of 36 /36
Odbiornik Rival 434 Instrukcja instalacji i obs³ugi Odbiornik Rival 434 Instrukcja instalacji i obs³ugi MADE IN POLAND Wersja 2.2

Odbiornik Rival 434 - dtm.pl · CAME ZBX7 Modu³ odbiornika Rival 434 Schemat 1. Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu bramy CAME ZBX7 z odbiornikiem Rival 434. Modu³ Elektroniki

Embed Size (px)

Text of Odbiornik Rival 434 - dtm.pl · CAME ZBX7 Modu³ odbiornika Rival 434 Schemat 1. Przyk³ad...

Odbiornik Rival 434Instrukcja instalacji

i obsugi

Odbiornik Rival 434Instrukcja instalacji

i obsugi

MADE INPOLAND Wersja 2.2

Urzdze elektrycznych lub elektronicznych nie mona wyrzuca razem z odpadami gospodarczymi. Prawidowa utylizacja urzdzenia daje moliwo zachowania naturalnych zasobw Ziemi na duej i zapobiega degradacji rodowiska naturalnego.

Wersja programu odbiornika (firmware):Numer wersji programu odbiornika pokazywany jest na wywietlaczu, po podczeniu

zasilania. Aby sprawdzi wersj programu naley odczy zasilanie od odbiornika, po ok. 5 sek. podczy zasilanie ponownie. Wywietlone zostanie wskazanie 88, nastpnie wersja programu.

Wersja 2.7 (16-02-2012):4wprowadzono funkcj blokady administracyjnej4poprawiono komunikacj z portem USB

Wersja 2.8 (01.05.2012):4poprawiono wsplprace odbiornika z HUB-ami USB i niektrymi komputerami o architekturze USB opartej na chipach nowszych typw

1

Spis treci

A. Wprowadzenie __________________________________________________________________________________________________2

G. Certyfikaty __________________________________________________________________________________________________30

B. Instalacja________________________________________________________________________________________________________3

1. Opis urzdzenia i sposobu instalowania_______________________________________________________________________________3

2. Instalowanie odbiornika ________________________________________________________________________________________43. Opis pocze elektrycznych______________________________________________________________________________5

C. Tryb pracy ___________________________________________________________________________________________8

D. Proste wpisywanie nowego pilota do odbiornika z uyciem tylko przyciskw pilota _______________________________________9

1. Menu gwne programu odbiornika ______________________________________________________________________________11

1.1 Programowanie pilotw - dopisywanie nowego pilota ______________________________________________________________12

1.2 Programowanie pilotw - edycja zaprogramowanego pilota _______________________________________________________13

1.2.1 Edycja zaprogramowanego __________________________________14pilota - kopiowanie nastaw pilota od pilota nr 001 __

1.2.2 Edycja zaprogramowanego pilota - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota _________________________________15

1.2.3 Edycja zaprogramowanego pilota - blokada prostego dopisywania pilota ____________________________________16

1.2.4 Edycja zaprogramowanego pilota - usuwanie pilota ___________________________________________________17

1.3 Zarzdzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoci _____________________________________________________________18

1.4 Programowanie kanaw odbiornika _________________________________________________________________________19

1.7 Liczba pilotw wpisanych do odbiornika_________________________________________________________________________22 1.8 Globalna / administracyjna blokada prostego dopisywania pilota______________________________________________________23

1.6 Programowanie trybu podwjnego przycinicia_________________________________________________________________21

I. Indeks _____________________________________________________________________________________________________31

E. Programowanie odbiornika - informacje wstpne _____________________________________________________________________10

1.10 Klonowanie pamici odbiornika______________________________________________________________________________26

1.9 Blokada dostpu do menu odbiornika (kod PIN)__________________________________________________________________ 24

4. Przykady wykorzystania odbiornika RIVAL 434__________________________________________________________________6

1.5 Programowanie trybu chwilowego________________________________________________________________20

H. Gwarancja __________________________________________________________________________________________________31

1.11 Pami fabryczna odbiornika ______________________________________________________________________________27

F. Tryb pracy z komputerem PC poprzez port USB__________________________________________________________________________28

2

A. Wprowadzenie

System zdalnego sterowania to grupa urzdze elektronicznych, opartych na mikrokontrolerach, o niespotykanych dotd, w innych urzdzeniach tego typu, moliwociach funkcjonalnych.W skad systemu wchodz odbiorniki radiowe, w tym odbiornik Rival 434, ktremu powicona jest niniejsza instrukcja, sterowniki napdu rolet i bram, piloty radiowe oraz sukcesywnie powikszajca si grupa elementw dodatkowych.

Podstawowym zastosowaniem systemu jest sterowanie napdami lub sterownikami napdw rolet i bram, a take owietleniem, systemami alarmowymi (bezporednie podczenie do linii alarmowych lub do samej centralki), oraz bezporednie sterowanie elektrozaczepem (domofony, bramofony, itp.).System jest bardzo elastyczny, moliwoci jego zastosowania s bardzo szerokie i zale gwnie od potrzeb i pomysowoci uytkownika.

Odbiornik radiowy Rival 434 dziki zastosowaniu komponentw elektronicznych najwyszej klasy, odznacza si wysok niezawodnoci, a przy tym jest urzdzeniem uniwersalnym o wszechstronnych zastosowaniach. Dziki nowatorskim, w peni programowalnym funkcjom, sprosta on wymaganiom nawet najbardziej wybrednych uytkownikw.

Odbiornik Rival 434 wprowadza nowoczesn technologi umoliwiajc atwe zarzdzanie z poziomu komputera PC.

B. Instalacja 1. Opis urzdzenia i sposobu instalowania

Odbiornik Rival 434 skada si z pyty gwnej i bryzgoszczelnej obudowy. Pyta gwna (rys. 1) posiada listwy czeniowe suce do przyczenia instalacji zasilajcej oraz sterujcej zadanymi urzdzeniami. Odbiornik moe pracowa w zakresie temperatur otoczenia od -20C do +55C, przy zachowaniu typowej wilgotnoci powietrza.Czerwone diody LED w odbiorniku sygnalizuj stany pracy kanaw. W sytuacji zaczenia kanau lub kilku kanaw, dioda danego kanau wieci tak dugo jak dugo pozostaje on zaczony. Odbiornik moe by zasilany napiciem staym (DC) lub przemiennym (AC) o wartoci od 12V do 24V (wbudowana przetwornica) lub poprzez port USB komputera PC. Zaczenie zasilania odbiornika sygnalizuje wiecca kropka na wywietlaczu.

