 A Signaturforklaring B Analyseresultater Tegninger: 02 Situationsplan

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 3 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 9 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O9.doc

  GEOLOGI OG VANDSPEJLSFORHOLD Den undersøgte grund er let skrånende I den udførte boring træffes øverst et muld- og fyldlag med en tykkelse på 1,1 m. Herunder træffes sandet moræneler til boringens bund 5 m under terræn. Det må påregnes, at der kan forekomme områder med lokalt andre muld- og fyldtykkelser på grunden. Det skal bemærkes at der er konstateret en svagere zone i de trufne leraflejringer ca. 2,8 m under terræn, med styrke ned til 30 kN/m2. Der er etableret pejlerør i den udførte boring. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspej- let (GVS) indmålt ca. 4,4 m under terræn. Det indmålte vandspejl vurderes at være i nogen- lunde ro på pejletidspunktet. Ler kan erfaringsmæssigt give anledning til sekundære vandspejl/vandlommer i våde og ned- børsrige perioder. De trufne leraflejringer er ikke selvdrænende. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold henvises til det optegnede boreprofil, bilag 26. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A. Boringens placering fremgår af vedlagte tegning 02.

  FUNDERINGSFORHOLD

  Med de trufne jordbundsforhold, hvor intakte funderingsegnede aflejringer er truffet ca. 1,1 m under terræn, vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en sandpude- fundering eller eventuelt en kombination mellem en normal direkte fundering og en sandpude- fundering, afhængig af det ikke bæredygtige lags variation over parcellen. Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, vil kunne udføres som et let ar- meret terrændæk på normal vis. Under forudsætning af en maksimal regningsmæssig belastning på 135 kN/m2 (svarende til 40 kN/m for et lodret og centralt belastet 0,3 m bredt stribefundament), vurderes overside af bæ- redygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve ved den udførte boring at være beliggende som angivet i skema 1. Boring Terrænkote OSBL AFRN GVS Aflejringer i

  m DVR90 m u.t. m DVR90 m u.t. m DVR90 m u.t. m DVR90 OSBL

  O9 + 58,7 1,2 + 57,5 1,1 + 57,6 4,4 + 54,3 Moræneler, sandet Skema 1 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL) og afrømningsniveau for gulve og sandpude (AFRN). Fyld og muld må forventes at kunne variere regelløst henover grunden. M u.t. er meter under terræn. Fundamenter skal føres til OSBL eller placeres i sandpude, dog minimum i frostsikker dybde, som er 0,9 m under fremtidig terræn. For fritliggende (uopvarmede) fundamenter skal benyttes en frostsikker dybde på 1,2 m.

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 4 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 9 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O9.doc

  Direkte fundering og sandpudefundering

  Byggeri på grunden Overskov 9 kan gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 og DKNA som er henholdsvis europæisk norm for geoteknik og nationalt anneks, indeholdende danske tilføjelser, til samme norm. Geoteknisk kategori 2 omfatter sædvanlige konstruktionstyper og funderinger uden usædvanlige eller særligt vanskelige belastnings- eller jordbundsforhold.1

  Funderingen forventes at ville foregå i indbygget sandfyld eller vekslende aflejringer af moræ- neler og indbygget sandfyld. Der kan påregnes en regningsmæssig bæreevne i størrelsen Rd/A ≥ 135 kN/m2. Den oplyste bæreevne svarer til en karakteristisk friktionsvinkel/forskydningsstyrke på 30°/50 kN/m2. Der forudsættes ingen særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Den trufne svage zone vurderes ikke at få indflydelse på fundering i almindelig frostsikker dybde. Ved udskiftning af muld/fyld skal sandpuden føres minimum 0,5 m udenfor ydersiden af fun- damenter og etableres med anlæg a ≥ 1,5 regnet fra yderside af fundamenter og ned på OSBL. Sandfylden skal komprimeres svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proctor under funderingsniveau, målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %). Fundamenter udføres med en langsgående revnefordelende armering, svarende til 2 Y14 i top og bund. Der anvendes beton 12 MN.

  For korrekt dimensionerede og veludførte fundamenter forventes der ikke at ville optræde sætninger udover de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som anført i EN1997-1, Anneks H. Dette i øvrigt under forudsætning af ensartede belastningsforde- linger.

  Terræn skal gives fald bort fra bygninger. De trufne leraflejringer er ikke selvdrænende. Af- hængigt af fremtidige belægninger og terrænforløb skal det overvejes, hvor og hvordan der skal etableres dræn og afvanding af terræn. Vedrørende eventuelle drænarrangementer hen- vises til SBI-anvisning nr. 181 ’Fundering af mindre byggeri’. SBI-anvisning nr. 181 afløses af SBI- anvisning nr. 231 per august 2011, med samme titel.

  Gulve

  Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, kan etableres direkte som ter- rændæk i niveauer som anført i skema 1. Der ilægges revnefordelende armering i samtlige gulve med flisebelægninger. Som eventuelt erstatningsfyld anvendes sandmaterialer, der udlægges og komprimeres effek- tivt i tynde lag. Komprimeringen skal udføres svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proc- tor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %).

  Der indbygges kapillarbrydende lag under alle terrændæk.

  1 DS/EN 1997-1:2007, afsnit 2

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 5 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 9 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O9.doc

  FUNDAMENTSARBEJDERNES UDFØRELSE OG KONTROL Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede fla- der undgås. Specielt i forbindelse med tilstrømmende vand må det forventes, at leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede. Der forventes generelt ingen problemer med hensyn til grundvandet, og eventuelt tilstrøm- mende vand kan fjernes ved simpel læsning. Der skal foretages kontrol af fundamentsudgravninger, i henhold til EN1997-1, afsnit 4, som omhandler geoteknisk tilsyn