1 2

3

4

rys 2. Pilot -4 Neo z zaznaczon numeracj przyciskw.

rys 1. Schemat elektryczny instalacji odbiornika Rival 434

3

Antena( )( )

wejcie zasilania12V do 24V DC/ AC

C4 (NO)

gniazdo USB do komputera PC lub moduu klonowania B700

C1 (NO)

C2 (NO)

C3 (NO)

2. Instalowanie odbiornika:

- Otworzy obudow odbiornika Rival 434 (zdj jej grn cz - rys. 3). Po otwarciu istnieje bezporedni dostp do zaciskw zasilania odbiornika, kanaw 1, 2, 3, 4 oraz zaciskw anteny;- Umocowa doln cz obudowy w wyznaczonym miejscu, wykorzystujc otwory montaowe (rys 3 elementy 2). Obudow naley montowa w taki sposb aby przewody wprowadzane byy od dou. W zalenoci od rodzaju instalacji (natynkowa lub podtynkowa) naley wyama odpowiednie osabienie w obudowie (rys.3 element 1 lub 7) i poprzez powstay otwr wprowadzi przewody do wntrza obudowy; - Podczy przewody sterowania i doprowadzajce zasilanie,- Przewody wewntrz obudowy przeprowadzi przez zacisk przytrzymujcy (rys.3 elementy 3 i 5), co zabezpieczy przed ich wyrwaniem; - Wczy zasilanie odbiornika i zaprogramowa odbiornik wedug potrzeb, uywajc wskazwek umieszczonych w dalszych rozdziaach opisujcych programowanie;- Do zacisku moduu odbiornika oznaczonego symbolem " podczy wewntrzn anten. Jeeli zasig sterowania pilotem nie jest wystarczajcy, naley uy anteny zewntrznej odpowiedniej dla czstotliwoci 433MHz (nie wchodzi w skad zestawu). W przypadku koniecznoci zastosowania anteny zewntrznej, naley poczy j z moduem odbiornika Rival 434, uywajc odpowiedniego kabla (np. RG58) wedug wskazwek podanych przez producenta anteny. Odpowiedniej dugoci kabel odizolowa i podczy z jednej strony do zaciskw moduu odbiornika - do zacisku " rodkow y kabla, a do " " ekran kabla, z drugiej strony do anteny (w przypadku anteny bez przeciwwagi,nie czy ekranu przewodu po stronie do anteny). - Zamontowa grn cz obudowy.

Legenda:1. osabienie w dolnej czci obudowy do wprowadzenia

przewodw (instalacja podtynkowa),2. osabienia na otwory do zamocowania odbiornika,3. zacisk przytrzymujcy przewd,4. komora na pytk elektroniczn,5. zamknicie zacisku do przewodu, 6. tulejka dystansowa do zamocowania pytki ukadu elektronicznego (wkrt 2,2 x 6,5),7. osabienie w grnej czci obudowy do wprowadzenia

przewodw (instalacja natynkowa),8. otwory na wkrty zamykajce obudow,

rys.3 Widok obudowy odbiornika Rival 434.

4

34

5

1

2

6

7

8

39 mm

102 mm

5

3. Opis pocze elektrycznych

Zasilanie ( + - lub ~ )Odbiornik naley zasila napiciem DC lub AC, w zakresie od 12V do 24V. Przy wsppracy np. ze

sterownikiem napdu bramy, napicie to uzyskujemy z odpowiednich zaciskw tego sterownika. W sytuacji braku dostpu do odpowiedniego zasilania, naley uy dodatkowego zasilacza sieciowego, na przykad dostpnego u producenta zasilacza ZAS -4ZEW.

Wyjcia sterujce odbiornika (OUT1...OUT4)Cztery wyjcia odbiornika posiadaj wyprowadzenia stykw przekanikw typu NO (normalnie otwarty).

Maksymalna obcialno tych stykw wynosi 1A/24V (AC).

Wejcie anteny radiowej ( , ) Odbiornik posiada wejcie antenowe opisane na pycie gwnej symbolem , do ktrego naley doczy wewntrzn anten drutow o dugoci cakowitej 175mm. W przypadku koniecznoci zastosowania zewntrznej anteny, naley doczy j za porednictwem odpowiedniego przewodu do wyjcia oznaczonego symbolem - sygna i " " - ekran).

W celu osignicia optymalnego zasigu radiowego naley pamita o:- negatywnym wpywie ssiedztwa anteny odbiornika z urzdzeniami elektroenergetycznymi i elementami metalowymi;- negatywnym wpywie zakce radiowych z innych rde;- negatywnym wpywie gstej zabudowy, wilgotnych lub elbetonowych cian;- zmniejszeniu zasigu przy zuytej baterii pilota;- wzrocie zasigu przy zwikszeniu wysokoci lokalizacji anteny odbiornika;- uyciu waciwego kabla koncentrycznego do anteny zewntrznej (np. RG 58)

Zcze USB/ EEPROM INTERFACEGniazdo szpilkowe na pytce odbiornika umoliwia poczenie odbiornika z komputerem PC poprzez

dodatkowe wyposaenie, w skad ktrego wchodzi kabel przyczeniowy i interfejs USB. Do zcza mona rwnie wpi modu klonowania pamici B700 umoliwiajcy wykonanie kopii zapasowej pamici odbiornika lub przenoszenia danych do innego odbiornika.

ModuElektroniki

10 11 2 7

Zasilanie 24 VACSterowaniekrokowe

6

4. Przykady wykorzystania odbiornika Rival 434

Modu sterownika napdu bramy CAME ZBX7

Modu odbiornika Rival 434

Schemat 1. Przykad poczenia sterownika napdu bramy CAME ZBX7 z odbiornikiem Rival 434.

ModuElektroniki

11 1027

Zasilanie 24 VACSterowaniekrokowe

Modu sterownika napdu bramy CAME ZF1

Modu odbiornika Rival 434

Schemat 2. Przykad poczenia sterownika napdu bramy CAME ZF1 z odbiornikiem Rival 434.

Pozostae zaciskiPozostae zaciski

7

ModuElektroniki

+-

Zasilanie 24 VDC

Sterowaniekrokowe

20 21 5

Pozostae zaciski

Modu sterownika napdu bramy

Hormann(opis zaciskw z

automatu Supramatic E)

Modu odbiornika Rival 434

1

Sterowanie tym moduem napdu bramy polega na chwilowy podaniu masy zasilania (-), poczonej

przez obwd mostkujcy (1) do kanau nr 1 odbiornika

Rival 434

ModuElektroniki

Zasilanie 24 VAC

Zacisk wsplny

Pozostae zaciski

Modu sterownika napdu bramy NICE

Modu odbiornika Rival 434

Sterowaniekrokowe

Schemat 4. Przykad poczenia sterownika napdu bramy NICE z odbiornikiem Rival 434.

Schemat 3. Przykad poczenia sterownika napdu bramy Hormann z odbiornikiem Rival 434.

C. Tryb pracy

Opis:

zawieceniem prawej kropki na wywietlaczu LED. W trybie pracy moliwe jest sterowanie wyjciami odbiornika, poprzez naciskanie przyciskw pilota. Po wciniciu dowolnego przycisku zaprogramowanego pilota, zostanie zaczony przypisany w opcjach programu kana odbiornika. Dodatkowo, kade zaczenie kanau sygnalizowane jest zawieceniem czerwonej diody przyporzdkowanej danemu kanaowi.

Po wczeniu zasilania odbiornika, nastpuje automatyczne przejcie do TRYBU PRACY sygnalizowane

Wskazania wywietlacza:

W stanie spoczynkowym na wywietlaczu wieci tylko prawa kropka.

Przy wysterowaniu pilotem odbiornika, na wywietlaczu pokae si numer wcinitego przycisku pilota i jego numer porzdkowy.

W przykadzie obok, pokazano w pierwszej fazie P1 - co oznacza, e sterujcy pilot uy przycisku numer 1. Nastpny cykl to pierwsza od lewej cyfra numeru porzdkowego uytego pilota (0) i dalej druga i trzecia od lewej cyfra (01 ). czc cyfry w cao powstaje numer porzdkowy 001.

Uwaga !

Tryb pracy jest aktywny bezporednio po wczeniu zasilania odbiornika.4W sytuacji podczenia odbiornika do komputera PC na wywietlaczu pojawi si symbol U (patrz strona 28)4

8

D. Zdalne wpisywanie nowego pilota do odbiornika z uyciem tylko przyciskw pilotw

Odbiornik Rival 434 posiada funkcj umoliwiajc uytkownikowi zdalne wpisanie nowego pilota bez koniecznoci dostpu do przyciskw odbiornika. Funkcja ta jest uyteczna tylko wwczas, gdy dysponuje si pilotem wpisanym ju do odbiornika. W celu wpisania w ten sposb nowego pilota, naley postpowa wg poniszej tabeli. Opisywane wyej moliwoci zwizane s z obecnoci w menu programu odbiornika opcji bc (patrz str. 16) . Jej wczenie umoliwia zablokowanie konkretnemu pilotowi pilotom moliwoci posugiwania si ich przyciskami do zdalnego wpisywania nowego pilota. Wczenie globalnej blokady zdalnego wpisywania (str. 23) pozwala na zablokowanie tej funkcji w odniesieniu do wszystkich pilotw, nawet tych, ktre zostan wpisane w przyszoci.

Tab.1 Procedura prostego wpisywania pilota z uyciem tylko przyciskw pilotw.

Uwaga !

Moliwo dopisywania pilota bez dostpu do odbiornika, radykalnie zmniejsza stopie zabezpieczenia przed 4osobami trzecimi. Piloty z wyczon opcj bc naley chroni przed dostpem osb trzecich, ktre w atwy sposb mog dopisa wasnego pilota.

W procedurze zdalnego dopisywania nie mona uywa przycisku pilota, ktry steruje kanaem w trybie chwilowym.4

9

C

L

6

66

Opis wykonywanych czynnoci

Musisz znajdowa si w zasigu radiowym odbiornika, do ktrego chcesz wpisa nowego pilota. Naley zachowa minimaln odlego 1m od odbiornika. Odbiornik musi znajdowa si w TRYBIE PRACY (tryb bezporednio po wczeniu zasilania).

Trzymaj przez 15 sekund wcinity przycisk numer 2 wpisanego ju pilota do odbiornika. Przycisku nie mona zwolni ani na chwil. Pilot ten musi mie w programie odbiornika wyczon opcj bc. Po upywie czasu zwolnij przycisk.

Nastpnie przejd do czynnoci numer 5, jednak w czasie nie duszym ni 3 sekundy.

Trzymaj przez 15 sekund wcinity przycisk numer 2 nowego pilota. Przycisku nie mona zwolni ani na chwil. Po upywie czasu zwolnij przycisk.

Do odbiornika zosta dopisany nowy pilot z kolejnym numerem porzdkowym. Jego konfiguracja zostaa skopiowana od konfiguracji pilota uytego do wpisania (pilot uyty w czynnoci nr 2).

Jeeli pilot nie zosta dopisany moe to oznacza, e: -powysze warunki nie zostay spenione; -podczas dopisywania wystpoway zbyt due zakcenia; -bateria ktrego z pilotw jest wyczerpana i nie wytrzymuje dugiej transmisji. Powtrz operacj od czynnoci nr 1.

Czynnoci

Zasig radiowy

Przycisk pilota ju wpisanego

>15 s

15 s

Pilot zosta wpisany

Pilot nie zostawpisany

1

2

8

Lp.

4

6

3

5

7

10

E. Programowanie odbiornika - informacje wstpne

Programowanie odbywa si przy pomocy wywietlacza LED, przyciskw A i B odbiornika, oraz czterech przyciskw dowolnego pilota serii DTM433MHz, najlepiej 4-przyciskowego. W przypadku pilota 2-przyciskowego do poruszania si w gr po menu naley naciska pierwszy i drugi przycisk pilota jednoczenie. Przyciskom tego pilota zostay przyporzdkowane klawisze kierunkowe, okrelajce ruch po opcjach programu. Po opcjach w ukadzie pionowym mona porusza si przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego, natomiast w ukadzie poziomym, przyciskami lewo - prawo pilota czteroprzyciskowego.

Menu programu odbiornika, posiada struktur drzewiast skadajc si z opcji gwnych i podrzdnych. Wyjanienie poszczeglnych opcji zawarte jest w kolejnych rozdziaach. Poniej przedstawiono uproszczon struktur menu.

Przycisk opisany na pytce odbiornika jako A, suy do zatwierdzania, za przycisk opisany jako B, do cofania si w strukturze opcji menu lub do rezygnacji z dokonanych zmian.

rys.5. Struktura menu programu odbiornika

edycja czasu

edycja czasu

edycja czasu

edycja czasu

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

deklaracja pilota

A

A

11

1. Menu gwne programu odbiornika

Po wciniciu przycisku A, pojawia si menu gwne. Przeczanie kolejnych opcji odbywa si za pomoc przyciskw gra - d, dowolnego pilota czteroprzyciskowego NEO.

Konfiguracj pracy odbiornika Rival 434 dostosowuje si do potrzeb uytkownika (potrzeb instalacji) dziki moliwoci ingerencji w jego program.W opcjach programu moliwe jest przypisanie pilotw odbiornikowi, definiowanie przyciskw poszczeglnych pilotw w zakresie przypisania do nich jednego lub kilku kanaw, usuwanie indywidualnych pilotw z pamici odbiornika, konfigurowanie kanaw (wyj) sterujcych odbiornika i inne.

Opcje menu gwnego:PP- programowanie pilotw (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota, zmiana kanaw przypisanych do przyciskw pilota, indywidualna blokada prostego dopisywania pilota) (str.12)

PC- programowanie kanaw odbiornika (tryb bistabilny/monostabilny, chwilowy podwjne przycinicie, czas zaczenia kanau) (str.19)

LP- liczba pilotw aktualnie przypisanych do odbiornika (str.22)

bc- blokada zdalnego dopisywania pilotw (dla wszystkich pilotw) (str.23)bd- blokada dostpu(str.24)CE- klonowanie pamici odbiornika(str.26)

PF- pami fabryczna (przywrcenie ustawie fabrycznych) (str.27)

UWAGA: Pilot, ktry jako pierwszy zostanie uyty po wejciu do menu odbiornika, bdzie suy w tej sesji programowania do poruszania si po menu i dalej bdzie nazywany pilotem czteroprzyciskowym.

Rys.6. Opcje menu gwnegoPojawiajce si po zadeklarowaniu PILOTA

PILOT

1 2

3

4

12

1.1 Programowanie pilotw - dopisywanie nowego pilota

Opcja mieci si jako pierwsza w menu gwnym, a jej podstawowym zadaniem jest dopisywanie nowego pilota.

PP

A

A

A

Pilot dopisywany

Uwagi !

B

Zaleca si wszystkie informacje o wpisanych pilotach przechowywa w 4zaczonej tabeli pilotw (str.32) lub zapisa je na dysku twardym komputera PC (patrz strona 28) Do archiwizacji wpisanych pilotw suy te dodatkowy modu pamici EEPROM 4o nazwie B700 (str. 26)

Kolejno wykonywania czynnoci dla dopisania nowego pilota:

a) przy wskazaniu wywietlacza PP, nacisn przycisk odbiornika (zmiany wskazania wywietlacza dokonuje si klawiszami gra-d pilota).

b) nacisn trzykrotnie przycisk pilota, ktry ma zosta dopisany, a do uzyskania wskazania -0 na wywietlaczu.

c) nacisn przycisk odbiornika w celu zatwierdzenia.

d) zostanie wywietlony numer porzdkowy pilota. Skada si on z dwch liczb. Najpierw wywietlona zostaje liczba setek, nastpnie liczba dziesitek i jednoci (w przykadzie obok, jest to nr 001). Naley zaakceptowa,

naciskajc przycisk odbiornika. e) pilot zosta dopisany, mona opuci TRYB PROGRAMOWANIA naciskajc

dwukrotnie przycisk odbiornika, lub poprzez jednokrotne nacinicie tego przycisku, cofn si do opcji PP i rozpocz dopisywanie nastpnego pilota.

A

A

B

A

AA

1 2

3

4

Rys.7. Procedura dopisania nowego pilota.

W kadej chwili mona wycofa si z dokonanych zmian naciskajc przycisk 4odbiornika.

13

1.2 Programowanie pilotw - edycja zaprogramowanego pilota

Opcja PP, oprcz podstawowego zadania, jakim jest dopisywanie nowego pilota, zawiera rwnie podopcje suce do edycji ju zaprogramowanych pilotw. W zakresie edycji pilota mieci si zmiana przydziau kanaw do odpowiednich przyciskw pilota, kopiowanie nastaw pilota (od pilota o numerze 001), wczenie/wyczenie blokady prostego dopisywania pilota oraz usuwanie pilota z pamici odbiornika.

Podopcje te dotycz indywidualnego pilota, zatem musi on zosta najpierw rozpoznany przez odbiornik. Tak wic, aby uzyska dostp do tych podopcji, naley najpierw zadeklarowa pilota, ktry ma by edytowany.

Kolejno wykonywania czynnoci dla zadeklarowania pilota do edycji:

A

A

A

a) przy wskazaniu wywietlacza PP, nacisn przycisk odbiornika (zmiany wskazania wywietlacza dokonuje si klawiszami gra-d pilota czteroprzyciskowego).b) nacisn trzykrotnie przycisk pilota, ktry ma by edytowany, a do uzyskania

wskazania -0 na wywietlaczu.c) nacisn przycisk odbiornika w celu zatwierdzenia.

d) zostanie wywietlony numer porzdkowy pilota. Skada si on z dwch liczb. Najpierw wywietlona zostaje liczba setek, nastpnie liczba dziesitek i jednoci (w przykadzie obok, jest to nr 001). Naley zaakceptowa,

naciskajc przycisk odbiornika. e) pilot zosta rozpoznany przez odbiornik, a tym samym stay si dostpne opcje

edycji pilota (CP, P1...P4, bc, UP).

A

Pilot edytowany

Uwagi !

BW kadej chwili mona wycofa si z dokonanych zmian naciskajc przycisk 4odbiornika.

A

A

1 2

3

4

Rys.8. Procedura edycji nowego pilota

14

1.2.1 Edycja zaprogramowanego pilota - kopiowanie nastaw pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje si dostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Po opcjach tych mona porusza si uywajc przyciskw gra - d pilota czteroprzyciskowego.

CP - kopiowanie nastaw pilota,P1...P4 - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota (str.15),bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),UP - usuwanie pilota (str.17).

Kolejno wykonywania czynnoci dla skopiowania nastaw pilota od pilota o numerze 001:

a) przy wskazaniu wywietlacza CP nacisn przycisk odbiornika,

b) przy wskazaniu A3 wywietlacza, nacisn trzykrotnie przycisk odbiornika w celu zaakceptowania. Edytowany pilot uzyska konfiguracj przyciskw zgodn z pilotem o numerze 001.

Korzystanie z opcji kopiowania nastaw od pilota o numerze 001, wczeniej ju zaprogramowanego, znacznie przyspiesza edycj, gdy wicej ni jeden pilot ma mie ustawienia inne ni fabryczne, oraz gdy wymagane ustawienia pilotw s identyczne lub bardzo podobne do ustawie pilota o numerze 001.

Uwagi !

Pilot o numerze 001 powinien mie nastawy najczciej wymagane dla 4kolejnych programowanych pilotw,

Przycisku odbiornika, mona uy w kadej chwili do wycofania si z 4dokonanych zmian

Moliwe jest skorzystanie z funkcji kopiowania nastaw pilota, bez jego fizycznej 4obecnoci (str.18).

A

A

A

A

Rys.9. Procedura kopiowania nastaw pilota

B

powrt do opcji CP

A

A

PILOT

1 2

3

4

15

Uwaga !

1.2.2 Edycja zaprogramowanego pilota - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje si dostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Po opcjach tych mona porusza si uywajc przyciskw gra - d pilota czteroprzyciskowego.

CP - kopiowanie nastaw pilota (str.14),P1...P4 - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota ,bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),UP - usuwanie pilota (str.17).

Opcja kojarzenia kanaw z przyciskami pilota, pozwala na zmian przypisania odpowiednich kanaw do poszczeglnych przyciskw pilota. W momencie dopisywania nowego pilota, uzyskuje on ustawienia fabryczne:

przycisk 1 - kana 1,przycisk 2 - kana 2,przycisk 3 - kana 3,przycisk 4 - kana 4.

Opcja ta pozwala na zmian ustawie, przy czym jest moliwe przydzielenie kilku kanaw do jednego przycisku, przydzielenie tych samych kanaw do kilku przyciskw, itp.

Kolejno wykonywania czynnoci dla zmiany przypisania kanaw do przyciskw pilota:

a) w zalenoci od tego, ktry przycisk pilota ma by edytowany, naley wybra odpowiedni opcj P1...P4,

b) nacisn przycisk odbiornika, aby wej do wybranej opcji,

c) przyciskami lewo - prawo pilota wybra kana, ktry ma by przypisany \ skasowany.

d) przyciskami gra - d pilota ustawi znak _ lub C aby odpowiednio skasowa lub przypisa dany kana do edytowanego przycisku,

e) nacisn przycisk odbiornika w celu zaakceptowania.

A

A

A

A

A

A

A

Moliwa jest zmiana konfiguracji 4przyciskw pilota, bez jego fizycznej obecnoci (str.18).

Rys.10. Procedura kojarzenia kanaw z przyciskami

pilota

powrt do opcji P1...P4

1 2

3

4

PILOT

16

1.2.3 Edycja zaprogramowanego pilota - blokada prostego dopisywania pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje si dostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Po opcjach tych mona porusza si uywajc przyciskw gra - d pilota czteroprzyciskowego.

CP - kopiowanie nastaw pilota (str.14),P1...P4 - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota (str.15),bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota),UP - usuwanie pilota (str.17).

Opcja blokady prostego dopisywania pilota zostaa wprowadzona ze wzgldw bezpieczestwa. Uaktywnienie blokady w konkretnym pilocie, uniemoliwia jego zastosowanie w bardzo wygodnej, lecz zmniejszajcej stopie bezpieczestwa, funkcji prostego dopisywania pilota, przy pomocy ju zaprogramowanego pilota (str.9).

Kolejno wykonywania czynnoci dla wczenia / wyczenia indywidualnej blokady prostego dopisywania pilota:

a) przy wskazaniu wywietlacza bc, nacisn przycisk odbiornika,

b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego wczy lub wyczy blokad, ustawiajc odpowiednio on lub of,

c) zaakaceptowa ustawienie naciskajc przycisk odbiornika.

Uwagi !

Omawiana w tym punkcie funkcja blokady, jest funkcj indywidualn dla konkretnego 4pilota i odnosi si wycznie do pilota zadeklarowanego do edycji. W celu ustawienia blokady wszystkim dopisanym pilotom, naley skorzysta z opcji globalnej blokady zdalnego dopisywania pilotw (str.23),

Przycisku odbiornika, mona uy w kadej chwili do wycofania si z dokonanych 4zmian.

Istnieje moliwo skorzystania z tej opcji nawet bez fizycznej obecnoci pilota (str.18).4

1 2

3

4

A

A

Rys.11. Procedura blokady prostego dopisywania pilota

A

A

B

powrt do opcji bc

PILOT

1.2.4 Edycja zaprogramowanego pilota - usuwanie pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje si dostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Po opcjach tych mona porusza si uywajc przyciskw gra - d pilota czteroprzyciskowego.

CP - kopiowanie nastaw pilota (str.14),P1...P4 - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota (str.15),bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),UP - usuwanie pilota .

Opcja ta suy do usunicia zadeklarowanego pilota z pamici odbiornika. Pozostawiony numer porzdkowy skasowanego pilota, bdzie przydzielony innemu wpisywanemu w przyszoci pilotowi. Numeracja pozostaych pilotw bdzie niezmieniona.

Kolejno wykonywania czynnoci przy usuwaniu pilota:

a) przy wskazaniu UP wywietlacza, nacisn przycisk odbiornika,

b) przy wskazaniu A3 wyswietlacza, nacisn trztykrotnie przycisk odbiornika.

1 2

3

4

PILOT

A

A

A

A

powrt do opcji PP

Uwagi !

W sytuacji, gdy edytowany pilot ma by tylko czasowo wyczony z uycia, warto dla 4zachowania numeru porzdkowego tego pilota w pamici odbiornika, odczy mu wszystkie kanay przydzielone do przyciskw (opcje P1...P4), zamiast usuwa go cakowicie z pamici odbiornika.

4Przycisku odbiornika, mona uy w kadej chwili w celu zaniechania usunicia pilota.

Istnieje moliwo usunicia pilota z systemu, nawet bez jego fizycznej obecnoci 4(str.18).

A

A

17

Rys.12. Procedura usuwania

pilota

B

18

1.3 Zarzdzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoci

System umoliwia korzystanie z takich funkcji, jak kopiowanie nastaw pilota, zmiana konfiguracji przyciskw, blokada funkcji prostego dopisywania oraz usuwanie pilota, bez jego fizycznej obecnoci - wystarczy zna numer porzdkowy pilota. Dane takie powinny znajdowa si w tabeli (patrz str. 32) lub w pliku na komputerze PC (patrz str. 28). Moliwo taka jest bardzo uyteczna, np. w przypadku zgubienia pilota, czy w sytuacji gdy zmieniony zosta numer kanau sterujcego danym urzdzeniem i naley uaktualni konfiguracje pilotw pracujcych w systemie. Wwczas jest to moliwe bez obecnoci uytkownikw. Poza tym, opcja taka daje pen kontrol nad przydzielaniem uprawnie odpowiednim uytkownikom do obsugi wybranych kanaw.Zarzdzanie pilotem bez jego obecnoci, rni si od opisanego w poprzednich punktach jedynie sposobem jego zadeklarowania do edycji. Dalsze czynnoci wykonuje si w sposb identyczny, jak zostao opisane w pkt. 1.2.1 do 1.2.4.

Kolejno wykonywania czynnoci dla zadeklarowania pilota do edycji, bez jego fizycznej obecnoci:

a) Po wciniciu przycisku wchodzimy do menu gwnego,

b) Przy wskazaniu na wywietlaczu symbolu PP, nacisn przycisk odbiornika,

c) przy wskazaniu -3 wywietlacza, nacisn ponownie przycisk odbiornika, co spowoduje wywietlenie pierwszej cyfry (setek) numeru porzdkowego. Klawiszami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi odpowiedni warto, a klawiszami lewo - prawo pilota czteroprzyciskowego przechodzi pomidzy edytowanymi cyframi setek, dziesitek i jednoci. Aktualnie edytowana cyfra pulsuje. Cyfra setek wywietlana jest jako wskazanie jednocyfrowe, natomiast cyfry dziesitek i jednoci s wywietlane obok siebie jednoczenie (wskazanie dwucyfrowe: odpowiednio od lewej cyfra dziesitek i cyfra jednoci),

d) w celu zatwierdzenia, naley nacisn przycisk odbiornika, co spowoduje wywietlenie ustawionego numeru porzdkowego,

e) naley ponownie nacisn przycisk odbiornika, w celu zatwierdzenia, co spowoduje uzyskanie dostpu do opcji umoliwiajcych edycj pilota. Naley pamieta, e edytowanym pilotem bdzie pilot o ustawionym rcznie w ppkt. c, numerze porzdkowym.

Dalej naley postpowa zgodnie z pkt. 1.2.1 do 1.2.4

A

A

A

A

A

19

Wskazanie

1 2 3

0 0 0 0 , 5 [sek]

1.4 Programowanie kanaw odbiornika

Drug opcj w menu gwnym, zaraz po opcji PP, jest opcja PC suca do zmiany trybu i czasu zaczania kanaw. Po opcjach w ukadzie pionowym mona porusza si przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego, natomiast w ukadzie poziomym, za pomoc przyciskw lewo - prawo powyszego pilota.

Czas moliwy do ustawienia mieci si w przedziale od 0,1 sekundy do 6553,5 sekundy (ok. 110 min.). Czas zaczania kanau mona zmienia z rozdzielczoci 0,1 sekundy. Ustawienie czasu 0 sekund, powoduje prac kanau w trybie bistabilnym, natomiast ustawienie czasu wikszego od zera, wcza prac w trybie monostabilnym, o czasie zaczenia zgodnym z ustawionym. Wedug ustawie fabrycznych, kady kana ma wpis: 0 00 0.5 - co odpowiada czasowi 0,5 sek. Po cyfrach liczby mona porusza si przyciskami prawo - lewo pilota czteroprzyciskowego, a pulsujc cyfr edytowa przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego.

A

A

A

A

A

tysice sek. setki i dzisitkisek.

jednoci i dziesitesek.

+

-

+

-

+

-

+

--

+

-

powrt do opcji C1...C4

A

Kolejno wykonywania czynnoci dla zaprogramowania kanaw odbiornika:

a) przyciskami gra - d pilota ustawi opcj PC i nacisn przycisk odbiornika,b) przyciskami gra - d pilota wybra dany kana C1...C4 i nacisn

przycisk odbiornika,c) przyciskami gra - d pilota mona edytowa pulsujc cyfr, za

przyciskami lewo - prawo pilota zmienia edytowan cyfr,d) zaakceptowa ustawiony czas zaczenia kanau, naciskajc przycisk

odbiornika. Uwagi !

Bistabiln prac kanau wcza 4si przez ustawienie zerowego czasu jego zaczenia,Uycie przycisku odbiornika, 4spowoduje cofnicie si do wyboru opcji PC lub rezygnacj ze zmian czasu zaczania wybranego kanau.Jeli dany kana jest ustawiony 4w trybie chwilowym (str. 20) wywietlane bd -- . Ustawienie czasu spowoduje automatyczne wyczenie trybu chwilowego.

A

A

A

B

1 2

3

4

PILOT

Rys.13. Procedura

programowania odbiornika

A

A

PILOT

A

20

powrt do opcji c h

1.5 Programowanie trybu chwilowego

Uaktywnienie tej funkcji powoduje ustawienie wybranego kanau w tryb pracy chwilowej, tzn. przekanik zaczany jest na czas przycinicia przycisku pilota, po zwolnieniu przycisku przekanik powraca do trybu spoczynkowego.

W przypadku pracy kanau w trybie chwilowym, jednorazowe zaczenie kanau moe nastpi maksymalnie na 25 sekund. Po tym czasie transmisja sygnau z pilota zostanie przerwana w celu ochrony baterii. Aby kontynuowa prac kanau, naley ponownie nacisn przycisk pilota.

Rys.14. Procedura zmiany trybu chwilowego

Kolejno wykonywania czynnoci dla wprowadzenia kanaw odbiornika w tryb chwilowy:

a) przyciskami gra - d pilota ustawi opcj ch i nacisn przycisk _ odbiornika,b) na wywietlaczu pojawi si numer kanau, ktremu moemy przyciskiem gra

- d pilota, ustawi symbol C dla uaktywnienia trybu chwilowego lub _ jeeli kana nie ma pracowa w trybie chwilowym,

c) przyciskami lewo - prawo mona wybra edytowany kana ( 1, 2, 3, 4 )d) przyciskiem zaakceptowa zmiany i wyj z ustawie trybu chwilowego.

A

A

1 2

3

4

A

A

A

21

powrt do opcji 2P

1.6 Programowanie funkcji podwjnego przycinicia

Uaktywnienie tej funkcji powoduje zaczenie wybranego kanau dopiero po drugim naciniciu przycisku w pilocie, co zmniejsza prawdopodobiestwo przypadkowego wysterowania kanau. Drugie naciniecie przycisku musi nastpi w czasie do 3 sekund po pierwszym wciniciu przycisku.

W przypadku pracy kanau w trybie chwilowym, funkcja podwjnego przycinicia jest nieaktywna. W przypadku pracy kanau w trybie bistabilnym, jedynie zaczenie nastpuje po dwukrotnym przyciniciu przycisku pilota, wyczenie nastpuje po jednokrotnym naciniciu.

Rys.15. Procedura zmiany trybu podwjnego przycinicia

Kolejno wykonywania czynnoci dla wprowadzenia trybu podwjnego przycinicia:

a) przyciskami gra - d pilota ustawi opcj 2 P i nacisn przycisk _ odbiornika,b) na wywietlaczu pojawi si numer kanau, ktremu mona

przyporzdkowa funkcj podwjnego zaczenia. Przyciskiem gra - d pilota, wybieraa symbol C dla uaktywnienia tej opcji lub _ jeeli podwjne zaczenie ma by nieaktywne,

c) przyciskami lewo - prawo mona wybra kolejny kana ( 1, 2, 3, 4 ) d) przyciskiem zatwierdzi zmiany i wyj z ustawie funkcji.

A

A

1 2

3

4

PILOT

22

1 2

3

4

Opcja LP znajduje si jako trzecia w menu gwnym programu i suy do podgldu iloci wpisanych pilotw do odbiornika. Po wybraniu opcji na wywietlaczu pokazuje si liczba podzielona na dwie czci: pierwsza skada si z jednej cyfry i przedstawia setki liczby, druga wywietlana cz od lewej to dziesitki i jednoci. Przeczanie midzy czciami liczby wykonuje si samoczynnie. Dla przykadu pokazanego na rysunku poniej wywietlenie w pierwszej czci cyfry 0 a w drugiej 11, odpowiada liczbie 011. Maksymalna liczba pilotw, jak mona dopisa do odbiornika Rival 434, wynosi 700.

Kolejno wykonywania czynnoci dla sprawdzenia liczby wpisanych do odbiornika pilotw:

a) przyciskami gra - d ustawi opcj LP i nacisn przycisk odbiornika,

b) zostanie wywietlony numer odpowiadajcy liczbie zaprogramowanych pilotw w systemie. W celu powrotu do menu nacisn przycisk lub odbiornika.

pilota czteroprzyciskowego

Uwagi!

4by uyte w celu powrotu do wyboru opcji LP .

Zarwno przycisk jak i przycisk odbiornika, mog

1.7 Liczba pilotw wpisanych do odbiornika

A

A B

Rys.16.Procedura podgldu

liczby wpisanych pilotw

A

A B

powrtdo opcji LP

A B

PILOT

23

1 2

3

4

1.8 Globalna / administracyjna blokada zdalnego dopisywania pilotw

Czwart opcj menu gwnego jest opcja bc, ktra suy do ustawienia blokady funkcji zdalnego dopisywania pilota. Istniej trzy moliwoci:4blokada globalna - wszystkim pilotom znajdujcym si w pamici

odbiornika uniemoliwiamy zdalne dopisywanie, stan on w opcji bc,4blokada administracyjna - tylko piloty umieszczone na pierwszych trzech

pozycjach w pamici odbiornika pozwalaj na zdalne dopisywanie, pozostae piloty pozbawione s tej moliwoci, stan bA w opcji bc,

4brak blokady - kady wpisany do odbiornika pilot pozwoli na dopisanie nowego pilota, stan of w opcji bc.

Zmian dokonujemy po wejciu do opcji bc przydzielajc jej jeden z trzech stanw : on, bA lub of (stan of jest ustawieniem domylnym tej opcji).

Kolejno wykonywania czynnoci dla ustawienia blokady zdalnego dopisywania pilotw:

a) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi opcj bc i nacisn przycisk odbiornika,b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi on, bA lub of i nacisn przycisk odbiornika,

Uwagi!hprzycisk odbiornika, umoliwia wycofanie si ze zmian w opcji bc.hblokada zdalnego dopisywania pilota, bdzie wczona rwnie dla

pilotw, ktre zostan dopisane w przyszoci.

Rys.17.Procedura wczenia/wyczenia

globalnej blokady prostego dopisywania pilotw

APILOT

B

A

A

Przedostatni opcj menu gwnego jest opcja bd, ktra suy do ustawienia blokady dostpu do menu. Po wejciu do opcji bd, mona przydzieli jej dwa stany : of lub on. Stan of wycza , a stan on wcza blokad menu. Stan of jest ustawieniem domylnym tej opcji.

Kolejno wykonywania czynnoci dla wyczenia funkcji blokady menu :

a) przyciskami gra - d ustawi opcj bd i nacisn przycisk odbiornika,

b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi of i nacisn przycisk odbiornika, wwczas pojawi si na wywietlaczu symbol A3,nacisn trzykrotnie przycisk odbiornika.

pilota czteroprzyciskowego

Uwagi!

4w opcji bd.Przycisk odbiornika, umoliwia wycofanie si ze zmian

24

1.9 Blokada dostpu do menu (kod PIN).

Rys.18.Procedura wyczena blokady

menu (wprowadzania kodu PIN)

PILOT

A

A

A

A

A

A

A

B

powrt do opcji bd

A

1 2

3

4

Aby wykorzysta blokad dostpu do menu w celu zabezpieczenia przed ingerencj niepowoanych uytkownikw naley wej do opcji bd i przydzieli jej stan on. Od tej pory kadorazowa prba wejcia do menu bdzie poprzedzona koniecznoci wprowadzenia kodu PIN.

Kolejno wykonywania czynnoci dla ustawienia blokady menu (wprowadzenie kodu PIN)

25

Blokada dostpu do menu (kod PIN c.d.):

Rys.19.Procedura wczenia blokady

menu (wprowadzania kodu PIN)

A A

A

powrt do opcji bd

A

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

a) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi opcj bd i nacisn przycisk odbiornika,b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi on i nacisn przycisk odbiornika,

c) na wywietlaczu pojawi si migajca pierwsza cyfra kodu, d) naley naciskajc przycisk gra - d odbiornika, wybra

warto pierwszej cyfry kodu PIN,e) nacisn prawy przycisk, aby ustawi kolejn cyfr kodu

PIN. Nastpne cyfry ustawia analogicznie jak w pkt.d)f) po wprowadzeniu kodu wcisn przycisk w odbiorniku,

wwczas zacznie miga symbol on na wywietlaczug) ponownie wcisn przycisk w celu potwierdzenia kodu

PIN, powtrnie ustawi identyczny kod.h) po wciniciu przycisku przy wskazaniu wywietlacza A3,

nacisn trzykrotnie powyszy przycisk.

Uwagi!

A

A

A

A

A

A

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

A

A

1 2

3

4

PILOT

4Odblokowanie dostpu wymaga ingerencji w ukad pamici EEPROM przez producenta

Utrata kodu PIN trwale blokuje dostp do menu programu.

26

1.10 Klonowanie pamici odbiornika

Przedostatni opcj menu gwnego jest opcja CE, ktra suy do archiwizacji lub przenoszenia pomidzy odbiornikami danych dotyczcych wpisanych pilotw oraz ustawie konfiguracyjnych. Do skorzystanie z funkcji klonowania pamici niezbdny jest modu B700 dostpny u producenta.

Kolejno wykonywania czynnoci wykonywanych przy klonowaniu pamici odbiornika:

a) woy modu klonowania pamici B700b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi opcj CE i nacisn przycisk odbiornika,

c) przy wskazaniu A3 wywietlacza, nacisn trzykrotnie przycisk odbiornika w celu zaakceptowania.

d) poczeka na skopiowanie danych do pamici EEPROM.

Klonowanie jest wykonywane podczas charakterystycznego pulsowania wywietlacza. Po zaprogramowaniu moduu na wywietlaczu pojawia si ponownie symbol CE.

do odbiornika

Uwagi !

Przy korzystaniu z moduu klonowania pamici naley uwaa aby 4zcze szpilkowe pokryo si przy wkadaniu z gniazdem odbiornika. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia moduu lub odbiornika.

Jeeli modu jest uszkodzony lub wystpi brak styku na zczu moduu na 4wywietlaczu bd pojawiay si migajce na przemian symbole EE, Er

A

A

A

A

powrt do opcji CE

A

A

Rys.20Klonowanie

pamici odbiornika

1 2

3

4

PILOT

27

1.11 Pami fabryczna odbiornika

Ostatni opcj menu gwnego jest opcja PF, ktra suy do przywrcenia fabrycznych ustawie producenta.

Ustawienia fabryczne po akceptacji opcji PF:

- brak pilotw wpisanych do odbiornika,

- cztery kanay odbiornika pracuj w trybie monostabilnym o czasie zaczania 0,5 sekundy,

- blokada kopiowania wyczona,- blokada dostpu wyczona (brak kodu PIN),- funkcja podwjnego przycinicia wyczona.

Kolejno wykonywania czynnoci dla przywrcenia pamici fabrycznej odbiornika:

a) przyciskami gra - d ustawi opcj PF i nacisn przycisk odbiornika,

b) przy wskazaniu A3 wywietlacza, nacisn trzykrotnie przycisk odbiornika w celu zaakceptowania.

pilota czteroprzyciskowego

Uwagi !

Skorzystanie z opcji PF, spowoduje bezpowrotne wymazanie z 4pamici systemu, wszystkich zaprogramowanych do tej pory pilotw, oraz przywrcenie ustawie fabrycznych, wszystkich kanaw odbiornika,

Przycisk odbiornika umoliwia wycofanie si z akceptacji opcji 4PF.

1 2

3

4

A

A

A

A

powrt do opcji PF

A

A

B

rys.21Przywrcenie

pamici fabrycznejodbiornika.

PILOT

28

1.12. Tryb pracy z komputerem PC poprzez port USBOdbiornik moe wsppracowa z komputerem PC poprzez standardowy port USB, za pomoc aplikacji

dedykowanej do tego celu (program Programator USB). Podczony odbiornik jest automatycznie rozpoznawany przez komputer. Kabel przyczeniowy i program jest dostpny opcjonalnie. Interfejs programu komputerowego daje obsugujcemu duo przyjaniejsze rodowisko pracy i szereg nowych moliwoci w porwnaniu ze standardowym interfejsem uytkownika na wywietlaczu LED. Dodatkowe moliwoci uzyskiwane przez uycie programu komputerowego to:- przypisanie do wpisanych pilotw dodatkowego identyfikatora opisowego (np. imi i nazwisko uytkownika)- rejestracja zdarze odbiornika- kopiowanie i archiwizacja pamici odbiornika do pliku lub do pamici innego odbiornika- sterowanie kanaw odbiornika poprzez komputer.

Kolejno wykonywania czynnoci dla przygotowania odbiornika do wsppracy z komputerem:a) woy pytk interfejsu USB z kablem do odbiornika wedug instrukcji doczonej do zestawu,b) na wywietlaczu wywietli si symbol Uc) odbiornik zostanie automatycznie rozpoznany przez komputer,d) przy pierwszym podczeniu uruchomiony zostaje kreator Windows, ktry przeprowadza uytkownika przez proces instalacji sterownika,e) zestaw jest gotowy do pracy

Uwagi !4Korzystanie z opcji interfejsu USB jest moliwe w odbiornikach z oprogramowaniem w wersji 2.0 lub

wyszej. Odbiorniki z nisz wersj oprogramowania nie maj tej moliwoci i w razie potrzeby naley skontaktowa si z producentem w celu aktualizacji programu odbiornika. Wersja odbiornika jest wywietlana w chwili podczenia odbiornika do zasilania.

4Zasilanie odbiornika MAX moe si odbywa poprzez port USB komputera bez koniecznoci podczania zasilacza zewntrznego

4Szczegy podczenia zawiera instrukcja doczana z opcjonalnym kablem i programem4w przypadku poczenia odbiornika z komputerem i stosowania anteny zewntrznej nie naley czy

jej z elementami uziemionymi (pot, brama)4w przypadku podczania komputera poprzez kabel USB, do ju zasilanego odbiornika, naley

pamita, aby oba urzdzenia (zasilacz i komputer) zasila z tej samej fazy.

Rys.22Wywietlony

symbol na wywietlaczuodbiornika przy poczeniu

z komputerem PC.

Odbiornik Rival 434Gwne cechy:- cztery odseparowane, przekanikowe wyjcia odbiornika typu NO, pracujce w trybie mono, bistabilnym lub chwilowym, dopuszczalne obcienie kadego wyjcia 1A/24V AC lub DC,- odbiornik rozrnia do 700 pilotw, kady adresowalny,- podgld, zmiana i moliwo skasowania nastaw dowolnego pilota, nawet bez jego obecnoci, przy jednoczesnym zachowaniu ustawie innych pilotw,- pena dowolno w przypisywaniu wyj odbiornika do przyciskw pilota - kontrola dostpu,- moliwo prostego dopisania nowego pilota, bez koniecznoci uywania przyciskw odbiornika,- blokada globalna / administracyjna zdalnego dopisywania pilotw,- pami ustawie odbiornika wpisywana w EEPROM na podstawce - udogodnienie przy serwisowaniu,- czas podtrzymania wyjcia w trybie monostabilnym: od 0,1sekundy do 107 minut (z rozdzielczoci do 0,1sekundy), w trybie bistabilnym pami stanu po okresowym zaniku zasilania,- sprawdzanie ilosci zarejestrowanych pilotw- dowolnosc w przypisywaniu wyjsc odbiornika do przyciskw pilota - kontrola dostepu- klonowanie pamici (modu opcjonalny),- kod PIN zabezpieczajacy odbiornik przed zmiana ustawien przez osoby trzecie- programowanie odbiornika realizowane za porednictwem wbudowanego wywietlacza,- interfejs USB umoliwiajcy zarzdzanie odbiornika, z poziomu komputera PC (modul opcjonalny)- zacisk do podczenia przewodu koncentrycznego anteny zewntrznej,- bryzgoszczelna obudowa o szczelnoci IP53, do zastosowa na zewntrz,- zasilanie odbiornika w szerokim zakresie od 12V do 24V, AC lub DC - wbudowana przetwornica,- temperatura pracy odbiornika od -20C do +55C,- - czstotliwo pracy: 433,92 MHz

Gabaryty [mm]: w obudowie - wysoko 118, szeroko 55, gboko 27,5;

F. Dane techniczne i uytkowe wybranych elementw systemu

29

Piloty VICTORY, rnokolorowe EcoVICTORY, NEO, TIP, to piloty o nowoczesnych i ergonomicznych ksztatach oraz nastpujcych cechach:- przyciski pilota mog sterowa dowolnymi funkcjami urzdze wchodzcych w skad systemu ; ich konstrukcja ogranicza do minimum moliwo przypadkowego uruchomienia,- transmisja sygnau jest oparta na standardzie kodowania KeeLoq,- czstotliwo pilota stabilizowana wysokiej jakoci kwarcem,- zasig radiowy rednio do 150 metrw (pilot TIP do 50m),- dioda sygnalizujca prawidow prac pilota,

Pilot MAKSTER jest 20-przyciskowym pilotem radiowym, przewidzianym do sterowania wieloma urzdzeniami domowymi.Jego gwne cechy:- zasig radiowy do 150 metrw,- czarna obudowa z tworzywa ABS w formie pilota telewizyjnego, doskonale komponuje si z innymi sprztami elektronicznymi w domu,- pi diod sygnalizujcych prawidow prac kadego z moduw pilota,- czytelne i odporne na cieranie oznaczenia przyciskw pilota o numeracji od 1 do 20, w piciu grupach, sterujce dowolnie przypisanymi kanaami odbiornika (w),- zasilanie bateri 6F22 9V,- gabaryty: dugo 144 mm, szeroko 62 mm, wysoko 30 mm.

G. CertyfikatyRodzina urzdze Rival, posiada certyfikat CE zgodnoci z normami krajowymi i europejskimi

30

H. Gwarancja.Producent DTM System przekazuje urzdzenia sprawne i gotowe do uytku. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesicy od

daty zakupu przez klienta kocowego. Okres gwarancji okrelany jest na podstawie plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych na kadym wyrobie. Producent zobowizuje si do bezpatnej naprawy urzdzenia, jeeli w okresie gwarancji wystpiy wady z winy producenta. Niesprawne urzdzenie naley dostarczy na wasny koszt do miejsca zakupu, zaczajc krtki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontau i montau urzdzenia ponosi uytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodze powstaych w wyniku nieprawidowego uytkowania, samowolnych regulacji, przerbek i napraw oraz uszkodze powstaych w wyniku wyadowania atmosferycznego, przepicia lub zwarcia sieci zasilajcej. Szczegowe warunki udzielania gwarancji reguluj stosowne akty prawne.

31

I. Index

Antena zewntrzna - strona 5Normalnie otwarty (NO) - 3, 5Normalnie zamknity (NC) - 3, 5

PILOT:Dane techniczne - 29Deklarowanie - 13, 18Kopiowanie nastaw - 14Nastawy przyciskw - 15Numer porzdkowy - 12Proste wpisywanie - 9Ustawienia fabryczne - 15, 27Usuwanie - 17Wpisywanie - 9, 12

ODBIORNIK:Blokada globalna / administracyjna prostego dopisywania - 16, 23Blokada dostpu (kod PIN) - 24Czas zaczania - 19Dane techniczne - 29Instalacja - 3, 4Kanay - programowanie - 19Kasowanie pilota - patrz: Pilot-usuwanieKlonowanie pamici - 26Liczba pilotw - 22Podwjne przycinicie - 21Programowanie - 10Pami fabryczna - 27Tryb chwilowy - Wpisywanie pilota - patrz: Pilot-wpisywanieWsppraca z komputerem PC (USB) - 28

32

Nr. Porzdkowy

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020

Identyfikator uytkownika pilotaPrzycisk nr - 1 Przycisk nr - 2 Przycisk nr - 3 Przycisk nr - 4

C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4

Tab.2 Przykadowa tabela identyfikacyjna dla 20 pilotw (pen tabel identyfikacyjn dla 700 pilotw, mona pobra ze strony internetowej www.dtm.pl).

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJAURZDZE ELEKTRONICZNYCH

DTM System spka z ograniczonodpowiedzialnoci sp. k.

ul. Brzeska 785-145 Bydgoszcz

Polskahttp://www.dtm.pl

e-mail: [email protected]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13Strona 14Strona 15Strona 16Strona 17Strona 18Strona 19Strona 20Strona 21Strona 22Strona 23Strona 24Strona 25Strona 26Strona 27Strona 28Strona 29Strona 30Strona 31Strona 32Strona 33Strona 34Strona 35Strona 36